עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

G-CEM ONE TM G

! לו שחיכיתם האחד הרזין צמנט

. חרסינה וציפויי למילואות ועד וכתרים מיתדות - משימה לכל אוניברסלי רזין דבק . ומתכת לזירקוניה כימי קישור עם , בונדינג או בצריבה צורך ללא - עצמי בקישור ! אדהזיביים דבקים של מזו גבוהה לרמה הקישור חוזק את המעלה , לשן " קישור משפר " פריימר . בלחות טובה שליטה כשאין גם חזקה הדבקה ולאפשר " מוקדמת התנתקות " מקרי עם להתמודדות , במיוחד גבוה מיידי חוזק

* 3 (Paste, Lo-Flo, Hi-Flo G-CEM ONE 2 ( System kit

:Dental Advisor מבחני

Dentin

540

WO AO3

: System kit

בקבוק ,Translucent , י A2 בגווני (' גר 4.6) מזרקים 2 ,G-Multi Primer בקבוק , לשן קישור - משפר פריימר .' אנדו + רגילים אוטומיקס טיפים

11.9 42.6 36.2 35.5 11.0 5.9

Shear Bond Strength (MPa)

Maxcem Elite

Panavia V5 +Tooth Primer

RelyX Ultimate + Scotchbond

G-CEM ONE G-CEM ONE +AEP

RelyX U-200

Zirconia

47.3 Shear Bond Strength (MPa) 37.7

34.0

34.1

41.5

Panavia V5 + Ceramic Primer

Maxcem Elite

G-CEM ONE

RelyX Ultimate + Scotchbond

RelyX U-200

קורס

נבוכים מורה - צמנטציה

אדהזיבית שיניים ברפואת עקרונות • הזכוכית יונומר צמנטי , רזין דבקי : צמנטים של ותכונות אבולוציה • ישירים - בלתי לשחזורים המשמשים נפוצים חומרים • צמנט לבחירת עקרונות • שלב אחר שלב הדבקה פרוטוקול • . מתקדמת פנטום במעבדת מודלים ג " ע יתבצע מעשי תרגול אביב תל 4 קויפמן ' רח IDS ההשתלמויות במרכז יערך הקורס 03-7979600/3 . לטל להתקשר נא נוספים ולפרטים מועד לבירור

המעבדה ניסוי לדוח ,Dental Advisor של :QR- ה את סרקו

: מרצה לם ינון ר ” ד

03-7979610 בטלפון נוסף מידע

Made with FlippingBook Annual report maker