האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

פריסת תקציב המאבק בסרטן (באלפי שקלים) 2018 לשנת

ארגון, מנהל וסניפים 5,037

שירותים רפואיים וסוציאליים 3,072

רישום ומעקב 1,211 מחקר ופרוטוקולים קליניים 3,988

בינוי וציוד 1,549

6.2%

10.2%

הדרכה מקצועית 902

2.5%

1.8% 3.2%

8.1%

סך הכל שימושים 49,165

הסברה, קידום בריאות וגילוי מוקדם 13,869

28.2%

39.7%

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והוסטל) 19,537

פרוט באלפי ש"ח פרוט באחוזים

שימושים

6.2% 2.5% 8.1%

3,072 1,211 3,988 19,537 13,869

שירותים רפואיים וסוציאליים

רישום ומעקב

מחקר ופרוטוקולים קליניים

39.7% 28.2%

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והוסטל) הסברה, קידום בריאות וגילוי מוקדם

1.8% 3.2%

902

הדרכה מקצועית

1,549 5,037

בינוי וציוד

10.2% 100%

ארגון, מנהל וסניפים סך הכל שימושים

49,165

6

Made with FlippingBook HTML5