מתי זה התחיל / אמירה ברזילי

יתמ ?ליחתה הז

Amira Barzily

When did it start?

תורומש תויוכזה לכ  אל םילשורי יליזרב הרימ 3002 ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,טילקהל ,םלצל ,לפכשל ,קיתעהל ןיא ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ םיעטק וא הז רפס תשרופמ תושר לבקל ילבמ ירחסמ שומישל וא ימינפ שומישל םא ןיב .תרבחמהמ

יליזרב הרימא

?ליחתה הז יתמ

ןמור

חל תא ,ם

.םוח לג יתוא ףיצה עתפל לכ אוה ,הזה שיאה תא טעמכ הריכמ ינניא ?יל הרוק המ רז ךכ יברע , , יתייה אל םלועל יאדו ךכ אלמלאו ,ריאיב לפטמ ,יכרד לע ארקנש ,םש יאמ .תובוט הכ ויניע ךא .וב תשגופ ל םויה ותוא לכ היורש ינאש דבלה לכ ךותב ,םואתפ .וב רהרהלמ יתלדח א ריאמש ביבח םדא יכרד לע הרקנ ,עתפל ,ילע הפכ הזה דבלהש ןואכידבו ,וב זעל ןכומ ,הפוצמל רבעמ וינפ ילא תא הליגש שיגר והשימ .יתשקיבש ילבמ רו .יבילל העגנ הברה יתובידנ .יתובצעו יתודידב תועשב תידועיסה הקלחמב דבעש םעפ לכבש בל יתמש םוי ותוא זאמ ,וילא ייטבמ תא ךושמל הסנמו קוחרמ יב טיבמ היה ,אובל יתגהנש ,רקובה .ךכב שוחי שיאש ילבמ קוחרמ םולש יל זמור

ונתורכיה

צב יתרכה ריאי תא .ריוואה ליחב ,אב .תיאפיח ינאו ימלשורי אוה הברה ,אבצב םיריכמ םיריעצ םידדייתמ , ףוסבלו ני אוה אבצהש םירמוא .םיאש נינש .הנידמב רתויב לודגה םיכודישה דרשמ ו ינא םגו ריאי םג , ותואל ונחלשנ םייברק םילמס סרוק . ריאישכ םושירה רדחב הדיקפ לש דיקפת זא יתאלמ ינא , היהש יאנוכמ ,םיסוטמ רחאה הנחמל ולש חופיסה וצ תא תחקל אב ךרעיהל היה רומא ובש סרוקה . :בגא ךרדב ול הרמא ידיל הבשיש הדיקפה " הזה סרוקל תכלוה איה םג " , ילע העיבצמ איהשכ י. ,סרוק ותואל תחלשנ ינא םג יכ עמש ריאישכ יב טיבה , ו :רמא " םילמס סרוקל ףוצרפ ןכ ם ". תאז ותרימא הלודג הדימ שרודה יברק סרוקל יתמאתה אל ,הנוכנ התייה ןיעמ הב יתעמש ,"ףוצרפ" הלימהמ דואמ יתבלענ ינא ךא .יסיפ חוכ לש לוזלז הלעמל ויה םה ,הדשה ינומיאב דקפתל דואמ יתישקתה ומצע סרוקב ,ןכאו יתוחוכמ י . טעמכ ליצהש םה התיכב םידומילה .םלוכ ירחא יתרגיפ דימת ינו טלחומ ןולשיכמ יאו , ינויצ תא ונז י ל רבעמו לעמ םתויהב ראש לש םהינויצ אב ירהש ,םיכינחה ,םהה םימיב ,זאו ,ןוכיתה לש םידומילה לספסמ רשיה ית .ןוכיתב םידומילה תא ומייס םיבר אל ןיינעמ םוקמ יל יתשפיח ףאו ,ןוכיתה תא םייסל יתיצר אל ינא םגש תמאה דמל וב רפסה תיבמ רתוי שוריב "לאלצב"ל יתבתכ .תובר םינש ית תיבלו ,םיל תעבגב די תכאלמל רפסה י .םי :הרמא ימא ,יתלביקש תויבויחה תובושתה ףא לע " תיבה תא יבזעת אל תא

ו שנתה תוא .

דבל הב רוגל הרז ריעל יכלתו ,הרשע שש ליגב " ימא ירבד ירחאו . יא- איה ,קולחל היה רשפא דימת .הנורחאה תקסופה התייה

לחה סרוקב ול יתנמאה אל ינא .הביח ינמיס יל תולגל ריאי הליחתב יתבשח , סנ הנווכש תרת צב היובח .יהמ שחנל יתלוכי אלש אלא ,וז הביח תעבה לש הד םלוכל קחוצ היה .יניצו ןגלגל היה ריאי יכ ,המיזמ וזיא םמוז אוהש יתרבס בוטרוקב חתהב וב יתדשח ןכ לע ,תואשנתה לש רתסנ תונווכ ול שי יכ הל ךא ,תו יתיעטש יתנבה םימיל מא התייה ולש תודידיה תעצהו , .תית היה לוכי קרש תע לכב , .ןהל ונשרדנש תושקה תולועפב יתרזעל ץלחנ אוה טא טאו ,דודיע לש חור יב החיפה תושקה תועשב יל הברה ותגאד הלחה .חומצל וילא יתביח תייה אל .ךומסל ימ לע יל שיש יתעדי יתייה אל ,הפי י ניכש ומכ "הכיתח" ו זא תופי תורוחב הפי רענ היה יתמועל אוהו , אלל וירחא ורזיח תונבהש הפי .ףרה .יתיהת ?ילו ול המ ןכ םא אוהש םיימעפ אלו םעפ אל יל וחיכוה חטשב תודבועה ינפ לע יתוא ףידעה חו תופי ,תורחא טו .תוב ניעב היה ומצעלשכ הזו י .הלודג הלעמ י יתסייגתהש ינפל צל א ךא ,דואמ יתבהאש רבח יל היה אב ןיאש הבשח ימ רקבל קיספהל ,יתעידי אלל ,ונממ השקיב דחא םויו ,יל םיאתמ אוה ינ הנעטב .דומלל יל םיעירפמ וירוקיבו ,תורגבה תוניחב ינפל ינאש יתישע אל ירהש ,רתוי אובי אל יכ דחא םוי יל רמא אוה עודמ יתנבה אל ינא נייה ,ךפיהל ,ער לכ ול דחי ונרקיב ,רייצל ונבהא ונינש ,םיבוט דואמ םידידי ו רפס תא ול יתינק ,ןכל םדוק םידחא םימי לחש ותדלוה םויל ,תוכורעתב טסוגוא לש םילספה ,וז הרטמל יל ןתנ יבאש ףסכב ןדור עטקנ לכה עתפלו .המלו המ לע יתנבהש ילבמ דחא יחמב ס אוה י יהל ול םרג המ יל רמול ףקות לכב בר מ דרפ ,יתבלענ ,יתסעכ .ינמ הקומע התייה יתעיגפו ןורשכ ,תובר םינש רחאל קר . , בוננ , ,רשע ןב היה רבכ .בוחרב תינש וב יתשגפ .ירבח תא יתרכה הבו ,יתלדג הב ריעב ,הפיחב הז היה יתנבה אל ,יתוא הכיבה וז ותחמש ךא ,ינשגפל חמש דואמ אוה לע המ בזע אוה ירהש ,יב שוגפל ולש החמשה רחאל יתיכב ינאו ,תבאוכו העוגפ יתוא מ ,םימימת םימי השולש ןכמ י ןובלעה לשב רקיעב םחניהל יתנא ברוצה .

ע תיתודידי החיש רחאל ,ותיבב רקבל יננימזה אוהש רחאלו ,העש עברכ ומ זא תובר םינש יתוא הנרקיסש הלאשה תא יתלאשו ,זוע יתר יל דיגת : , עודמ ,זא יתוא תבזע םירבח ונייהשכ ? ,תורגבה תוניחבל דומלל ךל עירפמ ינא יכ ,דוע אובל אל יל הרמא ךלש אמא .בישה ?רבדה רשפל זא ךתוא יתלאששכ יל תרפיס אל ,ןכ םא ,עודמ .ךמא ןיבל ךניב הבירמל םורגל יתיצר אל הגומנ וילא יתבהא ,םיבר םימי ורבע זאמ םינשה םע היה רבכ אוה םג , ממו ,ןב רבכ ול היה ,יושנ .תינרוחא לגלגה תא בבוסל היה ןתינ אל אלי ררוע הז ויוליג לב יתרהרה .תונוש תובשחמ הברה יב ייח תויהל ולכי ךיא :יב .דואמ יתוא הבביח ,אקווד ,ומא ?ימא לש התוברעתה אלמלא ירוה תא ריכהל ריאי םע יתעסנ הב הנושארה םעפב יתרכזנ םילשוריב ו . הברה וירוה לע יל רפיס ריאי ,ןכל םדוק .םילמסה סרוקב תה אוה ,הניגנל הרומ םג איהו ,רתנספב תנגנמ ומאש יל רפיס אוה ,וירוהב האג .הלודג הרבחב הקזחא שיא ויבאשו ןמ דרי אוה ,לארשיב רג וניא ויחא .רגובה ויחא לעו ותוחא לע יל רפיס אוה כ תיינבב קסועו ,םינש הברה רבכ םש רג אוה .הינמרגל ץראה ינ לכ .תורו .תילקיסומ דואמ החפשמ איה ריאי לש ותחפשמ יצעמ .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל היבטלב תורעי ויה ריאי לש אבסל רנטילב :םלועב רתויב םילודגה תשורחה יתבל םירתנספ הנב אוה הלאה רעיה .ןייטשקבו ,ותחפשמ םע לארשיל הלע אוה תמדוקה האמה לש םירשעה תונשב א לתב עקתשהו .ביב אמיא תא התוויל ,הבוט תינרתנספ התייהש ריאי לש ,עודיה רנכה בלסינורב ,ןמרבוה תרומזתה דסוויה דובכל ותניגנ תעב תינומרהליפה ארשיה שו םישולש תואמ עשת ףלא תנשב תיל ש. לש וירופיס יפל .ותוחא תאו ריאי לש וירוה תא שוגפל תינרקס יתייה דואמ אמב ינולבקי יכ יתיפיצ ריאי .איה אל םלוא ,םינפ רו אמיא הנתנ דימ ריאי לש הנבל הבוט יד ינניא יכ הרבס איה .היניעב ןח תאצומ ינניא יכ שיגרהל יל הפיה הפי איבי ריאי יכ התוויק יאדווב איה . התיבה הבזכאתהו ,יפוי תכלמ התוארב דואמ .יתוא " הפי אלו הנמש איה " .הרמא , יתכלהש רחאל , איה ושרופמ ריאיל הרמא .ול המיאתמ ינניא יכ ת

א ןתחתהל הצור ינא םאו ,הת

קלחו דח : "

הל בישהו חור תולדג הליג ריאי

ניעב ןח אצמת אל יתשא י ונתוא רקבל יאובת אל ךי ". " ןיידע התא מ ריעצ "יד ? " כ הזב האור ינא ,דובעש הזב האור אל ינא ". " בד םוש ןיבמ ךניאו ,ריעצ התא " .חוכיווה תא המייס ,

םיאושינ ייח

.הרשע עשת תב יתייה ינאו ,ול אשניהל יל עיצה אוהשכ םירשע ןב היה ריאי ירסח םיריעצ ונייהש תעדוי ינא םויה ינ ךא ,ןיטולחל םייח ןויס זא ונאש ונרבס .ונקדצ ,ןכאש םלוכל חיכונ דועו ,םיצור ונא המ קוידב םיעדויה םירגוב " כלמ ומכ ילצא ייחת תא "ה יל רמא , זא ריאי ," ייח לכ ךל גאדא ינא " ינאו . המלש הנומאב ול יתנמאה יתעדי .היהי ךכ ןכאש ש אוה .יתוא ךירעה דואמ יתרמא ,יל ויהש תומדוק תובזכנ תובהאב ,םעפל םעפמ ,יתרכזנשכ לב יב יכ תבהאנ תויהל ףידע יתוא בהא ריאיש יתעדי .תבזכואמ תבהוא תויהל רשאמ ינא רשאמ רתוי הברה ,דואמ רבעב יתלחנש תובזכאה לשב ילוא ,ותוא יתבהא יתושגר ומסחנ י ררחתשהל ןהל יתרתה אל , . תפסונ הבזכא ינפמ יתששח דימתש ה דואמ .הביאכ .חותפ רתויו ,ינממ יטנופס רתוי היה םג ריאי תינש אובל יננימזה אוהשכ ןכלו ,ומא םע ולש החישה לע יל רפיס אל ריאי ס אל י .יתבר בל יתאבשכ ותי נשה םעפב י :יל הרמא ומא הי " יתוא בוהאל הכירצ תא " . :ימותל יתבשה ינאו ,הכיבמ דואמ העתפה תרימא וז התייה " הכירצ ינניא יכ ,ריאי תא ,ילעב היהיש הז תא בוהאל הכירצ ינא ,ךתוא בוהאל ינא ותא א אלו היחא ךת ". ירבדמ העגפנ ,ןבומכ ,איה י יתבשח ,עודמ יתנבה אל ינאו ,דואמ איהש .הנב תא בוהאל הכירצ ינאש הל רמואשכ חמשת םיצור ונאש בוש םהל רמא ריאיו ,תואבה םימעפה תחאב בוש ונאבשכ :בישה ולש אבא ,ןתחתהל " עבה המ זא יתש ושקבתו תונכוסל וכל ?הי תוטימ ". אז, םהה םימיב , םיטילפ ,םלועה תוצרא לכמ ץראל םילוע הברה ועיגה

רחאל ודרשש הפוריאמ ידיב םידוהי ינוילימ השש וגרהנ הב םלועה תמחלמ םיטילפו ,םינמרגה םידוהי .רורחשה תמחלמ בקע תויברע תוצראמ ועיגהש םינושארה םהימיב םדיב העייסו ,םילועה תא הטלק תידוהיה תונכוסה ביקש דויצהמ קלח .ץראב ,תונכוס תטימ היה טילפ לכ ל בחורב לזרב תטימ רזמו ,רטמיטנס םיעבש .םי בשעבו שקב אלומש ן :ול יתרמאו ,ריאי ליבשב יתבלענ ריאי לש אבא לש ותבושת תא יתעמששכ " ,תוטימ יתש םיכירצ ונניא ,הטימב בכשל ליבשב םינתחתמ ונחנא םא חא הטימ ונל הקיפסמ ". ירבדל ביגה אל ריאי לש אבא י תב יב טיבה קר , י אבא .קימסמ ולוכשכ ןוהמ ב םדא היה ריאי לש ,הפצוחה אישכ םהינזואב העמשנ יתבושת ,ןשיי וניאושינל םתודגנתהו ו הכלה וננוצר תא לטבל םחוכ לכב וטילחה םה ,הרבג .אשניהל

ל ועסנ םה תרחמל ל ,הפיח רוה תיב י ונילע עיפשהל םהמ שקבל ידכ י לטבל נוצר תא הל ונ םה .ןתחת דמע ולומש תיבה תא ואצמ םה .ןטק הפק תיב וסנכנ בשיו ,וילא חל ו וכת רוהש י .םתדובעמ ועיגי י רוהש רחאל תודחא תוקד יבה וסנכנ יי :תלדב וקפד םה ,הת " ונחנא ,םולש םכתב לש רבחה ,ריאי לש םירוהה " .ורמא , ירוה י םימהדנה םיחרואה אובל בישה ו סומינ בורב :" ואוב וסנכיה שקבב ה " או , ,םיחרואה רדחל םתוא הליבוה ימ עו הת םהל השיגה םירמש תגו .ישש םויב התפאש "

ונתעדל ,אשניהל תירחשו ריאי לש םנוצרל רשקב םכתא רבדל םכילא ונאב ,דואמ ריעצ ןיידע ריאי דע עדוי ונניא אוה ,עוצקמ ול ןיא י ,הצור אוה המ ןי ףסונבו ךכל איבי אוה .וישעמל יארחא ונניא םג אוה םידלי םלועל ךכ רחאו , נזי םתוא ח , נחנא .םלעיו םידליב לפטל ולכונ אל ו רוזעלו ,ולש דוע ונל שי ,םהל הל גואדל ונילעו ,הריעצ תב ". ש רחאל רוהי י םימהדנה םהיתונעט תא ועמש , :חור רוקב ובישה " אוה ריאי ונניא ונחנא .ונלש תבה םע ןתחתהל אל ותוא וענכשת םתא זא ,םכלש ןבה הזב םכל רוזעל םילוכי ". בל ורזח ריאי לש וירוה רשא לכמ רבד ריאיל ורפיס אל ךא ,שפנ חפמב םתי אי ירוה לצא ורקיב םהש ול ורפיס אל ףא םה ,ער י.

תא וינפמ וריתסהש וירוה לע סעכ דואמ אוה ,ינממ ריאיל רבדה עדונשכ ,רוקיבה סמ אוה םא ,ןכל םדוק ,ותוא ולאש אלו ירוה לצא ורקבי םהש םיכ .י יתנבה אל ,דואמ יתסעכ ינא םג כ ילבמ תאז תושעל וזעה םה דצי ,ונל רפסל .םתיבב ונרקיב תבש םויב ירהו :יתוא עיגרהל הסינ ריאי " ,םירמוא םהש המב בשחתא אל ינא ,יגאדת לא ןתחתנש הצור ינאו ,םיצור ונחנאש המ השענ ונחנא ". לע דומעל עדי אוה .וילא דובכ תארי יב הררוע ריאי לש הברה ותונשקע או .ותעד :יבילב יתרמא השעמה קמועל בושחל ילבמ ינ ,ךכ םיגהונ םה םא .תושעל ונילע המ ונליבשב וטילחי אל םהש ,םנוצרל דוגינב אקווד השענ .הנותחב ונל רוזעל אל ריאי לש וירוה וטילחה שנוע רותב ש ורבס ילוא קשנב ךא .ונתטלחה תא רפהל ולכוי הז רוזעל אל היה ושוריפ ,ונל רוזעל אל רוהל י .י רוהי םתטלחה תא שפנ ןויוושב ולביק י וז יא ,רוזעל םיצור םניא םה םא : .םתרזע ילב רדתסנ ונחנא ,םתוא חירכהל רשפא םיחרואהמ שיאו ,ןורחאה עגרב שממ ,םיחרואה לכ ומכ הנותחל ועיגה םה .םנב תנותח ןעמל עבצא ופקנ אל םה יכ עדי אל ילשוריב רוגל ונרבע הנותחה רחאל יתכשמה ינא ,ריאי לש וידומיל ללגב ם .םירומל רנימסב יידומיל תא רש היה ףסוי בד הבש הפוקתה ,ץראב ענצה תפוקת התייה ונאשינשכ .םיבשותה לכל דוגיבו ןוזמ תבצקהל תודוקנ יסקנפ קיפנה אוה .רצואה םיאושינה תגיגח דובכל ךא ,הבצקהל רבעמ םיכרצמ גישהל זא היה ןתינ אל ל ובצקוה עמ םיציבו רכוס ,חמק ונ תלבוקמה הנמל רב . תומלוא ןיידע ויה אל םהה םימיב יכ ,ונידי ומב תיבב ונכה דוביכה לכ תא הפק תיבב וא םתיבב ואשינ םישנא .הנותח הבר תועינצב . אללו תרומזת אלל .רדהו ראפ אוה ,רוזעלמ האלנ אל אוה םג ריאי .יתדוד לעו ימא לע הלפנ הדובעה ברמ רוה םע הלועפ ופתיש אל וירוהש ךכ לע סעכ י ודואמ לכב םתרנ אוה ןכ לעו ,י רוה ךא ,המישמל י םירדתסמ ונחנא ,ללכ בושח הז ןיאש ול ורמא חור תולדגב י .םתרזע ילב בטיה הנותחה תנכהב רוזעלמ וענמנ ריאי לש וירוהש יפ לע ףא , רוהי א ולאש י ותם לכ תא ואלימו ,םיקוקז םה תונמזה המכל .םשקובמ

ינ ונתב תילדשכ הנושארה תורכיהב דימ ונל העידוה ,הנתח ,ליג לש ומא האש ,ונרכזנ .הנותחה תואצוהב ףתתשהלו רוזעל הלוכי הניאו ,הנמלא איה יכ

רוה לש םתוגהנתהב ,ןבומכ י :ונבשהו ,ונאשינ ונאשכ י " י דחא לכ י י אל לוכי וניאש ימו ,לוכי אוהש המכ ןת יןת " .

וניצר אל ימולשת לע םירעוכמ םיחוכיווב תילד לש התחמש תא לקלקל .הנותחל תואצוה איה תילד ,גוזה ןב לש םירוהה תרזע יפ לע הדדמנ אל ונתרזע ונתב , .ונרובעב םייק היה אל רחא ןובשח םושו ,התבוטב קרו ךא םיצור ונאו רוגל ונרבע הנותחה רחאל ,םילשוריב תנוטנטק תנורידב תוריד תיבב םילועל םישדח רוהש , י .שדח הלועמ ונק י ,ונידומיל תא םייסנש דע הב רוגנ .רתוי הלודג הריד הנקנו ,ףסכ טעמ ךוסחנ לושיב תניפ ,יצחו רדח הרידב ויה תספרמ התייה ירוחאה דצה ןמ .םיתורישו .הנטק עז התייה הלוכ הרידה ררעה ,םיעבורמ םירטמ השימחו םיעברא לכה ךס , הנותחה רחאלש םימיה ךא . םיפי םימי ויה טא תונבל ונלחתה - היה המדנ ךא ,דואמ םיריעצ םנמא ונייה ,ונייח תא טאל .ונירוהמ רתוי בוט ףא םיעדויו ,לכה םיעדוי ונאש ונל דומילב יתכשמה ינא י .םירומל רנימסב י זאו ,ידומיל תא םייסא הנש יצח דועב ףסכ ךוסחנ ,חיוורנו דובענ ונינש , .ונדיתע תא הנבנו יאלמ דיתעה רבעל וניפצ .וניניעב ןטק היה ישוק לכו ,דורו ונל הארנ דיתעה רתויב םילוזה שק יטיהר :טושפו לד היה ונל היהש טוהירה .ןוחטיבו הווקת תונחב ויהש "לכל" יטיהר , . יצחל ה דירפיש ןוליו יתרפת רדח רדח םג ונל שמישש םיחרואה רדחמ ותוא היניב התייה אל יכ ,הלילב הניש תונוליו יתרפתו ,הפצרל חיטש יתמקר .תלד ם .תונולחל יתחרמ רחא ,םירויצ םהילע יתרייצ ינאו ,סרחמ םיטושפ םילטרגא ונינק ש ימ לכ .הכלב םתוא :רמאו לעפתה תנוטנטקה ונתרידל סנכנ " הדומח הריד וזיא " .דואמ הב םיאג ונייה ונאו , עדי ,גישהל ונחוכב היה אלש םירבד ונדמח אל ,תוצירחב דובענ םאש ונ םוי אובי ,ןובשחב היחנו , .ונל חווריו ש .ריאי תא דירטה תאז לכב והשמש בל יתמש םימעפ רפסמ ותוא יתלא " ךל קיצמ המ "? :בישה אוהו " רבד םוש " .

רבשנ ריאי יכ דע ,בושו בוש יתלאשו יתרזחו ,רבד שי יכ יתשח ינא ךא , :רמאו " לב תיבב יתרג אל םלועמ .רתנספ י אל םא עגריהל לוכי ינניאש שיגרמ ינא רתנספ הנקנ ". "פ ךתוא דירטמ רתנס " ,דואמ יתהמת ? " היה ול החמש יתייה ינא םג

רתנספ ונתיבב ", ףא לע ןגנל יתדמל אל םלועמ יכ ףא רוהמ יתשקבו ינוצר י ,י הלודג ךכ לכ העקשה יב עיקשהל ידכ קיפסמ תילקיסומ יניא ינאש ונעט םה ךא .תלעות איבת אלש " תועש םוי םוי םינגנמ אל םאו ,ךל סאמי הרהמ דעו ,ןגנל יליחתת תא רתנספ הנקנ אל ןכל .םיגשיהל םיעיגמ ןיא תוכורא ". " הנטק הדלי יתייהשכ ונל היהש רתנספה תא םתרכמ המל " ,יתלאש ? " ךיא רתנספ םירכומ "? " יה אלו ,תימוי הייחמל ףסכ קיפסמ ונל היה אל רוכמל אלא הרירב ונל התי רתנספה תא , םיצוחנ םירחא םירבדו הריפת תנוכמ תונקלו ".

" לשמל המ " ןקתל ףסכ םהל היה אלש יל הרפיס ימאו ,לואשל יתכשמה ? וא ילבו ,ונמחל תא חיוורה אוה ותועצמאבש אבא לש וטואה תא אל אוה וט ,דובעל היה לוכי " יתצלאנ ינא זאו תיבל ץוחמ הדובע שפחל " . הינמרגמ הלוע ,תלפטמ ונל התייה םהבש םיקוחר םימי םתואב יתרכזנ .תירבע רבדל העדי אלש .ןוטלשל הלע רלטיהשכ הינמרגמ החרב איה הלועה תרגובמ התייה וזה . ה איה ונתנוכשל העיג אל אוהש ןוויכמ ךא ,הלעב םע דחי דובעל הצלאנ איה הדובע אצמ סנרפלו .םהל ויה אל םידלי . התייה יתוחא הנטק ינממ , ,תודחופמ םייניע תלעב ,תינידנולב םג ,הארנכו הל האיבמ התייה איה .התוא הבהא דואמ תלפטמה .תעמשוממו הבוט הדלי .הינמרגמ התיא האיבהש תונטק תונתמ םעפל םעפמ תכרעמ התייה ,םויה דע תרכוז ינא התואו ,הל האיבהש רתויב הפיה הנתמה רוטאינימ לכוא ילכ הנבל הניסרחמ תי ,הקירבמו םינידע םירויצב תטשוקמ ס :םייפהפיו דכו רכוסל ןטק ילכ ,תויתחתו םילפ .בלחל ןטק ויה םילכה ש ,םיפי ךכ לכ ויה םילכה .םילכה תמגודב הניסרח שגמב םיחנומ םה םויה דע ניע דגנל םידמוע י.י נק המכ תרכוז ינא יתא זא יתוחאב םילכה תא הלביקש מה לע יתסעכ , תלפט רבד םוש יל האיבה אלש הנממ תמלענ יתייה .הלוקב עומשל דוע יתיצר אלו , לע הסעכ דואמ דואמ איהו ,ןאל דיגהל ילבמ י .י

הלטנ איה ירהש ,ער והשמ יל עראי אמש ילרוגל הדרח איה יכ הניבמ ינא םויה .רכש תרומת תונטק תודלי יתש לע רומשל הדבכ תוירחא המצע לע ,הלזמ עורל א רשקתל הלכי אל איה יב ףוזנל וא ,יתישע המו ,יתייה ןכיה יתוא לואשלו ית .וז יתוגהנתה לע איה ,וזה םילכה תכרעמ תא תרכוז איה םא דחא םוי יתוחא תא יתלאששכ ללכ התוא הרכז אל איה ,הלאשה עמשל המהדנ . ריאי לש ולזמל , נעמ היה ךא ,רקי היה אלש ,ונימב דחוימ רתנספ ונל ןמדזה ןיי .דואמ רובעב רצונש ידווש רתנספ הז היה ,דירגניא וילעו ,ןומראב תוכיסנהמ תחא הנבנ רתנספהש תבותכ התייה דחוימב רובעב .ה ב םגפה היה רתנספ תדלקמה ה ידמ ההובג . הכיסנה דירגניא התייה דואמ ההובג , ו רתנספה םאתוה .היתודימל רתנספה םרתנ םימיה תוברב ידי לע ווש תלשממ היד הנאג תלשממל .התואמצע תא הלביק וזשכ תא הלביק הנאגשכ ,ריאמ הדלוג לש הנמזב הנאג םע םיסחיה ןוניכ םע ,התואמצע םיקהל ידכ םשל חלשנ ידוד אוה םשו ,םהלש ימואלה קנבה תא .ויתונב רובעב רתנספה תא שכר תודחא םינש רחאל רזח םה ,ץראל ותחפשמו ידוד ו שכר ו או ,ליגר רתנספ ת רכמ דחוימה רתנספה ו ףא דחוימה רתנספב חמש דואמ ריאי .ךומנ ריחמב ונל .דחו השק היה ולש לילצה יכ ונלש םידידיה יניעבו החפשמה ינב יניעב היה רזומ , ןושארה רבדהש ךא ,תאז תושעל ינויגה הארנ אל הז .רתנספ היה לדהו טעומה ונפסכב ונשכרש לכש ריאי לש ובילל יתנבה ינא .ןגנל בהא ךכ לכו ,הקיסומ בהא ךכ םג יתרכזנ רתנספב ןגנל דומלל יתיצר ךכ לכשכ יתודלי ימיב , ירוהו י .ודגנתה .רז עטנכ רתנספה הארנ הלדהו הנטקה ונתרידב הצר דואמ דואמ אוה .רוניכב ןגנל דמל אוה דלי ותויהב ותיבב היה ריאישכ כ דמלי אוהש ול הרמא ומא ךא ,רתנספב ןגנל דומלל רוני , דמלת ותוחאו .רתנספ ןגנל רתנספל שגינ היה םעפב םעפ ידימו ,רתנספה לא ךשמנ דואמ ריאי .ןגנל הגהנ ומאש תוריצי העימשמ

ןיבה אלש ימו ,תונמוימ שכר אוה .הללכתשהו הכלה רתנספב ותניגנ ןמזה םע ,הניגנב םושמ ,ןוכנ וניא ולש עובצאהש עדי אל ש .הלועמ התייה ולש הקינכטה .דחא ות ףא ריסחה אל אוה ,הדחה ותעימש לשבו ,העימשמ לכה ןגינ אוה גינ דימ אוה ,הנושארל ותוא עמש וליפא ,ןגנל שקבתנ ריאיש ריש לכ ותוא ן כה .הריציה לש ןוכנהו אלמה יווילה לכ םע ויתועבצא רשע לכב י ןורש רתנספב הניגנב םיישממ םיגשיהל עיגהל לכות םינש רשע ךותו ,דואמ ". " תרוצ תא תונשל לוכי אל ינא ,יל בישה ,דומלל םויה ליחתהל לוכי ינניא .ןוכנ עובצאב ןגנלו ,ילש הניגנה ןגנמ ינאש יפכ ןגנל יתלגרתה , דוע לוכי ינניאו .תאז תונשל לש םיוותה תא ריכמ ינניא םג ינא םיוות םתוא םניא םה ,רתנספה " םיוות םתוא םניא שוריפ המ " ,יתהמת ? " קוידב םינמוסמ םהש האור ינא בדה ותוא ". " חתפמב םה רתנספה לש םיוותה וליאו ,הפ חתפמב םה רוניכה לש םיוותה לוס " . " מוא הז המ זא "ר? תהש יל ריבסה ריאי םהש יפ לע ףא םילכה ינשב םיוות םתוא םניא םיוו םיבותכ ע הרוצ התואב ל הףד. " המ ןוט ארקנש המו ,הפ חתפמב ימ ןוטה אוה לוס חתפמב וד ןוט ארקנש הפ חתפמב יס ןוטה ארקנ לוס חתפמב לוס " . תא רתנספב יל הארה אוה זא ,יל רמא אוה המ קוידב יתנבה אל לש םמוקמ ילעש םינוטה לדבהה המ יתנבה זאו ,םתוא יל עימשה אוה ,רביד אוה םה הפ חתפמב .םהיניב םינוט ינשב רתוי הובג ןוטה רוניכה לש הזמ רתנספה לש , :רמולכ חתפמב ימ אוה ,םלוסה לש ןושארה ןוטה ,לוס חתפמב וד ארקנש המ . לוס חתפמב ישילשה ןוטה רמולכ ,הפ כב ןגינ אוה םימעפל .ןגנל בהא דואמ ריאי אוה ךא ,רתנספב םימעפלו ,רוני .רוניכה לע רתנספה תא ףידעה .ונימב דחוימ היה ולש ילקיסומה צה , "רתנספב ןגנל דמלת ילוא" ע ,ול ית " ריעצ ןיידע התא ,ךמולח תא םישגת

כ לשה רוניכ " .

לש הרומה לש ויתורעה ויה וב םיוות רפס םע ןגינ אוה רוניכב ךא ,תודלימ ו מ ןגינ אוה רתנספב מ ןיזאה ןהלש תוריצי ,העימש .ןופיטפב םעפ יד לכ עמש אוה ,רתויב הדח רמולכ ,תיטולוסבא העימש התייה ריאילש ןוויכמ ו ןוט :יל רמוא היה םעפ אלו ,ןוט " ףייז ול'צהש תעמש " :וא ? " תעמש סנכיהל רחא תינרלקהש " ? ינא, ןבומכ , .ותעימשכ הדח אל יתעימש יכ ,עמש אוהש המ תא יתעמש אל :רמוא היה אוה םימעפל " ןוט עברב וישכע ףייז רוניכה " . ל ללכב ינא ?המ זא ונ ,ןוט עבר לש ףויז רזומ דואמ הז היה יניעב יתנחבה א .עירפה רתויב ןטק ףויז לכ ריאיל ךא ,לדבהב םינוט הרשע תחא תבב רתנספב ול ונגינ רשאכש הדח ךכ לכ התייה ותעימש .םלוכ תא תוהזל עדי אוה רתנספ ול ורמא םעפ אל נ :םי " תלוכיו ,ךלש העימשה התייה ילו יאוולה ךלש רותלאה הניגנב " . הירואית דומלל ךירצ היה אל אוה ,הריציל ןוכנה יווילה תא םיאתהל ידכ .רתויב ןוכנה יווילה תא ומיאתה ולש םיינזואהש םושמ ודמל ותואש םהלש יווילה לע םייעוצקמ םינגנ םע חכוותמ היה םעפ אל םה םעפ אל ,ןכאו ,ולש יווילה תא םהל עיצמ היהו ,ןיחלמה לש םיוותה ןמ

כה יווילהמ רתוי בוט ולש יווילה יכ ומיכסה .םיוותב בות " הקיסומ תדמל אלש לבח המכ " .דימת יל רמוא היה , " הרוק היה המ ,יתדמל ולו " ? " הלועפ ךתא ףתשל הנהנ יתייה " בישה ,

, " דחיב ןגנל ונלוכי ". " שיש המ הז ךא ,יתדמל אלש תרעטצמ ינא םג " .יתרמא , " טרופס יגוחב יתדמלו ,רייצל יתדמל הקיסומ םוקמב . התא ינאש עדוי לכל הבישקמ ינאש עדוי התא ,הקיסומל ןיזאהל תבהוא דואמ החמשב הקיסומ לע ךירופיס ". " עדוי ינא " :ףיסוהו ,בישה , " הפי רישל תעדי ול תוחפל ". " הפי הרש ינניאש לבח " ,יתבשה , " דואמ ינא ,דואמ ךכ לע תרעטצמ ינא םג שיש המ הז לבא ,רישל תבהוא ".

,יתוא קבחמ היה ריאי זאו :רמואו " .תאש ומכ ךתוא בהוא ינאש תעדוי תא לשב אלו יפוי לשב אל ,הקיסומ לשב אל ,תחא ףאב ךתוא ףילחמ יתייה אל תרחא הביס םוש " .תמא רבוד אוהש יתעדי ינאו .

ונחנא ?רהמל ונל שי המ .תוריהמב םלועל םידלי איבנ אל יכ וניניב ונטלחה ריאיו הרשע עשת תב קר ינא ,םיריעצ דואמ רדתסנ םדוק .יצחו םירשע ןב הנפנ ךכ רחא קרו ,הנטקה תנורידה לש אתנכשמה תא םלשל רומגנ ,טעמ .םידלי לודיגל דומיל תא םייסא םיישדוח דועב י ,ףסכ חיוורהלו דובעל ליחתא ,רנימסב י .הרידל םינוש םיצפח שוכרל ליחתנ זאו הש ידכו ,ררקמ ,חרק ןורא ונל היה ,רדי'גירפ ונל היה אל לע רומשי או .חרק לש קולב עבר תונקל םוי לכב םיכירצ ונייה הריבס רוק תדימב םיכרצמה םע בוחרב רבוע היה חרקה קלחמ ותר הלגע ןורק ובש ,סוסל ם לש םיקולב ויה .חרק היה חרקה ו ךלוה הלגעה ךותב סמנ ןמ ופטנ םימהו ,העיסנה ידכ ךות .שיבכה לע הלגעה ידכ ןומעפב לצלצמ היה רכומה לע עידוהל רכומ תא ונצמחה םא .ואוב ו חרקה םשל .חרקל תשורחה תיבב חרק תונקל בר קחרמ תכלל ונצלאנ ותלגע חרקה תא ונאשנ ךכו ,חרקב םיעקתנ ויהש םילודג םייחקלמ ןיעמ ונל ויה ךכ .ךרדה לכ ךרואל ףטונו סמנ אוהשכ םגש טפנה רכוממ םישכור ונייה סומירפלו ונלש תויליתפל טפנ םג היה אוה ונבוחרב רבוע הל תיבח תרוצש הלגעב , רכומ .ואוב לע עידוהל ןומעפב לצלצמו .םימי הרשעב םעפ אב אוה ,םוי לכ אב אל טפנה כ תרוצ לעו ,םהה םימיה לע תבשוח ינאש אלש ךכ לע ההמת ינא ,ונייח ,םינכסמ ונאש ונבשח אל ,וננולתה ,ךפיהל אש זא ונבשח .םירשואמ ונ מב ונקפתסה ומב תושעל היה ןתינש המ .תולודג תופיאש ונל ויה אלו ,היהש ה .הריציו הריצי לכ םע ונחמשו ,ונישע ,ונידי ונחתרה םיסבכה תא "םסק" תקבאו ןובס יבבש םע דודב לש שא לעמ שמח רפסמ סומירפ ונסבכ רחאו , םיסבכה תא םיידיב לעב הסיבכ שרק יבג לע ילג חפ חול . בכהסםי קיהבה ו בולמ תא ולת תונכשה לכ .הסיבכ תנוכמבכ אלש ,ן ןיעמ וניניב התייהו .תיבה ירייד לכל םיפתושמה הסיבכה ילבח לע םיסבכה .רתויב םינבלה םיסבכה ימל הייומס תורחת ב םילישבתה תא י מש תויליתפ לע ונלש ףסכ עבצב ונעבצ םידחא םישדוח יד לש שאב לושיבהש יל המדנ .רתוי תופי הניארת ןהש ידכ הברה היה היליתפ .למשחב וא זגב לושיבהמ םיעט רתוי

יתקלדה תויליתפב שאה תא .ריאי לש ותכאלמ התייה סומירפב שאה תתצה .ינא

ןור

דומיל תא יתמייסשכ י םלועל .הדובע שפחל ךוניחה דרשמל יתשגנ רנימסב י רודזורפב לספסה לע רנימסה תורגוב לכ ונבשי וב םוי ותוא תא חכשא אל , .חקפמל סנכיהל ונרותל וניכיחו ונב וצענו ,ונינפ לע ופלח ,םדרשממ ואצי םה .דרשמב זא ויה םיחקפמ ינש מוע אוהש הרוחסה תא ררובש ימכ ,תודח םייניע ךכ לכ יתשח .תונקל ד ובמו תלפשומ .תשי םידבע ילוא וא ?קושב רכמיהל תודמועה תורפ ונא המ םירוחש ? לחתהש רחאל םידחא םישדוח תושדח תורומ יכ ,םרכ ןיעב הרומכ דובעל ית .ןוירהב ינאש יתיליג ,תיבה ןמ קוחר הדובע ולביק הליחתב ה תבזכואמ יתיי , י ונלש תוינכותה םייח תארקל םדקתהלו ףסכ ךוסחל השק ונל היהי ,ושבתש נ דימתש יתששח .רתוי םיחונ י .םיינע ראש " יגאדת לא " ,רמא ריאי , " פחא ינא ,רתוי דובעא ינא ,תפסונ הדובע יל ש הפי רדתסנו " טא ,התוא תונשל ןיאש הדבוע ינפב םידמוע ונאש יתנבהש רחאל . :הזבש בויחה תא תוארל יתיסינ וליפא ,ותיא יתמלשהו ,ןויערל יתלגרתה טאל נא ,ולדגי םידליהשכו ,םיריעצ םירוה היהנ דוע לכונו ,םינקז היהנ אל ןיידע ו .תונהיל " נל היהיש בשוח התא המ תב וא ןב ,ו " ,יתלאש ? " בושח הז המ " ,קוחצב ריאי רמא , " תירב היהתש רקיעה ". " רעטצת תב וז אהת םאו " ,יתלאש ? " םולשב רובעי לכהש רקיעה ,ונל דלווי המ בושח הז המ ,תנושפט ". " אבא ךמצע תא ךל ראתמ התא "? " תאש םעפ ךל יתרמאש תרכוז תא ,םכל גאדא ינא ךיא יארת ?אל המל ,ןכ יחת הכלמ ומכ ילצא י "או ? ריאי לש ומא לש הירבדב יתרכזנ ז תא הריהזהש מ ימא ינפ .ולש תוירחאה רסוח ןבל םג םש ונשפיח דלונ אוהש ינפל דוע .לודגה שפוחה עצמאב דלונ ןור

ןתינ ותועצמאבש דנואס הרטלוא ןיידע היה אל םהה םימיב ירהש ,תבל םגו ה התייה הדיל לכ .דלווי המ אדוול היה .העתפ ,ולצא הקידבל יתאבשכ תחא םעפ .קיחצמ םדא היה יתוא קדבש גולוקינגה ודיב תרשרשה תא קיזחה ,תרשרשל רבוחמ חתפמ וסיכמ איצוה אוה בושו ךולה ינטב לעמ דנדנתמו הלות חתפמהשכ , :רמאו " ךל היהיש האור ינא ןב". " עדוי התא ךיא " ,יתהמת ? " חתפמה תודונת ןוויכ ידי לע " .בישה , " רמולכ "? " דנדנתמ חתפמה םאו ,ןב היהיש ןמיס הז ,בושו ךולה דנדנתמ חתפמה םא תב היהתש ןמיס םילגעמב " ול יתנמאה אל ,ןבומכו ,יתקחצ . אוהש יתעדי , ץצולתמ . :רמא אוה זא " המ שחנל עדי דימתש םכח גולוקינג לע רופיס ךל רפסא :ותוא הלאשו ,ןוירהב השיא וילא האבשכ .דלווי 'מ ןב ,יל היהיש בשוח התא ה תב וא ' אוה ותרבחמב לבא ,תב וא ןב וא :םייתשמ תחא רמוא היה גולוקינגה ? ,תב םשר ,ןב רמא םא .הרהה השאל רמא אוהש הממ ךפיהה תא דימת םשר .ןב םשר ,תב רמא םאו קוניתה םא ,הדלי השאהש רחאל התייה השאה ,אפורה תיזחת יפל היה ,תולאש הלאש אלו ,הצורמ םא ךא ה דלונ היה איה ,אפורה תיזחתמ ךפיהה :תונעטב וילא הבש התייה ' תב יל הדלונו ,ןב תרמא וא ,ןב יל דלונו ,תב תרמא ' . :זא רמוא היה םכחה אפורה ' ,ךל יתרמא המ רכוז ינניא ינא ,המ תעדוי תא יתמשר לבא יתרבחמב ה תא חתפנ יאוב ,יתרמא המ תרבחמ ילש, המ קודבנו יתמשר ' דימת . , ןבומכ , .הצרש הבושתה תא אצמ אוה ו השאה תונעט מתתסנ "ו. התייה וז .הקיסומב רושקה םש .ןור ול ארקנ ןב ונל היהי םאש ונעדי ,ריאי לש הריחבה הל ארקנ ,יתרמא ,תב ונל היהת םאו .תילד ונסנכנ התיבה ריאיו ,ורובעב ונינקש הנטקה הטימב ותוא ונבכשה ,ןור םע :רמא " נחנא וישכע החפשמ רבכ ו " יל קשנ ,תוכורא יתוא קביח אוה . , המ רמאו :רמול גהנ דימת אוהש " םלועב רבד לכמ רתוי ךתוא בהוא ינא ".

" ןורמ רתוי וליפא " ,יתלאש ? " בוהאל לדחא אל םלועלו ,םלועב רבד לכמ רתוי .ךתוא ךתוא בהוא ינאש ומכ יתוא תבהוא תא םג םאה " ? ילב יתרמאו ,ותלאשב יתרהרה :םילימה תא ול יתרמא אל םלועמ :יב ' ינא ךתוא תבהוא '. רמול יתישקתה ךכ לכ עודמ תעדוי ינניא ?ריאי תא תבהוא תמאב ינא םאה יתנמאה ?תאז ,ימותל , םינתונ םיבהוא םא ,זירכהל ךרוצ ןיא הבהא לעש תוזרכה זירכהל םעט המ .תונמאנב ,תוריסמב ,דחוימה סחיב תאז שיגרהל יתיעל ,ךכ רחאש :תקמחתמ הבושת יתינע זאו ?תמא אלכ תודבתמ ,ם " םא וניניב תרושקתב יוקל והשמש הארנ ,תאזכ הלאש יתוא לואשל ךירצ התא " . " ת ונתבהאש הווקמ ינאו ,יתוא תבהוא תאש עדוי ינא י חצנל ךשמ " . יל היה המדנ ןמזה לכ ,םדריהל יתלוכי אל תיבב ןור םע ןושאר הליל ותוא ב םשונ וניא אוהש יתשגנ תוקד המכ לכ ןכ לע ,קנחיי אוהש יתששח ,דיחא בצק ,הלהבב ריאי תא יתרעה םעפל םעפמ .םשונ ןיידע אוה םא בישקהל ותטימל .גואדל יל לא רדסב לכהש רמא אוהו דציכ ,ןור תא ץוחרל דציכ ונתוא ךירדהל בלח תפיט תוחא העיגה תרחמל ותוא לתחל , .ללכב ומע גוהנל דציכו יבסה םג איה לש המישנה בצקש ונל הר .קנחנ אוהש יל המדנ היה ןכל ,רידס ונניא ןיידע ומוי ןב קונית המ :תוששח יתפקתנ .היטבמא ול תושעל היה ךירצ ברעה תחורא ינפל םימח ויהי םימה םא היהי המ ?היטבמאב םיידיהמ יל קילחי אוה םא הרקי כנה םוחה תדימ איה המ קוידב עדא ךיא ?ידמ םירק וא ידמ טושפא ךיא ?הנו ךכ לכ ולש םיילגרהו םיידיה ?לגר וא די ול רובשל ילבמ םינטקה וידגב תא .תוכרו תונטק יסוסיה תא האר ריאי י יתוששחו י :רמאו , " יניא ינא ותוא ץחרא ינא ,יזוז דחפמ ". " תוספסוחמו תולודג ךכ לכ ךלש םיידיה לבא ," .תוששחב יתרמא " רדסב היהי לכה ,יגאדת לא " אוה . ,היטבמאל ותוא סינכה ,ןור תא טישפה .תיבב הנושאר הציחר ותוא ץחרו היה יכ יכבב הלילב ררועתה ןורשכ ,ךורע ןיאל התייה ריאי לש ותוריסמ ,בער איבמו ,וילותיח תא ןורל ףילחמ ,הטימהמ ץפוק ,דימ ררועתמ היה ריאי .הקנהל ילא ותוא

ךירצ יכ לע ןנולתה אל אוה םלועמ לו םוקל היה אוה .הערפוה ותנשו ,לתח קוניל רמג ןורש דע הכיחו ,בשי כו ,והזח לע טעמ ותוא קיזחהל ידכ ורשן .ןושיל רזחו ,ותטימב ותוא ביכשה אוה זא קר ,םדרנו ,עגרנ םושמ עתרנ אל ריאי ,םילכ תחדה הז םא ,תיבב הדובע יוקינ וא ,הסיבכ .תופצרה תפיטש וליפאו ,קבאה ש רחאל םידחא םימי רזח ריאי דלונ ןור התיבה הנטק הליבח יל טישוהו .הנתמכ הזורא יתיליג ,הליבחה תא תושגרתהב יתחתפ .רמא ,ןור לש ותדלוה דובכל הז ריאי רמא ,םולהי ןבא םע תעבט וז .תעבט הכותבו ,הנטק הספוק הכותב .הוואגב באה םע תעבטהו ,ילש םיאושינה תעבט קר ,בהז יטישכת הברה יל ויה אל ן ןבאה לש העבצ ,ןכא .םילוחכ םימ :רמולכ ."ןירמ הווקא" תארקנש הלוחכה .ץייוושמ תונומתב םימגאה ימימ עבצכ םיסקמה בוציעה לשב דואמ דואמ יתבהא הלוחכה ןבאה םע תעבטה תא ירוהמ התוא יתלביק .הלש י ידומיל םויס םע י לצא םויה תעבטה .ןוכיתב ונתב םוי התוא השקיב איה .תילד .התוא הל יתתנ ינאו ,דחא " תעבט לע ףסכ הברה ךכ לכ תזבזב םואתפ המ " .ןטור לוקב יתלאש ? " םא דיב סבכל ךרטצא אלש ידכ ,הסיבכ תנוכמ יל הנק ,ףסכ הברה ךכ לכ ךל שי תרדוהמה תעבטה םע םיברה םיסבכה תא " . וב הנקיו ,הרזחב ףסכה תא לבקי ,תונחל תעבטה תא ריזחיש יתשקיב כ תנוכמ .הסיב ךא ,בלענ ריאי ,יתשקיבש יפכ השע ךאארמ :" הנקא אל םלועל םיטישכת דוע ךל ". עדי ל םותב ךא ,תוקומע בלענ ריאיש ית ח ,יב הבושח הסיבכ תנוכמש יתבש תצבושמ תעבטמ .םולהי הלופיטל ונרסמ ןור תא .הרומכ יתדובעל יתבש הדילה תשפוח רחאל דימ מעתה םוי לכ .םיירהצה דע הנכש לש ינאש ןוכנ השוע ינא םאה :ימצע םע יתת ?הנכשה לש הלופיטל ןור תא הריאשמו ,הדובעל תאצוי בוטש יתעדי .תיבב וראשנו ,הדובעהמ ושרפ ןתדיל רחאלש תורבח יל ויה םא .תיבב ראשיהל יל השרה אל ונבצמ ךא ,ומא תחגשהב תויהל דליל רתוי .םייחב םדקתהל לכונ אל םלועל דובעל קיספא

םה ,רבד םוש םהל הרוק אלו ,תדבוע םמאשכ םוי תונועמב םילדג םידלי הברה .םיאירב םידלי םילדג ,הנכשה לצא םוי יצח קר אצמנ ןור ,ןשי אוה הזה ןמזהמ תיצחמו תמאב הזו י יל וקיצה םעפל םעפמ ,ןכ יפ לע ףא ,ארונ אל י .ןופצמה ירוס ניח לש הכוראה ךרדה תא ןור לחה םייתנש ליגב ןגל סנכנ אוה .יתרבח ךו .המחנ ןג ,םידלי תאו ןגה תא בוהאל לחה הרהמ דע ךא ,םידלי הברהכ הכב אוה הליחתב .המחנ דואמ התייה איה ךכ םושמ ילואו ,ונתנוכשב השדח התייה המחנ תננגה אל ינאש ןוויכמ .םש תולעב ,תוקיתו תוננגב תורחתהל הצלאנ איה .הביבח תוננגה תא יתבהא יתפדעה ,ןהלש ןגל לבקתהל ידכ ןנחתהל היה ךירצ ןהינפבש יתחחושש רחאלו ,הנגב יתרקיבש רחאל ,תינומלא תננג לש ןגל ןור תא חולשל .יתבזכאתה אל ןכאו .הביבח יל התארנ איהו ,המיע ןור תא הבהא המחנ , לה ןורש ןושארה םויב .התוא בהא ןכ םג אוהו ,ןגל ך לל אוה םג שקעתה ריאי א תכ ינא .רמא ,ןגל ותוא תוולל בייח ינא .דחי ונת .ןגל ךלוהש ןב רבכ יל שיש שגרתמ דואמ ניעב הנוש התייה אל ןגל הכילהה ,ריאימ תוחפ יתשגרתה ינא י הברה י .הנכשל הכילההמ עגרב !למט :ריאיל ארק םואתפו ןגה ןמ ןור רזח ןושארה עובשב רבכ אל ךא ,רמא אוה המ ונבה אל ןושארה ונבה בושו בוש הלימה לע רזח אוהש רח .לבמט :ול ארוק אוהש קפאתהל ונחלצה אל ךא ,ןורל ונרמא ,וזה הלימה תא דיגהל הפי אל איה וז ךא ,דמליש וניצר קוידב אלש םירבדה תא דמול ןורש ונבה ,קוחצלמ .םלועה ךרד ל הצר אוה .בושו בוש הלימה לע רוזחל ןורל םרג ,ןבומכ ,ונקוחצ קיחצה דואמ ויפב הקזחתה איהו ,ןוניש ןיעמ התייה הלימה לע הברה הרזחה .ונתוא .ול תונקהל וניצרש בוטה ךוניחל דוגינב תא םג דמלי אוה ,ביבסמ םלועה לש עדימה תא וינפב םוסחל רשפא יא .םהיניב ןיחבהל דומלל םג ךרטצי ךא ,ערה תא םגו בוטה ןור .תעדה תוחידב ומיע איבה םוי לכ רזח אוה ,םינוש םיגשומ דומלל לחה התיבה , המ ,תיתודליה ותנבה יפכו תשבושמ ןושלב םהילע רפיסו

.תונהילו קוחצל ונל םרגש םתוא ול רפסל ונלוכיו ,םתוא ונרכה םימעפלש ,םינוש םירופיס רפיס אוה .ןווכמ אוה המל ונעדי אל םימעפל ךא ,בוש כה תא ריאימ שרי ןור י ןורש ןמ רבכו ,השיגר ןזוא ול התייה .ולש ילקיסומה היה קיחצמה .םירישהו תוניגנמה תא םזמזל לחה אוה ןגב םינושארה םימיה .קוחצל ונל םרגש המ םירישה לש םילימה תא שביש אוהש יה םימי םתואב ' : רמש ימענ לש רישה דואמ ץופנ ה דדונ רמז ' הניגנמה תא . תולימ תא ךא ,רהמ שפת ןור םילימ רש אוה ןכלו ,ןיבהל ול היה השק רישה ןיבה אוהש , ' :רש אוה 'דדונ רמז' םוקמב .איצמהו ז 'דדומ בנ . פ 'הזווא תוריהמב ילא אוב' :ורבחל רמוא ותוא ונעמש תרחא םע היה הז . ,וניניעב דואמ רזומ ?וזה הרימאה ול ןיינמ ונעדי אלו ק ריאי תא יתעמש זאו ,ורבע םידחא םימי רהמ ילא אוב" :ןורל ארו יוטיבה תא שביש אוה .ןור לש םילימה תמולעת הרתפנ זא ."קזבה תוריהמב ' :תורכומ םילימל ותוא ךפהו 'קזבה תוריהמב' הזווא תוריהמב ' . .ןורמ הכר רתוי הלימ וז ינור .ינור היה אוה ,וניפב ןור היה אל םלועמ ןור רוצב תוימואתפב תכתחנ ,השק הלימ איה ןור הניא וליאכ ינור וליאו ,הדח ה מנ אלא ,תמייתסמ אל םלענ הלימה לילצש דע האלה תכש ומכ הז ,הגרדהב וט אלו ךורא קוביח 'תוארתהל' הלימה תואב הירחאש ףטח תקישנ ומכ ףוריצב .תכלל ךירצ ינא ,ןמז יל ןיא :רמול ידכ ,הלק די ףונפנ

השדח הדובע

.השדח הדובע תעצה לביק ריאי " ,ןמדירפ ,םיררקמל תשורחה תיבב יתדובע תא בוזעל יל יאדכ םאה ?ךתעד המ תירבעה הטיסרבינואב דובעל תכללו "? " השדחה הדובעה תא ךל ועיצה יתמ "? " לומתא יל רפיס ילא םהל הנביש והשימ םישפחמ תירבעה הטיסרבינואבש ילע ועמש םה .ריווא לוזינל רישכמ י, א רבדל ונממ ושקיב םהו ית". " לוזינ הז המ לזונל ריווא ךופהל ןתינ ךיא ?ריווא "? ריווא םע םישוע המו ?"לזונ םושנל ןתינ דציכ זא ,המישנל אןה ירה ריווא ?לזונ " לזונל ךפוה אוהש דע םיררקמו ותוא םיררקמ ". " ותוא םיררקמ ךיא "ךכ לכ ? " הסיחדו ץחל ידי לע םיררקמ " . " לזונ ריווא ךירצ ימו " ? " האופרב םגו הקיסיפב םינוש םייוסינל לזונ ריוואב םישמתשמ ". " ךתוא ןיינעי הזש בשוח התא "? " תא ,תינשו ,דואמ שדח חטש הז יכ :תישאר ,ןיינעל יושע הזש בשוח ינא םיכבוסמ םירישכמ ביכרהל דואמ בהוא ינאש תעדוי ". " תתנ אלו ,תבכרה ןור לש םיעוצעצה לכ תא ירה ?עדוי ינומכ ימ תוסנתהל ול ,םתבכרהב ' רובשי אוה ' תא ביכרהל ול ןתתש ךל יתרמא דימת ינאו ,תרמא , ומצעב םיעוצעצה ". " םש ךלש תרוכשמה היהת המו "? " ןאכ רכתשמ ינאש ומכ קוידב ". " לכה ליחתהל ךרטצת הטיסרבינואבו ,תויוכז םגו ,קתו ךל שי רבכ ןאכ לבא הלחתהמ ". " ב הז תא םג י יש יל וחיטבה ,יתרר ןמדירפב יל שיש תויוכזה לכ תא יל וריבע .הטיסרבינואל

ועכ יתוא ולבקי ןכ ירחא םאו ,ןויסינ תנש יצחל הלחתהב לבקתמ ינא לבא דב ןויסינה תנש תיצחמ תא םג יל ובישחי ,עובק היסנפל ". " עובק דבועכ לבקתת אל הנש יצח ירחא םא היהי המו "? " הדובע יל שפחל ךרטצא זא ,היעבב היהא זא השדח ". " הזה ןוכיסה תא ךמצע לע תחקל ןכומ התאו "? " הסנמ וניאש ימ , ןכתסמו , גוסנכ והומכ םדקתמ אלש ימו ,םדקתהל לוכי וניא הטיסרבינואבש ןוכנ .דמעמ ותואב היהא דימת ןמדירפב ראשא םא .תינרוחא תא םגש יחכשת לאו .םדקתהל יוכיס םג ודיצב שי ךא ,ןוכיס ינפב דמוע ועלו ,תדבוע ,הנשה תיצחמ םותב יתוא ולבקי אל םא םג .םחלל בערנ אל םל העובק הרשמ שי ךל ןה ,ארונ הז ןיא ,המ ןמז הדובע רסוחמ תויהל ךרטצאו ". רזח ריאי ,הטיסרבינואב םידחא םימי רחאל התיבה :יל רפיסו " דבוע ינא ויניעב ןח יתאצמש יל הארנ .רשכומ דואמ דואמ דחא רוספורפ תרבחב אוה . בקע ו ,יביבס בבותסה ,עובשה לכ ירחא גי שעמב הבר תוניינעתה הל י .י ש אוה אוה וליאכ תולאש ןמזה לכ יתוא לא אוהש שיגרמ ינא ךא ,עדוי וניא ר ינקנק לע תוהתל הצ , יתוא ןוחבלו ש אוה ןכל , תולאשה לכ תא לא לכ . ילא וסחימ םימהדנ םירחאה םידבועה י דואמ םלוכ ,השק םדאל בשחנ אוה , םידחפמ תביבסמ קחרתהלו ,וב שגנתהל אל םילדתשמ םה ,וינפמ ". " בוט אל ןמיס הז " ,יתרמא , " לגר ךל םישי דוע אה ,בוט ונניא אוה םא , "ךתוא לישכיו . שיגרמ ינא ,יגאדת לא" יואר ינא םא קודבל הצור ילואו ,יתוא בבחמ אוהש ותציחמב דובעל ". :ריאי יל רמא םידחא םימי רובעכ " פיסש רוספורפה בד ומשש ,וילע ךל יתר ביכרהל וסינ רבכ םישנא המכש יטפוא רישכמ ול ביכרהל םויה יל עיצה אשד החלצה אלל ךא ,ותוא ". " תוסנל תמכסהו "? " הכרדה רפס םע אב רישכמה .יתלוכי תא חיכוהל ילש תונמדזהה וז ,טלחהב .תוינכות אורקל עדוי ינאש תעדוי תא ,וליעפהל דציכו וביכרהל דציכ "הז ריווא לוזינל רושק "?

הז ,אל ב הקיטפואה םוחתב הז ,רחא םוחת ",

"

" תמכסה המל זא "? " םינוש םימוחתב קוסעל לוכי ינאש ול חיכוהל יתיצר ". " חילצתו יאוולה ". לטנ ריאי כהו תוניצרה אולמב המישמה תא י .ןורש .תובר תועש וז הדובעב עיקשהו ,רישכמה תבכרהל רסמתה אוה אוה רזוח היה התיבה .דואמ ףייע אוהשכ הלילה תוצחב תודובעב אל םגו ,ןור םע הלא םימיב ךל רוזעל לוכי ינניאש רעטצמ ינא הנקא חילצא םאו ,רישכמה לע רובגל לוכי ינאש שיגרמ ינא .תוינקב וא תיבה ינפב תוחותפ הנייהת םיכרדה לכו ,אשד בד רוספורפ לצא ימלוע תא י. צי אוה םא ,קדצ ריאיש יתעדי לכ ,וחילצה אל םירחאש המ תושעל חיל .וינפב תוחותפ הנייהת םיכרדה ןה ,תמוערת וב שיש ןוטב יתלאש ?הדובעל ךלוה התא ,תבשב ,םויה םג ךל םוסחי אוה ,תבשב תדבעש עמשי אוה םא ,יתד הזה רוספורפהש יל תרמא ,תבש החוד שפנ חוקיפ קר ,תבשה תרימשב םישקונ דואמ םייתדה .ךרד לכ אכו .שפנ חוקיפ ןיא ן .ואל םא תבשב יתדבע םא לאשי אלו ,חילצא םא חמשי ךכ לכ אוה ריאי רזח ,תצמואמ הדובע לש םייעובש רחאל התיבה לע ךוסנ ךויחו ,תוצחב :וינפ " יתחלצה " .וינפ לע השרפנ וכותב הרבטצהש תופייעה לכו ,רמא , " רישכמה תא ביכרהל תחלצה "? " ןכ ,ןכא " יעהו חתמהשכ ,רמא , .שתומ היה אוה ,םתותוא וב םינתונ תופי " תועוגר תועש המכ ןושיל תכלל לוכי התא וישכע זא " .יתרמא , " העשה אלמלאו ,תושגרתה בורמ ןושיל וישכע לוכי ינאש שיגרמ אל ינא שיגרתש ". תוקד שמח רחאל .םיחרואה רדחב תבשל סנכנו ,המ'גיפ שבל ,ץחרתה ריאי הריציה ,ןמוש לש ,"ןוליפפ"ה תא ןגינ אוה .ןגנל ליחתהו ,רתנספל שגינ אוה ןגינ אוה .הריציה ךותב עבוט אוהש יתיארו ,וב יתלכתסה .ןגנל הגהנ ומאש :רמא זאו ,העשכ " שיל תכלל ונל יאדכש בשוח תמאב ינא ןו". וניא וליאכ ,הכורא תע יתוא קביח ריאי הטימה דיל ,הנישה רדחל ונסנכנ החלצהה לע ול רפסמו ,רוספורפל לצלצמ יתייה תרחואמה ". " לוכי התא ת המדרתהו ,הטימל סנכיהל י ילבמ ךילע לופ

ידעב יתיסינ ,תקנחנ טעמכ ינאש יתשגרה .החונת תונשל דוע לוכי ץלחיהל תונ וקוביחמ , רשפא אל אוה ךא .יל " תכלל בייח התאש תבשוח ינאו ,ןושיל תכלל יאדכש תרמא ?ךל הרק המ ןושיל ". " ךא ,הטימל ונסנכנ הל לוכי ונניא ריאיש יתשח י לא דצמ בבותסה אוה . םדר .החונמ ול אצמ אלו ,דצ " לומתא תמדרנ יתמ " .רקובב ותוא יתלאש ? " .המדרת ילע הלפנש יתשגרה אלו ,רע יצח ,ןשי יצח יתבכש ,עדוי ינניא .רבשנו ,ידימ לפנ רקיה יטפואה רישכמהש יתמלח :יארונ םולח יתמלח לבא ורבשנ עגר ותואב יתווקת לכ םג י . ,הנפא ןאל יתעדי אל .םוגעה ידיתעב יתרהרהו ,תוצע דבוא הדבעמב יתבשי אובאשכ ךל רמוא המ ,הרקש המ תא קידצא דציכ .רמוא המו התיבה רטופמ יתדובעמ " ? " וישכע בוצע התא הז ללגבו "? " ניע תא יתחקפשכו ,רפע דע יתוא אכיד ארונה םולחה ,ןכ י תחת ןיידע יתייה י ה םולחה תעפש ". :ול יתרמאו ,יזח לא ריאי לש ושאר תא יתקביח " ,תמא ךמולח היה םג ול :תרמא ךמצעב התא .םלועה ףוס הז היה אל ' בערנ אל ןכ לעו ,תדבוע תא ירה םחלל " ' . " לש תסנרפמה ייהת תאש םיכסמ יתייה אל םלועל ךא ,יתרמאש ןוכנ דוי תא .ינא אלו החפשמה רבד םירמוא םישנאש תע חוטב םהשכ םי אל םהש םי םתוא םייקל וכרטצי ". " .האלה םיכישממ ונייהו ,רחא הדובע םוקמ שפחמ תייה ,ךתוא ורטיפ ול םוקמ הניא הטיסרבינואה תואיצמהש בוט ךא ,ץראב דיחיה הדובעה הנוש בוט ףוס ,ךמולחמ - בוט לכה ". לו ,ךייחל ליחתה אוה ,הפקה תייתש םע רפתשה ריאי לש וחור בצמ הדובע .רשואמו דדועמ ךלה רבכ אוה ח םייניע ןוילכב י ביגה אשד רוספורפ דציכ עומשל הדובעהמ ובושל יתיכ .ריאי לש ותחלצהל " חילצת התאש יתעדי " .הבורמ תושגרתה אלל רוספורפה ול רמא , " בהלתה ךכ לכ אוהש יתיאר אל "א , ,ריאי רמ " תאז הארה אל אוה ,ןכ םא םגו .

מ היה הז םג ילוא רושיכ תא אדוול הצר ובש ןחבמ ןיע יי". .הבזכא לש המינ העמשנ ריאי לש ורוביד ןוטמ " גאדת לא " ,יתרמא , " תולוק ילוקב ותחמש תא עיבמ דחא לכ אל תובהלתהבו . ולש וכרדב עיבי אוה ךילא ותכרעה תאש החוטב ינא ". רפסמ דומלל עוסנל ול עיצהו ,ריאיל רוספורפה ארק ,ךרעב ,עובש רחאל ח .םיזגה לוזינ תכאלמ תא דנלוהב םישדו " עובק דבועכ ךתוא לבקמ ינא הקלחמ אהתש םיזג לוזינל הקלחמ ונל םיקתו ,ןיינב לבקת ,יתקלחמב ךילע ךמוס ינא ,תראפתל ". .המילידב היה ךא ,העצהל דואמ חמש ריאי " ךתוא ריאשהל לכוא אל רפסמל בל םישדוח תאשכ ,ןור םע ד רומכ רפסה תיבב תדבוע דבל דומעל ילכות אל ,ה תומישמה לכב ". " גאדת לא " ,יתרמא , " רוה ,הפי רדתסא ינא י םאו ,םיקוחר ךכ לכ םניא י ונל וגאדיו אובי םה הרזע ךרטצא " . " .ןמז הברה ךכ לכ קוחרו דבל ראשיהל לכוא אלו ,גאדא ןכ ינא י הברה יתייה ךא ,דואמ יל תמסוק םלתשהלו עוסנל העצההש ןוכנ רתו ול חמש א אובל םתא םג םתלוכי ית" . " פ תחקל הלוכי ינניאו ,תדבוע ינא ,ירשפא יתלב הזש עדוי התא ,םואת םידומילה תנש עצמאב שפוח ,ה ונניא אוהש שדח םוקמל ןור םע לטלטיהלו ותוא ריכמ ". " רקי דואמ םג הז .ירשפא יתלב הזש עדוי ינא , דומעל םילוכי ונניאו התע תאזה האצוהב " ריאי . היהו ,הקישנבו קוביחב וזכ החיש לכ םייס דימת ףיסומ דימת ומכ :" ךתוא בהוא ינא המכ תעדוי תא ". םיתיעל ויפמ תעמשנ התייה ",ךתוא בהוא ינא המכ" :ריאי לש וזה הרימאה תופוכת דואמ , ןה ,םילימה תועמשמל בל םש וניא אוהש יתבשח םעפ אל יכ דע ,די רחאלכ תורמאנ ןהו ,ויפ לע תורוגש .בלבש הנווכ ךותמ אלו לגרה ךותמ

תומלתשהה

,ףרוח ימי רבכ ויה םימיה .ל"וחל הנושארה ותעיסנ ריאיל וז התייה ל דמוע אוה ירהש ,םלוה דוגיבל ףסכ םוכס ול הביצקה הטיסרבינואהו י תא גצי .ול התייה אל תחא הפילח וליפאו ,הטיסרבינואה ועיגהל ינשה םויב סרוקה םוקמל מ ונימזה ברע תחוראל סרוקה להנ .תישיא החישל תיתרקוי הדעסמב .בריס אל ךא ,םהדנ ריאי לע ,ותדובע לע לאשנ אוה ,רתויב תימתס התייה החוראה ןמזב החישה .לארשיב יטילופה בצמה לעו ותחפשמ :סרוקה להנמ ול רמא החוראה רחאל " ינא דואמ ןיינע ךל ריבסהל הצור ןידע צמה תא ןיבתש הווקמ ינאו , הבוט חורב ותוא לבקתו ,ב " תנ ריאי . ףק דחוימ ןיינע םושב שח אל אוה .ןידעה ןיינעה רשפל הבר תונרקס . " .תונוש תומוא ילגד םיססונתמ ונלש םידומילה םלואב יכ בל יאדווב תמש ונניא לארשי לגד קר .סרוקל םיגיצנ ונל וחלשש תונידמה לכ לש םילגד הלא .םלואב ססונתמ נפב לצנתמ ינא .ןידעה ונבצמ תא ןיבתש הווקמו ,ןיינעה לע ךי תוצראהש עדוי התאו ,תויברע תוצראמ ואב םיפתתשמהמ קלחש תיאר שי לע םרח וזירכה תויברעה ,ילארשי גיצנ סרוקב ונל שיש הנעדת ןה םא .לאר הנקספת ,ןהיתונידמל ןהיגיצנ תא הנרזחת דימ ןה ,ונלש תונוכמה תא שוכרל ודג היהי ונלש דספההו .רתויב ל תושכור ןה הברה ןהמ םיחיוורמ ונחנאו ,תונוכמ דואמ העשב ,ףסכ הברה תונוכמה תא םינקתמ םתא .רתוי אלו םייתש וא תחא הנוכמ םישכור םתאש ,הבר הנובתב םכלש ןה ךא ניא תונקתמ ן םושמ ,תונוכמה תא ש ןהל שי הברה סכ תורכומ ןהש טפנהמ ף , תופידעמ ןה הנשיה הנוכמה תא קורזל איהשכ תלקלקתמ .השדח הנוכמ תונקלו נקמ םילודג םיחוור ונל שיש ןיבמ התאש הווקמ ינא ןהיתוי םילוכי ונניאו , יחוור לע רתוול ם הלא .

ש ךכ לע ךתוא תוצפל םיצור ונחנא ב םלואב ססונתמ וניא לארשי לגד לכ דצ אמ ךל הנה .םירחאה םילגדה ,ןדלוג םישימחו םיית הצרתש המ םהב הנק ". ויניעב .ואל םא ףסכה תא תחקל םא עדי אל אוה ,ךובנ דואמ היה ריאי דימ םוקל וילעש בשח אוה .לארשיב הדיגבכ רבדה הארנ , סרוקה תא בוזעל , התיבה בושלו .ותדלומ דובכ לעו ודובכ לע רומשל . ל דציכ ותעדב ךכח אוה הנו ג תדבוכמ הרוצב : וחראמ תא בילעהל אל םג , ותדלומב דוגבל אל םגו .הטיסרבינואבו אוה .הכובמב ריאי יכ האר אוה .ולפנ ריאי לש וינפש בל םש סרוקה זכרמ דע ול ריבסהל טילחה ןכ לע ,סרוקה תא בוזעיו םוקי תמאב ריאי אמש ששח לארשי תא םיריקומ םה המכ , הב עוגפל םיצור םניאו ." ינאש ףסכה םוכס כרעה וניה אלא ,ךבל תא תונקל ידכ ונניא ךל קינעמ ונתא ףתשמ ךנה יכ לע ה מ התאו ,הלועפ הל םיכס נטצ". .תובר תונתמ ומע איבה אוה תומלתשההמ רזח ריאישכ " ףסכ ךל היה ןיינמ לש לודג םוכס ץראהמ איצוהל תלוכי אל ירה ?תופי ךכ לכ תונתמ ונל תונקל ףסכ " רפיס זא ? ריאי .לביקש קנעמה רופיס לכ תא תא םיקהל בר ץרמב לחה אוה ל הקלחמה תא לביק אוה .םיזג לוזינ אשד רוספורפמ תירשפאה הכימתה לכ .דואמ ותוא ץירעהש , םג לבקי אוהש רוספורפה ול עידוה םיזג לוזינל הקלחמה תיינב םותב תואצוהה לכו ,ותריחב יפ לע וליבשב שוכרת הטיסרבינואהש הדומצ תינוכמ .הטיסרבינואה ןובשח לע הנייהת " תב שיגרמ ינאש ךל יתרמא .רישכמה תבכרה לע רבגתהל לכואש יכות ךו ,הדובעב םודיק יל יתינק וזה החלצהה תוכזב .ונל האיבה וז החלצה המ יאר אלו ,רישכמה תא ביכרהל ינפל וסינש הלא ,םיביוא רפסמ םג ,ירעצל ךא .ותבכרהב וחילצה יתחלצהב ימע וחמשי םה םגש יתבשח ימותל ינוכרביו א ירה , נ םידידי ו זאמ גהש הטיסרבינואל יתע יתידבתנ ךא , " .

ןיע תורצ

" םינטק םידליכ םיגהונ םיליכשמ ךכ לכ םישנא ,הנימאמ אל ינא " . " םימכח םהש םושמ .השק ןכ לע םתאנקו ,םינטק םידלי םניא םהש אלא םייסרא רתוי םה םיליכשמו םיטושפ םישנאמ ". " ןמזה ךשמבו ,םתאנקמ םלעתת ,בל םהילא םישת לא ףולחת וז האנק ". " יגאדת לא , י לכ יל ןיא ,יתנבה יפכ גהונ ינא ,ביגמ ינניא ינא י יכ ,ןופצמ ירוס .ער לכ םהל יתישע אל יוד לש וינפ לע םויה יתרבע רבדל יתיסינו ,רצק ןמז ינפל דע דידי היהש ד ,דימת ומכ ,ותא ךא רמאו ,ילש "םולש"ה תכרבל בישה ישוקב אוה ": ' ע ארונ ינא ךתא רבדל ןמז יל ןיא ,וישכע קוס '. " .תיתימאה הביסה איה ןמז רסוח אלש יתקסה ורוביד ןוטמ אוה םלועמ שדוח ינפלש תרכוז תא .יתיא רבדלמ קוסע היה אל , ךרעב , ינממ שקיב אוה םע רבדאש רוספורפ אשד וליבשב וירקחמל דרפנ רדח ול רשאיש , יתישע ינאו ? ללכב .תאז , הנורחאל הברה , ונפ םישנא םיניינע םהל רדסאש ילא םינוש םע אשד רוספורפ ". " ךילא םינופ םואתפ המ " ?

" םה .וינפמ םיארי םלוכ ןכלו ,יניצו חושק םדא לש םש אצי אשד רוספורפל והשימ םא .ןוגהו רשי םגו ,רתויב םכח םדא אוה ,ותוא םיריכמ םניא טושפ ברסי אל םלועל אוה קדוצו ינויגה רבד ונממ שקבמ גישהל ול רוזעי אלא ,ול בשוח אוהש םישנאל תונלבס ול ןיא תמאה תא רמול ךא .הצור אוהש המ תא טל םתוא י .םישפ וילא םיאבשכ תויתוטש תושקב ינימ לכ םע םישנא , עומשל ןכומ אוה ןיא םתוא םתוא קלסמ טושפ אוהו , וילעמ תוקיחצמ תונעטב םיאב םה םימעפל . ".

לשמל , עב יתוטש הארנ ויני "?

"המ,

"שכ יוסמ רישכמ לע םיבר םירוטקוד ינש דואמ אוה ,םרקחמל םיכירצ םהש ם םתוא שרגמ דימת אוה .םהיניב וב שומישה ןמז תא קלחל ןתינשכ סעוכ ,תננג ונניא אוהש םהל רמואו ,ורדחמ .םידלי ןג הניא הטיסרבינואהו .םהיניב םיחוכיוב ברעתמ וניאש קדוצ אוה יתעדל קוד םנשי תעדוי תא .רקחמ ךרוצל םירקי דואמ םירישכמ םינימזמש םירוט תא ענכשל םיחילצמ םה םא .יסיסב דויצל הדעו ךרד תרבוע םהלש השקבה ב תוינויחב הדעווה ירבח םתוא שוכרל רושיא םילבקמ םה ,םתשק . הרוק םעפ אל םישייבתמ םה ,ותוא ביכרהל םישקתמ םה ,רישכמה עיגמש ,וביכרהל םיעדוי םניא םהש תולגל לוכי רישכמה .דצב רישכמה תא םיחינמו דוע וב ןיאו ,ןשייתמ אוה זאו ,ךכמ רתוי ףאו םייתנש וא הנש דצב דומעל יפלא תורשע היה םריחמש םירישכמ םנשי .תלעות .רלוד לכ םע השקונ תויהל טילחה ,הלאכ תועפות הליג אשד רוספורפשכ שקבה תרטמ יהמ בטיה קדובו רקוח אוה .השקבו השקב ןיידע ןיא םאו ,ה כ תעדוי תא .הטיסרבינואב הזכ רישכמ וחקלנ םיבשחמ המ לע הטיסרבינואהמ םירקוחה ידי ב םהיתבל הנעט ושכר לבא ,תיבב םידבוע םהש ךכ רחא בשחמ .הדובעל ףסונ אוה הזבו ,בטיה התוא קדב םרטב השקב םוש רשאמ וניא אשד רוספורפ .קדוצ טלחהב לע הזל הז םירפסמ םישנאה ויתובושת לע םגו ,ונממ םילבקמ םהש םיבוריסה תונעטל תויניצה םהי ה .עשרו חושק לש םש ול אצי טאל טאל ךכו ,תושפוטמ לוכי ינאש םיבשוח םלוכ ,הבר תודידיב דימת רבדמ אוה יתיאש ןוויכמ יה אל ךא ,ותדמע תא ךכרל ,וילע עיפשהל ינא םג ,השקבב ןויגיה ןיא םא .א איני נא .ליעוהל לוכי אל ידכ התוא שיגמ ינא םרטב ילש השקב לכ קדוב טושפ י םע שגפיהל הצור והשימ רשאכש ךכ ידיל בצמה עיגה םויהו .בוריס עומשל ?קיחצמ ךל הארנ אל הז .יב ץעונ םדוק אוה רוספורפה שגינ ינאש ךכ לע םיסעוכ םה ךדיאמ ךא ,יתרזע תא שקבל םיאב דחא דצמ ומע חחושל אשד רוספורפ לא ישפוח .

אל םעפ ףאו ,הממיה ךשמב תע לכב רוספורפל רזוע ינא המכ םיעדוי םניא םה .םקיר וינפ תא יתבשה א חושק םג אוה םתיא חושק אשד רוספורפש םשכ י יל רתוומ וניא אוה .ית ,הז אוהכ תאז םיאור םניא םה ךא " . " הבוט האנק שי .םיאנקמ םלוכ .םדא ינב לצא תיעבט העפות איה האנק האיבמש קל מה םירפוס תאנק" :ומכ חותיפלו םודי האנק שיו ".המכח הבר לעפמ סורהל הלוכיה םייח םלש". " תולובג תרבוע האנקה םא .האנקל הדימ שי ךא ,םיאנקמ םלוכש ןוכנ הב םוחלל שי ,ושעיי אלש םישעמל תמרוגו " .

" םתוא לכב יתאנק ,הטיסרבינואב ילש םינושארה םימיב יתאנק ינא םג ש םישנא ו םתדובע לע לודג ןוחטיבב וחחוש ,הז תא הז וריכה לע ,םהירקחמ ?הזה םויל עיגא ינא םג םאה יבילב זא יתבשחו רקחמ תדובע לבקל הכזא םאה ?הילע דובעלו תיניצר ךא יתאנקב שיאב יתעגפ אל יתאנק לע עדי אל שיא םג , ש האנקה ףא לע ,התוא יתרתסה יכ יק יכותב הננ החלצה יתלחיא לכל החמשב דחא" . " דוע התאש החוטב ינא .המידק לודג דעצ תישע ,רבד לש ופוסב ,האור התא םדקתתו םדקתת ". " םגש הווקמ ינא .יל םיאתמש םוקמה ,ןוכנה םוקמל יתעגהש שיגרמ ינא לע ותעד תא הנשי אל אשד רוספורפ יי".

הרבחה גיצנ

הרבחה גיצנ עיגה המימת הדובע תנש רחאל , אה התנק הנממש הטיסרבינו םיזג לוזינל הקלחמל םירישכמה תא , .דקפתמ ריאי דציכ תוארלו רקבל " תונוכמל ףוליח יקלח םינימזמ םכניאש םיהמת דואמ ונחנא " .גיצנה רמא , " תונוכמה ירהש םישדח םיקלח םינימזמ םישדוח רפסמ רחאלש םיליגר ונחנא ו תומכחותמ דואמ .רהמ יד םילבתמ םירישכמהו ,תונידע םתא םירישכמב םישמתשמ תונמזה אלל המימת הנש רבכ ףוליח יקלח לש , דציכה "? ול רפיס אוה זאו ,םילעופ םה דציכ ,םירישכמה תא גיצנל הארה ריאי ןכלו ,םירישכמבש ךולכלהו ןמשה ןוניסל דחוימ טנטפ השע אוהש הבר הוואגב םירישכמה ןיא ו םימתסנ .םילקלקתמ לוכי אוה םא ריאי תא לאש גיצנה :םיכסה ריאיו ,טנטפה תא תוארל " הבר החמשב " . :לאש ,הלודג תולעפתהב טנטפב ןנובתהש גיצנה " כי ינא םאה יל טטרסל לו ךלש טנטפה תא "? .גיצנה יניעב ןח אצמ טנטפה שד רוספורפ ,רוקיבה לע אשד רוספורפל ךכ רחא רפיס ריאישכ סעכ א וילע דואמ , :רמאו " ךירצ טנטפ ,םיארמ ןיא טנטפ ?טנטפה תא ול תיארה עודמ םושרל ,םיטנטפ םשר לצא ףסכ ונממ חיוורהל ןתינ זאו ". ,רמשמ לכמ םהילע םירמוש םיטנטפ םיאיצממש םישנא יכ עדי אל ריאי החמתמה ןיד ךרוע לצא םיטנטפ דרשמב םמושיר ידי לע םתוא םיחטבמו .אשונב " רהזא רבכ ינא אבה טנטפב " .ריאי בישה , רטסימ ,הרבחה גיצנש רחאל םישדוח רפסמ ןוסנו'ג ,ריאי לצא רקיב , ב ריאי בישה , החמשבו בוט בל לע יכ

" יאדווב "

תא רציימש לעפמב רקבל תירבה תוצראל אובל הנמזה ריאיל חלש אוה לכש רמאו ,הסיט סיטרכ ריאיל חלש אוה .ותעידי תא ביחרהל ידכ םירישכמה תואצוהה ןה .לעפמה ןובשח לע י ןכומ היה אל ךא ,דואמ שגרתה ריא א" .דבל עוסנל יאובת תא םגש הצור ינ יתא" . " ןור םע היהי המו ?ךתא אובל הלוכי ינא ךיא " ? " איה ,וילע חיגשת ךמא ותוא תבהוא דואמ תובוט םיידיב הלצא היהי אוה , ". " כ ריאשהל הלוכי אל ינא ?ילש הדובעה םע המו י הנשה עצמאב ךכ הת ". " הז ,תישאר ,תמייתסמ הנשה טעמ דוע ,הנשה עצמאב היהי אל ו נ ונחנא י עס .לודגה שפוחב ני תומלתשהל יל ץוחנה ןמזל רבעמ ךיראנ אל ,תועובש השולשל קר עס ". " סכ הלוע הז םג ?ירובעב סיטרכה םע המו ".ף ינאו ,וגאדי םה ירובעב ןולמב רדחל ,ןממל םילוכי ונחנא ךלש סיטרכה תא א ,ירדחב ךתוא חראא ידיל הייוצר דימת ךומכ תחרוא .ךויחב ריאי רמ " ריאי . .תאז תושעל תונמדזה ףא ץימחה אלו ,קשנלו קבחל בהא הנושארה העיסנה םגו ,ל"וחל דחיב הנושארה ונתעיסנ וז התייהש ןוויכמ .דואמ ונשגרתה ,תירבה תוצראל ונינש לש םיכרדב דושהו תובנגה ינפמ ונתוא וריהזה םיבוט םישנא צראב תירבה תו . וינ ריעה רקיעב - ינוש םישנאמ ונעמש .לודג דחפ ונילע התרשה קרוי ירופיס ם :העווז " פחודש םישנא םנשי ןכל ,תיתחתה תבכרה ילגלגל תחתמ לא םישנא םי מ רקיעב רהזיהל ךירצ .הליסמל בורק דומעלמ ענמיהל ךירצ ישוכ .ונל ורמא ,ם תיטרפ תינוכמב וא ,תינומב םיעסונ םתא םא תונולח םע ןמזה לכ ועסת מרב טרפבו ,םירוגס יכ ,תונולחה תא וחתפת לא םירוז םכתא דודשל םילוכי ןולחל דעבמ ". תוצעהו תובורמה תורהזאה דחפ תצק ונב וסינכה ונל ועימשהש . ,ףסכ הברה ונל היה אל .ףסכ אלל רתווינו ונתוא ודדשיש ונששח דממ יכ תני לא לעמ איצוהל היה רוסא לארשי ף ,רלוד אל ונל וחקי הזה טעמה תא םא ךא .הגאד ונב ררוע רבדהו ,תושעל המ עדנ .ןוטסובב הפועתה הדשל ונעגה

רמ ונל הכיח םש ג' ןוסנו ליבוה ותינוכמבו ,ומצעבו ודובכב רכשנש ןולמל ונתוא .ונרובעב .דואמ הנשי ןגווסקלופ תינוכמב אב אוה ונל רפיס אוה נוכמה רכומ היה ולש אבאש תינוכמהו ,ןוטסובב ןושארה תוי מה איהו ,הב גהנ ויבאש תינוכמ איה גוסמ ןושארה לדו .ה רמ לש ויבא ג' ןוסנו שכר אוה ןוטסובב .דנלריאמ תירבה תוצראל רגיה הליבוה שיבכהמ תיבה לא .רדא יצע תשרוח ךותב תיב ול הנבו ,רקא םירשע לש היה ךרדה תליחתב .רדאה יצע ןיב הלתפתהש רפע ךרד :בותכ היה וילעש ט ' יטרפ שוכר '. רמג' ןוסנו .ותיבב דואמ האג היה הארהו רויס ונל ךרע אוה ונל םימ םה םימה .וכרצ הימימ תאש םימ ראב מ ויה אל םה .םימשג ימ ,םירוהט חבורםי תכרעמל ה םימ ה תינוריע לש ש םה .ןוטסוב תו .םהלש תיטרפה ראבה ימיממ קרו ךא ק רוטקרט דמע תיבה דיל .ףרוחב גלשה יוניפל דעוימ היהש ןט זג ידי לע הלעפוהש תינרדומו השדח תינוכמ ,תיבה דיל הדמע תינוכמ דוע .ןיזנב ידי לע אלו ןאפורפ " קלדב םוקמב זגב שמתשהל םישרמ אל ןיידע " , ,רמא " רתוי הברה זג יכ ,תינוכמה תא ליעפהל זגב שמתשמ תאז לכב ינא ךא קלדמ לוז ". ןולמה תה ובש תברקב היה ונסכא י ובש לעפמה י לוזינל םירישכמה תא ורצ .םיזג .לעפמל ונתוא חקל אוה .ונתוא ףוסאל הרבחה גיצנ עיגה רקובב תרחמל .תויגועבו הפק סוכב ונתוא ודביכ דימ ,הבר תויבבלב ונינפ תא ולביק לעפמב ןנסמה תא םהלש תושדחה תונוכמל וסינכה םהש ,החמשב ,ונל ורפיס רחא ריאיש ."ריאי ןנסמ" :םשב ול וארק ףאו ,איצמה ו ,םוקמב ונתוהש ןמזל תינוכמ ונל ורכש ונאבש ונא :עיתפמ רבד ונל הרק זא תחאב ונעגה ,םיבנגו םיחצור םידדוש ינפמ תירבה תוצראל םידבכ תוששחב ,לאמשמש שיבכל ישארה שיבכהמ עיגהל םיכירצ ונייה וב םוקמל תועיסנה ףוקעל םיכירצ ונייהו כב .ונאב ומיעש שיבכל לעמ ונתוא ליבוהש שיב ףוקעל דציכ ונעדי אל הלאכ םיפקוע םישיבכ ויה םרט לארשיבש ןוויכמ ותואל ונעגהש םעפ לכבו ,ונאב ונממש םוקמ ותואל םעפל םעפמ ונרזחו

.הרגא שיבכ היה שיבכה יכ הרגא םלשל ונצלאנ םוקמ נל וניע דציכ םינבל םישנא רפסמ ונלאש וא ,ונל תונעלמ וענמנ םה ךא ,עוס .ונתלאשל סחייתהל ב זאו תוצע ידבוא ונייה י ונקיתש םירוחש םישנא ינשל תונפל ונטלחה ונשואי .ךרדה דצב םתינוכמ תא רחאל םהילא ונינפ הרירב ןיאב ךא ,ונרהזוהש תורהזהה לכב םנמא ונרכזנ ה ונתעתפהלו ,םהילא ונינפש םינבלה לכ לש תומלעתהה םינפ רבסב ונינענ הבר .רוזעל ןוצרבו תואנ עידוה םיימוי רחאל ונל ןוסנו'ג רמ עובש ןב לויט ונל ןימזהל םיצור םהש .הדנק לש הריבה ריע ,הווטואלו וטנורוטל ,םייאה ףלאל ,הרגאינה ילפמל םימי :ונל םישחור םהש ברה דובכה לכ עודמ דימ ןיבה ריאי " טנטפה ללגב הז יתתנש םניחל אל .ףסכ שקבל ילבמ םהל לע סעכ אשד רוספורפ יי יל ןיינמ ךא . םשר ןיד ךרוע לצא םתוא םושרל ידכ ,דוסב רומשל ךירצ םיטנטפש תעדל םיטנטפ "? .דבלב םיאקירמא םע אל יאדוובו ,ןגרואמ לויטל ונעסנ אל םלועמ

ןגרואמה לויטה

ה לכש ,יניסנמ םשב יקלטיא אצוממ ריעצ היה ךירדמה ךייח ןמז , רפיסו רתויב ביבחה קחשמה .העיסנה ךשמב סובוטואב םיקחשמ ןגרא אוה .תוחידב לע 'וגניב' היה םלוכ ,ןיטולחל שדח קחשמ הז היה ונל . קחשמב ונינהנ ןושארה ונעבש םיקחשמ ינש רחאל םלוא , , דואמ ונממ ונהנ םיאקירמאה , אלו .ותוא קחשל ואלנ םעפל םעפמ ב הריש ךירדמה ןגרא רוביצ , .דחי ותא ורש םלוכו לביק דחא לכ לכ תא וריכה םלכש יתאלפתה .םירישה תולימ וספדוה ובש ןוריש .םירישה קלח קר ונרכה ונחנא םהמ ןטק , ,םיטרסהמ םירישה תא רקיעב ונינהנ ךא .הרישהמ דואמ וינ תנידמ לש הריבה ריע ינפ לע ונפלחו ,החרזמ ןוטסובמ ונעסנ - :קרוי רה אל .זוקריס םוחב דואמ םידימע םילכ הנובה עודי לעפמל ונסנכנ םשמ קח םירצומ וב וניארו ,תיכוכזל ןואיזומב ונרקיב םג גנינרוקב .גנינרוק :ומש ,הובג .תינועבצו הנידע דואמ תיכוכזמ םייפיהפי תיכוכזמ םיחרפ ןואיזומב ויה םיקלחה לכ תא וליכהש הטיח ילוביש ויה דחא לטרגאבו ,םינוש םיעבצב הדעי שמנש ץומה יטוח ומכ תלובישה לש רתויב םינ הלש ןיערגו ןיערג לכמ וכ . מ קפאתהל ונלוכי אל הנטק תבחמ ונל ונרחב .תרכזמל ןטק ילכ הזיא תונקל .םינידע תלכת יחרפב תטשוקמ םשמ .הדנק לובג לעש ולפוב ריעה ינפ לע ונפלח ,הנופצ ונכשמה זוקריסמ לע םייאה ףלאב .םייאה ףלאל ונעסנ אל .םייאה ןיב טיישל הניפס לע וני ונניא אל וא םייא ףלא םש ויה ןכא םא .םיברה םייאה תא תונמל ונחלצה וי ביבסש םייא דואמ הברה ויה ךא ,םיעד .ונטש ם רפסמה ' ףלא ' תמאב ןיא םא םג ,דואמ הברה לש תועמשמ למסמ םיתיעל ןיסב ומכ ,ףלא 'ןומה' הלימל תפדרנ ףלא הלימה הבש לשמל . ,םישנה ףלא םג .םזגומ תצק הארנ ןכ םג ,המלשל ויהש ,ונל רפסמ ך"נתהש

ךכ לכ םייא םיתיעל ויה ךא ,םיתב רפסמ ודמע םהילעש םילודג םייא ויה .יאה לע דמע דחא תיב קר יכ דע םינטק םימה ילוש דע עיגה אוהו ,תיבה ביבס התייה אל רצח וליפא םימעפל , קשנו יאה לעש םיתבה לא .םהל .תרחא ךרד התייה אל ,הריסב ועיגה םי ןטק ךסומ היה תיב לכ דיל הרוקמ .הריסל ךיא ?הנטק ךכ לכ עקרק תסיפ לע דמועה תיבב רוגל םידחפמ םניא םה .םימה ךותב עקשי אוה תיבה ביבס תואג היהת הלילחו סח םא ?הלילה תועשב לוחת תואגה םא היהי המו דרוי הנשה ךשמב םישדוח השימח םימי םתואב .םש רק דואמו גלש םייאב תא תולבל טילחמ והשימ םא .םהילא עיגהל וא םיתבהמ תאצל תורשפא ןיא לשו לכוא לש קיפסמ יאלמ ומצעל ןיכהל ךירצ אוה םייאה ףלאב ףרוחה קלד ו .תיבה םומיחל זא אוה של ץלאנ התו .ביבאה דע תיבה ךותב םידחא םיתב ילעב תומשב ונל ארק ךירדמה , אמ םימסרופמ דו , ינקחש ומכ .וילע תיבו ןטק יא םהל שיש ןוה יליא ףאו ,םילודג םירדש ,םיעודי עונלוק לוק ועימשה םיאקירמאה ךא ,הברה ורמא אל וללה תומשה ילו ריאיל .רכזוהש םש לכ םע תולעפתה ב תופצל ונעסנ םייאה ףלאמ ונדמעשכ .יאקירמאה דצה ןמ הרגאינה ילפמ מא םילפמב וניפצו םה םשמ ,םילפמה לש ידנקה דצל עיגנש דע וכח :ךירדמה ר חוכה לעו ,םילפמב תמרוזה םימה תומכ לע האצרה ונלביק .םיפי רתוי הברה מה םימה לש םוצעה ל לצונ ציי חל למשח רו לק לש לודג ו הדנק ל תוצרא ןופצ םרז ידי לע תולעפומה תולודגה תוניברוטה תא תוארל ונעסנ םשמ .תירבה .םימה ונפל ,ראופמ ןולמב ונמקמתה ,הרגאינה ילפמל ונעגה ברע ת ונל ורפיס .וב חראתה ןוסקינ אישנהש רדח לכל ןולמב ינפ לא הפוצה תספרמ התייה .ריעה לש תלייטה לע רויסל ןולמל ץוחמ ונשגפנ הרצק החונמ רחאל .םילפמה נאו ,ונגנ תורומזת ,ובהבה םיבר תורוא .םימוהה תובוחרב ולייט םישנא הברה ו תילעמב ונילע הדעסמה לא . לדגמ שארבש הדעסמב ונביל תא דועסל ונכלה ב השגרההו ,הפוקש תיכוכז הייושע א וליאכ התייה תילעמה תיילע ןמז ונ .ץראו םימש ןיב םייולת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online