עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

קיץ מבצעי ! נפטרים גם ממיקרואורגניזמים וגם מהתעסקות מיותרת

Midmark Newmed B18 אוטוקלאב

עם מחזורי , המחמיר האירופאי התקן לפי ,Class B אוטוקלב • חוזרים קיטור / ואקום בחיבור ) הפוכה מים באוסמוזה מערכת פנימית לזיקוק • ! מים מזוקקים מכלי לאחסן צריך לא כבר -( לצנרת תקינה פעולה לוידוא , עצמית בדיקה חיישנים ומצבי • במקרה העיקור זמן קיצור – לכמות המכשור עצמי ניטור • מעט כלים של התקין העיקור מדפסת מובנית לתיעוד • . מגשים נשלפים 4 ,' ל 18 נפח ,2400W הספק •

אוטוקלאב Midmark Newmed B18 : השקה במחיר

₪ 14,500 ₪ 16,000 במקום

: זמין דגם נוסף

B23

יותר כלים גדול להיקף ,' ל 23 בנפח אך ,B18- ל דומה

03-7979620 : לפרטים והזמנות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online