עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.9 הצלחה ארוכת טווח והישרדות של מיקרוכירורגיה אנדודונטית

). עם זאת, לדבריהם NSRCT מחברי המאמר מציינים, כי לא קיים גבול עליון להגדרת מצב הריפוי לאחר טיפול שורש בלתי ניתוחי ( דינמיקת הריפוי לאחר ניתוח אנדודונטי נבדקה פחות. מחקרים שנערכו בעבר ערכו אנליזה רבת משתנים של השפעת גורמים שונים על הריפוי לאחר ניתוח אנדודונטי לטווח הקצר (שנה אחת) ולטווח הארוך (ארבע שנים ומעלה). במחקרים אלו נמצא כי התוצאה הסופית של המקרים בקבוצה שהוגדרה כבעלת ריפוי לא ודאי לאחר שנה, הייתה מגוונת מדי והביאה להוצאת הקבוצה הזו מהאנליזות הבאות. עם זאת, מקרים מקבוצת הריפוי הלא ודאי לאחר ארבע שנים נמצאו כסובלים מדלקת אשר אובחנה על בסיס הערכה היסטולוגית של ביופסיות הנלקחות מהאזור. מקרים אלה התבססו על טכניקות כירורגיות מסורתיות, תוך שימוש במילוי של ) או בסילוק הנגע ללא סתימה. עם זאת, עבודות מחקר אלו היוו את הבסיס לסיווג הרדיוגרפי הנפוץ REF סב קצה השורש באמלגם ( ביותר בספרות המודרנית של תוצאות ניתוחים אנדודונטיים. בנוסף, דווח בספרות כי שיעור הריפוי של מיקרו כירורגיה אנדודונטית אחוזים; עם זאת, בחישוב שיעורי הריפוי, הדיווח על שיניים שנעקרו הינו שונה בעבודות 93- ל 84 ) לטווח הארוך נע בין EMS ( שונות. חלק מהחוקרים רואים בעקירה תוצאה שלילית, גם אם העקירה נבעה משברי שורשים, חלקם שללו מקרים של עקירות מסיבות שאינן קשורות לניתוח, חלקם קבעו כי שיניים שנעקרו בגלל סיבות לא ידועות או לא קשורות לא יכללו במעקב, ואילו אחרים לא דיווחו לחלוטין על קיום שיניים שנעקרו. כל המצבים האלו מהווים לדעת החוקרים חלק מהסיבות להטרוגניות בתוצאות. יתר על כן, מטה אנליזות שפורסמו לאחרונה ובחנו את התוצאות של מיקרו כירורגיה אנדודונטית, העלו כי שיעורי הריפוי עשויים לרדת בטווח הארוך (ארבע שנים). המחברים הציעו כי יתכן שלשיניים המטופלות באמצעות מיקרו כירורגיה יש נטייה להראות היפוך לא רצוי בריפוי לאורך זמן. מטרה המחקר הקבוצתי הרטרוספקטיבי הנוכחי בוצע על מנת: שנים ואת שיעורי ההישרדות של מיקרו כירורגיה אנדודונטית; 9-5 . להעריך את הריפוי בין 1 . לזהות קשרים בין גורמים פרוגנוסטים ומצב הריפוי; 2 שנים). 9-5( . להשוות את התוצאות בטווח הקצר (בין שנה לשנתיים) עם התוצאות בטווח הארוך 3 , הוזמנו לבדיקת המשך. 2010-2007 שיניים), שעברו מיקרו כירורגיה אנדודונטית בשנים 166 מתרפאים זכאים (עם 151 שיניים) השתתפו במחקר. מצב ההישרדות והסיבות לעקירת כל השיניים נקבעו ושיעורי ההישרדות חושבו 94 מתרפאים (עם 85 על ידי ניתוחי קפלן-מאייר. התוצאות נקבעו על בסיס ממצאים קליניים ורדיוגרפיים ונקשרו למשתנים פרוגנוסטיים פוטנציאליים מסיבות לא 6- מסיבות לא קשורות ו 20 , בעקבות כשל אנדודונטי 6 : שיניים נעקרו 32 . באמצעות ניתוחי רגרסיה רבי משתנים ידועות. התוצאות סווגו כשיניים שעברו ריפוי או שלא נרפאו. ) עבור 22.91-1.54 אחוזים מרווח ביטחון 95( 5.95 ניתוח רב משתנים העלה, כי יחס הסיכון המותאם לכישלון היה גבוה פי אחוזים מרווח 95( 3.38 שיניים שטופלו בחומר משקם לתקופת ביניים מאשר עם אגרגט של מינרל טריאוקסיד וגבוה פי ) עבור שיניים ללא היסטוריה ידועה של טיפול בלתי ניתוחי חוזר. שיניים המסווגות כבריאות במעקב של שנה 10.9-1.05 ביטחון שיניים); לשיניים עם ריפוי לא ברור היו תוצאות מגוונות בבדיקה 45/48( שנים 9-5 עד שנתיים נותרו בריאות גם בבדיקה של לטווח ארוך. אחוזים, 78.3( מסקנות מחברי המאמר, הן כי מיקרו כירורגיה אנדודונטית מביאה לשיעור גבוה של ריפוי ארוך טווח אחוזים). החומר אשר שימש למילוי קצה שורש השן וטיפול חוזר לא ניתוחי לפני ביצוע המיקרו 95.2( שיניים) והישרדות 72/92 כירורגיה האנדודונטית עשויים להשפיע על תוצאת הטיפול לטווח הארוך.

Huang S, Chen NN, Yu VSH, et al. Long- term success and survival of endodontic microsurgery. J Endod 2020; 46(2): 149-157

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online