עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.7 ניהול עששת בילדים רופאי השיניים במרפאות לטיפול שיניים ראשוני בבריטניה (מטפלים שאינם מומחים במרפאה כללית או במסגרת שירות הבריאות הציבורי) מבצעים את המירב המכריע של טיפולי השיניים לילדים. מחברי המאמר מציינים, כי שני מחקרים שעסקו בטיפול ראשוני בחנו את הצלחת השחזורים המקובלים במניעת כאב וזיהום ואתגרו את ערך הטיפול השיקומי עבור שיניים ראשוניות. שיפור ההבנה ) השפעות המניפולציה של הטיפול באמצעות שינוי סוכרים בתזונה, 2- ) הביופילם הדנטלי בהיווצרות והתקדמות העששת ו 1 של פלואוריד מקומי ואיטום רקמת שיניים עששתית, עודד את חקירת הגישות האלטרנטיביות לניהול העששת, כולל טכניקות פולשניות מופחתות. אי וודאות מתמשכת בקרב רופאי שיניים אלו בנושא כיצד לנהל ביעילות את נגעי העששת בשיניים הראשוניות, יחד עם עדויות מצטברות להצלחת גישות הכרוכות בפולשניות מינימלית ברמת השן, הובילו את המכון הלאומי לחקר הבריאות בבריטניה (ראשי תיבות של: "סתימת שיני ילדים: נכון או לא?"), על מנת להשוות שלוש אסטרטגיות לניהול FiCTION להזמין את מחקר שנים בטיפולי שיניים במסגרות ראשוניות בבריטניה, מבחינת היעילות 7-3 עששת השיניים בשיניים נשירות בקרב ילדים בגילאי הקלינית והעלות. מטרה המאמר הנוכחי מדווח על היעילות הקלינית של שלוש האסטרטגיות האלה על ידי שימוש בתוצאות המשותפות הראשונות של כאב שיניים (שכיחות ומספר המקרים) וזיהום. כן מובאות במאמר התוצאות המשניות - יעילות העלות מבחינת הטיפול הרפואי, איכות החיים הקשורה לבריאות הפה של המשתתפים, חרדת שיניים ושכיחות העששת, כמו גם ההעדפות, הקבילוּת וחוויות המשתתפים, ההורים או המטפלים ורופאי השיניים. החוקרים ערכו ניסוי מבוקר אקראי רב-מרכזי, בעל שלוש זרועות מקבילות. ניסוי זה כלל מתרפאים שנבחרו באקראי, לשם השוואת היעילות הקלינית של שלוש אסטרטגיות לניהול עששת בשיניים נשירות במסגרת טיפול שיניים ראשוני במשך שלוש שנים שנים עם לפחות שן טוחנת נשירה אחת עם נגע עששתי אחד לפחות בדנטין, חולקו באופן אקראי 7-3 בבריטניה. משתתפים בגילאי - טיפול בנגע העששת באופן קונבנציונאלי (הסרה מלאה של רקמות העששת והצבת שיקום בשן) עם C + P על פני שלוש זרועות: - מניעה בלבד (כולל תזונה, הסרת רובד, PA - ניהול ביולוגי (איטום רקמת העששת בשן על ידי שחזור) עם מניעה; ו- B + P מניעה; שימוש בפלואור ואיטום חריצים). ההורים, הילדים ורופאי השיניים לא היו סומים לגבי הזרוע שהוקצתה להם. התוצאות הראשוניות ) מספר האפיזודות של כאבי שיניים 2- ) שיעור המשתתפים עם לפחות אפיזודה אחת של כאב שיניים ו/או זיהום ו 1 הנוספות היו רופאים שיניים כלליים 72 משתתפים באקראי על ידי 1,144 חודשים). בסך בכל חולקו 23 , ו/או זיהום במהלך המעקב (מינימום לקחו חלק במסגרת המחקר 1,058 ). מתוכם n =377( ) ומניעה בלבד n =381( ), ניהול ביולוגי n =386( לטיפול באופן קונבנציונאלי חודשים. חלקם של המשתתפים עם לפחות אפיזודה 33.8 בלפחות ביקור אחד ונכללו באנליזה העיקרית. חציון תקופת המעקב היה . כאשר נערכה השוואה בשכיחות כאב שיניים PA =45% ; C + P =42% ; B + P =40% : אחת של כאבי שיניים ו/או זיהום היה כדלקמן ו/או זיהום, לא נמצאו עדויות להבדלים בין קבוצות הטיפול, שכלל ניהול ביולוגי וטיפול בנגע העששת באופן קונבנציונאלי. מספר . לא ניתן היה להסיק על קיום B + P =0.58 ; C + P =0.62 ; PA =0.72 : האפיזודות הממוצע של כאב שיניים ו/או זיהום היה כדלקמן עליונות בין קבוצות הטיפול לגבי מספר האפיזודות. מחברי המאמר מסכמים, כי לא היו כל עדויות לקיום הבדלים בין שלושת גישות הטיפול, הן בשכיחות והן במספר האפיזודות של כאב שיניים ו/או זיהום שחוו המשתתפים במחקר, שהיו בעלי סיכון גבוה לעששת ומחלה קיימת מבוססת.

Innes NP, Clarkson JE, Douglas JVA. Child caries management: A randomized controlled trial in dental practice. J Dent Res 2020; 99(1): 36-43

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online