עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

© MIS Corporation.All rights reserved.

www.divident.co.il

MAKE IT SIMPLE מתכנון מושלם להשתלה מדוייקת כוללתתוכנה ידידותית למשתמש, המבטיחה MGUIDE מערכת תכנון מדוייק. עיצובהטמפלטהפתוחמאפשר צפייהבניתוחללא הסרתהסדושטיפהתוךכדיהשתלה.לפרטיםנוספיםניתןלפנות 050-5700101 או ליואב קוך 1-800-244-666 לחברת דיבידנט

®

M C E N T E R

P A R T O F T H E

G R O U P

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online