האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

שונות

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

פרסומי האגודהבתחוםסרטן השד (ע"ר)

"יד להחלמה" מגנט -עברית מגנט מגנט לעידוד ביצוע בדיקות אבחון מוקדם של סרטן השד 303

אל בן הזוג של אישה שחלתה -עברית חוברת מידע ותמיכה לבן הזוג של אשה שחלתה בסרטן השד 306

ניתוח כריתה מלאה של השד -עברית, ערבית, רוסית חוברת מידע על הניתוח וההתמודדות 308

ניתוח כריתה חלקית של השד -עברית, ערבית, רוסית חוברת מידע על הניתוח וההתמודדות 307

סרטן השד -עברית, ערבית, רוסית חוברת מידע על הבדיקות, הטיפול וההתמודדות עם המחלה 305

בדיקת ממוגרפיה -עברית, ערבית, רוסית עלון מידע על הבדיקה 304

אבחון מוקדם של סרטן השד -עברית, ערבית, רוסית חוברת מידע על הבדיקות 302

-עברית, ערבית, רוסית חוברת מידעגנטי שעשוי להפחית הסיכון לסרטן שדושחלה 301

"הסיכוי שבסיכון"

לאיבחון מוקדם של סרטן השד

לימפאדמה

שיחזור השד

לנשיםהמתמודדותעםמחלתסרטן השד: 'ידלהחלמה': 70-70-63-008-1

לקבלתמידענוסףוחומרהסברהעל מחלותהסרטן ודרכי מניעתן, ללאתשלום: 'טלמידע' : 599-995-008-1 'טלמידע' בשפההרוסית: 44-33-43-008-1 'טלמידע' בשפההערבית: 55-63-63-008-1

לשירותי מידעמתקדמים: מרכז מידע: 8061275-30 info@cancer.org.il

לשירותתמיכהנפשי ראשוני: 'טלתמיכה': 444-002-008-1

בקרו אותנו באתרהאינטרנט: www.cancer.org.il

לתרומות: *1-800-35-46-46

בצקתלימפטיתאו גפהנפוחה חוברתמידע

ביתמטי, לזכרהשלמטילדהרקנאטי רח' רביבים7גבעתיים, ת.ד. 734מיקוד30135

כלהזכויותשמורות, יולי 0102 ©

פעילותהאגודהמתאפשרתהודותלתרומותהציבור, ללאמימון מתקציבמשרדממשלתי כלשהו

*תרומותלאגודהלמלחמהבסרטן מוכרותלצרכי זיכוי במס, עלפי סעיף64לפקודתמסהכנסה

רכישת פרוטזת שד ובגדי ים -עברית, רוסית חוברת מדריך חנויות לרכישת פרוטזות שד ובגדי ים 315

הטיפול ההורמונלי בסרטן השד -עברית, ערבית חוברת מידע על הטיפול ותופעות הלוואי 312

טיפול בקרינה לשד -עברית, ערבית, רוסית חוברת על הטיפול ותופעות הלוואי 311

- עברית חוברת מידע לנשים צעירות חולות סרטן השד 313

לימפאדמה -עברית, רוסית חוברת מידע וסיוע לאחר כריתת בלוטות לימפה 310

ניידת ממוגרפיה -עברית, ערבית, חוברת רוסית עלון על ניידת הממוגרפיה 317

את אינך לבד -עברית, ערבית, חוברת רוסית על ארגון “יד להחלמה” - נשים שהחלימו מסרטן למען נשים חולות 316

-עברית חוברת על אפשרויות ניתוח לשחזור שד 309

“איתך ובשבילך -עברית חוברת מידע על פעילויות “יד להחלמה” 318

נשים צעירות וסרטן השד

שחזור השד

bereast cancer-2010-hebrow.indd

כרזות

לבחורבריא- בריאותהשדנתונהבידייך!

אוקטובר חודשהמודעות לסרטן השד

www.cancer.org.il

גם אני התמודדתי עם סרטן השד

ניידת ממוגרפיה מגיעה אלייך

ביצוע פעילות גופנית להפחתת הסיכון לסרטן שד -עברית חוברת ביצוע פעילות גופנית להפחתת הסיכון לסרטן שד 322

לקראת הטיפול בקרינה לשד

עברית - כרזה מידע על ארגון "יד להחלמה" של האגודה 384

עברית - כרזה כרזה על ניידת ממוגרפיה 383

יד להחלמה עברית - כרזה על ארגון “יד להחלמה” - נשים שהחלימו מסרטן למען נשים חולות 382

בדיקת ממוגרפיה עברית, רוסית, ערבית - כרזה כרזה הקוראת לנשים לבצע בדיקת ממוגרפיה 381

323

סרטן זה לא חיה -עברית חוברת סיפור לילדים שאמם חלתה בסרטן שד 321

320

לבחור בריא

תקליטור הדרכה DVD פורמט

-עברית חוברת שמירהעלתזונהנכונה להפחתתהסיכון לסרטן שד

סרטון הדרכה לקראת הטיפול בקרינה לשד

להזמנת חוברות בודדות פנו ל'טלמידע' 1-800-599-995 בטל: או בדוא"ל: telemeyda@cancer.org.il

להזמנת חומרי הסברה בכמויות גדולות יש לפנות למח' הסברה בציון שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, 03-7322780 אמצעי התקשרות ופירוט ההזמנה בפקס. hasbaradep@cancer.org.il או בדוא"ל: מעקב אחר הזמנות ניתן לבצע בטל. 7761275-30

175

Made with FlippingBook - Online catalogs