בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

אריק סיני בסוף מעגל / לחן: קני יאנג מילים: יהונתן גפן

לזכר נורית ברגר ז"ל (אחות של סיגל צדוק)

ּוב ֶּס ֹוף מַע ְּגָל ּבְצֵל ׁשֶמ ֶׁש ּב ֹועֶרֶת ּכ ִּבִיתִי ל ְָך ּבֹקֶר, הִדְלַק ְּתִי ל ְָך עֶרֶב ּוב ַּסֹוף מַע ְּגָל הִתְח ַּמַמְנּו עַל קֶרַח צ ִּיַר ְּת לִי ׁשִיר עֶר ֶׂש, ּדִקְלַמ ְּתִי ל ְָך ּפֶרַח ׁשָתִינּו ּכֹוס עֶצֶב ּובָכִינּו ּכֹוס צְחֹוק ׁשַרְנּו ּבְע ֵׂשֶב, הִתְקָרַבְנּו רָחֹוק רַק ּבְסֹוף מַע ְּגָל, ׁשָם ה ַּקַו מִתְח ַּבֵר לֹו ּב ַּסֹוף מַע ְּגָל א ַּת ׁש ֶּלִי ּוב ֶּס ֹוף מַע ְּגָל ּבְאָבִיב ׁשֶל ׁש ַּלֶכֶת הָלַכ ְּת לַעֲזֹב, א ְַך ׁשָכַחְת אֵי ְך לָלֶכֶת ע ֹונָה ּבְחִיד ֹות עַל ּת ְׁש ּוב ֹות ׁש ֶּׁשָאַל ְּתִי ח ַּפ ְׂשִי מ ִּסָבִיב ּולְב ַּסֹוף ּתְג ַּלִי ׁש ֶּב ַּסֹוף מַע ְּגָל, ׁשָם ה ַּקַו מִתְח ַּבֵר לֹו ּב ַּסֹוף מַע ְּגָל א ַּת ׁש ֶּלִי עֹונָה ּבְחִידֹות ו ְׁשֹותֶקֶת סֹודֹות ח ַּפ ְׂשִי מ ִּסָבִיב ּוב ַּסֹוף ּתְג ַּלִי ׁש ֶּב ַּסֹוף מַע ְּגָל, ׁשָם ה ַּקַו מִתְח ַּבֵר לֹו ּב ַּסֹוף מַע ְּגָל א ַּת ׁש ֶּלִי

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online