רציתי יותר - ד"ר רבקה נרדי

״מטר״(. בפרק הרביעי בספרו שנקרא, ״מחירן של נורמות חברתיות׃ למה אנחנו מוכנים לעשות טובות, אבל בתנאי שלא ישלמו לנו״ )עמ׳ ,(74 מדבר אריאלי על ״נורמות השוק״. כשקראתי את דבריו המבריקים והמדויקים, התבהר לי כבמכת ברק פשר המפץ שחוויתי עם החלטתו של חן לפרק את השותפות המקצועית בינינו. חן היה לצ ִ די כחבר תומך לאורך התקופה מהקשות שחוויתי בחיי – הפציעה, הניתוח והשיקום המתמשך, ועם כל החברות והתמיכה הוא מקבל, דווקא אז, החלטה לפרק את השותפות בינינו )לאחר שחשב עליה רבות במהלך השנים אך לא קיבל ממני הד חיובי(, ומכריז על החלטתו ללא כל היוועצות א ִ תי. החלטתו נובעת, לדבריו, משיקולים כלכליים. הוא מאמין שהוא חייב לפרנס ולהתפרנס כדי להציל אותנו, והוא חוזר על כך חזור ושוב. השותפות א ִ תי מפריעה, לתחושתו, למשימה זו. חן חשש באמת ובתמים שהשותפות בינינו לא תצלח – גם כך היה לו קשה, אבל עכשיו, בגילי, בפגיעותי הפיזית, נגמר! כלומר, ״נורמות השוק״ – הביטוי הקצר של אריאלי המתמצת את תמהיל השיקולים הכלכליים, של היחיד, החברה ואפשר לומר גם המדינה – מנצחות. מנצחות? אולי רק באופן זמני. שימו לב לדבריו של אריאלי בקטעים הבאים שמצאתי לנכון להביא׃ ״אם חברות עסקיות יתחילו לחשוב במושגים של נורמות חברתיות הן יראו שהנורמות האלו בונות נאמנות, וחשוב יותר – שהן גורמות לאנשים להתאמץ בדיוק באותם תחומים שהחברות צריכות היום $ גילוי גמישות, אכפתיות והתלהבות. את אלו מקנה מערכת יחסים חברתית. )שם, עמ׳ (82

כותב אריאלי ומוסיף׃

Made with FlippingBook Publishing Software