משנה מקום / אמירה ברזילי

יליזרב הרימא

םוקמ הנשמ

ןמור

האליבא הנפד :הפיטע בוציע

תורומש תויוכזה לכ  םילשורי יליזרב הרימאל 3002 קהל ,םלצל ,לפכשל ,קיתעהל ןיא רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,טיל םושבו הרוצ םושב ונממ םיעטק וא הז רפס ץיפהל וא עדימ וא ימינפ שומישל םא ןיב ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא .תרבחמהמ תשרופמ תושר לבקל ילבמ ירחסמ שומישל

ירוהל םכלש - ילש

חונו ק'ג

וטיאל וינפל ךרתשמ ודידי תא הארשכ חונ ארק ",ק'ג יה" ,ןטק דחא רדח ולוכש ,ותיבל ךרדב היה ק'ג .בוחרה הלעמב ךרפמהו ךוראה ותדובע םוי תא םייס התע הז .הווזמו םיתוריש תונמוא תא דמל ולצאש ,םס ,קוחרה ובורק לש הרפתמב .תוטייחה א תופייעמ םאה" התא וליאכ ןכרומ שארב ךטיאל ךרתשמ הת ?ךלגרהכ םירוהרהב עוקש ךנה וא ,ךל דבאש המ רבד שפחמ בוטה ודידי חונ תא הליגשכ החמשב ק'ג בישה ",חונ יה" יפוא לעב :היה ןכ ומשכ חונ .ויפ אולמב ךייחמ ולומ דמוע רתויב תוכייחמה ויניע ,ריהב םוח ורעש ,המוק עצוממ ,תוירבל חונ ,תוקורי ץורפל םיאתמה עגרל ונושל הצק לע דימת הכחמ החידבו .לוקה ילג לע םלועל "?ףייע ?התיבה ךרדב" עוקשו ףייע היה תמאב יכ ,ולומ דעוצה חונ תא האר אל ק'ג זוחמל תובשחמה ותוא ופחס דואמ ףייע היהשכ דימת .תובשחמב ק'גל ויה תובר תוביס .םויה למעמ ותופייעב שח אל זאו ,ןצפח :היסורב םש יא הרתונש ותחפשמל דואמ עגעגתה אוה ,וירוהרהל תא םג .םתוא האר אל םייתנש הזמש ,םורבא ןטקה ויחאו ומיא שגופ וניא ,וינפל םינש המכ הקירמאל עיגהש ,ףלאר ,ויחא קרוי וינמ רקעו ,השיא אשנ ויחא יכ ,תובורק םיתיעל הנורחאל .יסר'ג וינל תובר םינש ול ןיא רבכ אבא תואיר תקלדמ רטפנ אוה , .הקירמאל ותריקע םרט תודחא םינש ,היסורב ןיידע היה ק'גשכ יתשב אשנ ותלוכרמ תא .םירפכב דדונ לכור היה ,לטומ ,ויבא הנקרפתת לבל לבחב ךרוכ היהש תודבכו תולודג תודווזמ .ותלוכרמ ול דבאתו ,ותכלב היתב יחתפב ותרוחס תא חטשו ,םירפכב רבע תיבל תיבמ ן לכ םע דחי ותלוכרמ תא גיצמ היה קוש םויב .תיבה תורקע לש תא תאשל היה ךירצ אל םוי ותוא .קושה רכיכב םירחוסה ויה זא יכ ,תיבל תיבמ וכרד תא ךרשלו וידיב תודבכה ויתודווזמ .קושל וילא םיאב םינוקה

,תוכיס ,םיטרס ,םיטוח ,םיטחמ ומכ תיקדס ירבד הללכ ותלוכרמ חל ,םירותפכ ,ם"וכס ,תוררגמ ומכ םינטק חבטמ ילכו ,תוינצ .םינובס וליפאו ,תורבחמ ,תוריינ ,תונורפע ,תויפמ ,תוירעק בהא התואש ותחפשמ תא סנרפל ידכ לטומ דבע השק הדובע לע וא וידי יתשב תודבכה תודווזמה תא אשנ ףרוחו ץיק .דואמ ןנולתה אל םלועמ .ותרוחס תא עיצהו םיחתפה לע רזיח ,ומכש לע ןעמל חמש בלבו ןוצרב דבע אוה .השק הדובע וילע הפכש ולרוג .ותחפשמ רפכב לכרשכ .ותיבל ברע םע בושל חילצה םוי לכב אל ךרדל אצי אל םלועמ .הכומס היינסכאב הלילה תא הליב ,קחורמ ובראש ,םיכרד ידדוש דחפמ ,תורחואמה םיירהצה רחא תועשב לו םתוא ודדש ,םכרדב םירחאמה םירחוסל דושה רחאל םעפ א .םנברוק תא וחצר ףא לע םרענ בר גלשו תוחורה ורעסשכ ,םירקה ףרוחה תומיב םוקמ אצמ דימת .ותרייעל בושלו ומצע תא ןכסלמ ענמנ ץראה םויל ךא ,הליל תנילל םיכרדה ידיצבש תולדה תוינסכאה תחאב ךכ ועסמ לולסמ תא ןנכת אוה .ותיבל בושל דימת דיפקה תבשה רחאי אלש .תבשה לוליח ינפמ ישש םויב התיבה עיגהל םידחא םימי רחאל אבא רזח םהבש יששה ימי תא בהא ק'ג תחא ךותמ .ויחאלו ול הנטק העתפה וילכבו ,תיבה ןמ תורדעה לש לע ךוסנ בחר ךויחשכ ,ריינב הפוטע הליבח איצומ היה תודווזמה הל איבה אבאש םידליה ועדי זא .החמשמ תוקרוב ויניעו ,וינפ ם ,תושדח םילענ םימעפל ,שדח עבוכ וא ,ךרדב הנקש קתממ ,הנתמ .הלודג העתפהה התיה אובל ברק גח םאו ,םימח םייברג גוז וא תחפטמ ,ראווצל ףיעצ :העתפה םעפ ידימ איבה אמאל םג הל איבהו ,עיתפהל לידגה ףא םעפ .תומח תיב ילענ וא ,האנ שאר שה" .התדלוה םויל הנידע םינינפ תזורחמ אמא הארק "?תעגת תבשוח תא עודמ" :תוחונינב הל בישה אבאו ,המהדתב ךתרזע תא ריקומו ךירעמ ינאו ,דואמ יל הרקי תא ,יתעגתשהש םימהדנה םידליה יניעל החצמ לע אמאל אבא קשנ זאו ".יל הל קשנמ וא אמא תא קבחמ אבא תא תוארל וכז אל םלועמש קר קשנמו קבחמ אבאש ולגרוה םה .ןכל םדוק .םתוא ,הרקיה םינינפה תזורחמ תא אמא הרמש רמשמ לכמ השיגרה ילואו ,םיבנג ינפמ הששח ילוא .התוא דונעל הטעימו המדנ" .הראווצ תא תרטעמ הרקי םינינפ תזורחמשכ חונב אלש

ידימ הרקי איה .הרקי ךכ לכ תזורחמב קיחצמ תיארנ ינאש יל ".תוטושפה יתולמשל לש ,ויה םה םידלי השולש ארקנש ,ףלאר ,רגובה חאה .םינב השו םורבא ןטקה חאהו ,ה'לקנעי זא ארקנש ,ק'ג ,אוה ,לאפר זא איה ךא ,ה'לחור ,תב םג התיה םעפ .היסורב ומיא םע ראשנש ,התלחמ לע רובגל החילצה אל ,תקונית ןיידע התויהב התלח .הרטפנו חולשל ,הינמ ,ומיא הטילחה ,באה תמש רחאל תודחא םינש יחא תא םבורק לא ,ינע ידוהי לכ לש ומולח ,הקירמאל לאפר ו .תוטייחה תכאלמ תא ודמללו ותוסח תחת ולבקל תואנש טייחה החפשמה תסנרפב עייסש ,ויחאמ הדירפה םוי תא בטיה רכז ק'ג .החפשמה שאר דיקפת תא אלמו ,באה תומ רחאל התרייעמו התחפשממ הדרפנש ומיאל תנעשמ היה לאפר ל היאושינ רחאל םלוא .באה תחפשמ הרג הב הרייעל הרקעו ,ויבא הבשח באה תחפשמ יכ ,םהיניב ורצונ אל םלועמ םימח םירשק הל וריכזה תונמדזה לכבו ,התוחנל םאה לש התחפשמ תא ונישע דסח השעמ" .האב איה ןיינמ םייניצ םיכויחבו בגא תורעהב לע הדות תריסא תויהל ךיילעו ,ונתחפשמל ךתוא ונסינכהב ךמיע ."ךכ םיכסה אל ךא ,םכח דימלת ותוריעצב היה ,לטומ ,ויבא רחא אלמל הצור ךניא םא" ,ויבא ונממ הפיצש יפכ בר תויהל טושפ תיבמ הרענ ךל הקיפסמ" ,עגפנה ויבא ול רמא ",ינוצר ומיאו ,דובכבו הביחב דימת ומיאב גהנ ויבא םוקמ לכמ ".רתוי באה תומ םע .הבר הגאדבו הביחב ויבאב הגהנ םאה הרתונ .םינטקה הידלי דבלמ תכמות החפשמ אלב ,הדבל ןוחטיב תשגרה ול קינעהש ,ויחא לאפר תא ץירעה ק'ג לא ויחא תעיסנ םע .באה תומ רחאל הנתיא תנעשמ ול שמישו דיקפת תא וילע לבקל ק'ג ץלאנ ,הקוחרה הקירמאל ,םיל רבעמ תא אלמלו ביזכהל אלש לדתשה םנמאו ,ויתחת החפשמה שאר ה ןטקה ויחאלו ומיאל רזע תויהלו ובטימב וילע לטוהש דיקפת .םורבא ,ונממ וברה םה .לבא םויכ טעמכ היה ויחא לאפרמ הדירפה םוי היתועמד דעב רוצעל החילצה אל ,ןויערה תגוה ומיא ףאו ,תוכבל ילואו ,הידלי ינזואב העימשהש המחנ ירבד םע דבב דב וגלזש .המצעל םתוא הנוויכ

אל ק'ג אל אוה .ורובעב ומיא תננכתמ המ ותעדב זא הלעה קר ראשיתו ,הקוחרה הקירמאל ותוא םג חלשת םעפ יאש בשח ובש ליגל רבכ עיגה יכ ףא ,ןטק דימת ול הארנש ,ןטקה ויחא םע ,הינמ םאה םלוא .החפשמה שאר דיקפת תא וילע לביק ,ק'ג ,אוה ע תא הננכית ,םיישקו לבס תדומל ,הלוקשו תצרחנ השיא דית תא הליחת החלש ,קומעה הדירפה רעצ ףא לעו ,תושיחנב הידלי דבעו רדתסה לאפרשכ ,תודחא םינש רחאל .הקירמאל לאפר שדוח ידימ חלש ףאו ,דובכב ומחל תא חיוורה ,יאמצע ןפואב ,ינשה הנב תא םג חולשל הטילחה ,ומיאל ףסכ טעמ ושדוחב ,תוטייחה תכאלמ תא דומלל םיל רבעמ לא ,ה'לקנעי ותוא לא ץראב וכרד תא ול סלפיש ידכ ,םידלי ךושח היהש ,החפשמ בורק קסע אוה םגו ,ןילופב הנטק הרייעמ הקירמאל עיגה חונ םה .תילגנאה הפשה דומילל ברע סרוקב וריכה םה .תוטייחב םדקתהל ולכוי אל ץראה תפשב הבוט הטילש אלל יכ ועדי תופיאש ילעבו ץרמ ילעב ויה םהינשו ,םיגשיהל עיגהלו םתכאלמב םיקהל היה ףתושמה םמולח .תוטייחה עוצקמב תולודגל עיגהל ,ריעה יבוט ורהני וילאש ןיטינומ לעב ראופמו לודג ןולס םהל ו ,םירישע היהנ" ,רמאל וגהנ ",םימיה דחאב" םולחה תא םישגנ םאצומו החפשמ רדעה ,תומודה םהיתופיאש ".ונלש יאקירמאה םיבוט םירבחל וכפה םהו ,םהיניב ובריק ,יפוריא חרזמה .םהיתודוס לכ תא םיקלוחה ךכ רחא לכונ הצרת םאו" ,ק'ג בישה ",רועישב ברעה שגפינ" ".אבה םויל םירועישה תא דחי ןיכהל רנ אוה" :חונ תא בביח אל ףלאר לק רוחב יניעב הא - ,תעד ותמח תא הלעהו ,ק'גל רמול גהנ ",וילע ךומסל רשפא יאש .וירבדב בישמ ק'ג היה ",ותוא טופשל ידכ קיפסמ וריכמ ךניא התא" םכח רוחב אוהש ךל רמוא ינאו ,ךממ בוט ותוא ריכמ ינא" ,סעכב ךפוה וניא חדבתהלו בבותשהל בהוא אוהש הז .דואמ דע ןובנו ןיידע ותוא לק רוחבל - לא .רשיו ןוגה םדאו ןמאנ רבח אוה .תעד ".וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת .תולבגומ יתלבה תויורשפאה .חונ לאש "?ברעה שגפינ זא" ".ברעה ירועישב" ,ק'ג ובישה ",יאדווב"

ךישמה ",והדשחו והדבכ" לש ךרדב ומע גוהנל ךל עיצמ ינאו" ,ייניעב ןח אצומ וניא ויניע תויווזבש יניצה ךויחה" ,ולשב ףלאר ".תונוילע תשגרהב ךתוא עיתפהל םמוז אוה דימת וליאכ ה םוי ,תותבשב הביבסב לייטל ק'גו חונ וגהנ ,םהלש החונמ תא דומלל ,םהירוגמ ריע תא רתוי בוט ריכהל ידכ ,םהל הבורקה ראול"בש ,םתנוכשמ וקיחרה םה .היעבצו היתוחיר ,הייפוא םיתב לא ,תובוחרה הלעמב רתוי תורישע תונוכש לא ,"טסיא תובוחרהו םיתבה תא ורקס ,לגרב תועש ודעצ םש .םיראופמ ,האנהב דציכו ןכיה וידחי וננכיתו ,הווארה תונולחב וננובתה .םהל חוורישכל םתונח הארת ךותב .תונחה תא וב תונבל םוקמ םהל "ורחב" םעפל םעפמ ובהא ןכ יפ לע ףאו ,םיקוחר תומולח הלאש בטיה ועדי םכות .וב קחשל ואלנ אלש קחשמ הז היה .םדיתע תא ןנכתל ,דואמ בדב םהיתועד וקלחנ םיתיעל זועב וחכוותה זא ,הדיתעה תונחה ר ,תואיצמה לאו םמצע לא ובש רבד לש ופוסב .ביר ףס דע טעמכ םיינע םדוע ירהש ,םתושפט לע קוחצב וצרפו ,הזב הז וטיבה .םידורמ רהנב הטשש הניפסב גילפהל :ק'גל חונ עיצה תותבשה תחאב דצהמ ריעה תא םעפ הארנ" ,קרוי וינ תונוכש תא בבוסה ןוסדאה אה דציכ וניאר אל םלועמו ,תובוחרב םידעוצ ונא דימת .הלש רח ".רהנה דצמ תיארנ איה ,ןנע תסיפ אלל םילוחכ ויה םימשה .תיביבא תבש וז התיה םמיע דחי .ןשעבו לפרעב רידת הייורשה קרוי וינ ריעב רידנ רבד וצבקתהש םיריעצ רעונ ינב :םישנא הברה הניפסה ןופיס לא ולע ,תורובח ,תורובח םבור ,טיישל ופרטצהש םירגובמ םישנאו ידרוג :שדחה םלועה יאלפמ דחאב תוזחל ריעל ואבש םיריית ימ לכ ומיהדהש ,םלועב רתויב םיהובגה םיניינבה ,םיקחשה םירפוס .קרוי וינ ריעה יבשות תוואג ויהו ,הנושארל םהב הפצש ושמישש ,הלאה םיניינבה לע רפסלו בותכל ופייע אל םיררושמו .םתביתכבש בגשנל למס םהל ול הריכזה הגלפהה .הניפסב הגלפהה ןויערמ בהלתה אל ק'ג ,תופיפצב ,קחודב ודבל ,הקירמאל היסורמ היינואב ותגלפה תא דדוב ךכ לכ .םימי שדוח טעמכ ךשמנש טייש .עדומ וא בורק אלל היינואה לש ןותחתה רודמב ,אמא אלל הנושארל ,זא היה ונפדב םיכמ םילגהשכ ימי לכ .זועב התוא םילטלטמו היינואה ת

המכ .ונממ הפרה אל הליחב שגרו ,םי תלחממ לבס הגלפהה .ונוצרל דוגינב וז הגלפהב זא ךפש תועמד ידכ ,ומצעל רמוא היה ",הניפסב גילפמ ינא דבלב יתבוטל ירה" אל ותואש לאפר םע שגפא םידחא םימי דוע" ,יכבה ןמ לודחל תנשמ הלעמל רבכ יתיאר ".דבל דוע היהא אל ,יל רוזעי אוהו ,םיי ול הכחמ לאפר תא ףוסבל הארשכ ותחמש התיה הלודג המו .הכורא העש וקבחתה םהו ,וילא ץר אוה .למנהמ האיציה רעשב ולכא םה .םשמ קוחר אל תידוהי הדעסמל לאפר ותוא חקל רחא הבהאב וב טיבה ,ופתכ תאו ושאר תא ףטיל ףלארו ,הנשד החורא ,החמשבו המוד תישענ .דוע ךתוא ריכמ יניאו טעמכ ,תלדג המכ" ".אבאל דואמ תולאש לאש לאפר .ק'ג בישה ",אמא תא דואמ יל ריכזמ התאו" לע ,םינכשה לע ,תיבה לע ,םורבא לע אמא לע :רופס ןיאל תובר ןורכיז לכו ,רבד ריכזה רבד .ונורכיזב הלעש המ לכ לע ,הרייעה .השדח הלאש ויתובקעב איבה " יל םיארוק ,לאפר יל םיארוק אל הקירמאב ןאכ ,עדוי התא אוה ,ולצא דובעת התא םגשו ,ולצא יתדבעש טייחה םס .ףלאר יל רזומ הזה םשה היה הלחתהב .ילש שדחה םשה תא יל ןתנש ,וילא יתלגרתה המ ןמז רחאל לבא ,רבודמ יב אל וליאכ ,דואמ ךל םגש חוטב ינא .ותוא בהוא וליפא ינא וישכעו םש עיצי אוה ".ה'לקנעי םשה םוקמב רחא ,הקירמאל היסורמ ולש הגלפהב ק'ג רהריהש תמיא לכ ךלהו ,חונ הלעהש טיישה ןויערל חמש אל ןכלו ,תובצע ףקתנ לדוג תא בוש ול שיחמה הניפסב טיישה .ןגפומ ןוצר יאב וירחא תאו םהמ הדירפה יעגר תא ול ריכזה ,ויחאמו ומאמ קחרמה ודידבב ותעיסנ ותעדותב לכיע רבכ םנמא אוה .עדונ יתלבה לא ת אל ,שדחה םוקמל ךייש שח אל ןיידע ךא ,קרוי וינב אצמנ אוהש .תיבב שח ,ק'ג תא חונ לאש "?וישכע םלוח התא המ לע" ",התגלפהב הניפסה תרצויש םילגב טיבמ ינא ,םלוח אל ינא" ורמ ,איהה הגלפהה ןמ ויתונורכז לע רבדל הצר אל יכ ,רמא היס השרחש םימלתב ןנובתה אוה .ומיאל ויעוגעג לעו הקירמאל וניב םידירפמה םיברה םימה לע בשחו ,ןוסדאהה ימימב הניפסה .ומיא ןיבל םר קוחצ לוק ק'ג לש םוגעה ויתובשחמ םרז תא עטק עתפל תונרקסב ושאר תא םירה ק'ג .ןופיסה יתאפב ודמעש תורענ לש

לע" ,ןהב ןנובתהו ,ןקוחצ עמשל עגרב .המת "?תוקחוצ ןה המ תוזילעה תורענב טיבה אוה .ול תוקחוצ ןהש בשח ןושארה תורוחב ןהש ןיבהו ,המ תכובמב הניפסה הצקב ודדוגתהש תחא לש הטבמב וטבמ לקתנ זאו ,ןהילע רפש ןלזמש ,תורשואמ לכתסה אוה .תורוחשהו תולודגה היניע תא וב השטלש ,תורענה הנפה זאו ,הכובמב עגרל הב הכובמה ךא .הנממ וטבמ תא .טיישה םות דע וילע הטלתשה תוריחה לספמ ולעפתה ,קרוי וינ תובוחרב ודעצ חונו אוה יריע תא בהוא דואמ ינא" .שפוחה יא לע הראפתל רקדזהש לע התוא ףידעמ ינאו" ,ריעה תובוחרב םתכלב ק'ג רמא ",השדחה ,דואמ הנממ הנוש איה יכ ףא היסורב תמדוקה יתרייע ןיידע לבא ". ןאכל ךייש שיגרמ ינניא םשפנ תאשמ ,קרוי וינל םעיגהב לזמ ינב םהש ועדי חונו ק'ג לכ הב ובהא םה .הב רוגל םתוכזב םיאג ויה םה .ךכ לכ םיבר לש .וזה ריעב וינפ םהל ריאי םלזמו אובי םוי יכ ונימאהו .הניפ כ ,תובוחרב לגלגתמ וניא ףסכהש ,םתעתפהל ,וליג ןאכ יפ חיוורהל ידכש ודמל ןאכ ,םתדלומב םירגובמה יפמ דימת ועמשש יכ ,קירל ןמז זבזבל ילב ,עגר לכ לצנלו השק לומעל ךירצ ףסכ ,םס תובורק םיתיעל ול רמול גהנש יפכ ,"ףסכ אוה םג ןמז" וניא ןיידע ףסכה השק למע רחאל םגו ,דבע ולצאש טייחה .חטבומ ןיידע םהייח לכ ,םיריעצ ויה םה תווקת םיאלמ ,םהינפל .םמולח תא םישגהל הנוכנה ךרדב םהש םיחוטבו ,דורו דיתעל .וצריש המ לכ גישהל םילודג שפנ תוחוכ םכות ךותב ושח םה חונ עתפל ליחתה ",קרוי וינ תובוחרב ,ןאכ דעוצ ינאשכ" ".ילומ דעוצ ילש אבא תא שוגפל דימת הווקמ ינא" ,רפסל אבא ךל ןיאש יל תרפיס ירה" תמ אוהש יל תרפיס" ,ק'ג המת ", םוקי אוהש םואתפ ךתעדב הלע המ זא ,םינש הברה ינפל ,ןמזמ תייחתש תחכש םולכ ?קרוי וינב ,הפ אקוודו הייחתל עתפל ".םיתיזה רהב ,לארשי ץראב ליחתת םיתמה םלענ טושפ אוה ,תמ אל אוה .תמ יבאש יתרמאשכ ךל יתרקיש" פח הז המ ?םלענ שוריפ המ" ".ונל "?דוביאל עתפל ךלוהש ץ ,שמח ןב יתויהב ,הקירמאל םינש הברה ינפל עסנ אוה" לכ תא איבהל זאו ,רדתסהלו הסנרפ שפחל שולש תב יתוחאו דבל עסי אוהש התצר אל דואמ אמא .הקירמאל ,וילא החפשמה וילא הננחתהו התכב איה המכ רכוז ינא ,רוחאמ ונתוא ריאשיו

ש המ" ,ומע ונלוכ תא חקיש ,הרמא ",ונתיא םג היהי ךתיא היהי ךכ רחאו ,רדתסהל ןושאר עוסנל וילע יכ ותעד לע דמע אוה ךא םא ?ונילע זא אהי המ ,םש חילצא אל םאו" .וילא ונתוא איבי ".רוזחל ןאל היהי ילו ,גג תרוק םכל היהת ,ןאכ וראשית םתא תובר רפיסו ,םיעוגעג יאלמ םיבתכמ ונל בתכ אוה הליחתב ייח לע ליחתה רבכו ,סופד תיבב דובעל ליחתה אוה .ותדובע לעו ו ךכ לכ ויה ויבתכמ .ונרובעב הנטק הריד תונקל ףסכ ךוסחל וירחא םיעסונ רבכ ונא ,הנה הנהש ונבשח ונאו ,םידדועמ .הקירמאל החיוורהש תולדה היתועממ ךוסחל איה םג הלדתשה אמא חוימב קוחד היה ונבצמשכו .קושב תויגוע תריכממ המחינ ,ד עסינ ונלוכו ,םשה תרזעב ,ונייח ורפתשי טעמ דוע" :ונתוא טבמב םויה .םלועה בוט לכ םע םש ונל הכחמ אבא .הקירמאל ךכש הנימאה תמאב איה המינפ הביל ךותבש חוטב ינניא ,רוחאל הנימאמ לש םינפ הדימעה קר איהש בשוח ינא .היהי םנמא תנגפה דצב .ונתוא בזכאל אל ידכ ,הפצמו רמול הגהנ תויפיצה אל הלא היתולימ תאו ".ורבדי אווש תומולח" :שחלב המצעל .םלועל חכשא ,הקירמאל העיסנ לש הלודגה הווקתה רואל ןמזה לכ ונייח ,וניבא םע דחאתנ הבו ,וניתויעב לכ הנרתפת הבש ,העושיה ץרא דומעל ונחלצה וז הווקת תוכזב .תדכולמ החפשמ תויהל בושנו הו תורצה לכב .ונילע ורבעש םיישק ,עיגהל טעמל יבא לש ויבתכמ ולחה טא טא ,ברה ינובאדל לע דוע רפיס אל חלשש םיבתכמב .ללכב עיגהלמ וקספ יכ דע ויבתכמב תושעל גהנש יפכ ,םש ונל םיייופצה רשואהו רשועה וגומנ הליחתב ונל עימשהש םיעוגעגה ירבד םג .םינושארה .םטיאל ח הכלה בתכמל בתכממ ויבתכמבכ אלש ,הרבגו ימא לש התדר וחיכוה םינורחאה ויבתכמ ,תולודג תווקת הב ועטנש םינושארה ",ויתונוכסח תא ונממ ובנג ילוא" .המלעב םניא היתוששחש הל ".הלח ,הלילחו סח וא" ,הבשח ערא המ הל רפסיו ,וביל תא הלגיש היבתכמב הננחתה איה יא יכ ,הער הרושבמ תששוח איה ןיא ,ול דחי" .הנממ הער העידי הנעמ הלביק אל םלועמ ךא ,ול הבתכ ",הרצ לכ לע רבגתהל לכונ םיבתכמב םג .ןיטולחל ןהמ םלעתה טושפ אוה .היתולאשל

םיזמר אלו תובושת אוצמל החילצה אל איה ןכמ רחאל ועיגהש .ול עריאש המל תאו שואייה תא ,המולעתה תא ריבגה קר ףסונ בתכמ לכ סב .הבזכאה םע ונרתונ ונאו ,עיגהל ויבתכמ ולדח רבד לש ופו ,הקירמאל ורגיהש םישנאמ ונשקיב .אבא אללו הלודגה הדיחה תא םהל הנתנ אמא .וב ושגפי םא וא ונממ ועמשי םא ונל בותכל ורתאל תוסנל שילש תועמדב םהב הריצפהו ,ףסכו ותנומת דקפ לודג ןוסאש הל רמא הביל .ולרוגב הלע המ הל עידוהלו ".ותוא עודמ זא" ,ק'ג המת "?דוע ונממ םתעמש אל םעפ ףא ,םעפ ףא" "?ותוא שפחל הסנמ ךניא שמח ןב יתויהב" .חונ בישה ",הנה יתאב המשלש הביסה יהוז" איה .אבא תא שפחל הקירמאל עסונ ינאש אמאל יתרמא הרשע .ירמגל הדומלג ראשית איהו ,הל דבוא ינא םגש הנעטב הדגנתה יתחטבהש רחאל ,אבא רתתסמ ןכיה ,המולעתה תא רותפל הל לכל גאדאו ,יתוחא לאו הילא ,ןילופל רוזחא ,חילצא אל םאו .התואנ זא קר ,ןהיכרצ ינניא .ימא התמ םייתנש רחאל ,לזמה עורל ךא ,יתחטבה ךכ לע הרורב הבושת לבקל יתחלצה אל .קוידב דציכ ,וליפא עדוי ,הלכא אל אמאש יל הבתכ איה ,יתוחאמ תובר תועש הדבע איהש הרפיס ךכ ",תלבלובמ התיה אמא" .התלחש דע ,םוי לכב דואמ ,הירבדב םינוש םיאשונ הבבריע ,ןיינעל הרביד אל איה" ,יתוחא םרטב ותמש ,הירוה תיב תאו התודלי ימי תא הברה הריכזה ינופצמ זאמו ,עיגהל יתקפסה אל התייוולהל וליפא .יתדלונ .ינרסיימ ,יבאל רשאב יא ונאצמא םא עדוי יניאו ,דבא טושפ אוה יתיכז אל ימא לע םג .ורבק לע "שידק" רמול הכזא םא ,םעפ הראשנש יתוחאל וגאד םיבוט םישנא .שידק רמולו העבש תבשל החפשמ התע הל שי ,שיאל התוא אישהל ורהימ םה .הדדוב רקיעב ,םירצק םיבתכמ הזל הז םיחלוש ונא םעפל םעפמו ,הלשמ חה תארקל הרקבל ךרדה לבא ,דואמ הילא עגעגתמ ינא .םיג ".ףוסאל יתחלצה םרטש בר ףסכבו םיבר םיצמאמב הכורכ "?הכ דע אוצמל תחלצה אל ךיבא תובקע תאו" וליאכ .םלועמ וילע ועמש אל ,יתלאשש ימ תאו ,יתלאשש ןכיה" רג אוהשו ,קרוי וינל עיגה אוהש עדוי ינא .המדאה ותוא העלב בעו ,המ ןמז ןאכ חלשש םיבתכמה תופטעמ לע .סופד תיבב ןאכ ד

יתב לכב יתרבע .קרוי וינ ריעה לש תמתוחה דימת התיה ,ונל ריכמ וניא שיאו ,וינפ תא האר אל שיא לבא ,הביבסבש סופדה וניא שיאו ,תוידוהיה תונוכשב ,תידוהיה הליהקב יתרריב .ותוא ".םינש רשעמ רתוי רבכ זאמ ורבע ןה .ותוא רכוז פיסה" ןכתיי ךיא" ,ק'ג רמא ",רזומ דואמ עמשנ ךלש הזה רו ילבמו ,תובקע לכ וירחא ריאשהל ילבמ דוביאל ךכ ךלוה םדאש "?וילע עדי ,תוחפל דחא ולו שיאש לכשכ םיטקש ודעצ םה .ק'ג ןיבל חונ ןיב הררתשה הממד וניאש םדא לש ולרוג לע תובשחמ ,ויתובשחמב עוקש םהמ דחא תובשחמ ,וידיב ןותנ ןנכתמ םדאה" :םגתפה ירבד תא תותמאמה ."תויהמ ןלטבמ לאהו ,תוינכות "?םינורתפ לאה ידיב קרש רמול הצור התא" ".ךיפמ עומשל חמשא רתוי בוט ןויער ךל שי םא" רמא ".ךלשמ החפשמ ךל םיקהלו גוז תב ךל אוצמל ךירצ התא" חונש ול רבתסה םואתפ .התע הז עמשש רופיסה ןמ רעסנה ק'ג די רשוא לש ךויח ויתפש לעש ,חדובמו זילע דימת הארנה ודי .ונממ רתוי ףא םלועב דומלגו דדוב ,תוקחוצ ויניעו ק'ג הסינ ",ןאכ דואמ חילצתש חוטב ינא ,חונ רשכומ רוחב התא" בלה יוליג תובקעב קומע בצעב ףקתנש חונ לש וחור תא דדועל .םלועמ חונ לצא ק'ג האר אל ותומכש בצע ,ולש ינא" ינא ךא ,ילשמ החפשמ יל םיקהל ,ילע יכ בשוח תמאב יתייה דואמ לבא ,חוורב יל הייוצמ הניא יתסנרפ םגו ,ריעצ ןיידע יל הפצי והשימש הצור יתייה .ילש הלוכ איהש ,ילשמ הניפ הצור תא ומע קולחל לכואש והשימ .החמשב ברע םע יאובל הכחיו " :ךישמהו תונכב חונ רמא ".יתוחמש תאו יבאכ ,דוס ךל הלגא .תובבוש םיניע תלעב ,הנידע ,הדמחנ הרוחב יתרכה םייעובש ינפל .ייניעב ןח תאצומ איה םגש םשכ ,היניעב ןח אצומ ינאש יל המדנ .הילע בושחל קיספמ ינניא הנושארל היתיארש זאמ םמצע םייחה ,תיניצר הרוחב בהוא ינניא .תינקחצו הזילע איה יהל ונל םימרוגו ,בצע םיאלמ ".םייניצר דימת תו "?עדוי התא המש המו" ".יבד המש" םאה" .תולעפתהב ק'ג רמא "?עדוי רבכ התא המש תא וליפא" הירוה םג ,הידוהי איה ,ןכ" .לואשל ק'ג ףיסוה "?הידוהי איה ".ןאכ הדלונ רבכ איה ךא ,ןילופמ ןאכל ועיגה

ךא ,הדמחנ הידוהי הרוחב שוגפל הצור דואמ יתייה ינא םג" השק ןניא ןה ללכ ךרדב ,הידוהי הרוחב םע רשק רוציל דואמ לוכי ינניא תיאקירמא הרוחב םע .דבל תובוחרב תובבותסמ שדח םדא םע רשק רושקל הצרת אל איה םג יאדוובו ,דדייתהל ,היגהנמו ץראה תוכלה תא בטיה ריכמ וניאש ,ידוהי ,וזה ץראב רהריה ק'ג ".ריתסהל לכוא אל ירוביד בינ תא ירהו ,ולרוגב עגר "?יבד תא תשגפ ןכיהו" :לאש רחא רפסמ רבכ .ולצא דבוע ינאש טייחל המא םע דחי האב איה" איהש יתיאר ךא ,הילא בל יתמש אל הלחתהב .האב איה םימעפ תא יתטסה הנושארה םעפב .היניע תויווזמ אבחהב יב הציצמ ופזני ןפ ,ולצא דבוע ינאש טייחהמו המאמ יתששח ,הכובמב יטבמ תא דוצל דואמ תלדתשמ איהש בל יתמש רתוי רחואמ ךא ,יב הכייח איה ףוטח טבמ הל בישהל יתזעהשכ תחא םעפו ,יטבמ טייחל האב המאש םעפ לכב זאמ .הילא ינא םג יתכייח זאו ,ילא איהש שיגרמ ינא .םיטבמב םיחחושמ ונאו ,הילא תפרטצמ איה רחאה םעפב .יב שוגפל ידכ קרו ךא המא לא תפרטצמ איהש הנו ".םיטפשמ המכ יתיא הרביד וליפא איה ,הרפתמב הרקיב "?ךל הרמא איה המ" ינא ןכל ,ימתס דואמ והשמ ,ןאכ הדובעה לע והשמ הלאש איה" דיגהל המ העדי אל ךא ,יתיא רבדל ץורית השפיח איהש בשוח ".יל .ק'ג לאש "?תיארנ איה ךיאו" נתמה דע תוכורא תומצ יתשב עולק ,ריהב הרעש" היניע ,םיי איה ,הנמש אלו הזר אל איה ,הכומנ אלו ההובג אל איה ,תולוחכ הידגב קר ,ןילופב ונלש םינכשה לש תודליה תא דואמ יל הריכזמ ".םירחא יאדווב ןיא יל ךא ,הדמחנ הרענ ריכהל חמש יתייה ינא םג" ?הל עיצהל יתורשפאב שי המ הרוחב ריכא םא םגו .ךכל יוכיס לכ ינא .םולכ םוש ,היירוב לע תילגנאה הפשה דומילב התע םלתשמ ינאו ,קרוי וינל יחא תאו ימא תא איבהל ידכ ףסכ ךוסחל ילעו וניא הז םגו ,ברע רפס תיבב תוטייחב םלתשהל םג הצור ירה .הברה ךוסחל ןתינ אל ,יבורק ,טייחה יל םלשמש רכשהמ .םניחב החפשמ אלל יתויה תא ,יתודידב תא ,יבצמ תא לצנמ אוה רכשהו , הברה יל ןמאה .דבלב תוטעמ תוטורפ אוה ולצא רכתשמ ינאש אמש ,רבד ול רמולו ,יפ תא תוצפל לוכי יניא ךא ,יל עיגמהמ תוחפ ".הנפא ןאל עדוי יניא זאו ,רחא םוקמ יל שפחלו תכלל יל רמאי

םיבורק םע רשאמ ,ינומכ ,ללכב םיבורק ילב תויהל בטומ" רבד םוש בייח אל ינא .הלאכש ,יל גאד אל דחא ףא ,דחא ףאל ".ידי ומב יתגשה יל שיש טעמה לכ תא .הדובע ןאכ יל רדיס אלו ןימזה אוה םעפ" ,ק'ג ףיסוה ",ער םדא אוהש רמול לוכי אל ינא" ".תבשב םיירהצ תחוראל ותיבל יתוא היה קר אוה ,ןבל ול ךתוא ץמאל היה לוכי םכח םדא היה ול" ןוגהה יפואה לעב ק'ג תא ריכהש ,חונ ףיסוה ",ךכמ חיוורמ .רשיהו הלעש ןויער .םר לוקב ק'ג רהריה ",יתוא תבבחמ אל ותשא ילוא" הבלענ איהש בשוח ינא ,תמאה תא ךל רמוא" .עגר ותוא וחומב ומש הז ,םס רשאכ .ינממ ,היסורב ,"לימש" ארקנש ,טייחה לש ,דואמ דואמ יתחמש ,תבש תחוראל יתוא ןימזה ,לאומש :רמולכ ,יפאב ולע תוחירהו ,ןחלושל םילכאמה תא השיגה ותשאשכ לבא םגו ,םימוד ךכ לכ ויה תוחירה .אמא לש תבש תוחוראב יתרכזנ .שורק ריצב םיאלוממ םיגד :קוידב םילכאמ םתוא ויה םילכאמה ע קרמ ,תוירטא לגוק ,המדא יחופתו ילצ רשב ,תוירטאב ףו הגהנ ימאש החוראה ומכ קוידב ,םישבי תוריפ ןתפל חוניקלו .ינורג תא וקנחו ,תועמד ייניעמ וצרפ עתפל זא .תבש לילב ןיכהל יתצמאתה .שגוהש םיעטה לכואה לכמ רבד עולבל יתלוכי אל ידימ ינורכזב ולעש ,הלאה םילכאמל יתעגעגתה ,לוכאל ,תבש . לוכאל יתלוכי אל ינפל ונמדזנשכו הרמא .וזכ החורא ךל תנמדזמ תבש לכב אל ,ק'ג ,לכאת ,לכאת" ".ןובלע לש ץמש יתעמש הלוקבש יל המדנו ,טייחה תשא יל רמא אל חונ .ןהב התווקנ תיחולחלו ,קירבהל ולחה ק'ג לש ויניע םג .ולש ותחפשמב רהריהו ,ק'ג לש ודיצל דעצ אוה ,רבד רכזנ אוה םועטל דוע לכוי אל םלועל ,םלועלש עדי ךא ,ומא לש הילכאמב .דעל ונורכזב ורתונ םהיתוחירו הילכאמ .םהמ .וניעב הצירק ידכ ךות חונ לאש "?ול ןיא תבו" וסח אוה ,ןב אל ףאו תב ול ןיא ,אל" ".םידלי ך

ןאזוס תא ריכמ ק'ג

תא בוש חונו ק'ג ושגפ ,עיתפמ ןפואב ,םידחא םישדוח רחא הרענ התוא םג .ןוסדאהה לע טיישב בושו ,תורענ תרובח התוא ה ק'גב ןנובתהל זא התברהש תלכת הלמש השובל ,ןהיניב התי .הראווצ ביבס ןבל טרסב הדונע ,הפי לע קיסה םשובלמ ,םישנא לש םשובלל בל םש דימת ק'ג .םייפוא אל םג אוהו ,הנושארל הב שגפש זאמ הרענ התוא לע בשח אל אוה איהש בל םש ,אלפה הברמל ךא ,ותוא תרכוז ןיידע איהש בשח ןכ לע .ןיינעב וב תננובתמ בוש .םיטבמ הל ריזחהו זוע רזא םעפה , רשאמ ,וב תשפחמ איה המ תולגל ותונרקס לשב רתוי הז היה שייובמו ןטק ךויח וילא הכייח איהשכו ,הלש הנקנק לע תוהתל .ססהמ ןטק ךויחב הל בישה ,המ ןמ םתדרבו ,טעמ וילא ברקתהל הלדתשה איה טיישה םותב הרוחב" .הפר "םולש" :היפמ הריטפה הניפסה רהרה ",הדמחנ אולמב ילא תכייחמ התיה אל יאדווב ינא ימ העדי ול" ,ומצעל ק'ג ".תורוחצה היניש תא ףשחש ,היפ רהרהל קיספהל ק'ג היה לוכי אל היינשה השיגפה זאמ "?ילא אקווד הכייח איה עודמ" .הניפסה ןופיס לע שגפש הרענב יהשכ הניפסה ןמ התדרב "םולש" הרמא עודמו" ,חונ תא לאש א המו ינא ימ העדי ול ?ילא הזה םולשה תא תנווכמו ,ילע הטיבמ ".יב תניינעתמ התיה אל יאדו ,ישעמ ,ודואמ לכב ,ק'ג הוויק זאמ .חונ ובישה ",תעדל ןיא םלועל" .המיע החישב חתפא" :חונל רמא ",םעפהו" ,בוש הב שוגפל ".ילא הכייח עודמ ררבאו ,המשל התוא לאשא ,הנקנק לע ההתא לככ ויצמאמ ורבג ןכ ,וב הרבג הנקנק לע תוהתל ותונרקסש .הב שוגפל ןגעמ לא םיכלוה חונו אוה ויה תותבש רפסמ לכב .אוושל ךא ,הירחא םישפחמו ,תוניפסה שאונ טא טא ק'ג .המלענ הרוחבהו םידחא םישדוח ורבע .גומנו ךלה הרכיז ,הב רהרהל לדח ףא ןמזה םעו ,בוש הב שוגפלמ כ ,םייחב ומכו ילוש לא ותוא םיקיחדמו ,והשלכ רבדמ םישאונש .עיתפמב הלועו ץצ אוה וילא םינווכתמש ילבמ זא ,תובשחמה קראפה יליבשב םמותל ,חונו אוה ,םתכלב תותבשה תחאב .ליבשה הצקב התומד םואתפ החיגה ,ריעה זכרמבש לודגה

ןהבו ,םתארקל תדעוצה תורענה תרובח תא דימ ריכה ק'ג יהש הרענה תא איה .לילכ ונממ החכשנ טעמכו ,בר ןמז הב רהר תצווכמ ,םיחופנ םירצק םילוורש תלעב ,הבוהצ הלמש השבל .הבינע רשקב םייתסהו הינתומ תא בבוס בחר טרסו םיינתומב בשח תוהכה היניע תאו ההכה הרעש תא בוהצה עבצה םלוה המכ . ק'ג לכש םולחה םשגתהל דמוע הנהש עדי אוה ,הקזוחב םלה וביל ךכ

ק'ג תא הריכה הרענה .הברקו הכלה תורענה תרובח .ול לחיי .הינפ לע ךויח הלע עגר רחאלו ,היניעמ טבינ העתפה לש טבמ .דימ ותכילה תא ק'ג טאה ,הזל הז םיבורק םיבורק רבכ םתויהב .הז לומ הז ודמע םה ,התכילה תא הטאה איה םגו ,העמק מש ינא ,ק'ג ימש" :ודי תא טישוה ק'ג ",בוש ךב שוגפל ח הצרפו ",ןאזוס ימש" :הרמאו ,הדי תא הטישוה איה םג .רמא םייטא םידעצב ךישמה חונ .המ תכובמ וב התיהש בחר קוחצב ,תינלוק החישב הקוסע התיהש ,תונבה תרובח ףאו ,המידק .הרצק התיה םתחיש .הרצענ ןאזוסש בל םישל ילבמ המדקתה הרתונ איה יכ עתפל וליג היתורבח .זרדזהל הל וארקו ,רוחאמ המיכסה ןאזוס .דבלו ,בוש ושגפיי םהש עיצהו ,זוע ק'ג רזא זא .האבה תבשל העבקנ הנושארה םתשיגפו ,דימ .ןאזוס םע השיגפל עובש ותוא לכ ק'ג הכיח הכורד הייפיצב אוה ,התוא לאשי המ ,הל רמאי המ ,הב שוגפי דציכ ןנכית אוה שת הנייהת המ שחנל הסינ וליפא הנייהת המו ,ויתולאשל היתובו תאו תולאשה תא שארמ ןיכה ויתורעשה יפ לעו ,וילא היתולאש .תובושתה יבד לא תונפלו זעהל חונל המרג ןאזוס םע ק'ג לש ותשיגפ ושרי אל הירוהש חוטב היה ובילב .תבשב ושגפיי םה םגש העצהב לפה הברמלו ,הסינ תאז לכב לבא ,אובל לכות אל איהש וא ,הל א ק'ג לש םתחמש .התיבל ותוא הנימזהו ,בויחב ול הבישה איה .הלופכ התיה חונ לשו היה אוה .השיגפה דעומ ינפל טעומ ןמז קראפל עיגה ק'ג םע שגפנ אל םלועמ ירהש ,הכובמ ולוכו ,ודער וידי ,רתויב שגרנ ןנכיתש םילימה לכ ?הילא וירבד תא חתפי המב .ןכל םדוק הרוחב רמול עובשה לכ השלוח ןיעמ שח אוה .וחוממ ומלענו וחרפ ,הל השיגפל קקותשה ךכ לכ אוה ירהש ,ול הרק המ ןיבה אלו ,וילגרב ומולח רשאכ ,התעו ,הדידי ול אוצמל קקותשה ךכ לכ אוה ,וז ,ופוגב טולשל לוכי וניא אוה ,תומשגתה ףס לע ,ילוא ,דמוע

פסה עגרל הלע ?אובת אל םא המו .ויתובשחמבו ויתושגרב ק .וב עפעפל ליחתה ןובלע שגר רבכו .ובילב דבלב תודחא תוקד העיגה איה ,ןאזוסל תופצל ץלאנ בר ןמז אל ,הל הפצמו דמוע ק'ג תא התוארב .םהיניב עבקנש דעומה רחאל .הינפ לכ לע שרפנ בחר ךויחו ,הידעצ בצק תא הריבגה ,עגר ןב ויתוששח לכ תא קליס וילא ןאזוס לש הכויח יגה איהשכו התנענ ,ותומכ איהו ,וידי יתש תא הל טישוה ,וידע הע .הידי תא הטישוהו ,ול תושגרתה לש לג ,ומצעל בשח ,"תומימחו תוכר ךכ לכ הידי" תונושארה םילימה ךא ,ויתושגרב טולשל הסינ אוה ,ותוא ףפא ,טלפ ",ךתוא תוארל חמש ךכ לכ ינא" :טעמ ומגמגתנ ויפמ ואציש .רמול ןנכיתש יפכ אל " ,הבר תוחיתפב ןאזוס הבישה ",ךב שוגפל החמש דואמ ינא םג ךוסנ רכומה הכויחו ,ק'ג לש ויניע ךות לא רשייה הטיבמ איהשכ שי לזמ הזיא" .ותוא העיגרה וילא הרביד הב תוישפוחה .הינפ לע המ ,ןכ אלמלאש" ,הרמא ",םויה הפי ךכ לכ ריוואה גזמש ונל "?םיחחושמ ונייה ןכיה ,םישוע ונייה הב תבשל הטקש הניפ ונל שפחנ ,לודגו הפי ךכ לכ הזה ןגה" ,תענצומ הניפ שפחל ולחה םהו ,ק'ג עיצה ",עירפמ ןיאב חחושלו סוקיפ ץעל תחתמ אשדה לע םשמ קחרה אל םהל האצמנ איהו ,הזב הז וטיבה ,תולכוסמ םיילגרב הז לומ הז ובשייתה םה .ףנע ב םהילעמ .םהיפמ תוקתענ םילימהשכ וכייחו וצייצ םיפנעה ןי .ץעל תחתמ םיבשויהמ וערפוה אל ןה .תוזילעב םירופצ ,לואשל ןנכית אוהש תולאש ןתוא תא לאש אל ,ןבומכ ק'ג םיחרפה תוגורעמ ,הפיהו לודגה ןגהמ תולעפתה תולימב חתפ אוה ,הנושארה ותושגרתהמ טעמ עגרנשכל ךכ רחא קרו ,םיבלבלמה חרממ האב איה םאה ,הרג איה ןכיה לאש ,הישעמ םה המ ,בר ק .התחפשמ ינב םישוע המו ,החפשמ הל שי םא ינש הל שי ,ןאכמ קחרה אל הרג איהש ק'גל הרפיס ןאזוס ,ןב ,רגובמה .הטיסרבינואב םיטנדוטס ,הנממ םירגובמ םיחא .האופר דומלל לחה ,ינדיס ,ינשהו םיטפשמ ידומיל םייסל דמוע םירבח ונחנא ,ינדיס תא תבהוא דואמ ינא" ינא םיתיעלו ,םיבוט יל רזוע דימת אוה .תוטלחה הטילחמ ינאש ינפל ותיא תצעייתמ דואמ בהוא אוה .הבר דימת ינא ןב םע .ןב ומכ אלש ,ידיצל דמועו ".יתוא טינקהל

ק'ג רמא ",יתיא השיגפל תאבש עדוי יאדווב ינדיס ךכ םא" .לאוש טבמ ןאזוסב ץענו ,המ סוסיהב רבד עדוי וניא אוה ,אל" תחא וליפאו ,םיעדוי םניא ירוה םגו , המ ןיידע יל ןיא ירהש" ,ןאזוס הבישה "תעדוי הניא יתורבחמ .היתפש לע הלע ימומרע ךויחו ",רפסל וא ,והשמ ול זומרל הסנמ ןורחאה הטפשמ םאה ההת ק'ג .תורתסנ תונווכ לכ וב ןיאו ,היפמ אציש םימת טפשמ קר וניה לאש לע בישהל הכישמה ןאזוס ינא" :ובילב רמאש ,ק'ג לש ויתו לכ איה ,דיתעב היתורבחל רפסל המ הל היהי ןכאש הווקמ ךכ לכ לעמ דע הב בהואמ רבכ ינאש יל המדנ ,הביבחו הדמחנ ךכ ".שארל ,תיבל ץוחמ תדבוע הניא ימא .הפאמ ינימל תונח שי יבאל" וא םיגחה ינפל רקיעב ,תונחב יבאל תעייסמ איה םימעפל קר שש ימיב ".י ינפל היסורמ הקירמאל ורגיה התבסו הבס יכ ק'גל הרפיס ןאזוס ץראב ינש רוד איהו ,הקירמא ידילי רבכ היבאו המא .תובר םינש .וזה םה בר ישוקב ,הפ םלקאתהל השק דואמ היה יתבסלו יבסל" רבדל םיפידעמ םה םויה דעו ,תילגנאה הפשה לע וטלתשה םיאכז םהידליש וטילחה םה ,"שידיי"ב ןמ רתוי םיבוט םייחל רחאל ,התעו .ןאכל ורגיה ןכלו ,היסורב םהל ויהש םייחה םתריגהב וקדצ המכ דע תעדל וחכונ ,םש הללוחתהש הכפהמה ".הקירמאל םגו" ,ולוקמ התלע המ תחוורו ,ק'ג רמא ",היידוהי תא םג זא" ".ילש ומכ קוידב ,היסורמ ךיישרוש וי בושח וא ?ינא המ ךל הנשמ הז יכו " "?ינא ימ רת בישה ".ידוהי ינא םג יכ ,חמש ינא תאז לכבו ,הנשמ וניא הז ,אל" ,תיאקירמא ךניא תאש םיריכמ אל ללכב ךיילע" :ךישמהו ,ק'ג ".ךתוגהנתה יפל אלו ךרוביד יפל אל .הידוהי תאש הפיסוה דימו ןאזוס הבישה ".תיאקירמא םגו הידוהי ינא" תא ריתסמש יתוגהנתהב שי המו" :הלאש "?יתודהי ,העונצ ,הידוהי הרענ ומכ אלש ,וזכ תוישפוחב תגהונ תא" תלכתסמ הניא םלועלו ,והשימ םע הרבדב היניע תא הליפשמש םיניע ץוענל הזעמ הניאש יאדוובו ,המיע רבודה יניעב רשייה ינוריא ךוחיגב ק'ג רמא ".םילויט תניפס לע ןיטולחל הל רז רוחבב

עב הלק הצירק ףא ףיסוהו ,לק טבמב ןאזוסב לכתסה אוה .וני .וירבדל ביגת דציכ קודבל רקוח םאה ,וירבד תא לבקל דציכ תרהרהמ ,עגר וב הלכתסה ןאזוס ק'ג לש בוטה וכויח עבמ ?התועינצ רסוח לע תרוקיב םהב העמשנ יכ לע החמש ךותמ ורמאנ וירבד יכ קפס לש לצ לכ הב ריתוה אל םולה דע םואיבהש היטבמ תא וב הצענ . ןניא הקירמאב ןאכ ודלונש תוידוהיה תורענה ,קדוצ התא" םנמא ךכו" ,ןאזוס הבישה ",תרחא תיאקירמא הרענ לכמ תונוש ".שפוחה ץרא לא ונאב ךכ םשל ירה ,תויהל ךירצ ,תולודגו תורוחש םיניע תלעב ,דואמ האנ הרענ התיה ןאזוס רועו ,תובעו רוחש הרעש .םיכוראו םירוחש םיסירב תורגסוממ ה ק'ג .שמשה ינרקל ףשחנ אל םלועמ וליאכ ,םגפ לכמ יקנו חצ תבשוח איה המ" :ומצע תא לאש ובילבו ,האנהב הב ןנובתה תילגנאה יכ ףאו ,תיאקירמא אל ךכ לכ ורוביד תגע ירהש ,"?ילע אקווד ילואו" .ורוביד בינב רכינ יסורה ואצומ ,בטיה ויפב הרוגש רקסה תא הב ררועש הז אוה רזה יאצומ הנעתשכלו ?ילא תונ "?ןיינע יב דבאת התונרקס ןיע םימילעמו ,םהידלי םע רתויב םידיפקמ םניא םלוא ,תרוסמה ךא ,ךכ לע םיעדוי םה .םהידידי תרבחב תבשב םהיתועיסנמ יכ ,רבדב םניינעתמ םניא וליאכ ,תולאש םילאוש םניא םלועמ ק'גו ןאזוסש יוכיס לכ ןיא ןכלו ,םהידעצ תא רצהל םיצור םניא .םהיתושיגפמ תחאב םהב ולקתיי תא טישוה ק'ג ,היינשה השיגפב םג ,הנושארה השיגפב ומכ קיזחהל ךישמה אלא ,הדי תא חינה אל םעפה ךא ,ןאזוס לא וידי בצק יפ לע תולק תוענ םהידי ,הז דצב הז םידעוצ םהשכ הב יא לכ הלגמ הניא ןאזוסו ,םהידעצ - תקזחהל תודגנתה וא תוחונ .םיידיה ק'ג לע ופלח רשוא ישדוח רפסמ :ק'ג רמא זאו ,ןאזוס לעו אל .ותחפשמ תאו ,ףלאר ,יחא תא ךל ריכהל חמש יתייה דואמ" תחאבו ,הבריס אל ןאזוס ".דומח דואמ קונית םהל דלונ ןמזמ .ויחא תחפשמ לא יסר'ג וינל ק'ג םע העסנ תובורקה תותבשה

םהו ,הבוט השוחתב המייתסה םהלש הנושארה השיגפה הייונפ ןאזוס זאש ,תבשב ,ןבומכ ,תפסונ השיגפל דעומ ועבק .הידומילמ ,תידוהיה תרוסמה תא םירמוש םה ,דואמ םייתד םניא הירוה לע םיידוהיה םיגחה לכ תא םיגגוח ,תבשב םיעסונ םניא יפ

רחאל ק'גל רמא ףלאר יכ ,רתוי דוע םהיניב בריק הזה רוקיבה ב ןאזוסש ,רוקיבה :לק גולגלב ףיסוהו ,דואמ דע הדמחנ הרוח יחא ,תונבל חבושמ ךכ לכ םעט שוח ךל תחתיפ יתמו ןכיה" "?ריעצה יכ ,הבורמ תוריהזב ןאזוסל ק'ג רמא ןכמ רחאל תודחא תושיגפ עמשל הססיה ןאזוס .הלש התחפשמ תא ריכהל חמש דואמ היה אל וליפא ,התחפשמב שיאל וילע הרפיס םרט יכ ,וז ותרהצה ל .תאז השעת דציכ העדי אלו ,ינדיס בייח ינניא" ,הסוסיה תא הארש ק'ג ףיסוה ",הצור ךניא םא" ".תאז תושעל חמש יתייה יכ ףא ,ךתיבל אובל םתוא עדייל לכ םדוק ילעו ,ונתודידי רבד לע םיעדוי םניא ירוה" ,םהל רפסל םיאתמ יותיע שפחא .ךאיבהל ךכ רחא קרו ,ךכ לע הצור ינא יכ רמואו ".ךתוא וריכי םהש ידכ ונתיבל ךנימזהל ןפ הגאדב ק'ג לאש "?ונתודידיל ודגנתי םהש תששוח תא םאה" .וז תודידי דיספי ינאש רחאמ" :הפיסוהו ,תונכב הבישה ",וביגי דציכ תעדוי ינניא" ".םתבוגת תא תופצל יל השק ,ינממ םהיתויפיצ תא הריכמ יא ךל םורגל הצור ינניא" - תא םא ךא ,תוחונ תבוגת ינפמ תששוח םורגל אל ידכ ,וז תודידיב ךישמהל אלש ונל בטומ אמש ,ךיירוה ".דיתעב רתוי הלודג שפנ תמגוע ונמצעל הבישהו ,הלש שוחינה ירוהרהמ עתפל ןאזוס הררועתה ןאכ ,השיגרמ ינא המ יל בושח ,ודיגי םה המ יל בושח אל םצעב" :דימ ".הצורו ?השיגרמ תא המו ,הצור תא המו" הרימאה תא לצנל ק'ג רהימ " הסוסיה רואל .ויפלכ היתושגר ןהמ היפמ תולדל ידכ הלש וזה .וביל לא לחלחל קפסה לחה ,התחפשמלו התיבל ונימזהל ןאזוס הבישה ",יפלכ שח התאש המ קוידב ךיפלכ השח ינא" ,היפלכ שיגרמ אוה המ םילימב ק'ג יפמ העמש םרט יכ ,המרועב תאז שחנל הלכי קר איה תויהל התצר אלו ,הילא םחה וסחי יפ לע רוגס תא הליג אוה םרטב וינפב הביל רוגס תא חתפתש הנושארה .וביל איהש יפכ םכחתמו קמחתמ ןפוא ותואב החישב ךישמה ק'ג ינא יכ ,ךתבושתמ רשואמ דואמ ינא ,ךכ םא" :רמאו ,ול הבישה .טריפ אלו רמא ".ךיילא יסחי והמ עדוי דוע ףיסוה אל ק'ג לש התיבב רוקיבה ןיינע תא ריכזהל הנכומ היהת איהש הכיח אוה ,הילע ץוחלל הצר אל אוה ,ןאזוס

טעמ דביא םג אוה .הדיצמ קרו ךא הלעי אשונהו ,תישפנ ךכל .םתבהאב ונוחטבמ האבה תבשב" :ןאזוס ול העיצה םידחא םישדוח רחאל ".תומדקומה םיירהצה רחא תועשב ,יתיבב שגפינ

רוקיבה

לכ ינב אמש ששח אוה .החונמ רסח ק'ג היה עובש ותוא התכיח ןאזוס םג .הפיה םתודידי תא ועירפי ,ןאזוס לש התחפשמ .ורוקיבל הדרחבו הכורד הייפיצב אוהשכ עיגה הדועיה העשבו ,םידורו ןרופצ יחרפ רז הנק ק'ג תא ול החתפ ןאזוס .רפת ומצע אוהש הלוחכה הפילחב שובל וס ,תדעור דיב תלדה רוחבה היה אוה היניעב .הייחלב הלע קמ םינפ לעבו ,םייפתכ בחר ,הובג :םעפ יא השגפש רתויב םישרמה ,רוחש ורעש .תומחו תומוח םיניע וטלב ןהבש ,תוריהבו תופי ותוא הבהא ןאזוס .הנימי טעמ הטונ תלתלותמה ותירולבו תובע גש קפס לכ הל היה אל ,תרוויע איה הבהאש ןוויכמו ,הזע הבהא ם .ןח אצמי דימ אוה היחאו הירוה יניעב ק'ג .םיחרואה רדחל ותוא הסינכה רשואמ תוצצונ םייניעב גיצהו ,קפואמ "םולש"ב ,היחא ינשו הירוה :םיבשויה לכ תא ךרב .ומשב ומצע תא אד לע וחחוש םהו ,הגועו הת ,לק דוביכ האיבה ןאזוס לש אמא יה תא ,תחא הלימב ולו ,ריכזהל ילבמ ,אה לעו המקרנש תודיד .ןאזוס ןיבל וניב רחאל רדרדימו ךלוהה ילכלכה בצמה לע רקיעב וחחוש םה רפסמ בר המ" ,תירבה תוצרא לע הרבעש הלודגה גושגשה תפוקת ןב הסרובב םפסכ תא ודיספהש םישנאה - לש היבא רמא ",ליל ,םיילהוכלא תואקשמ תריכמל רוסיאב ונד רחאו ,ןאזוס דנקמ תואקשמה לש תוחרבהב אקוודו" ,הקירמא תולובגל ה .ינדיס רמא ",השוב לכ אלל ,הלא תוחרבהב םיקסוע םידוהי .רגובמה חאה ,ןב רמא ".השוב ןיא רבדמ ףסכהש םוקמב" וקסעש ,"הייפאמה" ירבח ,השדחה םילכונה תרובח לע םג היה אוה .שדח עדימ הז היה ק'גל .וחחוש תוחיצרבו תוחרבהב םהילעש םיאשונה לכמ קוחר לשב .היחאו ןאזוס לש היבא ורביד תיבב יוליבל ףסכו ,ללכב םיפירח תואקשמ התש אל ידוהי ותויה דואמ הרז התיה וזה החישה ןכלו ,אליממ ול היה אל הפק .וינזואל ךליו החפשמהמ דרפיש יאדכ יכ ול תתוא ק'ג לש ובילשכ הנימזה ,ןושארה ורוקיבב ידימ רתוי ךיראהל אל ידכ התיבה תוא .ברעה תחוראל םהילא ףרטציש ןאזוס לש אמא ו

םושמ האב הנמזההש הרבס איה ,וז הנמזהל החמש דואמ ןאזוס אלש הנימאהש יפכו ,הרקיש התפיצש יפכ ,םהיניעב ןח אצמ ק'גש תא לבקל ססהמ ק'גש בל המש ןאזוסשכ .תרחא תויהל לוכי :בוריסב בישי םרטב ןנחתמ לוקב הרמאו הצפק איה ,הנמזהה יה" לשבל תעדוי ילש אמא ,ךל יאדכ ,החוראל ונתיא ראש ".ןייוצמ היהש רבס וכות ךותב יכ ףא ,הנמזהל תואנו ךויחב הב טיבה ק'ג .התוא תוחדל ךירצ ,החפשמה ינב ידי לע החוראה ןמזב לאשנ אוה תולאש הברה תודוא ,וייח תודוא :ואובב ןהל הפיצש תולאש ןתוא לכ הלא ויה ות תודוא ,ותחפשמ םוחת ףאש היה הארנ .דועו דיתעל ויתוינכ תולאשה לכ לע בישה ק'ג .קודב יתלב רתונ אל ,ולש דחא םייח וליאכ .םתוא םישרהל ץמאמ לכ ילבו ,רשויב ,הבר תוחיתפב יפכ ינא הנה" :קרשו לחכ אלל םהינפב ומצע תא שורפל לדתשה ".וצרת םא ינולבק ,יננהש אוה ,תוגירח ויה אל םצעב םהיתולאש ןה ,תומוד תולאשל הפיצ לש רבחה תא םילאוש יאדו םירוהה בורש תולאש ןתואכ ויה .הנושארה השיגפב םתב ןח האצמש ןאזוס לש התחפשממ ק'ג דרפנ החוראה םותב רבסב ותוא ולביק םה ,םיבידאו םיסמונמ ויה םה .דואמ ויניעב בצמב ורדחל רזח אוה .םלגרהכ ,המ קופיאב יכ ףא ,תואנ םינפ חור ןח אצמ אוה םג ,ןכאש ובילב הלודג הווקתבו םמורמ .םהיניעב תעדל דואמ קקותשה ק'ג .ק'גו ןאזוס ושגפנ בוש עובש רחאל לע התוא לואשלמ ענמנ לבא ,היחאו הירוה ונממ ומשרתה דציכ הברמל ,ןאזוס ךא ,ישפוחה הנוצרמ ול רפסת איהש הפיצו ,ךכ ו ,ללכב רוקיבה ןיינע תא הריכזה אל ,אלפה תובוט תוביס הל ויה .ךכל הירוה תא דימ הלאש ,רוקיבה רחאל םתיבמ ק'ג אצישכ "?יניצרו דמחנ רוחב אוהש ןוכנ" :תובהלתהב אוה ךא" :ףיסוהו ,היבא רשיא ",יניצרו דמחנ רוחב אוה ,ןוכנ" ".ךליבשב אל ,ןאזוס ההמת "???עודמ" .תויטלחהב ףיסוה ".ךל םיאתמה רוחבה קוידב אל אוה" מ לבא" "?וב בוט אל המ ?עוד

באה רמא ".ךל בוט אל אוהש יתרמא ,בוט אל אוהש יתרמא אל" ולגרהכ ,אשונב ןוידה םייתסמ הזבש בשחו ,ףקות לש המ תדימב .ןורחאה קסופה דימת תויהל .החומ ןוטב ןאזוס השקעתה ",עודמ יל ריבסת" המ האור ךניאו ,הריעצ ןיידע תא ,םייח ןויסינ הברה שי ונל" נחנאש אוה .ןותמ רתוי הברה ןוטב םעפהו ,היבא ףיסוה ",םיאור ו בשח יכ ,ןאזוס לש זגורה רובידה ןוט רחא ררגיהל אל הסינ תחנב םימכח ירבד" :תניחבב םיינויגה םיקומינב הענכשל :התפרה אל ןאזוס ךא ."םיעמשנ טעמכ ותוא הריכמ רבכ ינא ?האור ינניא ינאש םיאור םתא המ" םתאו ,המימת הנש םתא רבכו ,דבלב תחא םעפ ותוא םתיאר ".ותוא םיטפוש יולג רבסהמ טלמיהל לכוי אל יכ ןאזוס לש היבא הארשכ לע ףאו ,ץראב הפ שדח אוהש ,הארנכ ,תחכוש תא" :רמא שרופמו םישנא .רז אוהש וב רכינ ,הבוט טלחהב תילגנא רבוד אוהש יפ תבסו אבס .םתומלקאתה ךרדב םיישק הברהב םילקתנ םישדח א ונלבס ןיידע ,ןאכ ונדלונש ונא ףאו ,הזה ךילהתה תא ורבע ךלש לכ ךב ןיא ,רבד לכל תיאקירמא תא .ונירוה ללגב תורזה יסחימ הצור תא םאה ,הרבחב האלמ תויוכז תווש תא ,םירגהמ לש ןמיס לכ תא רובעל הצור תא ?הלחתהמ לכה ליחתהלו ,לכה דבאל ,התע לש וקלח תנמ אוהש םירוסייה לולסמ המת ינא ?שדח רגהמ לכ ".ךומכ הנובנ הרענ ,ךילע ק'גל הלודגה התבהא לשב ,היבא ירבדמ הענכתשה אל ןאזוס איה .ומע תויהל דבלבו ,לבת תוצק דע וירחא תכלל הנכומ התיה רסומ תפטה לש הפקתהב האצי םעפהו ,היתונעטב הכישמה :הירוהל םירגהמ לע ךכ םירבדמ םירגהמ ינבש תאלפתמ ינא" חא לש השקה ךילהתה לכ תא ורבע םמצע םהש רחאל ,םיר יישק תא וילע לקהלו ול רוזעל םוקמב .השדח ץראב תומלקאתה ".ותוא םיחוד םתא ותטילק הרגסו ,הרדחל הרהימ איה ,היניעמ רגינ תועמד לש לודג ץרפ ידכ תודחא תוקד רחאל הרדחל הסנכנ המא .הירחא תלדה תא החישה תא הטיסה איה .הדדועל םעונב החתפו ,רחא קיפאל :הרוביד ייהת אל ומע ,ךל םיאתמה רוחבה ונניא ק'גש יניבה" ןיידע תא ללכבו ,רתויב דבוכמ עוצקמ ונניא טייח ,תרשואמ

,ןוכיתב תדמול ןיידע תא .תוניצרב ךכ לכ רוחב לע בושחל הריעצ ימ טילחהל ןמז הברה דוע ךל שי ,'גלוקב דומלל יכלת ךכ רחאו ה תמאב אוה םירוחב הברה דוע ריכהל ךיילע ,ךל םיאתמה רוחב ךרוע ,דחא םוי ישגפת ילוא .רתויב ךל יוארש הז תא יאצמתש דע אלו םידבוכמ םייח ייחת זאו ,ךייניעב ןח אצמיש ,אפור וא ,ןיד ".םיטייחה םייחש יפכ תילכלכ הקוצמב לוקב הרמאו ,הידי יתשב הינזוא יתש תא המטא ןאזוס בוגו ךלוה םיכוב "!דוע ךתוא עומשל הצור אל ינא" :ר .ק'ג םע היתושיגפ תא היחאו הירוה ינפמ ןאזוס הריתסה זאמ הילע ץחל אל םג אוהו ,הדוסב הפתיש אל ינדיס תא וליפא תולאשב התוא דירטה אל אוה םלועמ .תורתוימ תולאשב םוקמב ,הייעבב הלקתנש םעפ לכב הל געלש ,ןב ,היחאכ תוינצקוע לו המיע ףתתשהל .התוא רותפל הל רוזע רחאל התוא תורוקה לכ תא ק'גל רפסל התצר אל ןאזוס ןכלו ,והשימ םע היתורצ תא קולחל התיה תבייח איה ךא ,ותכל איהו ,תונרקסמ חותמ רבכ ק'גשכ ,תופסונ תושיגפ שולש רחאל ,הירוה הל וליחנהש הדבכה הבזכאה תא הדבל תאשל השקתמ יכב ידכ ךות הרפיסו ,הרבשנ הל התיהש השקה החישה לע לודג .התיבב ורוקיב תובקעב הירוה םע הינפ תאו השאר תא ףטלמ אוהשכ ,הממדב בישקה ק'ג דואמ רהזנ ךא ,עמשש המ לכמ בזכואמו שערנ היה אוה .תויכובה .הירוה תא רקבלמ בצעה תא ריתסהל חילצה אלש לוקב רמא הכורא הקיתש רחאל ל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא" :ובש ".וניתושיגפ תא קיספה ויפ לע הדי ףכ תא המשו ,וירבד ךותל ןאזוס הצפק "!אל ,אל ,אל" .הלא וירבדמ וקיספהל ידכ ןיידע תא ,ךיירוה תכרב אלל וניתושיגפב חומשל לכונ אל" דעב םימלשמ ,ךתוא םילכלכמ םה ,םתיבב הרג תא ,םתושרב תייצל תבייח תא ןכל ,ךרוסחמ לכל םיגאודו ,ךיידומיל ינאו ,םהל ".םכלש תיבה םולש תא רפיש םרוגה תויהל הצור ינניא םא .ךממ דרפיהל הצור ינניאו ,ק'ג ,ךתוא תבהוא ךכ לכ ינא" םיש ילבמ ,ןאזוס הרמא ".חצננ ףוסב ונתבהאב דימתנו שקעתנ .וינפב הביל לכ תא הפשח יכ בל דבוכב ק'ג רמא ",תושיגפמ ענמינ בורקה דיתעב ןכ יפ לע ףא" ,שאר זא ילוא ,םויה םהש יפכ ילא ךייתושגר ויהי דיתעב םאו" ".שגפיהלו בושל לכונ

הקביח ".םלועל דוע שגפינ אל ,וישכע דרפינ םאש תעדוי ינא" היתועמד ףטשו ,הכ דע תושעל הזעה אלש רבד ,ק'ג תא ןאזוס ןאזוס לש הינפ תא בגינ ק'ג .ותצלוח תאו וינפ תא ביטרה ידיל הריבעה רחאו ,ותטחממב .הפא תא םג הב טחמתש ידכ ה לודחל םהל בטומ יכ ןאזוס תא ענכשל ,רבד לש ופוסב חילצה אוה םהילע רזגנ םאו ,הירוה ןוצרכ תושעלו ,התע תעל תושיגפה ןמ .םשיגפהל גאדי רבכ לרוגה ,דחיב תויהל .יכבמ תובורצ םייניעב השיגפה ןמ םוי ותוא הרזח ןאזוס הירוהל ףוטח "םולש" הריטפה איה רדחב ובשיש היחאלו .הירחא תלדה תא הלענו ,הרדחל הסנכנ ,םיחרואה הבישה איה ךא ,םהילא ףרטצהל התוא ונימזה םירוהה םירובידב הסינש ינדיסל וליפא .חונל בכשל הצורו הפייע איהש תא חותפל התואנ אל ,םהילא ףרטצהל הלדשל קוחצבו םיכר צרתשכל עדי אוה .דוע הב ץיאה אל אוהו ,תלדה רפסת יאדווב ה .דימתמ הלגרהכ הביל תוקוצמ תא ול יתלב הבהא לש רבשמ וייחב תחא םעפ רבוע דחא לכ" ".הרבשמ לע רבגתת ןאזוס םג םלוכ ומכו" ,ןב רמא ".תמשגתמ ,ינדיס ףיסוה ".דואמ דע םירבדה םיבאוכ רבשמה תעשב לבא" .ולוקמ התלע הייכובה ןאזוס לע םימחר לש המינו ס התליג רדחב לש ותחפטמ תא הדיב הקיזחמ איהש ןאזו איה ,הביל תא האלמ הנטק החמש .ול ריזחהל החכש התואש ,ק'ג תולדל התסינו ,התוא החירה ,הידי יתשב הטחממה תא הקדיה הרמא "ונממ והשמ יל רתונש בוט המכ" .ק'ג לש וחיר תא הכותמ ".בוש וב שוגפל הביסה דחא םוי היהת הטחממה ילואו" ,הבילב והה תאצוי הניאו טעמכ ןאזוס יכ םביל לא ומשש םיר איהש ושחינ םה ,רוכע חור בצמב הייורש איהש וניבה ,תיבהמ לע תולאש התוא לואשל אלש וטילחהו ,םתחמשל ,ק'גמ הדרפנ לע רבגתת הרהמ דעש הווקתב ,התובצע לע ףיסוהל אל ידכ ,ךכ די ירהש ,וינפ לע ךפהיי םוגעה החור בצמו ,הדירפה בצע המ" עו ,בואכמ לכ אפרמו ההקמ ןמזה ."ןמזה השוע ,לכשה השוע אלש .התבהאב הבזכא תלחונש הנושארה הרוחבה הניא ןאזוסו לע הרבגתה ןאזוסש היה הארנ ,םימיה ופלחש לככ ,ןכא האצי בוש .ק'ג תא החכש איה וליאכ ,המצע לא הבשו ,הנואכיד א ,החפשמה יעוריאב הפתתשה ,םייוליבל היתורבח םע ותימאל ך הלדח אל םלועמו ,וילע בושחל הלדח אל םלועמ איה ,רבד לש ומייתסי ךא" :הבילב המחנתה טושפ איה .וילא עגעגתהל

לככ תושעל היישפוח היהא ,הנשה םות םע רפסה תיבב םידומילה הווקתה ."ומע שגפיהלמ ידעב רוצעי אל שיא זאו ,יחור לע הלועה גתהל חוכ הל הנתנו התוא הדדוע וזה לע הנשה ףוס דע רב .היעוגעג ולחה היתורבח לכ .ןוכיתה לש הנורחאה התיכב רבכ התיה ןאזוס תושעל הנוצרב המ העדי אל המצע איה ךא ,ןדיתע תא ןנכתל ךישמהל הבשח ק'ג תא הריכהש ינפל .םידומילה םויס רחאל ,ןותיע לש תבתכ וא הרומ תויהל ילואו ,תורפס ''גלוק"ב דומלל מ הל ריאי םא הריכהש זאמ ךא ,תבתככ הלבקל ומיכסיו ,הלז תוינכותו ,תומיאתמ דוע הל וארינ אל הלא היתוינכות ק'ג תא .החומב ולע םרט תושדח רגובמה ,ןימ'גנב .הטיסרבינואב ודמל הנממ םירגובה היחא רבכו ,םיטפשמה ידומיל תא םייס ,ןב רוציקב ארקנש הז ,רתוי בורקב דמוע ינדיס .תוחמתהב ליחתה ,האופרה ידומיל תא םייסל תושירדל ונע טלחהב םה .םרובעב וננכית םירוההש יפכ קוידב םדיתעש ועדי םירוהה .םהינבב םיאג תויהל םהל ומרגו םירוהה ?הילע אהי המ ךא .םהל חטבומ רבכ םהינב לש םושל דוע הפאש אל איה ,הבילב הלודג תונקיר השח ןאזוס שומ וניא רבד םושש השח איה ,רבד וניא ק'ג םא הביל תא ך .הבהא ךכ לכ םעפש תורפסה אל וליפא ,הדיל ,דואמ הבוט הייהת הלש םויסה תדועתש העדי ןאזוס דוע רביד אל רבד םוש ךא ,הינפב תוחותפ הנייהת תובר םיכרדו המש ,היתופיאש לכ תא הכותב התימה ק'גמ הדירפה ,הביל לא דא תויהל הל המרגו ,התביבס ןיבל הניב ץייח בבוסה לכל השי .התוא .םהב ץעוויהל התצר אל איה ךא ,דואמ התוא וכירעה הירומ התוא וביזכה ךכ לכש הירוה תצעב עומשל התצר אל םג איה .הקיר תקוש לומ לא הדמע איה .ק'ג ןיינעב לודגה קראפב היתורבח םע הלייט הנשה םויס ינפל םייעובש ילא הפרטצה איהש תמאה .םעפל םעפמ וגהנש יפכ אלב ןה אלל ףולחי הנמזש ידכ קרו ךא תאז התשע איה ,הרתי תובהלתה עונמלו הל םיגאודה הירוהמ קחרתהל ידכו ,תורדוק תובשחמ בישהל הנוצרב ןיאש תולאש התוא לואשל תונמדזהה תא םהמ .ןהילע תנש םויס לע רשואב וחחוש ןה ,קראפה יליבשב הדעצ הרובחה ובהלתהב הרפיס תחא לכ ,םידומילה היתוינכות לע םירוענ ת

,הפוגב ןהילא התוולנ איה .רפסל המ היה אל ןאזוסל קר ,דיתעל .םהמ קחרה התיה השפנב ךא המ" :והמת ,ק'ג םע התוא תורוקה לכ תא ועדי אלש היתורבח ךא ,ףופשה החור בצמ לא ןביל ומש ןה "?ךייתוינכות לכל הרק רפיס אל איה םאש ועדי יכ ,התוא רוקחל וברה אל ,הכ דע ןהל ה .לואשלמ וענמנו ,רפסל הנוצרב ןיא ןאזוס לש הבילו קראפה יליבשב םכרד םיכרשמ םה דוע ןמואי אלה .הרתי הקזוחב םולהל לחה עגר רחאל ,המיעפ ריסחה ?ונלומל םידעוצ חונ ורבחו ק'ג םנמאה" :םשגתהל דמוע הנה ,הבר הנומא אלל םימעפ הברה ךכ לכ יבילב יתללפתה הזה עגרל החיטבה וליפא איה ".דחי ונינש תא בוש ןמזי לרוגהש יתללפתה .הנממ קומחל דוע ול ןתת אל ,ק'גב בוש שוגפת םאש המצעל הדביאו ,דואמ הלבלבתה ,םשגתהל דמע הזה עגרהשכ ,הנהו קר םאה ,ול רמאת המ .גוהנל דציכ העדי אל איה .היתונותשע תא ואו ?ומע רבדלו רוצעל וא ,םולשב ותוא ךרבל דימעהל הל בטומ יל ?המזויה תא וידיב ריאשהלו ,ללכ ותוא האור איה ןיאש םינפ בורמ חורצל התצר איה דחא דצמ ,הכובנ ךכ לכ התיה איה .התוא הפקת הלודג הדרח ינש דצמ ךא ,החמש עגרל .הרוחב תרבחב םיכלוה חונו ק'גש עתפל התליג איה ש אלפ אל ?תרחא הרבח רבכ ול שי ילוא" :העתרנ הרבח ול אהת לטנ זא ךא ,המצעל הרמא ,"לילכ ינממ שאונ חטב אוה ,תרחא ",חונ לש הרבחה יאדווב וז ךכ םא" .ודיב הרוחבה די תא חונ .העגרנו ,השחינ הזה רצקה ןמזב ,וז רחא וזב החומב וקיזבה תובשחמ יפלא ךובנו עתפומ היה ק'ג םג .הז לומ הז ובצינו ,וברק רשא דע רכינ ,ןאזוסכ תימואתפה השיגפב גוהנל דציכ עדי אל אוה םגש וב .המיע ךייח ,השיגפה םלהמ ןושאר ששואתה תודחא תוינש רחאל ,םולשב היתורבח תאו התוא ךרבו ,ודי תא הל טישוה ,הילא אל ק'ג םג .ןאזוס ינפב יבד תא גיצמו ,וירחא קיזחמ הרחמ חונשכ טעמכ אוה ירהש ,ומע השיגפל ןאזוס ביגת דציכ עדי הילע הפכו ,הדירפה םע המילשה דציכ עדי אלו ,הנוצרל דוגינב הדירפה תא .ךכ לשב וילע תסעוכ איה אמש תלוכי ןיאב תושגרתה בורמ הדערש ,הדי תא הטישוה ןאזוס תוכרב ןאזוס לש הדי תא קדיה ק'ג .דערה תא קיספהל הדיצמ ,הדי לא ודי ךותמ םרז םוח לג .ךדיאמ ןוחטיבב םג ךא ,דחמ

שמו ,הכותמ ולזנ היתוחוכ לכ ,הב רבע טטר .הפוג יקלח לכ לא ם .ףלעתהל תדמוע איה הנה ,הנהש הל היה המדנו ,הריווחה איה לא התוא וריזחה ",ךב שוגפל חמש ךכ לכ ינא" ק'ג לש וירבד ,דרדרו עבצב ףלחתה רוויחה עבצה ,הששואתה איה .תואיצמה תפש לע הלע וידחי בצעבו החמשב לוהמ לק ךויחו ךויח ותוא ,הי הרצק החיש רחאל .בהא ךכ לכ אוה ותואשו ,ק'גל רכומ ךכ לכה .םדיצל דמוע לרוגהש וניבה םה הב לכתסה ק'ג .האבה תבשב ושגפיי יכ ק'גל העיצה ןאזוס "'?ךיירוה ורמאי המ" לאושכ ,תומרומ ויניע תובגשכ ההימתב אליממ ינא םייעובש דועב" :הבישהו ותהימת תא הניבה ןאזוס ךרטצא אלו ,ימצע תושרב רבכ היהא זאו ,ןוכיתה תא תמייסמ ".דחא ףאל ישעמ לע ןובשחו ןיד רוסמל ויעוגעגו ןאזוס לש ץרחנה הרוביד ךא ,העמק ססיה ק'ג השיגפה לרוגה די םא" ,התעצהל םיכסהל ול ומרג הילא םילודגה ומצע תא ענכשל ידכ רמא ",תויהל ךירצ םנמא ךכש ירה ,ונתוא מכסהש .תקדוצ ,ןכא ,בוש המיע שגפיהל ות לכוי אל שיא םעפהש ועדי םה .תאש רתיב השדחתה םתבהא ויה התעו ,המייתסה םידומילה תנש .םהיניב דירפהל דוע דמל ובש סרוקה תא םייס ק'ג םג .הידיב ןאזוס לש היתותיע העש לכ דחי וליב םה .יונפ רתוי היה אוה םגו ,תמלפודמ תוטייח ס .םהל הנמדזנש םילבוקמה יוליבה תומוקמ לכ תא הריכה ןאזו .תודגנתה ייוליג םוש ילב הירחא ךלה ק'גו ,הליג ינבל תכלל ק'ג חמש אל וילאש ,םידוקירה ןודעומב וליב םה הרירב ןיאבו ,ןאזוס תא בזכאל הצר אל אוה לבא ,הליחתב םג םה .רעונה ינב ןיב םיחוורה םידוקירה תא דוקרל דמל ףא ברה םה .םידוקיר לע ףידעה ק'ג םתואש ,עוניאר יטרסל תכלל ו הנא ,ןוטיק רטסב :םימסרופמה םינקחשה לכ תא ריכהל ודמל היתורבח לכש עודיה בהאמה וניטנלו ףלודור ,טסו יימ ,יטסירכ תא וצימחה אל םה .וב תובהואמ ויה ,הדבלמ ,ןאזוס לש ורבב וגצוהש ,לינוא ןי'גוי ,יאזחמה לש ויתוגצה .יווד ילכלכה בצמה ףא לע ,ץק ןיא רשוא לש ץיק םהל הז היה המרגו ץראה תא הדקפש תרוצבה ףא לעו ,ךלוהו רדרדימה .םשוכר לכ תאו םהיקשמ תא דיספהל םיבר םיאלקחל ידוגיא ומק .בצמה לע תונעט עמשיהל ולחה םינותיעב ה יעבט .הנידמב ושפ תובר תויותיחש .םידבועה תנגהל םידבוע או םיצצ ,םדיתעל םיגאוד םישנאהו רדרדימ ילכלכה בצמה רשאכש

תומדא ורכמנ םינוש תומוקמבש הלגתנ .םיעשופו קוח ירבוע .יקוח אל חרואב טפנ תועפוש תוגהנתהב םשאוה ,קרוי וינב םהלש ריעה שאר רשאכ וליפא ביעה אל ,םיאישנבש עורגל בשחנ ןהכמה אישנהו ,תירסומ יתלב םרשוא לע רבדה בוהאל וכישמה םה .ןאזוס לשו ק'ג לש יטרפה .העוב ךותב ויח וליאכ גנעתהלו ,"הנופאק לא" םשה הנושארל תורתוכל הלע םימי םתואב ותועמשמ המ ועדי םרטש םישנאה תובילב יומס דחפ ררועו םימיענב וליב ק'גו ןאזוס ךא ,"הייפאמ" גשומה לש תקייודמה כמ םיקתונמו הלודגה םתבהאב םיפופא .םלועה ל ןמוא ,גנורטסמרא יאול לש ותניגנ תא דואמ ובהא םה לש ויריש תא רשש ,ןוסלו'ג לא לש ותרמזל וניזאה ,הרצוצחה וריש תא דחי ותיא ורמיז םה .ןוטגנילא קויד לוגדה ןיחלמה ןיחלמ לש ומש עדונו הלע ויטעבש רישה ,"ינאווס" םסרופמה .ןיוושרג 'גרו'ג :םשב ריעצ חשה לכ ףא לע הארנ םלועה ,םביבסמ תוברה תורצהו תויותי בוטה לכ םעפ יאש ובשח אל םה .ותומכ ןיאמ םלשומו הפי םהל .םלעיהל לוכי הזה .דיתעה לע בושחל ק'גל המרג ןאזוס םע תשדוחמה תודידיה תא .חצנל ףתושמ דיתע לע םעפ אל ןאזוס םע חחוש רבכ אוה נחל שידקהל טילחה ,ותדובעב ךוסחל חילצהש ףסכה ,הנטק תו .יאמצעכ דובעל ליחתי הבש ,הזה ןויערה תא בהא אל דואמ ,דבע ולצאש טייחה ,םס לכ תא הבר המזגהב וינפב חטוש אוהשכ בוזעלמ ואינהל הסינו .יאמצעכ ול םייופצה תונכסהו םיישקה ךל שפחמ התא המל ,קסע תחיתפל םיאתמ וניא התע ןמזה" ךל ןיא ךכל ףסונבו" ,ותוא לאש "?תורצ גוהנל שורדה ןויסינה דציכ עדוי רבכ ינא .הרוחס ךלצא ןימזהל םיאבה םישנאב עדוי רבכ ינא .ללוש םיכילומש םישנא םתוא לכ םע דדומתהל םה יתוא .םישנאה לש םהינפב הז תא האור ינא ,רהזיהל יממ ולסחי םה ,םימת םגו ,ןויסינ רסח התא לבא ,תומרל םילוכי םניא ".הרהמ דע ךתוא מינ" םישנא ,השק ילכלכה בצמה ,טלחהב םיינויגה םס לש ויקו ".רחסמב ןויסינ לכ יל ןיאש ןוכנו ,הרוחס שוכרל םיטעממ םסש ק'ג ןיבה ,בוזעל אל וענכשל םס לש לודישה יצמאממ םלוא ץמאתמ היה אל ןכ אלמלאש ,הבורמ תלעות ונממ קיפמ ,הארנכ

,בוזעלמ ותוא אינהל ולש עונכשה תוחוכ לכב עיתרהל םוקמבו תויהלו בוזעל ונוצר תא םס לש עונכשה יצמאמ וריבגה ,ק'ג תא היהא אלש עודמ וליבשב בוט ינא םא" .ולש ותיבל תושעל ,יאמצע "?יליבשב בוט אל ,בוזעל אלש ק'ג תא ענכשמ היה ןכ ילואש ,דחאה רבדה תא .ותרוכשמל תפסות :אוהו ,ןצמקה םס ול עיצה ובילב רמגש רחאל דימ תונח ק'ג ול שכר ,יאמצע תויהל הב ויה ךא ,םירבג ידגב תריפתל רקיעב תדעוימ התיהש ,תנוטנטק ,תוינצחל ,םיטחמ ,םיטוח ,םירותפכ :ומכ תיקדס ירבד םג .ותעשב ויבא לכר םהבש הלא ומכ ,םיצנשו םיטרס ,םיקדהמ אל ןמז ףולחי ,עובק תוחוקל להק ול שוכרי רשא דעש עדי אוה ל ירהש ,טעומ היה אוה לבא .םישנאה ןומא תא םישכור םוי ןב א הפילח ןימזהל ןושארה חוקלה אובי רשאכש עדיו ,ומצעב חוטב תיקדס ירבד רוכמי אוה זא דעו ,ותואמצעל ךרדה וינפב חתפת .המ תסנרפ ול היהתש ידכ ןיבל וניב תודידיה .ק'ג ודידי לש הזמ וילע רפש חונ לש ולזמ מ ימ לע הקדהתהו הכלה יבד ,תותבשב םיתיעל ושגפנ םה .תוחונ המאש תמיא לכ ,דבע הב טייחה לש הרפתמב עיפוהל הגהנ יבדו קוחצלו ץצולתהל ,הז םע הז יולגב חחושל וגהנ זאו ,םשל האב .לוקב ,םהיניב תמקרנו תכלוהה תודידיה לע העדי יבד לש אמא אוהש חונל ןמיסה היה הז ,ךכמ חור תרומ םוש העיבה אלו םג לבקתי ולצאש טייחהש חונל היה המדנ .ןוצרב התיבב לבקתי וילע חבש ירבד ופיסוהב ,ותלאשמ תא םישגהל ודיב עייס ףא דבע ,וז תודידי לע רבד עדי אל יבד לש היבא .יבד לש המא ינזואב םע תאז הננכית ילוא .ךכ לע ול הרפיס אל םג המאש הארנכו .באה לש ותעידי אלב טייחה החפשממ התיה אל יבד רטוז דיקפ היה היבא ,הדימא ינשל הגאדו ,תיבה קשמב הדבע המא .ןיד ךרוע לש דרשמב םתיב ,הבר תועינצב ויח םה .הנממ ןטקה ןומולוסו יבד :הידלי ,תובישח תנגפה וא תורמוי אלל םגו ,תורתומ אלל טושפ תיב היה ,תיבב הרקבל ואובב .םתיבל הסינכה תא חונ לע לקהש המ י םינפ רבסב לבקתה הניכה רבכ םאהש ןכתיי .היבא ידי לע תופ הזמ חונ תא הריכה רבכ איה ירהש ,השיגפה תארקל עקרקה תא ןח אצמ אוהש ול ורמא חונ לש םידדוחמה וישוחו ,המ ןמז טעמכ הפלח יבד םע ותודידי זאמ .ותוא תבבחמ איהשו ,היניעב

בלב חונ אצי רוקיבה םותב .היבא תא םג ריכהל חמש אוהו ,הנש בוט רקיב וליאכ ,יבד לש התיבב םיענ ךכ לכ שיגרה אוה .רשואמו .תובר םימעפ רבכ וב ורקינש םילקה תוקפסה לכ ויה אלכ ופלח רוקיבה רחאל הרוחבה איה יבד ,ןכאש חוטב היה אוה .ואוב םרט וחומב .וייח תא תונבל הצור היה המעו ,רתויב ול המיאתמה ה רשק .יבד לא ןאזוס העדוותה חונ ךרד רשקנ אל קוד תב התיה יבד .חונ םע ק'גל היהש קודהה רשקה ףא לע ןהיניב לש םינממס ןיידע הב ורכינ קרוי וינב הדלונ יכ ףאו ,םירגהמ ןילופב תידוהיה הרייעה ייח לש םינממס ,הירוה ואב הנממ ץראה .הבהא אל ןאזוס םתואש ורביד םנמא םה בוחרב ,שידיי התיה יבד לש התיבב רובידה תפש ידילי םניא םהש דימ םהב רכינ הדבכה םרוביד תגעמ ךא ,תילגנא .םוקמה רפס תיב קרו ךא המייס איה ,ןוכית רפס תיבב הדמל אל יבד .תיבה קשמ לוהינב המאל רוזעל ,תיבב הראשנ רחאו ,ידוסי יבד .וזל וז דואמ ןתוא וברק דחי ןהיתש וליבש תובורמה תועשה הירבד לכ .המא תא דואמ הצירעה ירבד יבד רובעב ויה המא לש תורבח הל השפיח אל איה .םהירחא קפקפל ןיאש םעט םע הל התיהש תודידיה ,הקירמאב ודלונש תורבח ,התביבסמ .םייתרבחה היכרצ לכ לע התנע המא לכ ומכ הגהנתה ,הקירמאב ינש רוד רבכ התיהש ןאזוס הניינעתה ,ןתומכ הרביד ,ןתומכ השבלתה .תויאקירמאה תורענה זאמ טעמ ורערעתה המא םע היסחי ךא ,ןתוא וניינעש םירבדב .ק'ג םע הלש תודידיל הירוה לש םתודגנתה התברה אל איה ,םייוליבל תיבה ןמ תאצל התברה אל יבד הכלה אל םלועמש יאדוו יאדו ,עונלוקה תיבב וא תוגצהב רקבל טעמ התוא העיתרה ןאזוס לש תישפוחה התוגהנתה ןכל ,דוקרל ודידימ תרסח התיה ןאזוס לש התוגהנתה המעטל ,המיע הקומע ת .הידוהי הרענל האנ אלש ,תועינצ םירוקיבה דחאבו ,הקדהתהו הכלה יבדו חונ ןיב תודידיה ,דעומה עיגה" :וירבדב חונ תא יבד לש היבא עיתפה ןכמ רחאל הלשב יבד םגו ,הדובעב רדוסמ ךנה ,ךקרפל תעגה ,ירענ תאש האור ינאו ,םיאושינל אלש עודמו ,הז יניעב הז ןח םיאצומ ם ?הנותח םכל ךורענ

,ךמחל תא חיוורהל ליחתתו ,הנטק תונח ךל שוכרנ הנותחה רחאל םכדיל ןאכ ונחנא .ךתונחב ליח השעתש חוטב ינא .החפשמ לדגלו ".וססבתת רשא דע םכדצל דומענו ,םכל רוזענ וה ,םיימעפ אלו םעפ אל חונ לש וחומב הלע הנותחה ןויער א תאז רמאי דציכ ותעדב ךכחו ,ול הרקי הזש דואמ קקותשה םירבדה וב וכיה ,יבד לש היבא יפמ ןויערה אצי רשאכו ,היבאל דימ בישה אל הברה ותכובמבו ,לבלבתה ,קימסה אוה .קרבכ .העצהל יתבשח ינאו" ,היבא המת "?יבד תא הצור ךניא םולכ" יניצר יבד יפלכ ךיתונווכו ,יניצר רוחב התאש לש המינ ",ןה תו ותכובממ חונ ששואתה זא .וירבדב העמשנ הייומס הבזכא ןיעמ ינא ,היפלכ תויניצר יתונווכ לכש יאדווב ":ומצע תנגהל רמאו לכ .ריהב םויב םערכ ילע הלפנ ךתעצה ךא ,דואמ יבד תא בהוא הנה ,התעו ,םירבדה תא ךל ינא דיגא דציכ ימצעל יתבשח ןמזה צהב ירמגל יתוא תעתפה יל תתל תואית אל אמש יתששח .ךתע לע ףא .הלודג העתפה יל ומרגו ,ךממ םירבדה ואצי הנהו ,יבד תא ".לכה עבקנ זאו ,אשונב טעמ דוע רהרהל הצור ינא ןכ יפ םג ךא ,םיזרוזמ םיכילה חונ לע תופכל הצר אל יבד לש אבא וזה תודידיה תא בר ןמז דוע ךישמהל ותבל רשפאל ןווכתה אל א םא ומע .ויתונווכ תא בטיה ןיבה חונו .הדיצב תילכת ןי .יבד לש הירוה תיבב ורג הליחתב .יבדו חונ ואשינ הרהמ דע ,האל היינשה תבה הירחאל דימו ,לחר הרוכבה םתב הדלונ םש .םמצעל הריד םהל אוצמל וצלאנ זאו דימת ,יבד לשו חונ לש העונצה םתרידב רקבל בהא ק'ג ח םגו ,תומימחב הב לבקתה ןבכ טעמכ הב ש - אל ןאזוס .תיב יבדש דוע המ ,יבדב ןיינע האצמ אל איה ןכש ,הב רקבל התברה הריעצ המצע תא השיגרה איה דועב ,שממ השיאלו אמאל הכפה .החפשמ לש לועב תאשל ידכמ ןיא" ,ק'גל ןאזוס הרמא ",יבד לש התרבחב תממעתשמ ינא" ע ,םידליה לע קר תרבדמ איה .התיא רבדל המ לע יל לושיב ל אל ,תוגצהל תכלוה אל ,םיטרסל תכלוה אל איה יכ ,הייפאו רדחו חבטמה ביבס ךכ תויחל הלוכי איה ךיא ,םיטרצנוקל ".התמ יתייה רבכ ינא ?םידליה ,תוקונית ינשב תלפוטמ איה ירה" ,ק'ג הל בישה ",ימיזגת לא" ".ףסכ םילוע םייוליבש דוע המ ?םייוליבל ןמזה הל אצמיי ןיינמו

Made with FlippingBook Annual report