האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

תוכן העניינים

4 ................................................................................................................................................................................................................................................... דבר היו"ר 5 ............................................................................................................................................................................................................................................................ הוקרה 6 ............................................................................................................................................... 2018 פריסת תקציב המאבק בסרטן לשנת 7 ................................................... שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן 10 ............................................................................. שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים ובקהילה בתמיכת האגודה 11 ............................................................................................................................................................................................................. הסברה וקידום בריאות 28 ............................................................................................................................................................................................................................................. גילוי מוקדם 33 ........................................................................................................................................................................................................................................ שיקום ורווחה 51 .......................................................................................................................... שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל 53 .......................................................................................................................................................................................... המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור 55 ............................................................................................................................................................................................................................. הדרכה מקצועית 59 ...................................................................................................................................................................................................... ימי עיון וכנסים מקצועיים 62 ....................................................................................................................................................................................................................... כינוסים בינלאומיים 64 ............................................................................................................................................................................................................................................................. מחקר 68 ............................................................................................................................. קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה למלחמה בסרטן 69 ....................................................................................................................................................................................................................................... רישום ומעקב 71 .................................................................................................................................................................................................................. בנייה, מכשור ופיתוח 72 ...................................................................................................................................................................................................................................... שיתופי פעולה 78 ............................................................................................................................................................................................................. מחשוב ומערכות מידע 79 ......................................................................................................................................................................................................................... מתנדבים ואירועים 87 ....................................................................................................................................................................................................................... ידידי האגודה בחו"ל 91 ............................................................................................................................................................................................... 2017 ® מבצע 'הקש בדלת' 97 .................................................................................................................................................................................................... ® יושבי ראש 'הקש בדלת' 98 ........................................................................................................................................................................................................................... עיזבונות והנצחות 99 ................................................................................................................................................................................................... 2018 רשימת חברי ועדות 110 .................................................................................................................................................................................... סניפי האגודה למלחמה בסרטן

עריכה: מח' הסברה וקידום בריאות עיצוב גרפי: סטודיו בילט כל הזכויות שמורות © לאגודה למלחמה בסרטן (ע"ר), 2018

3

Made with FlippingBook HTML5