עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

קורסים מידעון

IDS שיניים ברפואת ההשתלמויות מרכז : הקרובים הקורסים פתיחת במועדי אתכם לעדכן שמח

לילדים השיניים רופא בעבודת אורתודונטיים היבטים שפינקו יואב ר ” ד אחד מפגש - 25.12.23 באנדודונטיה מקיף קורס עמית אלון ר ” ד , בוצר מארק , סולומונוב מיכאל ר ” ד מפגשים 7 - 27.12.23 זעירה כירורגיה רביב מילי ר ” ד , סאמט נעמה ר " ד ,( קנדה ) רביב אלי ' פרופ מפגשים 3 - 28.12.23 המגע נקודת והבטחת אחוריים ישירים אסתטיים שחזורים פלייטמן בטי ר ” ד יחיד מפגש - 28.12.23 התעלה של מלא איטום ועד השורש מטיפול - שורשים עבודת יצחק בן ו ’ ג ר ” ד יחיד מפגש - 31.12.23

Laser Mastership - מאסטרשיפ לייזר נוספים ומרצים Dr. Dimitris Strakas 21.01.24 : פתיחה .( וינה - אביב תל ) מודולים 3 הדנטלי הלייזר באמצעות פריודונטלית כירורגיה יונס מחמוד ר " ד יחיד מפגש - 21.01.24

אחורי מנשך הרמת רון הנרי ר " ד יחיד מפגש - 22.01.24 מרילנד גשרי וינד יובל ר " ד יחיד מפגש - 25.01.24

השיקומי הפרויקט וניהול לתכנון מובנית גישה : הפה לשיקום מעבר תגרי אייל ר ” ד יחיד מפגש - 01.02.24 ( גוויות ראשי על תרגול ) האוגמנטציה סוגי וכל סינוס הרמות רביב מילי ר ” ד ,( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ מפגשים 3 - 05.02.24

( מתרפאים עם קליני קורס ) נשלף שיקום פרץ מוריס מר , שחר גדי ר ” ד מפגשים 6 - 02.01.24 לייזר באמצעות שתלים במחלות הטיפול סביון אריאל ר ” ד יחיד מפגש - 03.01.24

בשיקום הבסיסית היחידה - מבנה פרידנברג נעמה ר ” ד אחד מפגש - 05.02.24

לילדים שיניים ברפואת מקיף קורס שפינקו יואב ר ” ד , יצחק בן ו ’ ג ר ” ד , זילברמן אורי ר ” ד מפגשים 6 - 08.02.24

נבוכים מורה - צמנטציה לם ינון ר ” ד יחיד מפגש - 08.01.24

צחוק בגז השתלמות זילברמן אורי ר " ד יחיד מפגש - 08.02.24

( גוויות ראשי על תרגול ) למתחילים שתלים ( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ מפגשים 3 - 14.01.24

הסיסטמי בחולה הדנטלי הטיפול ‘ יודוביץ קרן ר ” ד , צדיק יהודה ’ פרופ מפגשים 3 - 08.02.24

אסתטיות מילואות וינד יובל ר ” ד יחיד מפגש - 15.01.24

( מתרפאים עם קליני קורס ) למתקדמים הפנים של אסתטיקה רביב מילי ר ” ד ,( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ מפגשים 2 - 15.02.24

( מתרפאים עם קליני קורס ) הפנים של אסתטיקה רביב מילי ר ” ד ,( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ מפגשים 3 - 18.01.24 חיוני עבודה ככלי הדנטלי הצילום רויזנטול חוליאנה ' גב , רויזנטול אלחנדרו ר " ד יחיד מפגש - 18.01.24

ישירים אסתטיים שחזורים לעיצוב טכניקות שאולוב סטפן ר ” ד אחד מפגש - 25.02.24

03-7979600/3 : ולהרשמה נוספים לפרטים www.ids4u.co.il : שלנו החדש האינטרנט באתר מפורט מידע

Made with FlippingBook Online newsletter creator