עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.11 האם תותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה שומרות על תוצאות רדיוגרפיות, תפקודיות ומרוכזות במתרפא? בקרב בני אדם מחוסרי שיניים אשר משתמשים בתותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה נמצאו שיפורים תפקודיים ) ובאיכות חיים הקשורה לבריאות הפה ואיכות חיים הקשורה לבריאות הפה BF לטווח הקצר הן בלעיסה, בכוח הנשיכה ( ), אותו ניתן לקבוע MF ). לדברי מחברי המאמר, ניתן לאמת שיפורים אלה על ידי הערכת התפקוד המסטיקטורי ( OHRQoL ( בשני אופנים: באופן אובייקטיבי על ידי מדידת היכולת ללעוס מזון סינטטי או מזון טבעי כגון בוטנים וגזר, או באופן סובייקטיבי על ידי רישום תוצאות המרוכזות במתרפא, אשר מודדות את יכולות הלעיסה כפי שנתפסות על ידו באמצעות שאלונים מאומתים, ). כמה מחקרים שמדדו באופן אובייקטיבי את התפקוד OHIP - Edent כגון שאלון איכות החיים של בני אדם מחוסרי שיניים ( המסטיקטורי של מתרפאים מחוסרי שיניים לחלוטין, מראים כי השימוש בתותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה תורם מחזורי לעיסה יחד עם צמצום הזמן הנדרש לביצוע מחזורי לעיסה עד לבליעה, לצד שיפורים 25 באופן חיובי להפחתה ממוצעת של מ"מ ועל ההומוגניזציה של המזון 5.6 אחוזים ביעילות המסטיקטורית, בהתבסס על החלק הנשמר בנקב סינון של 52- ו 45- של כ בהתאמה. תותבות-על בלסת התחתונה, הנסמכות על שני שתלים, מקבלות תמיכה הן על ידי השתלים והן על ידי הרירית הסיבית באזור הנושא את התותבות. כמה מחקרים הראו, כי אזור העצם האחורי של המנדיבולה ממלא תפקיד חשוב ביתרונות שהשיקום באמצעות תותבות על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה עשוי להביא למתרפאים מחוסרי שיניים. בנוסף, התקנה של לפחות שני שתלים באזור הקדמי של המנדיבולה מורידה את רמת הספיגה של העצם האחורית. לדעת המחברים קיימת התלבטות רבה לגבי היתרונות של מספר השתלים האידיאלי לרטנציה טובה יותר של תותבות הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה, יחד עם האפשרויות האופטימליות של מערכת הרטנציה. הצעות לשיקום תותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה, ממליצות לעיתים קרובות להפחית את מספר השתלים על מנת למזער את עלות הטיפול ואת הפולשנות הכירורגית. סקירות שיטתיות והצהרת קונצנזוס בשטח זה מצביעות על ראיות חזקות לכך ששני שתלים הינו מספר מתאים לרטנציה של תותבות הנסמכות על שתלים, בעיקר מכיוון ששימוש בארבעה שתלים הביא לשיעורי אובדן שתל מופחתים רק במעט. מטרה המחקר הנוכחי נועד לנתח באם תוצאות רדיוגרפיות, פונקציונאליות ואיכות החיים הקשורה לבריאות הפה נשמרות במשך שלוש השנים של תפקוד תותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה ולכמת את הקשרים בין כוח הנשיכה ואינדקס האזור האחורי ) עם התפקוד המסטיקטורי ואיכות חיים הקשורה לבריאות הפה בשנה השלישית לתפקוד. השערת PAI בצילומים פנורמיים ( האפס שנבחנה היא, כי לא קיימים שינויים מובהקים מבחינה סטטיסטית בתוצאות לאורך זמן וכי אין קשר בין כוח הנשיכה ואינדקס האזור האחורי עם התפקוד המסטיקטורי ואיכות חיים הקשורה לבריאות הפה. במחקר הקליני האורכי הנוכחי הוערכו משתמשי תותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה במהלך תקופת מעקב של שלוש שנים. נבדקו כוח הנשיכה של 24 המתרפאים, אינדקס האזור האחורי, התפקוד המסטיקטורי ואיכות החיים הקשורה לבריאות הפה. פרמטר הפונקציה המסטיקטורית אחוזים מהחלקיקים הכתושים, הוא מתאר את ההומוגניות של הבולוס ואת הפרמטרים 50 משקף את הפתח דרכו עברו , אשר מייצגים את אחוז החומר שנשמר בנפה עם מסננות של ME 2.8- ו ME 5.6 של היעילות המסטיקטורית במדידות של בין השנה השנייה לשלישית חלו במקביל לשיפורים ME 5.6- מ"מ בהתאמה. הידרדרות קלה בתפקוד המסטיקטורי ו 2.8- ו 5.6 בתפקוד המסטיקטורי, מספר המחזורים וזמן המחזור. נמצאה עלייה משמעותית במדד האזור האחורי בכל התקופות שהוערכו. הציון והציונים במגבלות התפקוד, אי הנוחות הפסיכולוגית ותחומי הנכות גדלו משמעותית בין השנה השנייה OHIP - Edent הגלובלי של . ME 2.8- לשלישית. נמצא גם מתאם בין כוח הנשיכה לזמן המחזור לבין אינדקס האזור האחורי לתפקוד המסטיקטורי ו מסקנת מחברי המאמר היא, כי שינויים בתפקוד המסטיקטורי, כוח הנשיכה, איכות החיים הקשורה לבריאות הפה ומדד האזור האחורי נמשכים עדיין במהלך השנה השלישית לתפקוד תותבות הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה. כוח הנשיכה ומדד האזור האחורי משפיעים על תוצאות התפקוד המסטיקטורי בשנה השלישית לקיום תותבות-על הנסמכות על שתלים בלסת התחתונה.

Da Rosa Possebon AP, Schuster AJ, de Miranda ASB. Do implant- retained mandibular overdentures maintain radiographic, functional and patient-centered outcomes after 3 years of loading? Clin Oral Impl Res 2020: https://doi.org/10.1111/ clr.13637

42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online