עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.12 תפיסות המתרפאים לגבי טיפול ותחזוקה של שתלים מחברי המאמר מציינים, כי בהתחשב במספר הרלוונטי של שתלים בהם נעשה שימוש בעשורים האחרונים, צפויה בשנים הבאות עלייה בשכיחות הסיבוכים, מצב אשר עשוי להוות בעיה בריאותית אורלית חשובה ביותר. על פי הערכות, מוצבים מדי שנה ברחבי מיליון שתלים. בהתבסס על מחקר שיווקי, המספר הכולל של שתלים דנטליים שנמכרו הולך וגדל ונתח השוק הגבוה 15- העולם כ היה של מדינות אירופה, ואחריהן צפון אמריקה ואסיה הפסיפית. הצלחה לטווח הארוך של טיפול בהשתלות 2016 ביותר בשנת שיניים תלויה במידה רבה בהקפדה על המתרפאים בנקיטת אמצעי היגיינת הפה היומיומית והמקצועית ובתכניות לביקורי תחזוקה. בספרות הנוכחית ישנם מספר מחקרים הנוגעים לרמת הידע של המתרפא בנושא השתלות שיניים, מקורות מידע, ציפיות המתרפא לפני קבלת שיקום אשר נתמך בשתלים ורמת המודעות לסיבוכים. עם זאת, למיטב ידיעת מחברי המאמר, לא נמצא מחקר אשר התמקד בתפיסות המתרפא לגבי החשיבות של תוכניות התחזוקה לאחר טיפולי שתלים. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לברר את תפיסות המתרפאים ביחס לטיפול ולתחזוקה של שתלים. נבדקה גם רמת המידע של המתרפאים לגבי חשיבות פרוטוקולי התחזוקה למניעת סיבוכים הקשורים לשתלים. החוקרים פיתחו שאלון מובנה למחצה המתמקד בארבעה תחומים עיקריים: א) מידע על סיבוכים אפשריים שהתקבלו לפני טיפול השתל; ב) מידע שהתקבל לאחר הטיפול בנוגע לתחזוקה; ג) טיפול ביתי יומיומי המבוצע באופן עצמאי; ד) טיפולי תחזוקה של חודשים, גויסו בין 6 השתל במרפאת השיניים. מתרפאים בוגרים, שעברו טיפולי שיקום עם תותבת נתמכת על ידי שתל לפני לפחות שנים. רוב המשתתפים קיבלו מידע 61 מתרפאים בגיל ממוצע של 522 . אוכלוסיית המחקר כללה 2017 לדצמבר 2016 החודשים יוני אחוזים הצהירו כי הוסבר להם על אודות סיבוכים וכישלונות לפני 58.9 אחוזים). עם זאת, רק 91.6( על הצורך בבדיקות תקופתיות אחוזים מהמשתתפים הצהירו כי קיבלו הדרכה על אמצעי ההיגיינה סביב שתלים, פחות ממחצית 91.2- תחילת הטיפול. למרות ש אחוזים). למרות שמודעות המתרפאים לטיפול ותחזוקת השתל 40.4( המדגם דיווחו כי התבקשו לנסות את כלי ההיגיינה במרפאה נמצאה נמוכה בחלק עקבי מהמדגם, רמת שביעות הרצון של המתרפאים לגבי המידע שהתקבל בנוגע לטיפול בשתל הייתה גבוהה. בנוסף הראה המחקר כי המקור העיקרי למידע של המתרפאים לגבי טיפול בשתלים הינו רופא השיניים, אחריו חברים וקרובים, האינטרנט, כתבי עת, טלוויזיה ובמקום האחרון הרופא הכללי. ממצאים אלה דומים לממצאים שפורסמו בעבר, בהם נמצא כי רופאי אחוזים לגבי חלופות אחרות לשיקום השיניים. 69- אחוזים לגבי שתלים וב 74- השיניים מיידעים את המתרפאים ב מסקנות מחברי המאמר הינן, כי נראה שמרבית המתרפאים הודרכו לגבי חשיבותם של אמצעים ספציפיים להיגיינת הפה ותוכניות לביקורי תחזוקה. עם זאת, הוכחה רמה בלתי מספקת של ידע על סיבוכים הקשורים לשתלים. לדעתם, יש מקום לשיפורים במשך הזמן ובאנרגיה המופעלים על ידי רופאי השיניים והשינניות בתקשורת עם המתרפאים, על מנת להגביר את התוצאות הבריאותיות ואת שיתוף הפעולה הן בקשר לטיפול והן לתחזוקה.

Brunello G, Gervasi M, Ricci S, et al. Patients’ perceptions of implant therapy and maintenance: A questionnaire-based survey. Clin Oral Impl Res 2020: https://doi. org/10.1111/clr.13634

46

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online