עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

Woodpecker

!3 פי יקרים מתחרים גם מנצח - Woodpecker של אוראלי - האינטרה הסורק • ונוחה מדויקת , מהירה צבעונית סריקה • ! בלבד ' גר 198 משקל • קלה להחלפה ראשים 4 כולל • באבקות שימוש או מקדים חימום , בכיול צורך ללא • מלאה שיניים קשת לסריקת מיקרון 20 עד של סטיה : גבוהה דיוק רמת • המרחק של גרפית הצגה , סיום - קו סימון , שיפולים זיהוי של מתקדמות תכונות • ועוד , הלסתות בין ענן בשירות או במייל מהירה להעברה , פתוח פורמט • ( כלול אינו המחשב ) ניידים או נייחים גרפיים למחשבים קל USB חיבור • צ תכונו בין ה

מחיר ! השקה

אוראלי - אינטרה סורק Smile Scan ! בלבד ₪ 32,000 ! נוחה תשלומים פריסת עם

054-5663612 : והזמנות לפרטים

Made with FlippingBook Annual report maker