האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון 2016

משרד ראשי 7 גבעתיים, רח’ רביבים 5310302 , מיקוד 437 . ת.ד 035721616 : טל 035719578 : פקס מטה הסניפים ו’הקש בדלת’ מנהלת מחלקת סניפים ומבצע ’הקש בדלת’ רחל גולדווג

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) למען החולים ונגד המחלה תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן •

ייזום והפעלת תוכניות לגילוי מוקדם •

מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה •

רכישת ציוד רפואי חדשני ומתוחכם לאבחון מוקדם ולטיפול •

035721699 : טלפון 035732327 : פקס

סיוע בהקמה, בהרחבה ובשיפוץ מחלקות לאבחון, טיפול, אשפוז ורווחה •

מחלקת שיקום ורווחה בית מטי, לזכרה של מטילדה רקנאטי 7 גבעתיים, רח’ רביבים 035721678 : טל מעון קלור 7 גבעתיים, רח’ רביבים 5310302 מיקוד 035721623/4/7 : טל ניצוץ של תקווה 12 גבעתיים, רח’ טייבר 5341802 מיקוד 035732166/7 : טל מחלקת תרומות 7 גבעתיים, רח’ רביבים 1800354646 : טל

הפעלת מגוון תוכניות לשיקום ולרווחת חולים, מחלימים ובני משפחותיהם •

הפעלת תוכניות הדרכה לצוות המקצועי המטפל בחולי סרטן •

הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם •

קידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן, לשיפור איכות חייהם ולרווחתם •

® טלמידע שירות מידע טלפוני 1-800-599-995

® טלמידע בשפה הרוסית 1-800-34-33-44

® טלמידע בשפה הערבית 1-800-36-36-55

® טלתמיכה סיוע נפשי ראשוני לחולי סרטן 1-800-200-444

אתר האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il

האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים

billet.co.il : עיצוב

1-800-35-46-46 : לתרומות

www.cancer.org.il ניתן לתרום גם דרך אתר האינטרנט בכתובת: לפקודת מס הכנסה. 46 *תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס, על פי סעיף

Made with