עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.6 מגמות במחלת העששת במשנן הנשיר בקרב תלמידי בית הספר בגרמניה

אחוז מהילדים הצעירים 50>- ברחבי העולם נחשבת עששת השיניים למחלת הילדות שאינה מדבקת השכיחה ביותר, אשר פוגעת ב ,) WHO , 2015( אחוז במדינות עם כלכלות מפותחות פחות. בהמשך למגמת העששת העולמית 100- באירופה, מספרים הגדלים ל שנים). בספרות הבינלאומית, 15 עד 12 נצפתה בגרמניה ירידה משמעותית בעששת בשיניים הקבועות בקרב ילדים ומתבגרים (גילאי נדיר למצוא נתונים לאומיים אשר מייצגים את שכיחות מחלת העששת בשיניים הנשירות. השונות בשיטות בהן נעשה שימוש ושונות קבוצות הגיל, במיוחד עבור שיניים נשירות, מקשה מאוד על האפשרות להשוות בין המחקרים השונים. אחוז במדדי העששת, חסר שיניים 80- ) הצביעו על ירידה ניכרת של כ GNOHS נתוני הסקר הגרמני האחרון לבריאות הפה ( , יחד עם ירידה משמעותית 2016 בשנת 0.44- ל 1994 בשנת 2.44- , מ DMFT מ- 12 ) בקרב ילדים בגיל DMFT ושחזורים בשיניים ( .12 אחוז בקרב ילדים בני 20- בשכיחות של מחלת העששת לכ מחברי המאמר מציינים, כי אם כי נתונים אורכיים אזוריים הינם זמינים באופן חלקי בגרמניה, קיים הכרח לבצע מחקר לאומי אחיד עבור כל המדינות הפדרליות, תוך שימוש בשיטות סטנדרטיות מעודכנות, הכוללות גם את ההערכה של נגעי עששת ראשוניים. יתר על כן, אסטרטגיות מניעה של בריאות הפה ומעקב אחריהן דורשות מקורות אפידמיולוגיים אמינים. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לדווח על תוצאות נתוני סקר חתך הרוחב העוקב האחרון אשר נערך בגרמניה לבירור בריאות הפה בכיתות א' בגרמניה כולה ובמדינותיה 7-6 בקרב ילדים, המציג את רמות העששת כיום במערכת השיניים הנשירות של ילדים בגילאי עד להווה. 1994/1995 הפדרליות באופן פרטני, ולהעריך את המגמות שלהן משנת , תלמידי כיתות א' עד ז', אשר נבחרו באופן אקראי, נכללו בסקר הבריאות הארצי הגרמני שנערך באופן קבוע מאז שנת 2016 בשנת האזורים בגרמניה, תוך שימוש בקריטריונים של ארגון הבריאות 17 רופאי שיניים מכוילים בכל 482 . ילדים נבדקו על ידי 1994/95 ). בסך it ), כולל הערכת נגעי עששת ראשוניים ( dmft העולמי עבור שיניים הנגועות בעששת, שיניים חסרות ושיניים עם שיחזורים ( אחוזים 44- ל 1994 אחוזים בשנת 65- . שכיחות מחלת העששת בשיניים הנשירות ירד מ 7-6 ילדים בגילאי 151,555 הכל, נבדקו . כאשר נכללו בסקירה גם 1.73- ל 2.89- ירד מ dmft , בעוד שהקיום הממוצע של העששת כפי שמתבטא במדדי ה- 2016 בשנת ,2016 שנבדקו בשנת 7-6 אחוזים מהילדים בגילאי 49.7 .2.12 idmft הנגעים הראשוניים, רמת פגיעת העששת הממוצעת עלתה ל- 4.84 אחוזים ומדד העששת המשמעותי היה 57.5 ברמת השיניים היה Care נמצאו ללא סימני עששת כולל נגעים ראשוניים. מדד .2.31- ל 1.37 הממוצע השתנה במידה ניכרת בהתאם לאזור בגרמניה, ונע בין dmft . ה- dmft בגרמניה, נצפתה רק הפחתה 7-6 לסיכום, מסקנת מחברי המאמר היא, כי למרות הירידה הכללית במחלת העששת בקרב ילדים בני קלה בעששת בעשור האחרון, לדבריהם השיעור הגבוה של נגעי עששת השיניים שאינם מטופלים שעדיין קיים, דורש מאמצי מניעה ושיקום יעילים יותר, תוך התמקדות בטיפול בשיניים הנשירות בגרמניה.

Santamaria RM, Schmoeckel J, Basner R, et al. Caries trends in the primary dentition Germany from 1994 to 2016: Results from the German national oral health surveys in children. Caries Res 2019; 53: 659-666 of 6-to 7-year-old schoolchildren in

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online