האגודה למלחמה בסרטן - חדשון - גיליון מס' 60, מאי 2016

תוכן עניינים 3 ............................................................................................................................. דבר המנכ"ל 4 ........................................................................................................................ פרסים וברכות 6 ............................................................................................................................................... לזכרה 7 ................................................................................................................. חידושים במחקר ציוד, בינוי, פרויקטים חדשים ושירותים רפואיים 9 ............................................................... בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן 13 ....................................................................................... אירועים וכנסים מקצועיים 18 .............................................................................................................................. 'הקש בדלת' 27 ................................................................................................................................................ סניפים 104 ..................................................................................................................... הסברה והדרכה 121 ........................................................................................................................... שיתופי פעולה 128 ............................................................................................................................. שיקום ורווחה מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' 154 ................................................................................ של האגודה למלחמה בסרטן 166 ................................................................................. המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור טיפול פליאטיבי ביתי 167 ................................................................................ ע"ש רוזלינד )לנדי( שטרן ז"ל 169 .................................................................................................. מחשוב ומערכות מידע 170 ...................................................................................................... צרור ברכות ואיחולים 171 .................................................................................................................. השתתפות באבל 172 ........................................................................................................................................... עיזבונות

)ע"ר( האגודה למלחמה בסרטן בישראל 2016 מאי | 60 חדשון מח' הסברה והדרכה, בית מטי - לזכרה של מטילדה רקנאטי, 5310302 , גבעתיים 7 רח' רביבים 03-7322780 , פקס. 03-5721677 טל. סטודיו בילט עיצוב:

Made with