כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ל וחמי הזכ ו י ות הרפואי ות

הכנה מוקדמת, תיעוד רפואי והכרת פריט הליקוי הקשור למצבכם הרפואי. הם רק חלק מהכלים שעומדים לרשותכם במסגרת הדיון בפני הוועדה הרפואית

טור ראשי : " מורידים כפפות "

עו" ד יובל סמרה , עו" ד ברק נבות ועו " ד תומר בכר פותחים הכל

א ת ם י כ ו ל י ם ל מ מ ש א ת ה ז כ ו י ו ת ה ר פ ו א י ו ת

ת צ ל י ח ו

א ב ל ע ם ע ו ר כ י ד י ן

ש ל כ ם ל ב ד .

י ו ת ר . . .

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software