בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

פאר טסי אחרי הנצח / ָמילים ולחן: איתן דרמון

בחרה: בילי שריקר

שיר שמתאר געגוע, לאהובה, אבל געגוע הוא לאהובים מכל המעגלים שלנו, לא בהכרח רומנטי.

ּכ ְׁש ֶּבָאת אֵלַי ּבַחֲל ֹום ּבְא ֹור ׁשֶעַל נֹעַם ּפָנֶי ָך רָאִיתִי ׁש ֶּט ֹוב ׁש ֶּמָצָאת מָק ֹום עַד אַחֲרֵי ה ַּנֵצַח עַד לִפְנֵי ה ַּכֹל נִּפָגֵׁש ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף ַזְמַן הּוא יָם א ְַך ֹלא הַחֹוף עַד קַצְוֹות הָרּוח עַד יְכ ַּבֶה הָאֹור נִּפָגֵׁש ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף זְמַן הּוא יָם א ְַך ֹלא הַחֹוף ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף עַד אַחֲרֵי ה ַּנֵצַח עַד לִפְנֵי ה ַּכֹל נִּפָגֵׁש ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף ַזְמַן הּוא יָם א ְַך ֹלא הַחֹוף עַד קַצְוֹות הָרּוח עַד יְכ ַּבֶה הָאֹור נִּפָגֵׁש ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף זְמַן הּוא יָם א ְַך ֹלא הַחֹוף ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף.

זֹוכֶרֶת ּדְבָרִים ׁשֶאָמַרְּת ַּכְמֹו יָם ׁשֶּזֹוכֵר אֶת הַחֹוף ּג ַּלִים מְג ַּלִים אֶת הָרּוח ּכְמֹו ׁשֶה ַּלֵב יְג ַּלֶה מַכְאֹוב ה ַּלַיְלָה מֵעִיר אֶת ה ַּבֹקֶר ַׁש ֶּמֵעִיר אֹותִי מ ִּמ ִּטָתִי וְאֵי ְך ּכְבָר אּוכַל עֹוד לִבְרֹח מִּזִכְרֹונ ְָךאֶל ׁשְפִּיּותִי עַד אַחֲרֵי ה ַּנֵצַח עַד לִפְנֵי ה ַּכֹל נִּפָגֵׁש ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף ַזְמַן הּוא יָם א ְַך ֹלא הַחֹוף עַד קַצְוֹות הָרּוח עַד יְכ ַּבֶה הָאֹור נִּפָגֵׁש ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף זְמַן הּוא יָם א ְַך ֹלא הַחֹוף ּתִרְאֶה ּבַּסֹוף ּכ ֹוכָב ׁש ּוב נָפַל ּב ַּׁשָמַיִם ּומִי ׁשֶהּו ּב ִּק ֵׁשמ ִׁשְאָלָה ה ַּׁשֶמ ֶׁש ט ֹובַעַת ּבְמַיִם ּכְמ ֹו ׁשֶאֲנִי ט ֹובַעַת ּב ְָך ֹלא ּתֵדַע אֵי ְך ׂשָמַח ְּתִי ּב ַּלַיְלָה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online