עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.6 ה מחברי המאמר מציינים, כי תרופות נוגדות טסיות ונוגדות קרישה נרשמות על מנת להפחית סיכון עבור חולים שטופלו באמצעות החלפת מסתם, סטנטים לבביים, פרפור פרוזדורים, היסטוריה של שבץ או תקריות לבביות, מחלות כלי דם או הפרעות קצב. עם זאת, השימוש בתרופות נוגדות קרישה ונוגדי טסיות מגביר את הסיכון לדימום ולכן, הערכת הסיכון לדימום לפני הליכים ניתוחיים ) הפיקה בשנת SDCEP כגון אלה המבוצעים ברפואת השיניים הינה צורך בסיסי. התכנית הסקוטית לאפקטיביות הדנטלית הקלינית ( הנחיות במטרה לספק תמיכה סביב ניהול טיפולי שיניים למטופלים עם נוגדי טסיות ונוגדי קרישה. מאז פרסום ההנחיות, 2015 מיליון בני אדם בשנה בבריטניה, והשימוש האורלי 1.25- השתנו דרכי השימוש בתרופות אלו. תרופות נוגדות קרישה נקבעות עבור כ .2019- אחוזים מכלל התרופות נוגדות קרישה ב 62- עד ל 2015- אחוזים ב 16- ) גדל מ DOAC הישיר בתרופות נוגדות קרישה ( . למרות DOACs שנה, אולם בשמונה השנים האחרונות השימוש ירד, עקב הזמינות של 60- תרופת הוורפרין הינה בשימוש למעלה מ שהשימוש בתרופות נגד טסיות נשאר יציב יחסית, הצגת תרופות חדשות יותר, כגון פראסוגרל וטיקגרלור, הביאה לשונות גדולה יותר בתרופות נוגדות טסיות, אותן ניתן לרשום לחולים. אם כי הם נפוצים פחות מאשר נוגדי קרישה או נוגדי טסיות אורליים, עשוי לניהול 2015 משנת SDCEP ). הנחיות ה- LMWHs להיות שימוש גם בנוגדי קרישה פרנטרליים, כגון הפרינים במשקל מולקולרי נמוך ( מתרפאים דנטליים הנוטלים נוגדי קרישה או תרופות נגד טסיות מספקות המלצות וייעוץ קליני לניהול מטופלים הנוטלים תרופות , נוגע בשימוש בתרופות ששכיחותם השתנתה ובהתפתחויות 2022 אלו כולל גורמים חדשים. עדכון הנחיות אלו, שפורסם בשנת LMWH , כמו גם המלצות חדשות לניהול חולים הנוטלים edoxaban החדישה DOAC נוספות. עדכון ההנחיות כולל את תרופת ה ומידע מעודכן לתמיכה בהערכת הסיכון לדימום. מטרה (מחקרי טרנסלציה בסביבה הדנטלית), על מנת לתמוך ביישום TRiaDS מחברי המאמר הנוכחי מפרטים את העבודה שבוצעה על ידי , המעודכנות דרך קביעת חסמים לציות וזיהוי צרכי הכשרה מקצועיים. במחקר השתתפו רופאי שיניים ממגוון SDCEP הנחיות מסגרות קליניות כגון טיפול שיניים ראשוני, רפואת שיניים בקהילה ורפואת שיניים בבתי חולים בסקוטלנד. המחברים גייסו אנשי , להם הפיצו שאלון מקוון בו נאסף מידע דמוגרפי, נתונים NHS Education for Scotland מקצוע בתחום רפואת השיניים דרך פורטל על הפרקטיקה הנוכחית ומידע על אמונות לגבי התנהגויות הקשורות לניהול מתרפאים המטופלים בתרופות נוגדות קרישה או נוגדות משתתפים השיבו על השאלון ורוב המשיבים ציינו שהינם מודעים להנחיות ותמיד מבססים עליהן את הטיפול. רוב 157 . טסיות המשיבים תמיד העריכו את הסיכון לדימום של המתרפא באופן אישי לפני טיפולי השיניים. רוב הנשאלים הרגישו שהם לא יודעים אחוזים מהמשיבים תמיד עקבו אחר 38 איך לנהל כראוי מתרפאים הנוטלים מינונים נמוכים של הפרינים במשקל מולקולרי נמוך ורק ) ואחר הליכים הכרוכים בסיכון נמוך לדימום. DOAC ההנחיות לגבי מתן תרופות ישירות נוגדות קרישה אורליות ( מסקנות לדעת המחברים, המחקר מדגים צורך בתמיכה חינוכית נוספת סביב מתרפאים המקבלים הפרינים במשקל מולקולרי נמוך ובניהול חולים על תרופות אורליות. לדבריהם, קיימת מודעות טובה והקפדה על ההנחיות במסגרות טיפול ראשוני, אולם על מנת לתמוך ביישומן זוהה צורך בהדרכה.

Kelly N, Beaton L, Knights J, et al. The practices and beliefs of dental professionals regarding the management of patients taking anticoagulant and antiplatelet drugs. BDJ Open 2023; doi: 10.1038/s41405-022 00127-3

30

Made with FlippingBook Annual report maker