עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.4 השפעת משקאות דיאט על עששת בקרב ילדים בארצות הברית

אף על פי שדמינרליזציה של מבנה השן על ידי חיידקים הינה הגורם הישיר לעששת, האינדיקטורים של הסיכון הורחבו וכוללים סיבות ברמת הפרט והאוכלוסייה, כגון התנהגות, גישה, מעמד סוציו-אקונומי וחינוך. שלוש התנהגויות עיקריות משפיעות ישירות על מצב העששת ובריאות הפה בכלל: התנהגויות היגיינת הפה, גישה לטיפול בבריאות הפה ודיאטה. השפעת משקאות מסוכרים על עששת השיניים נחקרה רבות בספרות הדנטלית. לדעת מחברי המאמר, מגבלה משמעותית במחקרים אלה הינה בחינת המשקאות כמקור יחיד. כדי להתגבר על מגבלה זו, השתמשו מספר מחקרים בניתוח אשכולות על מנת לקבץ בני אדם על פי דפוסי צריכת משקאות דומים. מחקרים אלה לא הבדילו בין משקאות מסוכרים לבין משקאות דיאט. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לבדוק את ההשפעה של צריכת משקאות דיאט על עששת השיניים בקרב ילדים בארצות הברית שנים, תוך שימוש 10-3 באמצעות ניתוח אשכולות. במחקר חתך זה, ניתחו החוקרים את הנתונים התזונתיים של ילדים בגילאי . על מנת להתגבר על 2014-2011 בשנים NHANES שעות במסגרת הסקר הלאומי של הבריאות והתזונה 24 בשני ראיונות של המגבלות של בדיקת המשקאות כמקור יחיד, נעשה ניתוח אשכולות בשיטות סטטיסטיות. נוהלי הסקר ומשקל הדגימות שימשו על NHANES מנת להתחשב במבנה המורכב של סקר הדיגום של בדיקות הבריאות והתזונה. בדיקות שיניים שנערכו במסגרת סקר ה- בוצעו על ידי רופאי שיניים. הקריטריונים האבחוניים עבור מחלת העששת היו משטח עששתי המוגדר באמצעות רכוּת האזור; קיות רדיולוגית לאזור, או שניהם; או כתמים לבנים על גבי אזורים חלקים. משטחים משוחזרים זוהו אם התגלה שיחזור ָ הופעת אופּ קבוע או זמני אשר בוצע בעקבות עששת. המשתנים המערפלים והמשתנים הסוציואקונומיים הבאים נבחנו באנליזות: מין, גיל, גזע/ אחוז מיצים, משקאות 100 אתניות ויחס ההכנסה לעוני במשפחה. זוהו שישה אשכולות לצריכת משקאות: צריכת סודה, צריכת דיאט, חלב ומים. ניתוח האשכולות בוצע באמצעות האחוז של כל אחד מהמשקאות, ולא לפי כמות הגרמים הנצרכים ביום. ניתוח רגרסיה הראה כי לאשכול הסודה הייתה נטייה להגדיל את הסיכון למחלת העששת, ואילו לאשכול משקאות הדיאט הייתה השפעה ניטרלית בהשוואה לשיעור באשכול המים. מסקנות מחברי המאמר הן, כי תוצאות המחקר מצביעות על כך שלמשקאות דיאט אין השפעה שלילית על השיניים בקרב ילדים בארצות הברית. לדעתם יש לערוך מחקרים אורכיים נוספים מתוכננים היטב, על מנת לקבוע את השפעתם של משקאות דיאט על עששת בעת הצריכה במהלך הילדות. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי למרות שמחקר זה לא הראה קשר בין עששת לבין משקאות דיאט, על רופאי שיניים להיות זהירים בהמלצתם על המשקאות הללו, מכיוון שהם קשורים למחלות מערכתיות. בנוסף, האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים והאקדמיה הלאומית לרפואה אינם ממליצים לילדים לצרוך משקאות אלה.

Samman M, Kaye E, Cabral H, et al. The effect of diet drinks on caries among US children cluster analysis. J Am Dent Assoc 2020; 151(7): 502-509

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online