עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

מידעון קוריסם

: הקרובים הקורסים פתיחת במועדי אתכם לעדכן שמח IDS שיניים ברפואת ההשתלמויות מרכז בים

בשיקום הבסיסית היחידה - מבנה פרידנברג נעמה ר ” ד אחד מפגש - 05.06.24 דיגיטלית אדהזיבית שיניים רפואת פרץ מוריס מר , לם ינון ר ” ד אחד מפגש - 10.06.24

( מתרפאים עם קליני קורס ) נשלף שיקום פרץ מוריס מר , שחר גדי ר ” ד מפגשים 6 - 07.05.24

( מתרפאים על הדגמה כולל ) צחוק בגז השתלמות זילברמן אורי ר " ד יחיד מפגש - 09.05.24 לילדים שיניים ברפואת מקיף קורס שפינקו יואב ר ” ד , יצחק בן ו ’ ג ר ” ד , זילברמן אורי ר ” ד מפגשים 6 - 09.05.24

הפה שיקום של שנים 32 - ניסיון כבעל חכם אין גלבוע אילן ר ” ד מפגשים 3 - 20.06.24

( מתרפאים על הדגמה כולל ) הדנטלי הלייזר באמצעות כירורגיה - פריו סביון אריאל ר " ד יחיד מפגש - 15.05.24

( מתרפאים על הדגמה כולל ) מקיפה טיפול תכנית לביסוס אבחנתי מידע איסוף אמדין לאון ר " ד מפגשים 3 - 26.06.24 פתוח אפקס עם צעירות קבועות בשיניים שורש טיפול יצחק בן ו ’ ג ר ” ד יחיד מפגש - 26.06.24 זעירה כירורגיה רביב מילי ר ” ד , סאמט נעמה ר " ד ,( קנדה ) רביב אלי ' פרופ מפגשים 3 - 30.06.24 לילדים השיניים רופא בעבודת אורתודונטיים היבטים שפינקו יואב ר ” ד אחד מפגש - 01.07.24 התעלה של מלא איטום ועד השורש מטיפול - שורשים עבודת יצחק בן ו ’ ג ר ” ד יחיד מפגש - 08.07.24

אסתטיות מילואות וינד יובל ר ” ד יחיד מפגש - 16.05.24

חרסינה ציפויי לביצוע הפרותטית הטכניקה שכלול פרץ מוריס מר , עמית אלון ר ” ד יחיד מפגש - 20.05.24 ( מתרפאים על הדגמה כולל ) תחומי - רב כמומחה הלייזר יונס מחמוד ר ” ד , קורן טל ר ” ד , סביון אריאל ר ” ד מפגשים 2 - 22.05.24 המגע נקודת והבטחת אחוריים ישירים אסתטיים שחזורים פלייטמן בטי ר ” ד יחיד מפגש - 23.05.24

באנדודונטיה מקיף קורס עמית אלון ר ” ד , בוצר מארק , סולומונוב מיכאל ר ” ד מפגשים 7 - 10.07.24 חיוני עבודה ככלי הדנטלי הצילום רויזנטול חוליאנה ' גב , רויזנטול אלחנדרו ר " ד יחיד מפגש - 11.07.24 ( מתרפאים עם קליני קורס ) הפנים של אסתטיקה רביב מילי ר ” ד ,( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ מפגשים 3 - 18.07.24 ( מתרפאים עם קליני קורס ) חרסינה חזיתיות פרץ מוריס מר , פלייטמן משה ר ” ד מפגשים 3 - 22.07.24 ( גוויות ראשי על תרגול ) למתחילים שתלים ( קנדה ) רביב אלי ’ פרופ מפגשים 3 - 28.07.24

מרילנד גשרי וינד יובל ר " ד יחיד מפגש - 27.05.24

( מתרפאים על הדגמה כולל ) אסתטית שיניים ברפואת מקיף קורס פלייטמן סמואל ר " ד , פלייטמן משה ר ” ד מפגשים 8 - 28.05.24

ישירים אסתטיים שחזורים לעיצוב טכניקות שאולוב סטפן ר ” ד אחד מפגש - 02.06.24

אחורי מנשך הרמת רון הנרי ר " ד יחיד מפגש - 03.06.24

CBCT ובפענוח בתפעול מתקדם קורס ' יודוביץ קרן ר " ד , לוינזון אולג ר " ד , יצחק בן ו ‘ ג ר " ד , צדיק יהודה ' פרופ מפגשים 4 - 03.06.24

03-7979600/3 : ולהרשמה נוספים לפרטים www.ids4u.co.il : שלנו החדש האינטרנט באתר מפורט מידע 4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 ids@ids4u.co.il

Made with FlippingBook Annual report maker