עדכן רפואת שיניים - גיליון 161 מאי-יוני Israel Dental Update. No. 161. May-June 2019

.1 האם הרפורמה בבריאות הפה בישראל מתחלקת באופן אופטימלי? - מאמר דיעה הרולד סגן-כהן, גיא טוביאס ואבי זיני תקציר העיקרון המסורתי והאתי מכיר באחריות הרווחה הכללית של המדינה כלפי הצעירים והזקנים. עם זאת, אין להתעלם ) כולל רק NHIL מקבוצת הגיל האמצעית, המבוגרת. הרכיב הדנטלי הנוכחי של חוק ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל ( , שכיום אינם נכללים 74-19 ילדים ולאחרונה גם זקנים. מאמר הפרשנות הנוכחי מתמקד בקבוצה הגדולה של המבוגרים, בני בו. השכיחות המצטברת של מחלות עולה במשך ימי חייו של האדם. אנו מאמינים, כי המחויבות של חוק ביטוח הבריאות , Natapov et al הממלכתי תוך קיום פער גילים גדול של הכיסוי, אינה מתקבלת על הדעת. המאמר, שפורסם לאחרונה על ידי . תיעד את בריאות השיניים הכללית של האוכלוסייה הזקנה בישראל, תוך דגש על היבטים תזונתיים. מאמר זה נכתב כהכנה Ata Alma להכללת הגיל הזקן בסל. תרומה זו לספרות המדעית הינה ראויה לציון, עם זאת, אנו שואפים ללכת בצעדי הצהרת ) ולהבהיר כי אחריות הממשלה היא לתת כיסוי לכל התושבים, ללא קשר WHO ואמנת אוטווה של ארגון הבריאות העולמי ( לגילם. נוסף לכך, יש צורך להקים בסיס נתונים אפידמיולוגי לבריאות השיניים, שאינו קיים בהקשר למבוגרים. מבטיח כיסוי בריאותי בסיסי לכל תושבי המדינה ומגדיר את אחריות הממשלה ]1[ 1995 חוק ביטוח הבריאות הממלכתי משנת לספק שירותי בריאות אופטימליים לכל בני האדם ללא אפליה. על פי החוק: "ביטוח רפואי... יהיה מבוסס על עקרונות של ) HMOs צדק, שוויון וסיוע הדדי". לכל התושבים יש זכות להירשם כחברים באחד מארבעת הארגונים לשמירת הבריאות ( בהתאם לבחירתם, ללא כל תנאים מוקדמים או מגבלות הנובעים מגיל או משתנים אחרים הקשורים למצב הבריאות. תוספת .18-0 ובכך מכסה את כל הילדים בני 18-16 מהעת האחרונה לרכיב הדנטלי של חוק הבריאות כוללת כעת גם את בני , צפויים לקבל שירותי בריאות אורליים בסיסיים בעתיד הקרוב. נציגים של משרד הבריאות 75 בני אדם זקנים, מעל גיל פרסמו מאמר המתאר את המצב הדנטלי, הביקורים, היכולת התפקודית והצריכה התזונתית של הזקנים Natapov et al . . המאמר מציג תיאור נרחב של הבריאות הדנטלית וגורמיה בקרב זקנים בישראל ונטען בו כי הכללת מקטע גיל ]2[ בישראל זה של האוכלוסייה הינה דרושה וחיונית. . באמנת ]3[ מתארת את הערך החיוני של "בריאות לכל" 1978 ) משנת WHO של ארגון הבריאות העולמי ( Alma Ata הצהרת נכתב כי "פעילות לקידום הבריאות נועדה לצמצם את ההבדלים במצב 1986 של ארגון הבריאות העולמי משנת Ottawa הבריאות הנוכחי ולהבטיח הזדמנויות שוות ומשאבים על מנת לאפשר לכל בני האדם לממש את מלוא הפוטנציאל הבריאותי . יש לציין כי "כל בני האדם" מוזכרים ללא כל הגבלה לגיל. איננו קוראים תיגר על הצורך המיוחד לטיפול בילדים ]4[ שלהם" ובזקנים. יחד עם זאת, הרוב המכריע של הבריאות והחולי, כולל בריאות הפה, מתקיים בהמשכיות לאורך רצף החיים. תחילתו ומקורו בקבוצות הגיל הצעירות יותר. לזקנים יש צרכים ייחודיים, הקשורים לעתים קרובות למעמד סוציו-אקונומי . אין בכוונתנו להתעלם מהאתיקה המוסרית הגבוהה הקיימת ]7-5[ נמוך ולסיבוכים כרוניים ממושכים של פתולוגיות קיימות בישראל ובמדינות רבות אחרות, הדורשת מתן טיפול לזקנים. . הסלמה זו מתרחשת לאורך כל החיים ]8[ מחלות הפה הן כרוניות, מגבילות, מצטברות והופכות לחמורות יותר עם הגיל ), אשר מהן מתעלמים כיום בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי הישראלי. 74-19 וכוללת את שנות ההתבגרות והבגרות (הגילים v v v

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online