עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.11 א מחברי המאמר מציינים, כי ניתוח רובוטי מהווה טכנולוגיה ניתוחית זעיר פולשנית המספקת ניווט מדויק, דרך פתחים אנטומיים תוך שמירה על מבנים חיוניים. לפיכך, גישה כירורגית זו הפחיתה את רוב הסיבוכים של גישות הניתוח הפתוח הקונבנציונאלי וכוללות תופעות לוואי מוגבלות לטווח קצר. הספקטרום הטכני של הציוד הכירורגי הרובוטי יכול לנוע בין מכשירים קטנים המחברים זרוע רובוטית אל כף היד ועד למערכות אוטונומיות לחלוטין, אשר יכולות לבצע את ההליך באופן עצמאי. מערכות אלו מספקות ראייה תלת ממדית, מיומנות כירורגית משופרת, מתקנים לניתוחי טֶלֶ-כירורגיה, ארגונומיה טובה יותר ותיאום עין-יד משופר. האנטומיה המורכבת באזור הפה והלסת מהווה אתגר משמעותי עבור גישות של ניתוחים קונבנציונליים, וניתוחים רובוטיים באזור הפה והלסת משמשים עבור יישומים שונים כגון טיפולים בסרטן, מחלות בלוטת התריס ופרא-תירואיד, פתולוגיות בבסיס הגולגולת וניהול חסימות של דום נשימה ). אחד הסיבוכים העיקריים הנצפים בהליכים כירורגיים פתוחים היא כמות הטראומה ברקמה שעלולה להתרחש עקב OSA בשינה ( החתכים הניתוחיים הגדולים; יתר על כן, הם עלולים לגרום לפגיעה תפקודית, פגיעה בהערכה העצמית וירידה באיכות החיים. לעומת זאת, ניתוח רובוטי הוכח כגורם לפחות כאבים ופחות זיהומים לאחר הניתוח, לפיכך זמן החלמה מהיר עם תוצאות קוסמטיות ) הינו "תפיסת הפרט את מיקומו בחיים QOL טובות יותר. לפי ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי, הפירוש של איכות החיים ( בהקשר של התרבות ומערכת הערכים שבה הוא חי וביחס למטרות, הציפיות, הסטנדרטים וחששות שלו". המדווחות על ידי המתרפאים בשטח הבריאות מסייעות להקל על הערכת ההשפעה של מחלה או הליך טיפולי QOL תוצאות ה- , החשובה QOL ולאפשר השוואה בין אסטרטגיות טיפול שונות ולדעת המחברים ההערכה של ניתוחים רובוטים מנקודת המבט של עשויות להשתנות בהתאם ליישום, האזור האנטומי, דרכי הטיפול וממדי QOL בעידן של מושגים זעיר פולשניים. התוצאות של המחלה. המידע הזמין לגבי ההשפעה של ניתוחים רובוטיים באזור הפה והלסת על תוצאות איכות החיים אינו ברור ולא ידוע למחברי של מתרפאים שעברו ניתוח רובוטי באזור הפה והלסת. QOL המאמר על מחקר שמיפה את העדויות האמפיריות לגבי תוצאות ה מטרה של מתרפאים שעברו ניתוח QOL הסקירה המקיפה נועדה למפות את הראיות המדעיות הקיימות ולזהות פערי ראיות הנוגעים ל רובוטי באזור הפה והלסת. . APA PsycINFO ו- SCOPUS , PubMed , CINAHL Complete המחברים ערכו חיפוש לאחזור ספרות רלוונטית ממסדי הנתונים מאמרים. לאחר הסריקה 123 הנתונים הרלוונטיים מהמאמרים הכלולים, תוארו, נאספו וסוכמו ומהחיפוש בספרות אוחזרו ניתוחים רובוטיים 771 מאמרים מקוריים הטרוגניים. במאמרים אלה דווח על סך של 18 ומניעת כפילות, נכללו בסקירה רק ), דלקת שקדים חוזרת ודום נשימה חסימתי OPC ), שנערכו על חולים עם קרצינומה של האורופרינקס ( TORSs טרנס-אורליים ( מדדי איכות חיים שונים 20 ). על מנת להעריך את תוצאות איכות החיים של המתרפאים, שימשו במאמרים בסך הכל OSA בשינה ( . התפקודים הפיזיים אשר MD Anderson Dysphagia Inventory Questionnaire ( MDADI והכלי שנמצא בשימוש הרב ביותר היה ה-) הוערכו ביותר הם היבטי איכות חיים הקשורים לבליעה, דיבור ותפקודי הרוק. דווח כי ניתוחים רובוטיים טרנס-אורליים הביאו לשיפור איכות החיים בחולים עם קרצינומה של האורופרינקס, דום נשימה חסימתי בשינה ודלקת שקדים חוזרת, באופן משמעותי ביותר בשנה הראשונה שלאחר הניתוח. מחברי המאמר מציינים כי אתר הנגע, מעורבות של ניתוחים בצוואר והמאפיינים של טיפול בחולים עם קרצינומה של האורופרינקס. QOL משלים השפיעו על תוצאת ה מסקנות לדעת החוקרים, ניתוחים רובוטיים טרנס-אורליים הוכיחו איכות חיים טובה יותר בהשוואה לשיטות הטיפול הקונבנציונליות, בעיקר בתחומים הקשורים לתפקודי הפה כגון הבליעה והדיבור, והשיפור ניכר בעיקר בשנה הראשונה שלאחר הניתוח.

Bandara DL, Kanmodi KK, Salami AA, et al. Quality of life of patients treated with robotic surgery in the oral and maxillofacial region: A scoping review of empirical evidence. BMC Oral Health 2024; doi: 10.1186/s12903 024-04035-w

40

Made with FlippingBook Annual report maker