האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

המבטאים את הקולטן לאסטרוגן ללא ביטוי , וללא מעורבות של HER2 יתר של החלבון קשריות לימפה. נמצא, כי מידת הסיכון לפתח גרורות מרוחקות בתוך 01 שנים נקבעה בשיעור של %8.6 בקרב קבוצות נמוך (0-81), %3.41 )RS( בעלות רמת סיכון בינוני (91-13) ו-%5.03 RS בקבוצות בעלות גבוה (למעלה מ-23). RS בקרב נשים עם נוסף על יעילות הבדיקה כמדד פרוגנוסטי, בדיקת האונקוטייפ נבחנה כמדד פרדיקטיבי .]8[ NASBP B במחקר 02- במחקר זה בוצעה השוואה בין נשים עם סרטן שד מוקדם עם קולטנים הורמונלים שלילי, שקיבלו טיפול משלים HER2 חיוביים ו- בטמוקסיפן לבין נשים עם נתונים דומים שקיבלו טיפול משלים באמצעות טמוקסיפן בשילוב עם טיפול כימותרפי. תועלת משמעותית של טיפול כימותרפי נצפתה גבוה, ואילו בקרב נשים RS בקרב נשים עם עם רמת סיכון נמוכה לא נצפתה תועלת ממשית מהטיפול זה. בשלב מאוחר יותר של פיתוח בדיקת האונקוטייפ נמצא כי הבדיקה פרדיקטיבית גם ליעילות טיפול כימי משלים בקרב חולות פוסט מנופאוזליות עם 1-3 קשריות גרורתיות (תוצאות אלה פורסמו כמו כן, במסגרת SWOG 8814 במחקר ), נמצא כי בדיקת TransATAC) מחקר אחר [7[ האונקוטייפ יעילה כמדד פרוגנוסטי אצל חולות עם סרטן שד מוקדם, עם או בלי מעורבות קשריות שטופלו על ידי מעכבי ארומטז. מחקרים פרוספקטיביים אחת מהנקודות העיקריות בביקורת לגבי פיתוח חותמים מולקולריים היא הסתמכותם על מחקרי עבר, ולפיכך פיתוחם נעדר ולידציה פרוספקטיבית טהורה. בימים אלה נבדקות בדיקות ממה פרינט ואונקוטייפ באופן פרוספקטיבי בשלושה מחקרים רחבי היקף. בשניים מהם הסתיים שלב גיוס המשתתפות, ותוצאותיהם יפורסמו בשנים הקרובות [2]. שלושת המחקרים הללו יבדקו את מידת התועלת של תוספת טיפול כימי אצל חולות עם מידת סיכון נמוכה להתפתחות גרורות

מרוחקות. תשובה פרוספקטיבית מהימנה תעזור לחדד את הצורך במתן טיפול כימי, ואולי אף לצמצם במידה ניכרת את מספר הנשים המקבלות טיפול כימי משלים. בודק את מידת ההתאמה MINDACT מחקר בין בדיקת ממה פרינט לבין הערכת הישנות בקרב Adjuvant המחלה בתוכנה המכונה חולות סרטן שד מוקדם ללא מעורבות קשריות. נכללו בו חולות עם קולטנים HER2 חיוביים או שליליים להורמונים ועם שלילי. במחקר זה הסתיים שלב הגיוס. החולות חולקו לשתי קבוצות עיקריות: 1. חולות לגביהן הייתה הסכמה לגבי מידת סיכון ההישנות בין בדיקת ממהפרינט .Adjuvanti ל- 2. חולות לגביהן היתה אי הסכמה בהתייחס למידת הסיכון בין בדיקת ממהפרינט . Adjuvanti ל- ההחלטה הטיפולית הייתה כדלקמן: 1. חולות עם הסכמה בין שתי הבדיקות (לגבי מידת הסיכון) קיבלו טיפול כימי משלים אם נמצאה רמת סיכון גבוהה, ולא קיבלו טיפול כימי משלים אם רמת הסיכון שלהן נמצאה נמוכה (כל החולות קיבלו גם טיפול הורמונלי אם נמצאו מתאימות). 2. חולות ללא הסכמה בין שתי הבדיקות עברו רנדומיזציה בין שימוש בממהפרינט על מנת להחליט האם יש צורך בטיפול כימי משלים, או טיפול אדג’ווונטי, לצורך

(נמוך, בינוני, גבוה) לפתח גרורות מרוחקות בטווח של עשר שנים מהאיבחון הראשוני לפי של בדיקת הפרוסיגנה [5]. Package Insert ה- טבלה מס’ 4 מציינת אתמידתהסיכון לפיתוח גרורותמרוחקות בקבוצתחולות ללא גרורות בבלוטות [5]: בקבוצתחולות עם1-3 גרורות בקשריות, נקבעו שתי רמותסיכון - נמוכה וגבוהה. בפירוט האינדיקציות לבדיקת פרוסיגנה כפי ובהרשאת Package Insert שמופיעות ב- , )FDA( מנהל המזון והתרופות האמריקאי נכתב כי בדיקה זו היא פרוגנוסטית בלבד, ואין להשתמש בה לצורך איבחון, ניבוי תגובה לטיפול כימי, או לצורך בחירת הטיפול האופטימלי עבור חולות. )Oncotype DX( בדיקת אונקוטייפ בדיקת האונקוטייפ [6] פותחה עבור נשים עם סרטן שד מוקדם (שלב 1 או 2) עם קולטנים שלילי, ללא מעורבות קשריות. HER2 חיוביים ו- מאוחר יותר נמצא כי בדיקה זו ניתנת לשימוש גם בקרב נשים שלהן מעורבות של 1-3 קשריות [7]. הפיתוח הראשוני התבסס על שלושה מחקרים קליניים בלתי תלויים, שכללו 744 חולות סרטן שד. נסקרו 052 גנים בעלי פוטנציאל להיות סמנים להישנות של סרטן השד, ומתוכם נמצאו 61 גנים הקשורים להישנות של מחלה זו. בנוסף, נבדקים 5 גנים לצורכי בקרת איכות. מדד הישנות הוגדר בעזרת )RS - Recurrence Score( אלגוריתם שכלל מידת ביטויים של גנים נבחרים. מדד זה מסווג את החולות לשלוש רמות סיכון באחוזים לפתח גרורות מרוחקות

החלטה לגבי נחיצות הטיפול הכימי המשלים (גם חולות אלו קיבלו טיפול הורמונלי לפי מידת התאמתן).

בטווח של 01 שנים: נמוך (0-81) RS .1 בינוני (91-13) RS .2 גבוה (23 ומעלה) RS .3

מחקרים נוספים TAILORx במרכזם של שני מחקרים

[2] ניצבת השאלה מה ערכו RxPONDER ו- של הטיפול הכימי בקרב חולות סרטן שד שלילי, HER2 מוקדם עם קולטנים חיוביים, בינוני/נמוך. המחקר עושה שימוש RS ו- כמדד ראשוני, RS בבדיקת אונקוטייפ ובמדד של בדיקת ROR ויבדוק בנוסף את מדד פרוסיגנה כמדד לאנליזה משנית.

האלגוריתם נבדק באופן רטרוספקטיבי במחקרים פרוספקטיביים אקראיים בהם נכללו קבוצות מחקר גדולות, שעברו מעקב של למעלה מ-51 שנה. המשתתפות היו חולות סרטן שד בשלבים 1 או 2 עם גידולים

152

Made with FlippingBook - Online catalogs