כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

פ ג י ע ה ב ע ב ו ד ה ב י מ י ק ו ר ו נ ה

מזה שנים רבות אנו מכירים בעיקר סוגים קבועים של פגיעות בעבודה אשר חוסות תחת הגדרת "פגיעה בעבודה", בהתאם לאמור בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - .1995 מזה כשנה, מאז התפרצות מגפת הקורונה אשר כדוגמתה לא חווינו מאז מגפת השפעת הספרדית , בשנת ,1918 אנו נתקלים בעובדים רבים, ביניהם רופאים, מתמחים,

ברק נבות , עו" ד ונוטריון

הקורונה

בנפגעי

בהכרה כנפגעי

אחיות, לבורנטים , אנשי צוות מעבדה, אנשי מגן דוד אדום, וצוותי כוח עזר לצד אנשי מנהלה בשטח ( שומרים, מאבטחים ועובדי רשויות מקומיות) אשר חשופים או שלא מוגנים דיים ועשוים להיפגע ממחלת הקורונה ולהיות , באם תוכח תביעתם, מוגדרים כנפגעי עבודה, כאמור בחוק הביטוח הלאומי. עבודה אלו והדרך להוכחת תביעתם אינה שונה בתכליתה מכל פגיעה אחרת בעבודה ונבחנת , ראשית, בהתאם לאופי עיסוקו של המבוטח ובתפקידו בארגון. לחולה במקום העבודה, עובד אשר אובחן כחולה בקורונה יידרש , בסמוך לגילויה של המחלה, לפעול לאיסוף מלוא התיעוד הרפואי ואף מומלץ לקבל אישור מגורמים מוסמכים על אופן תפקידו ומשך תקופת העסקתו בארגון. נפגעי בשונה מעובד אשר נכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה

לחולה קורונה.

עבודה, כהגדרתם בחוק, אולם ישנה חשיבות כפולה באשר לסוגייה של הכרה במחלת הקורונה כפגיעה בעבודה וחייבת להיות, לפני הכול, נהירה . על כל עובד אשר חלה במחלת הקורונה, אליה נחשף כתוצאה מעבודתו ונוכח עיסוקו והחלים , יפנה אל המוסד לביטוח לאומי לשם קבלת הכרה במחלתו, כפגיעה בעבודה, שכן אין אנו יודעים כיצד ובאם מחלה זו עשויה להותיר אצלו נזק אשר אינו נראה כרגע לעין ועשוי להתפתח , חלילה, בעתיד לאחר " החלמתו" ובגינה יוכל להגיש תביעה להחמרת מצב ( לאחר שזו תוכר ראשית כפגיעה בעבודה). יתרה מכך ועל אחת כמה וכמה , כאשר עובד חלה בקורונה ונגרמו לו נזקים זמניים או לצמיתות (מחלת ריאות, פגיעה במערכת הנשימה או פגיעה אחרת במערכות הגוף ו/או בתפקודו של העובד) לאחר שנחשף

לשם כך, על העובד להצטייד באישור ממקום עבודתו ולהגיש תביעה מתאימה למוסד לביטוח לאומי לשם הכרתו כנפגע בעבודה וקבלת מכתב הכרה באשר לפגימה הרפואית אשר הוכרה. בשלב הבא, ולאחר הכרתו כנפגע בעבודה, יוזמן העובד אל הועדה הרפואית לקביעת נכות זמנית או צמיתה ועניינו ידון בהתאם לתקופה בה נעדר מעבודתו , אופי הפגיעה ואפשרויות החלמתו, תוך החלמה מלאה (ללא נזק קבוע) או החלמה חלקית והותרת מוגבלות תפקודית ו/או נכות רפואית. לעובד כמובן עומדת הזכות להעלות את טיעוניו ולהציג מסמכים רפואיים , לרבות חוות דעת, במטרה לקבע את נכותו אשר עשויה לזכותו במענק חד פעמי או בקצבה חודשית (באם פגיעתו מקנה נכות רפואית בשיעור של 20% נכות רפואית ומעלה .)

המוסד לביטוח לאומי נערך ומטפל מזה מספר חודשים

4

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

4

Made with FlippingBook Publishing Software