כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

" רבים מחולי הכאב אינם זוכים לקבל טיפול רפואי מתאים וממילא גם לא את הזכויות המגיעות להם בבתי המשפט , או בוועדות הרפואיות ...

עורך דין הבקיא בטיפול בחולי כאב ידע לכוון את הסובל ממחלת כאב, למצות את זכויותיו עד לקבלת דרגת נכות ספציפית וכן את הפיצוי המיוחל, וכן ימנע את העיוות המשפטי הנפוץ כל כך בפגיעות ונזקים מסוג זה. לכן רצוי לקבל ייצוג משפטי מול הגופים השונים (ויפה שעת אחת קודם), כך תמנעו עיוות משפטי שהוא לעיתים קרובות גם בלתי הפיך.

פעם בלבול בין כאב שהוא חלק מבעיה רפואית חולפת (כגון שבר בגפה הגורם לכאבים. יחלוף השבר יחלפו הכאבים), לבין תסמונת כאב כרונית הנמשכת גם לאחר ריפוי הבעיה הרפואית שהפעילה אותה. מסיבה זו רבים מחולי הכאב אינם זוכים לקבל טיפול רפואי מתאים, וממילא גם לא זוכים לקבל את הזכויות המגיעות להם בבתי המשפט או בוועדות הרפואיות השונות.

ת ב י ע ה ל ה ח מ ר ת מ צ ב ש ל נ פ ג ע ע ב ו ד ה

רשאי, על פי התנאים הקבועים בתקנה זו, להגיש תביעה לדיון מחדש בעניינו כל אימת שהוא טוען כי מצבו הבריאותי הוחמר. את התביעה רשאי הנפגע להגיש לפחות 6 חודשים מהיום בו נקבעה לאחרונה דרגת נכותו על ידי הועדה הרפואית. אולם, רופא המוסד לביטוח לאומי רשאי לאשר את תביעתו של הנפגע אף בטרם חלפו 6 חודשים. לתביעה נדרש לצרף אישור מעודכן מטעם רופא, אשר תכליתו משמש כ "אשרת כניסה" לנפגע בכדי שיוכל לעמוד בפני הוועדה הרפואית לבחינת מצבו החדש בין כהחמרה אל מול מצבו הקודם או בין בשאלת קש"ס אם נטען לליקוי חדש שהתפתח כתוצאה מהליקוי שהוכר. אך אין כדי לחייב אוטומטית את הוועדה הרפואית בפני ייקבע התיק לדיון בהיותה הסמכות הבלעדית לקבוע, על פי ממצאיה היא , אם קיימת החמרה בפגיעה של הנפגע לעומת הממצאים הקודמים שנפסקו בעניינו ועליה לקבוע גם, אם ההחמרה היא תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה נקבעה דרגת הנכות.

עו" ד יובל סמרה

אדם שהוכר כנפגע בעבודה אשר נפסקה לו דרגת נכות צמיתה וחלה החמרה במצבו הבריאותי עומדת לו הזכות לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו . תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי ( קביעת דרגת נכות מעבודה ), התשט"ז- 1956 הדנה בעניין זה. מקיימת למעשה את עיקרון " אי הסופיות" הנוהג בחוק הביטוח הלאומי, לפיו אדם אשר הוכר כנפגע בעבודה ונפסקה לו נכות רפואית צמיתה על ידי הועדה הרפואית או ע"י הועדה הרפואית לעררים

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software