עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.2

COVID -19 אֵננטמה ברירית הפה בקרב חולים עם ופריחה בעור

אננטמה היא תפרחת בצורת כתמים קטנים על הריריות. מצב זה מאפיין חולים הסובלים מזיהומים נגיפיים הגורמים למחלות כגון נית עשויים גם ָ . בנוסף, זיהומים חיידקיים כגון קדחת הש COVID -19 מחלת הפה והטלפיים, חצבת, ולעיתים גם אבעבועות רוח, או נטמה (תפרחת בעור) ואננתמה ביחד. ָ קס ֵ הם להיות גורם לאננתמה. במחלות האמורות מופיעים בדרך כלל סימני א חולים עם תסמונת זיהום חריף בדרכי הנשימה עקב מחלת נגיף הקורונה 18 לאחרונה דווח באיטליה על קיום תופעות בעור בקרב זיקולות דמויות אבעבועות רוח". דיווחים נוספים ֵ ), המתבטאות כ"פריחה אריתמית", "אורטיקריה נרחבת" ו-"ו COVID -19( כיות ופורפורות ונגעים איסכמיים ועוד. לדברי מחברי הדיווח הנוכחי, לא ֵ ט ֵ מתארים תפרחות מסוגים אחרים, כולל שינויים בצורת פ , מכיוון שגם זיהומים נגיפיים וגם תגובות תרופתיות שליליות הינם COVID -19- ברור באם ביטויים אלו קשורים ישירות למחלת ה גורמים תדירים לתופעות לוואי. רמז חשוב להבדלה בין שתי הישויות הוא קיום נגעים בחלל הפה בצורת אננטמות. עם זאת, עקב . COVID -19 חששות בטיחות, חלל הפה לא נבדק בחולים רבים עם חשד למחלת מטרה . COVID - 19- במאמר הנוכחי מתארים החוקרים מספר ווריאציות של אננטמות בפיותיהם של סדרת חולים הסובלים מ חולים עוקבים מבית החולים האוניברסיטאי של רמון קג'אל במדריד, אשר סבלו מתפרחות בעור וחלו במחלת 21 במחקר נכללו , אשר קיומה אושר בבדיקת שרשרת פולימרז בזמן אמת מדוגמת מטוש נזופרינגיאלי, והיו זקוקים להתייעצות של COVID -19 באפריל בבית החולים. חלל הפה של חולים שהציגו תפרחת עור נבדק באופן סיסטמטי. 8 במרץ עד 30- רפואת עור החל מ חולים עם 21 סיקולריות. מתוך ֵ ננטמות סווגו לארבע קטגוריות: פטכיות, מקולות, שילוב של מקולות ופטכיות ואריטמות ו ֵ הא שנים, 69-40 ננטמות. טווח הגילאים של חולים אלה היה בין ֵ אחוזים) סבלו מא 29( ופריחה בעור, שישה חולים COVID -19 סיקולרית, פורפורית ודמוית אריתמה ֵ אחוזים) היו נשים. המורפולוגיה של הפריחה בעור הייתה פפוּלו-ו 66( וארבעה מתוך השישה פולריות טיפוסיות לא נצפו כל ָ , בהתאמה. בקרב חולים עם פריחות אורטיקריות או מקולו-פ 3- ו 2 ,1 מולטיפורמה בקרב חולים אננטמות. האננטנמות היו מקולריות בקרב חולה אחד, פטכיאליות בקרב שני חולים, ומקולות עם פטכיות בקרב שלושה חולים, לבין הופעת הנגעים המוקוקוטנאים היה COVID -19 ומיקומן בכל החולים היה בחך. הזמן הממוצע (טווח) בין הופעת תסמיני ימים). השהיה זו הייתה קצרה יותר בקרב חולים עם אננטמות בצורת פטכיות לעומת אלו עם נגעים 24-2 יום (טווח של 12.3 מקולריים עם מראה של פטכיות. צריכת תרופות וממצאי מעבדה לא היתה קשורה לאף אחד מסוגי האננטמות. מחברי המאמר מציינים, כי התצפיות הראשוניות שהם מציגים מוגבלות על ידי מספר המקרים המצומצם והיעדר קבוצת בקרה. , קביעת אבחנה אטיולוגית הינה מאתגרת. עם זאת, COVID -19 למרות העלייה בדיווחים על פריחות בעור בקרב חולים עם קיום אננטמות מהווה רמז משמעותי שמציע אטיולוגיה ויראלית ולא תגובה תרופתית, במיוחד כאשר נצפה דפוס של נגעים בצורת פטכיות.

Jimenez-Cauhe J, Ortega-Quijano D, de Perosanze-Lobo D, et al. Enanthem in patients with COVID-19 and skin rash. JAMA Dermatol. Published online July 15, 2020. doi:10.1001 /jamadermatol. 2020.2550

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online