עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

לאלחוש ביותר והארגונומי הקל הפתרון ! מחשב - מבוקר

- Dentapen - ! המקורי האלחוש עט

במכשיר , באלחוש הכרוך בכאב ניכרת הפחתה • . לשימוש ונוח קטן אלחוטי – דוושה או חוטים , בקרה קונסולת ללא • המתקדם המכשור של הפונקציות כל עם אבל . בתחום ביותר כולל , מבוקר אלחוש לקצב מותאמות תוכניות • . אספירציה מאפשר . ליגמנטרי - אינטרה אלחוש הכ אלחו מאפ

רוכשים DentaPen בלבד ₪ 9,800 - ב אחוריות אנטומיות מטריצות ומקבלים Sectional Matrix System ₪ 2,900 בשווי Garrison מבית ! במתנה 800 ומק

: גאריסון מבית מקטעיות מטריצות של החדשה הסדרה ושיפורים , גמישות טיטניום - ניקל טבעות , המטריצות מגוון שיפור הטובים האנטומיים לשחזורים - ובטריזים הסיליקון בחביקת אנטומיים ! פעם אי שיצרת ביותר

המרוצים הרופאים בעדויות צפו : אוסדה באתר המוצר בעמוד

( איתן ) 054-2565357 : לפרטים

Made with FlippingBook Annual report maker