כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 1

פ ג י ע ה ב ע ב ו ד ה ב י מ י ק ו ר ו נ ה . . .

במקרי קיצון בהם, חלילה, קיפח עובד את חייו, לאחר שאובחן כחולה במחלת הקורונה וזאת במסגרת ועקב עבודתו, תוגש תביעה לתלויים אל הביטוח הלאומי אשר עשויה לזכות את התלויים בו במענק או קצבה.

קיימת חשיבות בלתי רגילה כי כל עובד אשר נפגע כתוצאה מעבודתו ואופי עיסוקו ממחלת הקורונה יפנה אל הביטוח הלאומי לשם בחינת עניינו ובמטרה להיות מוכר כנפגע בעבודה, שכן זו היא זכותו המלאה לצד חובתו לדאוג לעתידו הכלכלי באם חלילה יזדקק לכך.

תאונת עבודה עשויה לקרות גם בדרך לעבודה או מהעבודה בדרך הביתה , לעיתים תאונת עבודה יכולה להיגרם במסדרת פעילות נלווית בו השתתף העבודה כמו סמינר שאירגן המעסיק או טיול מטעמו. לעומת זאת, מחלת מקצוע, היא דבר שונה לחלוטין . מדובר בתהליך תחלואה ממושך ומתפתח בה חלה עובד במהלך עבודתו אצל המעביד ובעובד עצמאי – עקב עיסוקו. לעניין זה בחוק קיימת רשימה סגורה של מחלות מקצוע אשר מכוחה מוענק נכותו של הנפגע ועליו להראות כי פגימותיו נכללות באחת מפריטי הליקוי הקשורים בכך. הבעייתיות הקיימת ברשימת מחלות המקצוע שלא נתנה מענה רב לסוגים שונים של עבודות שהובילו לפגיעה של עובדים אך לא הצליחו להיכנס לאחד מפרטי הליקוי המצויים ברשימת מחלות המקצוע. מסלול זה מוכר כמיקורטאורמה המאפיינת פגיעה מתמשכת ומתפתחת של תחלואה לה קשר לתנאי העבודה ולאופייה . אלה שיצליחו להוכיחה , יוכלו אף הם להיות מוכרים כנפגעי עבודה במסלול זה ולמצות זכותם אל מול הוועדה הרפואית . כך, שלעובדות המקרה חשיבות רבה בקביעת מסלולי התביעה וחשוב מאוד לבחון אותן לשם גיבוש התביעה וטרם הגשתה. מסלול שלישי המונח לפתחו של הנפגע בעבודה הוחל על ידי הפסיקה לנוכח

?

א ז מ ה י פ ג י ע ה ב ע ב ו ד ה

עו" ד יובל סמרה

בחוק אין הגדרה ספציפית של תאונת עבודה. סעיף 79 לחוק מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. ככלל, כשאנו עוסקים בתאונת עבודה, אז אנחנו מדברים על אירוע פתאומי המוגדר בזמן ובמקום שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. את הקשר לעבודה ולתנאי העבודה שאחרת המוסד לביטוח לאומי ידחה את התביעה ולא יכויר בה כבר מתחילתה ובזה ייסתם הגולל בפניו להוכחת נזקיו ולקבלת דרגת נכות שעשויה לזכותו במענק חד פעמי/קצבה חודשית תלוי בשיעורה . כך שלמעשה עליו להראות

בחוק ישנה התייחסות גם לסוגים שונים של פגיעות בעבודה.

כל הזכויות שמורות I גיליון 1

5

Made with FlippingBook Publishing Software