עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.15 ) מתייחס לשימור של החיות והתפקוד של מוך השן במקרים עם VPT מחברי המאמר מציינים, כי המונח טיפול במוך השן החי ( פגיעה ברקמת המוך עקב עששת, הליכי שיקום, או טראומה. שימור החיות של מוך השן מקטין את הצורך בהסרת הרקמה הקשה, שומר על שקיעת הדנטין, על התגובה האימונולוגית של המוך כמו גם על תפקודים פרופריוספטיביים. במהלך השנים הוצעו מספר ויישום של מכשירי לייזר הוא בין השיטות החדשות יחסית. דיווחים היסטולוגיים, קליניים ורדיוגרפיים VPT חומרים וטכניקות עבור רבים זמינים לגבי יישום של לייזר עבור הליכי טיפול הקשורים למוך השן. הטיפול במוך השן החי מתחיל על ידי הכנת הדנטין באתר החשיפה של המוך. יש להסיר את כל העששת עם מכשירים ידניים או באמצעות מנועים במהירות גבוהה או נמוכה ובשלב הזה מוצע להיעזר בהקרנת לייזר. היתרונות של הכנת שיניים בלייזר כוללים צורך מופחת באלחוש, כאב מופחת סביב הטיפול ורמת מתח נמוכה יותר, במיוחד בילדים. מכלל סוגי הלייזר השונים הנמצאים בשימוש כרגע, רק ללייזר ארביום יש פוטנציאל לשימוש בהכנת חלל. מאחר שלייזרים כאלה אינם במגע עם רקמות המטרה, הם גורמים לטראומה מכנית מינימלית ולעליית טמפרטורה נמוכה יותר ברקמת מוך השן הבסיסית, בהשוואה למכשירי יד סיבוביים. מכשירי לייזר יכולים לשמש ביעילות להסרת שכבת המריחה הנגרמת על ידי הכנת חלל עם מכשור ידני. יצירת אזור סטרילי חיונית להצלחה של טיפול במוך השן החי ולכל סוגי הלייזר יש דרגות מסוימות של יכולת חיטוי, המשתנה בהתאם לעומק החדירה של סוגי הלייזר השונים, מצב שהינו קריטי במיוחד כאשר השיניים חשופות עקב עששת. מיקרומטר, עומק פעילות החיטוי הינו בעל חשיבות עליונה. קרינת 1000 לבין 300 מכיוון שעומק חדירת חיידקים בדנטין נע בין לייזר יכולה גם לייצר עצירת דימום וליצור אזור של נמק קרישתי, אשר מלבד השגת עצירת דימום, משמש מחסום להגנה על המוך מפני מגע ישיר עם החומר המשמש לכיסוי מוך השן. מתחת לשכבת הנמק הדק, נודדים תאי דלקת ופיברובלסטים לתחילת היווצרות גשר דנטין. לדברי המחברים, קרינת הלייזר ממזערת את ההמטומה ומאפשרת מגע הדוק בין רקמת מוך השן לבין גורם המשמש לכיסוי המוך. במחקרים מסוימים, דווח כי שכבת הדנטורציה הנוצרת על ידי קרינת הלייזר עלולה לעכב את תהליך הריפוי של מוך השן. נראה כי העובי של שכבת הדנטורציה הנוצרת חשוב ביותר בשטח זה. ככול שעוצמת קרינת הלייזר עולה, עובי שכבת הדנטורציה גדל, מצב הדוחה את התאוששות רקמת מוך השן ומוביל לריפוי מעוכב. לדברי מחברי המאמר, ישנם דיווחים קליניים ורדיוגרפיים שנויים במחלוקת לגבי יעילות מכשירי הלייזר בהליכי טיפול שונים הקשורים לטיפול בחיות מוך השן. מטרה רוב עבודות הסקירה התמקדו בהיבטים מוגבלים ספציפיים של טיפולים אלו והמאמר הנוכחי סוקר באופן רחב יותר את התוצאות הקליניות והרדיוגרפיות של סוגים שונים של טיפולי מוך עם יישומי לייזר בשיניים נשירות ובשיניים קבועות. Google Scholar ו- Scopus , MEDLINE Web of Science שני חוקרים בלתי תלויים ביצעו חיפוש אלקטרוני באמצעות מסדי הנתונים של . ההתמקדות הייתה במחקרים בבני אדם שבדקו את ההשפעות הקליניות ו/או הרדיוגרפיות של סוגי לייזר 2023 עד 2000 משנת מחקרים. 4243 שונים בטיפול במוך השן החי. במאמר הסקירה הנרטיבי נכללו סך של מסקנות בהתבסס על הנתונים שנאספו, ניתן לדעת המחברים להסיק כי למרות שהספרות הנוכחית מציעה כי טיפול בלייזר עשוי להיות מוצע כמודל נלווה לכמה שלבים פרוצדורליים בטיפול במוך השן, קיים צורך במחקר נוסף עם מתודולוגיות וקריטריונים סטנדרטיים על מנת להשיג תוצאות אמינות וחותכות יותר במטרה לפתח קווים מנחים מבוססי ראיות, ופרוטוקולים שבסופו של דבר יביאו לשיפור התוצאות והתחזית למתרפאים העומדים בפני טיפולי חיות של מוך השן.

Afkhami F, Rostami G, Xu C, Peters OA. The application of lasers in vital pulp therapy: Clinical and radiographic outcomes. BMC Oral Health 2024; 24:333. doi.org/10.1186/ s12903-024-04026-x

50

Made with FlippingBook Annual report maker