עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

Green&Clean IK

יד - טורבינות ואחיזי תרסיס לחיטוי

הוא יעיל חיטוי . ההתחלה רק

טורבינות של חיצוני וחיטוי , עם סיום פעולתן אוויר טורבינות שואבות בחזרה ? הידעת ! הטורבינה לתוך מזהמים שנכנסו משמיד אינו מתרפאים למניעת העברת זיהום בין , יד - טורבינות ואחיזי של פנימי לחיטוי יעיל תרסיס . ואמוניום רבעוני אלכוהול של שילוב מכיל . צוות המרפאה של והדבקה

. מיקרואורגניזמים של רחב טווח כנגד ויעיל , הטורבינות בתפקוד פוגע אינו התרסיס

. הטורבינות לשימון תחליף אינו החיטוי תרסיס : יש לזכור

... עם מה אבל

חשיפה זמן נחוץ

מזהמים יעילות כנגד

? הימנעות מחומרים המזיקים לבריאות המשתמש ? זמן לאורך שרידות המכשור על שמירה

' דק 2

חיידקים

טוברקולוזיס

' דק 2

? באלכוהול כלים ומכשירים שאינם מתאימים לחיטוי , למשטחים התאמה , מטבעים , טורבינות ) לאזורים וכלים רגישים ומורכבים לחיטוי התאמה ?( מרקקה ? מניעת היווצרות אוכלוסיות חיידקים עמידות במערכת השאיבה

' דק 2

( אלביקנס . ק ) פטריות

HIV, HBV, כולל ) וירוסים (HCV, HSV-I, COVID

' שנ 15

מוצרים ושיווק עולמית בפיתוח מובילה האוסטרית היא Metasys חברת . חדשניים ברפואת שיניים

וידועה , במרפאת השיניים מתמקדת במוצרים להבטחת היגיינה החברה פגיעה חומרים המונע בזכות שילוב , לסביבה במוצרים הידידותיים הן בזכות השימוש , לצוות מרפאת השיניים והן , בזיהום שליטה ומאפשר במרפאת היגיינה פתרונות ארגונומיים לאתגרי פיתוח , בחומרים מרוכזים לצמצם בכמות החומרים והשימוש בחומרים מרוכזים המסייע , השיניים . במרפאה

₪ 240 בלבד

לטורבינות חיטוי ספריי בקבוקי 2 - עם ראש ייעודי ( שניות 2 לחיצות של 300- כ בקבוק מכיל כל ) .Kavo, W&H, NSK- המתאימים ל חיטוי ראשי לבחור ניתן

Green&Clean SK

למכשירים ומשטחים אלכוהול - נטול תרסיס חיטוי

ברכישה ומעלה ח " ש 450 בהיקף - Metasys ממוצרי : מקבלים במתנה

בחומרים שמסכנים את בריאות הצוות או שימוש באלכוהול מחייב לא יעיל חיטוי ! ושלמות המכשור הרפואי . כלים ומשטחים במרפאת השיניים של שימושי - רב לחיטוי , במיוחד יעיל חיטוי תרסיס ולמכשור ( הדנטלי הכסא ריפוד כגון ) רגישים עבודה מתאים למשטחי ולכן , אלכוהול נטול נטול .( רגיש פלסטי עם ציפוי ידני ומכשור הגדלה משקפי כגון ) רגיש לאלכוהול . הבריאותית למשתמש מפחית את הסכנה ולכן – פוספטים פנולים ונטול נטול , אלדהידים . תמיסות אמוניום רבעוני מכיל

Green&Clean MK אלכוהול גדולים ללא חיטוי מגבוני . משטחים ורצפות לחיטוי

בשווי ₪ 100

של רחב טווח לחיסול יעילה דקה של חשיפה - אמוניום רבעוני בסיס על לבריאות המתרפא מזיק אינו .( פטריות , נגיפים , חיידקים ) מיקרואורגניזמים . משטחים וכלים רגישים לאלכוהול ומתאים לשימוש על

מזהמים יעילות כנגד 1% בריכוז

חשיפה זמן נחוץ

חיידקים

' דק 1

מגבונים בחבילה 70 , מ " ס 27X29* המלאי גמר עד **

' דק 1

( אלביקנס . ק ) פטריות

HIV, HBV, כולל ) וירוסים (HCV, HSV-I, COVID

' דק 1

: בקבוק יחיד ₪ 120 : שישיית בקבוקים ₪ 320

: לפרטים והזמנות 03-7979620

ל " מ 750 תרסיס התנסות בבקבוק ! היכרות מיוחד מבצע , ערכת התחלה או , עם מקציף . פיות הקצפה 2 + ל " מ 750 בקבוקים של 6 הכוללת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online