עלי חפר - גיליון 382 - יוני יולי 2021

חדשות העמק

בשורות מהוועדה לתכנון ובנייה

מדי שנה מתקבלות תלונות רבות במוקד המועצה של תושבים הסובלים מעשן קמיני העץ המגיע מבתים סמוכים להם. בעקבות זאת קבעה הוועדה לתכנון ולבנייה עקרונות עדכניים לשימוש בקמינים: • יש להפחית ככל הניתן את הפגיעה באיכות הסביבה, זיהום האוויר, מטרדי עשן וריח כתוצאה משימוש בקמינים. • לא תותר הקמה של קמינים בשריפת עץ. בתנאי ההיתר יצוין איסור שריפת עצים בקמין. • לא יותרו קמינים באזור בניה צפופה (מעל שלוש יח״ד לדונם). • ס״מ מעל גג עליון ומעל 100 : גובה ארובה מינמלי לקמין מ׳ (מינ׳) ובהתאם 10 גובה פתחים של בתים סמוכים ברדיוס להנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה. • בבקשה להיתר בנייה חובה לכלול, בין השאר, חתך דרך הארובה ותוכנית סביבה הכוללת בתים סמוכים לחלקת המבקש (תכנית העמדה בקנ״מ מתאים). • )1368 /ב, ת״י 383 יש לעמוד בתקן ישראלי התקף (ת״י או להגיש דו״ח מעבדה מוסמכת כחלק מהדרישות בהיתר. יותר שימוש רק באביזרים מאושרים על פי דרישות התקן. • יש לקבל את התייחסות השכנים בחלקות גובלות ואת התייחסות הוועד המקומי כתנאי הכרחי להיתר. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול: “זיהום האוויר מקמיני עץ הוא בעיה מוכרת בארץ ובעולם, ואני סבורה שיש לנקוט בצעדים כדי למצמצה ולמגרה. כאחת הרשויות הירוקות בארץ, המדיניות החדשה בעמק חפר היא צעד משמעותי לטובת הסביבה ובריאות הציבור. במקביל, נמשיך לפעול וללחוץ, ביחד עם רשויות נוספות, לחקיקה של המדינה שתאסור כל שימוש בקמיני עץ״.

הקלה על גודל מינימלי שלשטחחלקתהמגורים הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר קבעה מדיניות חדשה להקלה על גודל מינימלי של שטח חלקת המגורים (תוכנית המתאר 200/ בנחלה, אשר נקבע ע״פ הוראות ע״ח של עמק חפר) או תוכנית מפורטת אחרת. על פי הוראת , שטח מגורים במשק חקלאי לא יעלה על שלושה 200/ ע״ח דונם ולא יפחת משני דונם. במקרים מסוימים, גודל חלקת המגורים בנחלות קטן במידה מסוימת מהמוגדר, בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות: גודל החלקה המקורי קטן משני דונם, סטייה וחוסר דיוק במדידות או הפקעת החלקה לדרכים ו/או לצרכים ציבוריים אחרים. על מנת להקל על התושבים במקרים אלה, הוועדה המקומית החליטה להתוות מדיניות עדכנית בגין סטייה מגודל המגרש אחוזים 10 המינימלי בחלקת המגורים בנחלה: הקלה של עד משטח מגרש במקרה של גודל חלקה מקורי הקטן מגודל השטח המינימלי הקבוע בהוראות התוכנית ו/או במקרה של אחוזים משטח מגרש במקרים 15 סטייה במדידה והקלה של עד של הפקעה לדרכים ו/או לצורכי ציבור אחרים. חשוב להבהיר כי הליך ההקלה נקודתי ומהווה חלק מהליך הרישוי וכפוף לתנאיו (הליך בקשה להיתר בנייה). הסדרת גודל מינימלי של נחלה החורג מהמדיניות תבוצע במסגרת הליך תכנוני מתאים (באמצעות תב״ע). בנוסף, אין במדיניות זו כדי לגרוע משיקול דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בכל מקרה לגופו. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול: “כרשות היחידה הפרושה מהים התיכון ועד לקו הירוק, בעמק חפר מתוכננות ועוברות תשתיות לאומיות רבות, אשר גרמו לא אחת להפקעת שטחים מנחלות. בחלק מהמקרים התוצאה הייתה כי פחת שטח חלקת המגורים בנחלה אל מתחת לגודל המינימלי המוגדר בתב״ע. המדינות החדשה גובשה על מנת לתקן זאת - ומתוך רצון לסייע לתושבים במימוש זכויותיהם בנחלה״. לא תותר הקמה של קמיני עץ לא תותר הקמה של קמינים בשריפת עץ ולא יותרו קמינים באזור בניה צפופה מעל שלוש יח״ד לדונם - כך החליטה הוועדה לתכנון ולבנייה עמק חפר. מבין אמצעי החימום הביתיים, קמינים המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר. העשן הנפלט כתוצאה משריפת עץ מהווה פוטנציאל לפגיעה בריאותית, בעיקר עקב שאיפת חלקיקים אל מערכת הנשימה. מכיוון שהחורף בישראל נמשך מספר חודשים מועט, והשימוש במתקני חימום נעשה לזמן קצר, נוצר מצב שהמתקנים אינם מתוחזקים במהלך השנה כנדרש וכמקובל בארצות קרות. על כן, זיהום האוויר עלול להחמיר עוד יותר.

10

עלי חפר

Made with FlippingBook Learn more on our blog