עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.19 ח מחברי המאמר מציינים, כי למגוון רחב של חשיפות סביבתיות המתרחשות בזמן ההתעברות ובמהלך הליכים התפתחותיים רגישים , המכון 2016 בהריון, בינקות ובילדות המוקדמת עלולות להיות השפעות מתמשכות על בריאותם ורווחתם של ילדים. בשנת ). הקונסורציום הזה ECHO ) השיק יוזמה בשם 'השפעות סביבתיות על תוצאות בריאות הילד' ( NIH האמריקאי הלאומי לבריאות ( משתמש בקבוצות ילדים קיימות ותומך במחקרים סינרגטיים ואורכיים מרובים וניסויים קליניים המבוצעים על אמהות וילדים ברחבי המדינה. ), המורכבת מלמעלה UCP כחלק מהקונסורציום, אוניברסיטת יוטה תורמת קבוצת ילדים הידועה בשם 'פרויקט הילדים של יוטה' ( משפחות, 500- אחים המגיעים מלמעלה מ 400- ילדי פרובנד (הילד הראשון במשפחה שזוהה כבעל הפרעה גנטית אפשרית) ו 500- מ אשר נרשמו בעבר למספר מחקרי קוהורט טרום כניסה להריון או טרום לידה, כך שהיו נתונים זמינים עבור ילדי הנבדקים מתקופות ביצע בדיקות פנוטייפ מלאות בילדים ובהורים, השלים היסטוריה רפואית ומשפחתית UCP הזמן לפני הלידה ו/או טרום-הריון. ה- זמינות דגימות שתן של האם UCP מקיפה, אסף דגימות ביולוגיות והעריך מגוון חשיפות סביבתיות מוקדמות. בתת-קבוצה של ילדי לפני ההיריון וקודם ללידה. החוקרים מדגישים כי התייחסות מקיפה לבריאותם של ילדים מחייבת את הכללת הבריאות הדנטלית שלהם. קיים עניין גובר במתאם בין חשיפות סביבתיות לבין מדדי הבריאות הדנטלית. שינויים מסוימים בהתפתחות הזגוגית משנים את השקיפות הרגילה ). שינויים אלו נתפסים מבחינה קלינית DDE של השיניים וקבוצה עיקרית של שינויים מסווגת כפגמים התפתחותיים של הזגוגית ( כהיפופלזיה, היפומינרליזציה, אוּפָקִיּות מתוחמת או מפושטת ומולטינג, או שילוב כלשהו ביניהם. מטרה המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לברר כל קשר אפשרי בין חשיפה תוך רחמית לכימיקלים משבשי אנדוקריניים (פנולים ופתלטים) לבין פגמים התפתחותיים בזגוגית בילדים, תוך התחשבות בכל תפקיד אפשרי של חשיפה לפלואוריד. המטרה המשנית של ילדים משתתפי פרויקט הילדים ביוטה. 356 המחקר הייתה לדווח באופן תיאורי על ממצאים מבדיקות שיניים מקיפות שבוצעו על בקבוצה זו של ילדים שעברו בדיקות רפואיות מלאות, היסטוריה רפואית ומשפחתית מקיפה ודגימות ביולוגיות זמינות, נערכו בדיקות מחוץ ובתוך הפה והם מילאו שאלון לגבי בריאות הפה. צילומים תוך אורליים סטנדרטיים נלקחו מהשיניים ונבדקו על ידי רופאים שעברו סטנדרטיזציה והממצאים נרשמו במלואם, כולל מורפולוגיה של השיניים, עששת, שחזורים, צבעים, ארוזיה, שחיקה, שברים והיפומינרליזציה. דגימות שתן של האימהות סביב הלידה הוערכו עבור ריכוז של פלואוריד, פנולים ופתלטים, ). נערכו ניתוחים סטטיסטיים זוגיים על מנת לתאם את הממצאים הדנטליים אחד עם השני ועם הנוכחות BPA ( A כולל ביספנול אחוזים 37 ; אחוזים מהילדים 96( של כימיקלים סביבתיים שנמצאו בדגימות השתן. הממצא השכיח ביותר היה היפומינרליזציה אחוזים מהשיניים הקבועות), זאת בהתאמה להיפומינרליזציה של השיניים החותכות והטוחנות כמתואר 42 , מהשיניים הנשירות באוכלוסיות אנושיות אחרות. מסקנות המחברים מדגישים כי לא נראו מתאמים עקביים בין ממצאי השיניים לבין נוכחות של פנולים ופתלטים בשתן טרום הלידה, אך .) n =35( מספר הדגימות הזמינות להערכה זו היה מוגבל

Winkler JR, Dixon BL, Singh I, et al. Prenatal exposure to environmental toxins and comprehensive dental findings in a population cohort of children. BMC Oral Health 2024; doi. org/10.1186/s12903 023-03786-2

62

Made with FlippingBook Annual report maker