עדכן רפואת שיניים - גיליון 163 ספטמבר-אוקטובר Israel Dental Update. No. 163. September-October 2019

3Shape TRIOS 4

חדש!

T

TNEMAERT dnoyeB oG

Enable preventive care with surface and interproximal

טכנולוגיה מובנית לזיהוי עששת

caries diagnostic aid and monitoring tools.

054-6060800 | info@shvadent.co.il לפגישת הדגמה:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker