האגודה למלחמה בסרטן - קטלוג חומרי הסברה

האגודה למלחמה בסרטן חומרי ההסברה של הבריאותשלכם היעד שלנו! קטלוג

כל חומרי ההסברה ניתנים ללא תשלום 2018 נובמבר

תוכן עניינים 3....................................................................... מידע כללי 3................................... אורח חיים בריא ואבחון מוקדם 3........................ גורמי סיכון ודרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן 4...................................................................... תזונה בריאה ופעילות גופנית 4.............................................................................................................. נזקי עישון 6.................................................................................................. ® חכמים בשמש 7....................................................................................................... אבחון מוקדם 8............................................................ מידע למטופלים 8.......................................... מידע כללי לחולים, מחלימים ובני משפחה 9........................................................ מידע על הטיפולים במחלות הסרטן 9................................................ מידע על התמודדות עם תופעות הלוואי 10................................................................. סרטן השד - התמודדות וטיפול 11............................................................. מידע לילדים וצעירים חולי סרטן 12..................................................................... מידע על מחלות סרטן שונות להזמנת כמות גדולה יותר של חומרי הסברה יש לפנות למח’ הסברה וקידום בריאות, בציון שם מלא של המזמין, כתובת מדויקת למשלוח, אמצעי התקשרות ופירוט ההזמנה hasbaradep@cancer.org.il בדוא”ל: 03-7322780 או בפקס: כיצד מזמינים חומרי הסברה? ® להזמנת חוברות בודדות פנו בשיחת חינם ל’טלמידע’ 1-800-599-995 בטל׳: telemeyda@cancer.org.il או בדוא”ל:

2

מידע כללי

מידע כללי

ספר החיים לתת, להוקיר, לאהוב

האגודה למלחמהבסרטן חומרי ההסברהשל הבריאותשלכם היעדשלנו! קטלוג

אנו באגודה למלחמה בסרטן, יודעים כמה חשוב להנציח רגעים שונים בחיים, ולעשות את זה בדרך מקורית, ערכית, מרשימה וייחודית. בדיוקבשביל זה, של האגודה למלחמה בסרטן. "ספר החיים" נועד ניתן להירשםו/או לרשוםלאותהוקרהאת “ספרהחיים“ ב שמושלבן/בתמשפחה, אדםקרובשברצונךלהוקירולציין אירועיםחשוביםובעלי משמעותבחייך, או בחיי יקירייך. הרישוםנחקקלמשמרתומקנהלתורם, או לכלאדםאחר שהתורםמעונייןלהוקיר, תעודהמיוחדתבכריכהמהודרת.  

למידענוסף, התקשרו אלינו בטל’: 03-5721603

התרומהלאגודהלמלחמהבסרטן מהווההוצאהמוכרתבישראללפי החזרמס). 35%- א' לפקודתמסהכנסה(התרומהמזוכהב 46 . תקנהמס

כלחומרי ההסברהניתנים ללאתשלום

כך תורמת התרומה שלך - עברית, ערבית, עלון רוסית מידע לתורמים על פעילות האגודה 004

על האגודה למלחמה בסרטן

ספר החיים - עברית, אנגלית עלון רישום שם או ציון ארוע בספר החיים 005

אנגלית, חוברת - גרמנית, צרפתית מידע על פעילות האגודה ושירותיה 003

קטלוג פרסומים - עברית עלון מבחר חומרי ההסברה של האגודה 001

כל מה שרצית לדעת על הסרטן

מידע שבכוחו להציל חיים - עברית עלון פעילויות האגודה למלחמה בסרטן לחברות ולארגונים 0101

מידעון לאנשי מקצועעלהאגודה למלחמהבסרטן - עברית חוברת מידע מקיף על מגוון שירותיה של האגודה למלחמה בסרטן לאנשי מקצוע 009

טלמידע - עברית, רוסית, עלון ערבית שירותי המידע של האגודה למלחמה בסרטן 008

- עברית, חוברת ערבית מידע כללי על מחלות הסרטן 021

טלמידע - עברית כרזה שירותי טלמידע של האגודה למלחמה בסרטן 051

הצטרפתי למאבק - עברית מדבקה שירותי המידע והתמיכה של האגודה למלחמה בסרטן 060

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם גורמי סיכון ודרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן

הסיכוי שבסיכון - לגברים -עברית, ערבית, רוסית, חוברת אנגלית (באתר בלבד) חשיבות הבירור הגנטי עבור גברים לתסמונת סרטן שד ושחלהתורשתיתומחלותאחרות 314

כל מה שרצית לדעת על גנטיקה וסרטן - עברית חוברת הקשר שבין תסמונות תורשתיות לבין מחלות הסרטן 024

סרטן, אורח חיים וסביבה - עברית חוברת הקשר שבין הסביבה ואורח החיים לבין מחלות הסרטן 023

הסיכוי שבסיכון -עברית, ערבית, רוסית, חוברת אנגלית (באתר בלבד) חשיבות הבירור הגנטי לסרטן שד ושחלה תורשתי 301

3

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

עישון ואלכוהול- שילוב קטלני

כללים לחיים בריאים

שתיית אלכוהול וסרטן - עברית, ערבית עלון 022

- עברית מדבקה השילוב הקטלני של אלכוהול ועישון 027

פעילות גופנית - עברית חוברת תרגילי פעילות גופנית לשמירה על חיים בריאים 026 תזונה בריאה ופעילות גופנית -עברית, ערבית, רוסית עלון מידע בנושא אורח חיים בריא ומניעת סרטן 025

הקשר בין שתיית אלכוהול לסרטן

בריא וטעים עם פיליס גלזר - עברית חוברת מתכונים בריאים של השפית פיליס גלזר 032

לבחור בריא - עברית חוברת 323

בריאות בצבעים - עברית חוברת כללים לתזונה בריאה ומתכונים מומלצים 031

בחירה בריאה - עברית מדבקה שמירה על אורח חיים בריא 028

שמירה על אורח חיים בריא להפחתת הסיכון לחלות בסרטן שד

יש כדורים למניעת סרטן? - עברית כרזה שמירה על אורח חיים בריא ופעיל 054

- עברית כרזה שמירה על אורח חיים בריא 053

“זירת פשע”

נזקי עישון

המדריך לגמילה עצמיתמעישון

שאלות ותשובות על עישון

עברית, חוברת - ערבית הדרכה לגמילה עצמית מעישון 404

תיקי האיכס עברית חוברת - קומיקס לילדים ונוער על נזקי העישון 403

עישון והיריון עברית עלון - השפעת העישון על העובר והתינוק 402

עברית, חוברת - ערבית הסבר מקיף על נזקי העישון 401

4

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

כלסיגריהנוספת מפחיתהאת יכולתךלנשום

ספה מעשנת עברית, ערבית כרזה - על עישון “יד שלישית” 445

עברית עלון - 444

עברית, ערבית כרזה - 442

נרגילה? חס וחלילה! - עברית, ערבית עלון על נזקי עישון נרגילה 406

פסק הלכה נגד העישון

נרגילה עברית, ערבית כרזה - 473

עברית כרזה - 472

העישון הורג עברית, ערבית כרזה - 470

עישון עברית כרזה - 449

קמטי

סולם חבלים

העולם יפה יותר ללא עישון

עברית כרזה - 443

475

474

גמרתי עם העישון עברית, ערבית מדבקה - 480

עישון גורם לאימפוטנציה

כוס סיגריות

עברית כרזה -

עברית כרזה -

הצטרפו למאבק בעישון - עברית מדבקה 482

לעשן עברית מדבקה - 481

לא כאן בבקשה עברית, ערבית מדבקה - 483

עברית, מדבקה- ערבית, רוסית 484

החיים יפים ללא עישון

נא לא

בית נקי מעישון עברית, ערבית מדבקה - 488

הביישנים עברית, ערבית מדבקה - 487

אצלנו לא מעשנים עברית, רוסית מדבקה - 486

עישון גורם לאימפוטנציה עברית, ערבית מדבקה - 485

מעשנים?! לי זה לא מתאים! עברית, ערבית מדבקה - 490

עברית מדבקה - 489

עברית מדבקה - 491

עישון זה פאסה

שיהיה לך לב-ריאות!

5

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

® חכמים בשמש

חכמים בשמש כיצד? עברית, חוברת - ערבית, רוסית, צרפתית נזקי שמש וכיצד להימנע מהם

ונשמרתם לנפשותיכם עברית עלון - הדרכה למגזר הדתי בנושא חשיפה מבוקרת לשמש 504

חכם בשמש לילדים עברית, ערבית עלון - מידע לילדים בנושא נזקי שמש 503

502 את החן יש לאבחן

עברית, ערבית, עלון - רוסית, צרפתית הנחיות לגילוי מוקדם של סרטן העור 501

הוריםיקרים, שמרו עלילדיכם מפני נזקי השמש! מי גאון שלאמא בשמש?

בכלעונותהשנהוגםכשיוצאים לחופשתסקי

בנוסףלקרינתהשמשהישירה, לאניתן להתעלםמתוספתהקרינה המוחזרתאלינו גםמהחול, מהמים, מהבריכהאו מהים, ובמיוחד מהשלג. גםדרךשמיםמעונניםעוברתקרינהעלסגולהבמידה ניכרת, ולכן ישלנקוטבאמצעי הגנהמוגבריםלאורךכלהשנה, ובכלהמקומותבהםאנו מטיילים. בזמן נסיעהברכב מומלץלסגוראתכלשמשותהמכונית, בעיקרכאשרקרינת השמשמחוץלהן חזקה, וכן להשתמשבאמצעי הגנהנוספים שהוזכרו לעיל, כגון: שרווליםארוכים, משקפי שמשומסנן קרינה בעלטווחהגנהרחב. כדאי גםלהשתמשבסוככי שמשוצלונים לשמשותהרכבהיכוליםלסייעבהגנהמפני קרינתהשמש. שאלו עלתרופותשניתנותלילדיכם חלקמהתרופותמגבירותאתרגישותהעורלקרני השמש. גם ילדיםבעלי עורשאינו נשזףבקלותעלוליםלפתחבקלותכווית שמשבתוךדקותאםהםנוטליםתרופותמסוימות. ילדיםבעלי עור בהיר–רגישיםיותר. שאלו אתרופאהילדיםשלכםאו אתהרוקח אםהתרופות(במיוחדאנטיביוטיקהותרופותנגדאקנה) שילדיכם מקבליםעלולותלהגביראתרגישותעורםלשמש. אםכן –הקפידו להגביראתאמצעי הזהירותמהשמש. אמצעי הזהירותהטובביותר הואפשוטלהתכסותאו לשהותבבית, גםקרםהגנהאינו יכולתמיד להגן עלהעורמרגישותלשמש הנגרמתמתרופות.

הוו דוגמאאישיתלילדים והגנו עלעצמכםמפני השמש בכדי לגרוםלילדכםלאמץאת

כללי הזהירותבשמש-הוו דוגמאאישית. הקפידו בעצמכםעלאמצעי הזהירות, הכולליםחבישתכובע, ביגודמגן, הרכבתמשקפי שמש, שהייהבשעותבטוחות, ומריחתקרםהגנה. כלאלו יפחיתו אתהסיכון שלכםושלילדיכם להיפגעמקרני השמש.

2010 מח' הסברהוהדרכה, האגודהלמלחמהבסרטן, אוגוסט © עיצובסטודיו בילט

תודתנו נתונה לד"רפליקספבלוצקי, מנהלמכון הפוטותרפיהואשפוז היום הדרמטולוגי, מחלקתעור, המרכז הרפואי שיבא, תלהשומר עלהערותיו והארותיו.

העלון הופקבאדיבותחב'

www.ahava.com

מי גאון של אמא בשמש? עברית, ערבית עלון - מידע להורים בנושא מניעת נזקי שמש לילדים 508

מאי, גאי ונמש - חכמים בשמש עברית חוברת - חוברת הפעלה לילדי גן וכיתות נמוכות 506

חכם בשמש זה הכי! עברית עלון - מידע לצעירים ולבני נוער בנושא מניעת נזקי שמש 509

מסנני קרינה עברית עלון - מידע על שימוש נכון במסנני קרינה 505

חכמים בשמש כיצד? עברית, ערבית, כרזה - רוסית נזקי שמש וכיצד להימנע מהם 582

583

580

חכם ® בשמש עברית, ערבית מדבקה- 550

את החן יש לאבחן

בת יענה

עברית כרזה -

עברית כרזה -

העלאת מודעות לגילוי מוקדם של סרטן העור

גילוי מוקדם של סרטן העור

עברית כרזה - 586

פעם ראשונה בים? עברית כרזה - העלאת מודעות של צעירים לשמירה בפני נזקי שמש 585

עברית כרזה - 584

587

חכם ® בשמש

חכם בשמש לילדים

מיטת

שיזוף עברית כרזה - על הסכנות שבמיטות שיזוף

6

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

אבחון מוקדם

סרטן צוואר הרחם - מניעה ואבחון מוקדם - עברית, רוסית, חוברת ערבית מידע על אבחון מוקדם של סרטן צוואר הרחם 255

בדיקה עצמית של האשכים

סרטן הערמונית - מניעה ואבחון - עברית, רוסית, עלון ערבית מידע על דרכי אבחון סרטן ערמונית 042

סרטן המעי הגס - מניעה ואבחון מוקדם - עברית, רוסית, עלון ערבית מידע על אבחון מוקדם של סרטן המעי הגס 041

- עברית עלון מידע על הבדיקה 043

סרטן השד - מניעה ואבחון מוקדם עברית, חוברת - ערבית, רוסית מידע על אבחון מוקדם של סרטן השד 302

את החן יש לאבחן עברית, ערבית, עלון - רוסית, צרפתית הנחיות לגילוי מוקדם של סרטן העור 501

ניידת הממוגרפיה - עברית, ערבית, עלון רוסית ניידתהממוגרפיהשל האגודהלמלחמהבסרטן 317

בדיקת ממוגרפיה עברית, ערבית, עלון - רוסית מידע על בדיקת ממוגרפיה 304

ניתוחים מפחיתי סיכון

ניידת ממוגרפיה מגיעה אלייך עברית, ערבית, כרזה - רוסית מידע על הגעת ניידת הממוגרפיה 383

385

בדיקת ממוגרפיה עברית, רוסית, כרזה - ערבית קריאה לנשים לבצע בדיקת ממוגרפיה 381

סרטן מעי גס - עברית כרזה מידע על אבחון מוקדם של סרטן המעי הגס 052

עברית חוברת - מידע לנשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן שד ושחלה

7

מידע למטופלים

מידע למטופלים מידע לחולים, מחלימים ובני משפחה

עם הפנים לעתיד - מדריך למחלימים

103 מהאספרלילדיי עלמחלת הסרטן שלי עברית, חוברת - ערבית מדריך להורה שחלה בסרטן

לדבר, להקשיב, להבין עברית, רוסית חוברת - מידע למתנדבים, בני משפחה וחברים התומכים בחולי סרטן 006

עברית חוברת - מדריך למחלימים ממחלת הסרטן 112

120

מרכזי תמיכה “חזקים ביחד”

עברית עלון - מידעכללי עלקבוצות ומרכזי התמיכהשלהאגודה למלחמהבסרטן ברחבי הארץ

מעון קלור מציע

לקבלתמידענוסףוליצירתקשר עםצוותמעון צ’ארלסקלור ניתן לפנות 03-5721623/4/6/7 :’ לטל 03-7313812 : לפקס , גבעתיים 7 לכתובת: רח’ רביבים maon-clore@cancer.org.il או באמצעותהמייל:

שהייהשל חמישהימיםבשבוע, מיוםא’ בבוקר עדיוםה’ בצהריים. חדריםמרווחים, אותםחולקיםשני מטופלים. בחדריםישנם שירותיםצמודים, מיזוג אוויר ומערכתתקשורתאחות-חולה. חדר תרבות, חדרי טלוויזיה, חדר מלאכה. שלושארוחותביום, הכוללותמזון טרי ומגוון, המבושל במקוםומותאםלצרכיםהדיאטטייםשל המטופלים. הסעותיום-יומיותלבתי החוליםובחזרה, בליווי מתנדבים מיומנים. מגוון רחב של פעילויותפנאי: התעמלות, מלאכת-יד, קוסמטיקה, עמדתאינטרנט. קבוצותתמיכהוהרצאותבהשתתפותמנחיםמקצועיים. אפשרותלהשתתףבפעילותמרכז התמיכה“חזקיםביחד” בביתמטי, ביתהאגודהלמלחמהבסרטן הסמוך לביתקלור.

לקבלתמידענוסףוחומר הסברהעל מחלותהסרטן ודרכי מניעתן פנו לאגודהלמלחמהבסרטן, ללאתשלום: טלמידעבשפההעברית 1-800-599-995 טלמידעבשפההרוסית 1-800-34-33-44 טלמידעבשפההערבית 1-800-36-36-55

לשרותי מידעמתקדמים: מרכז מידעוספריה 03-5721608 info@cancer.org.il או

לשרותתמיכהנפשיתראשוני: 1-800-200-444 טלתמיכה לנשיםהמתמודדותעםסרטן השד: 1-800-36-07-07 ידלהחלמה www.cancer.org.il בקרו אותנו באתר האינטרנט 1-800-35-46-46 לתרומות*:

המעון על שם סר צ’ארלס קלור לטיפול ולהשגחהבתקופתהטיפוליםהאונקולוגיים

ביתמטי, לזכרהשל מטילדהרקנאטי C האגודהלמלחמהבסרטן, מחלקתהסברהוהדרכה 53103 , גבעתיים 437 . , ת.ד 7 רח’ רביבים

2010 כל הזכויותשמורות, ינואר © פעילותהאגודהמתאפשרתהודותלתרומותהציבור, ללאמימון מתקציב משרדממשלתי כלשהו. לפקודתמסהכנסה. 46 תרומותלאגודהלמלחמהבסרטן מוכרותלצרכי זיכוי במס, על פי סעיף *

המעון ע“ש סר צ‘ארלס קלור עברית, רוסית, עלון - ערבית מידעעלהמעון ע”שסר צ’ארלסקלורבגבעתיים המיועדלחולי סרטן 123

טיפול ביתי תומך - פליאטיבי

זכויותושירותים לחולים ומחלימיםמסרטן

מילון מונחים באונקולוגיה עברית חוברת - מילון מונחים הקשורים במחלות הסרטן 128

122

121

עברית עלון - טיפול ביתי תומך - פליאטיבי לחולי סרטן

עברית, חוברת - ערבית, רוסית

מידעבנושאזכויותיהםשל חוליםומחלימיםוהשירותים העומדיםלרשותם

ניסוייםקליניים במחלת הסרטן

מידע לבעלי אילאוסטומיה עברית חוברת - מידע למנותחים או למועמדים לניתוח על דרכי ההתמודדות 163

מידע לבעלי אורוסטומיה עברית חוברת - מידע למנותחים או למועמדים לניתוח על דרכי ההתמודדות 162

מידע לבעלי קולוסטומיה עברית, ערבית, רוסית חוברת- מידע למנותחים או למועמדים לניתוח על דרכי ההתמודדות 161

עברית חוברת - מידע בנושא ניסויים קליניים במחלת הסרטן 145

להיפרד בכבוד עברית עלון - מדריך לקרובי משפחה המלווים חולה בימיו האחרונים 116

8

מידע למטופלים

* מידע על הטיפולים במחלות הסרטן

142 הזנה בעזרת גסטרוסטום (פג)

הטיפול* הכימי - כימותרפיה

עברית חוברת - חוברת הדרכה לשימוש בפג 134

טיפול בקרינה לערמונית עברית, ערבית חוברת - על הטיפול ותופעות הלוואי 151

צנתרים מרכזיים עברית, חוברת - ערבית, רוסית הדרכה למטופלים עם צנתרים מרכזיים 148

עברית, חוברת - ערבית, רוסית על הטיפול הכימי ותופעות הלוואי

טיפולבקרינהבאזור הבטן העליונה, הושטוהקיבה

154 טיפולבקרינה באזורהבטן והאגן עברית חוברת - על הטיפול ותופעות הלוואי

טיפול בקרינה באזור הראש והצוואר

טיפולבקרינה באזורהריאה וביתהחזה עברית, ערבית חוברת - על הטיפול ותופעות הלוואי 152

עברית חוברת - על הטיפול ותופעות הלוואי 156

עברית חוברת - על הטיפול ותופעות הלוואי 153

טיפול בקרינה באזור הראש (מוח)

אימונותרפיה עברית חוברת - טיפולים אימונותרפיים למחלת הסרטן 165

עברית חוברת - על הטיפול ותופעות הלוואי 157

* המידע על הטיפול המכוונן (ממוקד מטרה, ביולוגי) כלול בחוברות של המחלות השונות.

מידע על התמודדות עם תופעות הלוואי

האגודה למלחמה בסרטן

להיראות טוב להרגיש טוביותר

צעדים לאיכות חיים

קוויםמנחיםלפעילותגופניתלחוליםולמחלימים

שימורפוריות בגברים המתמודדיםעם מחלתהסרטן

חוברתהדרכהבנושאי היגיינה, טיפוחואסתטיקה למתמודדיםעםמחלתהסרטן

)ע"ר( האגודהלמלחמהבסרטן בישראל

בחילותוהקאות הנלוות לטיפול כימי וקרינתי

להיראות טוב - להרגישטוב יותר עברית חוברת - הדרכה בנושאי טיפוח והיגיינה בתקופת הטיפולים 125

114 צעדים לאיכות חיים עברית חוברת - הדרכה בנושא פעילות גופנית לחולים ומחלימים מסרטן

127

שימור פוריות בגברים - עברית חוברת מדריךלגברהמתמודד עםמחלתהסרטן בנושאי שימורפוריותוהקפאתזרע 109

עברית, חוברת - ערבית, רוסית

הדרכה להתמודדות עם בחילות והקאות

9

מידע למטופלים

לקבלתמידע ועלוני הסברהחינם: 1-800-599-995 "טלמידע" טל.

www.cancer.org.il 1-800-34-33-44 בשפההרוסיתטל. 1-800-36-36-55 בשפההערביתטל. מרכז מידע ושירותיםמתקדמים: info@caner.org.il 03-5721608 טל. לשירותתמיכהנפשי ראשוני: 1-800-200-444 “טלתמיכה" טל.

מיניותהגבר

1-800-35-46-46 טל. לתרומות*:

חוברתהדרכהלגברשחלהבסרטן

סטודיו בילט עיצוב: 19827

מחלקתהסברהוהדרכה האגודהלמלחמהבסרטן 53103 , גבעתיים 7 ביתמטי לזכרהשל מטילדהרקנאטי רחוברביבים 03-5719578 , פקס. 03-5721616 טל. לפקודתמסהכנסה. 46 *תרומותלאגודהלמלחמהבסרטן מוכרותלצרכי זיכוי במס, על פי סעיף

האגודהלמלחמהבסרטן

מדריך התמודדותעם נשירתשיער עברית, רוסית חוברת - מידע בנושא התמודדות עם נשירת שיער 130

חיי אישות וזוגיות עברית חוברת - מדריך לאישה הדתית שחלתה בסרטן 119

132

131 מיניות הגבר עברית חוברת - מידע לגבר שחלה בסרטן בנושאי מיניות ופוריות

מיניות ופוריות האישה

עברית, חוברת - ערבית, רוסית מידע בנושאי מיניות ופוריות לאישה שחלתה בסרטן

תשישות ועייפות אצל חולי סרטן

הטיפול התזונתי התומך בחולההסרטן

143

עברית, חוברת - ערבית, רוסית דרכי התמודדות עם תשישות ועייפות 146

141

עלון ייעוץ מיני עברית, אנגלית, עלון - ערבית, רוסית מידע על שירות ייעוץ מיני ארצי לחולים, מחלימים ובני זוגם 133

כאב והטיפול בו

עברית, חוברת - ערבית, רוסית

- עברית חוברת מידע בנושא כאב למתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם

הדרכה בנושא תזונה לחולים ולמחלימים מסרטן

רפואה משלימה וסרטן

עברית חוברת - מה חובה לדעת, כיצד כדאי לנהוג 147

סרטן השד - התמודדות וטיפול

אל בן/בת הזוג של אישה שחלתה עברית חוברת - מידע ותמיכה לבן הזוג של אשה שחלתה בסרטן השד 306

מדריך לאישה שאובחנה עם ממצא בשד -עברית, ערבית, רוסית חוברת מידע ועצות מעשיות לאישה שאובחנה עם ממצא בשד 300

שחזור שד עברית חוברת - מידע על אפשרויות ניתוח לשחזור שד 309

סרטן השד עברית, ערבית, רוסית חוברת- מידעעלהבדיקות, הטיפולוההתמודדות עםהמחלה 305

10

מידע למטופלים

הטיפול ההורמונלי בסרטן השד עברית, ערבית חוברת - מידע על הטיפול ותופעות הלוואי 312

טיפול בקרינה לשד -עברית, ערבית, רוסית חוברת מידע על הטיפול ותופעות הלוואי 311

עברית חוברת - מידע לנשים צעירות חולות סרטן השד 313

310

נשים צעירות וסרטן השד

לימפדמה - עברית, רוסית חוברת מידע והדרכה לאחר כריתת בלוטות לימפה

לקראת הטיפול בקרינהלשד

מדריך לרכישתתותב שד

- עברית חוברת מדריך לרכישת תותב שד (פרוטזה) וחזייה 315

את לא לבד עברית, ערבית, רוסית עלון - מידע על מתנדבות “יד להחלמה” של האגודה למלחמה בסרטן 316

320

318

איתך ובשבילך

עברית, ערבית, רוסית עלון - מידעעלמערךהתמיכהוהסיוע שלהאגודהלמלחמהבסרטן לחולותומחלימותמסרטן השד

תקליטור הדרכה - DVD פורמט

סרטון הדרכה לקראת הטיפול בקרינה לשד

גםאני התמודדתי עם סרטן השד

עברית כרזה - מתנדבות ‘יד להחלמה’ 384

ביחד אפשר לנצח עברית כרזה - מתנדבות ‘יד להחלמה’ 382

סרטן שד גרורתי - עברית חוברת מידע על המחלה ודרכי ההתמודדות 324

סרטן זה לא חיה עברית, ערבית חוברת - (באתר האגודה בלבד) סיפורלילדיםוצעיריםשאימם מתמודדת עם סרטן השד 321

מידע לילדים ומתבגרים חולי סרטן

א

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך שירותים ותמיכהכולללמען ילדיםחולי סרטן ובני משפחותיהם: מדי קיץ נופשמשפחות לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם: מקיימת האגודה למלחמה בסרטן נופשמשפחות ייחודי ומרגש בהשתתפות עשרות משפחות, להן ילד/ה חולה בסרטן, מכל מגזרי האוכלוסייההישראלית. הנופשמאפשרלכלבני המשפחה הפוגהלמספרימיםמהמאבקבמחלה, מהחרדהוהמתח, ואיסוף כוחותהדרושיםלהמשך ההתמודדות. ”תנו לילדיםאתהעולם“ פרויקטלזכרה של מירי שיטריתז“ל: במסגרת הפרויקט מממנת האגודה למלחמה בסרטן את נסיעתן של משפחותבהן ילד חולה סרטן הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים לשהייה בת שבוע ימים בכפר הילדים ”תנו לילדים הפרויקט המרגש וההדים את העולם“ באורלנדו, פלורידה. המתקבלים מהמשפחות, שזו לעיתים החוויה המהנה האחרונה שלהם כמשפחה, מחממת את הלב ומחזקת את חשיבותו של הפרויקטהייחודי. האגודה מעניקה מחשבים אישיים מחשב לילד חולה סרטן: ומעלה, אשר אין באפשרותמשפחתם 9 לילדיםחולי סרטן מגיל לרכושעבורםמחשב. המחשבניתן במטרהלסייעלילדיםהחולים בלימודיהם, בשמירהעל קשר עםחבריהם, ובניצול שעותהפנאי באופן חיובי ומעשיר. האגודה מממנת ומסייעת בהפעלה של פרוטוקולים ארציים כך לדוגמא, האגודה יזמה ומסייעת . לטיפול בילדים חולי סרטן בהפעלת פרוטוקול ארצי לטיפול בלוקמיה בילדים. הודות לפרוטוקול התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות בין ילדים שטופלו במרכזים השונים, כמו גם הבדלים בין ילדים ממגזרים שוניםבאוכלוסייה. האגודה מממנת עשרות פרויקטים ותקנים לצוות מקצועי , כגון אחיות, עובדות סוציאליות, המטפל בילדים חולי סרטן פסיכולוגים ועוד, במחלקות הילדים בבתי החולים ברחבי הארץ המסייעיםלילדיםולבני המשפחהלהתמודדעםמחלתם. האגודה מסייעת במימון בנייה ושיפוץ מחלקות אונקולוגיות ומחלקות ילדים בכדי לשפר ולהיטיב את הטיפול בילדים חולי סרטן בישראל.

האגודהמסייעתברכישתמכשור רפואי חדשני לטיפולבילדיםחולי סרטן במרכזיםהרפואייםברחבי הארץ. מתקיים בבית החולים לילדים פרויקט ”מעגלים שקופים של כח“: בהדסה עין כרם. דרך המשחק, כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה צוות התיאטרון להקל על הילדים בזמן הטיפולים, ולסייע בהתמודדותובחזרהלשגרתהחיים. האגודהמעניקהשירותייעוץלשיקוםנוירו-פסיכו-אונקולוגי לילדים המתמודדים עם גידולי ראש ועם תופעות הלוואי של הטיפול: השירות נועד לילדים מחלימים ולבני המשפחה וכולל ייעוץ ראשוני והכוונה, הדרכה לגבי חזרה לבית הספר ושיגרת חיים במשפחה ובקהילה. כמו כן, ניתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדיםעםהילדיםובני משפחותיהם, במחלקותהאונקולוגיותבבתי החוליםובקהילה. האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ימי כייף, בידור, מופעים ועוד: במהלך השנה מגוון ימי כייף ואירועים שונים למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם. במסגרת פרויקט ”אימפקט“ ווגופים אחרים, סטודנטים חונכים: משולבים מאות סטודנטים ברחבי הארץ במערך התמיכה לילדים חולי סרטן, לאחים לילדים חולים, לילדים שהוריהם חלו בסרטן, כמו גםבמחלקותובמכוניםבבתי החולים. כלהפעילויותוהפרויקטיםניתניםללאתשלום לרווחתהחולים, המחלימיםובני משפחותיהם בסיועפרויקט”ניצוץשלתקווה“ של האגודהלמלחמהבסרטן למידענוסףולהצטרפותלפעילותלמען ילדיםחולי סרטן ניתן לפנותלמיכלקהלני רכזתתחוםילדיםחולי סרטן במח‘ השיקוםוהרווחהשלהאגודהלמלחמהבסרטן או בדואר האלקטרוני: 03-5721678 . בטל michalk@cancer.org.il

פרויקטהשלמתחומר נלמד שלהאגודהלמלחמהבסרטן

סטודנטיםבמימון האגודהלמלחמהבסרטן מלמדיםילדיםחולי סרטן מגילגן ועדכיתהי״ב בפריסהארצית

ג

1-800-599-995 : ® ’טלמידע‘ www.cancer.org.il האגודהלמלחמהבסרטן - לחייםבריאים

צ

ל

מח‘ שיקוםורווחה האגודהלמלחמהבסרטן

א

סטודיו ליאתאפל

עלון השלמת חומר נלמד עברית עלון - פרויקט ״השלמת חומר נלמד” לילדים חולי סרטן 106

היבטיםלימודיים וחברתייםבהתמודדות עםילדחולהסרטן עברית חוברת - הדרכה לצוות החינוכי בבתי הספר 104

הטיפול התזונתי בילד חולה סרטן

ילדים ומתבגרים חולי סרטן

עברית חוברת - הדרכה בנושא תזונה לילדים חולי סרטן 102

101

עברית חוברת - מדריך להורים לילד חולה סרטן

11

מידע למטופלים

שימורפוריות בגברים המתמודדיםעם מחלתהסרטן

שימור פוריות בגברים - עברית חוברת 109

108 לדעת יותר על סרטן האשכים

בוגרים צעירים יוצאים לחיים עברית עלון - קבוצת תמיכה צעירים ) המתמודדים עם 30-20( מחלת הסרטן 107

- עברית חוברת מידעעלהמחלה, הטיפוליםודרכי ההתמודדות

מדריךלגברהמתמודד עםמחלתהסרטן בנושאי שימורפוריותוהקפאתזרע

דני במכון הקרינה - ראש עברית, ערבית חוברת - מידע לילדים המקבלים טיפול בקרינה לאזור הראש 111

דני במכון הקרינה - כללי עברית, ערבית חוברת - מידע לילדים המקבלים טיפול בקרינה לאזורים שונים בגוף 110

דני במכון הקרינה - עברית DVD דיסק טיפול בקרינה לילדים לאזורים שונים בגוף 011

דני במכון הקרינה - עברית DVD דיסק טיפול בקרינה לילדים לאזורי הראש 010

מידע על מחלות סרטן שונות

לוקמיה מיאלואידית )CML( כרונית

לוקמיה מיאלובלסטית )AML( חריפה

לוקמיה לימפובלסטית )ALL( חריפה

לוקמיה לימפוציטית )CLL( כרונית

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 204

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 203

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 202

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 201

לדעת יותר על מיאלומה נפוצה

למענהעל שאלותולקבלתמידענוסףוחומר הסברה על מחלותהסרטן ודרכי מניעתן, ללאתשלום: 1-800-599-995 :' 'טלמידע 1-800-34-33-44 : 'טלמידע' בשפההרוסית 1-800-36-36-55 : 'טלמידע' בשפההערבית

לשירותי מידעמתקדמים: 03-5721608 : מרכז מידע info@cancer.org.il

לשירותתמיכהנפשי ראשוני: 1-800-200-444 :' 'טלתמיכה

לנשיםהמתמודדותעםסרטן השד: 1-800-36-07-07 :' 'יד להחלמה

בקרו אותנו באתר האינטרנט: www.cancer.org.il

*2343 : *לתרומות

ביתמטי, לזכרהשל מטילדהרקנאטי 53103 גבעתיים 437 . , ת.ד 7 רח' רביבים

למען החוליםונגד המחלה

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור, ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו לפקודתמסהכנסה 46 * תרומותלאגודה למלחמה בסרטן מוכרותלצרכי זיכוי במס, על פי סעיף

השתלת תאי גזע/’מח עצם’ עברית חוברת - מידע על השתלת מח עצם כטיפול במחלות סרטן 208

206 לימפומה שאינה עברית עלון - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

207

עברית עלון - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 205

מיאלומה נפוצה

לימפומה ע”ש הודג’קין

)NHL( הודג’קין

עברית עלון - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

12

מידע למטופלים

סרקומה של הרקמות הרכות

גידולי מוח עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 221

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 213

סרטן ראשוני בעצמות עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 212

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 211

סרטן שניוני בעצמות

לדעת יותר על סרטן ראש-צוואר

למען החוליםונגדהמחלה

סרטן שניוני בכבד עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 232

231

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 224

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 222

סרטן ראשוני בכבד

סרטן בלוטת התריס

סרטן ראש-צוואר

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

סרטן הקיבה עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 236

סרטן הלבלב עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 235

סרטן הוושט עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 234

סרטן דרכי המרה עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 233

סרטן שלפוחית השתן עברית, ערבית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 241

סרטן המעי הגס והחלחולת עברית, ערבית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 237

סרטן המעי הדק עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 238

סרטן הכליה עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 242

13

מידע למטופלים

לדעת יותר על סרטן האשכים

סרטן פי הטבעת עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 244

108

סרטן הפות עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 251

סרטן הערמונית עברית, חוברת - ערבית, רוסית מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 243

- עברית חוברת

מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

סרטן גרורתי שמקורו אינו ידוע עברית חוברת - (באתר האגודה בלבד) מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 261

254

253

252

סרטן רירית הרחם

סרטן צוואר הרחם

סרטן השחלה

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות

מלנומה ממאירה של העור עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 262

עברית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 264

סרטן הריאה עברית, ערבית חוברת - מידע על המחלה, הטיפולים ודרכי ההתמודדות 263

גידולים נוירואנדוקריניים

14

אתר האגודה למלחמה בסרטן: www.cancer.org.il באתר האגודה ניתן למצוא מידע מפורט, מהימן ועדכני בנושאים רבים:

• מחלות סרטן שונות • דפי מידע על תרופות • מאגר מחקרים קליניים המתבצעים ישראל בנושא הסרטן • פורומים המנוהלים על ידי מיטב המומחים בנושאים שונים, כגון סרטן השד, תמיכה רגשית, זכויות החולים ועוד • מגוון פעילויות האגודה למען חולים, מחלימים, בני משפחה והציבור הרחב.

כל חומרי ההסברה ניתנים ללא תשלום

15

לקבלת מידע על מחלות הסרטן ללא תשלום: ® ‘טלמידע’ 1-800-599-995 telemeyda@cancer.org.il או בדוא”ל:

1-800-36-36-55

1-800-34-33-44

לשירותי מידע מתקדמים: מרכז מידע 03-5721608 info@cancer.org.il

לתמיכה נפשית ראשונית לחולים ולקרובים אליהם: ® ‘טלתמיכה’ 1-800-200-444 לנשים המתמודדות עם סרטן השד: ® ‘יד להחלמה’ 1-800-36-07-07 או בלחיצה על הכפתור הוורוד באתר האגודה למלחמה בסרטן

עיצוב: סטודיו בילט 001 : מק”ט

לתרומות: 1-800-35-46-46 תרומות לאגודה למלחמה בסרטן לפקודת מס הכנסה 64 מוכרות לצרכי זיכוי במס על פי סעיף

www.cancer.org.il 2018 נובמבר האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker