LA מיזוג אויר - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

Ai r f low

מפזרי אוויר מעוצבים פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים

קטלוג מוצרים

סלוטים

חריצים 3 סלוט צר -

חריצים 2 סלוט צר -

סלוט צר

נתונים טכניים

מחירים

אורך מירבי ללא חיבור

שוליים מבפנים

שוליים מבחוץ מ"מ 20

רוחב עם ברגים

מינימום לחישוב

רוחב

עומק

מחיר

תיאור מוצר

מטר 3.80

7.5

52

48

מ"מ 25

₪ 316

מ"א 1

1 סלוט צר חריץ

9016 מ’- 6 מ’ -צבעים 3.8 אחרים

0

מ"מ 20

99

95

מ"מ 25

₪ 360

מ"א 1

חריצים 2 סלוט צר

מטר 6

0

מ"מ 20

146

142

מ"מ 25

₪ 530

מ"א 1

חריצים 3 סלוט צר

מטר 6

0

מ"מ 20

193

189

מ"מ 25

₪ 690

מ"א 1

חריצים 4 סלוט צר

-

236

₪ 900

חריצים 5 סלוט צר

מטר 6

0

מ"מ 0

מ"מ 25

₪ 500

מ"א 1

חריצים 2 סלוט צר צוקל

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 202

יחידה

495*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 270

יחידה

795*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 306

יחידה

995*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 460

יחידה

1495*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 613

יחידה

1995*95 ח' 2 סלוט צר

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 766

יחידה

2495*95 ח’ 2 סלוט צר

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 919

יחידה

2995*95 ח’ 2 סלוט צר מרובע 1 סלוט צר חריץ כולל סגירה 600*600 מרובע 1 סלוט צר חריץ ללא סגירה 600*600

-

7.5

מ"מ 20

מ”מ 20

מ"מ 25

₪ 588

יחידה

-

7.5

מ"מ 20

מ”מ 20

מ"מ 25

₪ 501

יחידה

600*600 ח' מרובע 2 סלוט צר כולל סגירה 600*600 ח’ מרובע 2 סלוט צר ללא סגירה

מ”מ 20

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 911

יחידה

מ”מ 20

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 844

יחידה

חריצים 5 *ישנה אופצייה לסלוט

סלוט עבה

אורך מירבי לחתיכה

נתונים טכניים

מחירים

27 שוליים מבחוץ

18 שוליים מבחוץ

מינימום לחישוב

רוחב אפשרי

עומק

מחיר

תאור מוצר

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

38-69

מ"מ 50

₪ 333.00

מ”א 1

1 סלוט חריץ

מ'. -6 9016 מ' 3.2 אחר-

68-130

מ"מ 50

₪ 433.33

מ”א 1

חריצים 2 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

102-185

מ"מ 50

₪ 533.33

מ”א 1

חריצים 3 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

135-246

מ"מ 50

₪ 700.00

מ”א 1

חריצים 4 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

168-368

מ"מ 50

₪ 900.00

מ”א 1

חריצים 5 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

201-368

מ"מ 50

₪ 1,280.00

מ”א 1

חריצים 6 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

234-429

מ"מ 50

₪ 1,670.00

מ”א 1

חריצים 7 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

268-490

מ"מ 50

₪ 2,187.00

מ”א 1

חריצים 8 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 145.00

יחידה

495*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 232.00

יחידה

795*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 290.00

יחידה

995*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 615.00

יחידה

1495*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 580.00

יחידה

1995*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 1,027.00

יחידה

2495*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 1,233.00

יחידה

2995*95 ח' 2 סלוט

2 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

דקור פרמיום - במידות מיוחדות

ס"מ 12 שוליים

אורך מירבי ביחידה אחת

אחר

9016

עומק

תיאור מוצר

מחיר

מינימום לחישוב

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 257

מ"א 1

95 דקור פרמיום גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 386

מ"א 1

145 דקור פרמיום גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 514

מ"א 1

195 דקור פרמיום גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

מ"א 1

95 דקור פרמיום לבן על רקע שחור גובה

₪ 429

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 514

מ"א 1

145 דקור פרמיום לבן על רקע שחור גובה

מטר 3.8

מטר 5

מ”מ 27

₪ 686

מ"א 1

195 דקור פרמיום לבן על רקע שחור גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 3,214

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור פרמיום עד גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 4,286

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור פרמיום מעל גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 4,286

מ"ר 0.1

מ"מ לבן על רקע שחור 200 דקור פרמיום עד גובה

מטר 3.8

מטר 6

מ”מ 27

₪ 5,357

מ"ר 0.1

מ"מ לבן על רקע שחור 200 דקור פרמיום מעל גובה

דקור

נתונים טכניים

מחירים

/ 27 שוליים 10 שוליים

ללא שוליים

מ”מ 18 שוליים

עומק

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

מטר 3.2

מטר 3.8

20

₪ 3,000

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור עד גובה

מטר 3.2

מטר 3.8

20

₪ 4,300

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור מעל גובה

מטר 3.2

מטר 3.8

20

מ"ר 0.1

דקור שדרות שחורות

מטר 3.2

40

₪ 6,000

מ"ר 0.2

פילטר + דקןר נפתח על ציר

מטר 3.2

49

₪ 6,400

מ"ר 0.1

דקור עם משקוף עיוור

מטר 3.2

16

₪ 1,290

מ"ר 0.1

להבי הטיה אחוריים

מטר 3

30

₪ 5,300

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור צוקל עד

מטר 3

30

₪ 6,500

מ"ר 0.1

מ"מ 200 דקור צוקל מעל

מטר 3.2

24

₪ 3,000

מ"ר 0.1

סטריפליין חד/דו כיווני

פרמיום שחור לבן

פרמיום

רגיל ₪132

דקור במידות קבועות במלאי מיידי

₪ 200

₪ 173

500*95 דקור

₪ 150

₪ 200

₪ 173

600*95 דקור

₪ 165

₪ 200

₪ 187

800*95 דקור

דקור פרימיום

₪ 191

₪ 250

₪ 217

995*95 דקור

₪ 282

₪ 375

₪ 325

1495*95 דקור

₪ 373

₪ 500

₪ 500

1995*95 דקור

₪ 471

₪ 625

₪ 625

2495*95 דקור

₪ 569

₪ 750

₪ 650

2995*95 דקור

דקור

₪1,037

₪ 1,000

₪ 867

4000*95 דקור

₪ 185

-

-

400*200 דקור

₪ 321

-

-

800*200 דקור

₪159

-

-

400*150 דקור

₪ 206

-

-

600*150 דקור

₪ 307

₪ 267

1000*150 דקור פרמיום

0.7 דקור שוליים

₪ 460

₪ 400

1500*150 דקור פרמיום

₪ 613

₪ 533

2000*150 דקור פרמיום

₪ 767

₪ 667

2500*150 דקור פרמיום

₪ 920

₪ 800

3000*150 דקור פרמיום

₪ 573

₪ 400

1000*200 דקור פרמיום

₪ 860

₪ 600

1500*200 דקור פרמיום

₪ 1,147

₪ 800

2000*200 דקור פרמיום

3 3

₪ 1,433

₪ 1,000

2500*200 דקור פרמיום

₪ 1,720

₪ 1,200

3000*200 דקור פרמיום

3

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

סלוט צוקל

נתונים טכניים

מחירים

אורך מירבי ללא חיבור

שוליים מבפנים

שוליים מבחוץ מ"מ 20

רוחב עם ברגים

מינימום לחישוב

רוחב

עומק

מחיר

תיאור מוצר

מטר 3.80

48

מ”מ 25

₪ 283

מ"א 1

1 סלוט צוקל צר חריץ

מטר 3.80

מ"מ 20

95

מ”מ 25

₪ 500

מ"א 1

חריצים 2 סלוט צוקל צר

מטר 3.80

מ"מ 20

142

מ”מ 25

₪ 633

מ"א 1

חריצים 3 סלוט צוקל צר

סלוט צוקל

שחר

נתונים טכניים

רוחב אפשרי

עומק

מחיר

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

מטר 6

80

מ"מ 53

₪ 534.19

מ"א 1

שחר חריץ אחד

מטר 3.2

141

מ"מ 53

₪ 1,100.00

מ"א 1

שחר שני חריצים

MDF שחר

מטר 2.4

180

מ"מ 46

₪ 893.00

מ"א 1

₪ 338.00

יחידה

מעלות 45 תוספת לחיתוך

₪ 516.00

מ"א 1

קופסאת ניפוח כולל בידוד

₪ 428.57

מ"א 1

קופסאת ניפוח ללא בידוד

₪100 - *תוספת חיתוך גרונג

תריס אספקה קווים-שחר

4 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

מפזר אוויר תקרתי מרובע - סלוט SL

דגמים: 1 תקרתי חריץ חריצים 2 תקרתי

שניתן לקבל בשני אופנים חריצים. 2 ו - 1 חריץ

סלוט מרובע

*ניתן לקבל את הליבה עם אלומיניום, תקרה אקוסטית, תאורה.

סלוט צר

נתונים טכניים

מינימום לחישוב

שוליים מבפנים

שוליים מבחוץ

רוחב

עומק

תיאור מוצר

7.5

מ"מ 20

מ"מ 20

מ"מ 25

יחידה

כולל סגירה 600*600 מרובע 1 סלוט צר חריץ

7.5

מ"מ 20

מ"מ 20

מ"מ 25

יחידה

ללא סגירה 600*600 מרובע 1 סלוט צר חריץ

7.5

מ"מ 20

מ"מ 20

מ"מ 25

יחידה

כולל סגירה 600*600 ח' מרובע 2 סלוט צר

7.5

מ"מ 20

מ"מ 20

מ"מ 25

יחידה

ללא סגירה 600*600 ח' מרובע 2 סלוט צר

5

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

תריסי אספקה

אורך מירבי ללא חיבור

שוליים

מחיר כולל ווסת

מחיר ללא ווסת

מינימום לחישוב מ"ר 0.1

תאור מוצר

מטר 3.2

27 מ"מ

₪ 4,000

₪ 2,500

תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 4,625

₪ 3,125

מ"ר 0.1

תריס אספקה להב אחורי שחורי

מטר 3.2

27 מ"מ

₪ 6,000

₪ 4,500

מ"ר 0.1

אספקה לתעלה עגולה

27 מ"מ

₪ 293

₪ 143

יחידה 1

220*220 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 275

₪ 143

יחידה 1

300* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 290

₪ 154

יחידה 1

300*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 330

₪ 176

יחידה 1

300*300 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 317

₪ 142

יחידה 1

400 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 333

₪ 171

יחידה 1

400 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 333

₪ 171

יחידה 1

500 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 350

₪ 198

יחידה 1

500 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 350

₪ 199

יחידה 1

600* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 413

₪ 231

יחידה 1

600*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 523

₪ 275

יחידה 1

200*800 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 625

₪ 244

1 יחידה

1500 *100 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 767

₪ 312

1 יחידה

2000*100 תריס אספקה

מטר 3.2

27 מ"מ

0.1 מ"ר

אויר חוזר משולב עם אספקה

27 מ"מ

₪ 309

₪ 159

1 יחידה

להב אחורי שחור 300* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 323

₪ 160

1 יחידה

להב אחורי שחור 300*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 367

₪ 200

1 יחידה

להב אחורי שחור 300*300 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 328

₪ 170

1 יחידה

להב אחורי שחור 400 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 355

₪ 185

1 יחידה

להב אחורי שחור 400 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 355

₪ 200

1 יחידה

להב אחורי שחור 500 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 394

₪ 220

1 יחידה

להב אחורי שחור 500 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 391

₪ 220

1 יחידה

להב אחורי שחור 600* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 469

₪ 250

1 יחידה

להב אחורי שחור 600*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 590

₪ 300

1 יחידה

להב אחורי שחור 200*800 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 392

₪ 242

1 יחידה

להב אחורי שחור 600* 150 אוויר חוזר משולב אספקה

27 מ"מ

₪ 445

₪ 296 ₪ 378

1 יחידה

להב אחורי שחור 600*200 אוויר חוזר משולב אספקה

1 יחידה

להב אחורי שחור 800*200 אוויר חוזר משולב אספקה

27 מ"מ

₪ 527

אספקה משולב

תריס אספקה שדרות שחורות

תריסי אספקה

6 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

עגולים

JET ג’ט -

תקרות נמוכות

דגם

תיאור מוצר

מחיר

דגם

תיאור מוצר

מחיר

JET 150 JET 200 JET 250 JET 300 JET 350 JET 400

RCDL 150 RCDL 200 RCDL 250 RCDL 300 RCDL 350 RCDL 400 RCDL 450 RCDL 500

₪ 353

” 6 ג’ט

₪ 308

" 6 תקרות נמוכות

₪ 451

” 8 ג’ט

₪ 360

" 8 תקרות נמוכות

₪ 517

” 10 ג’ט

₪ 480

" 10 תקרות נמוכות

₪ 748

” 12 ג’ט

₪ 500

" 12 תקרות נמוכות

₪ 874

” 14 ג’ט

₪ 750

" 14 תקרות נמוכות

₪ 1,320

” 16 ג’ט

₪ 700

" 16 תקרות נמוכות

₪ 795

" 18 תקרות נמוכות

₪ 1,150

" 20 תקרות נמוכות

SJ ג’ט טבעות-

תקרות גבוהות

דגם

תיאור מוצר

מחיר

דגם

תיאור מוצר

מחיר ₪ 470 ₪ 500 ₪ 600 ₪ 650 ₪ 835

RCDH 200 RCDH 250 RCDH 300 RCDH 350 RCDH 400

SJ 200 SJ 250 SJ 300 SJ 350 SJ 400 SJ 450

” 8 ג’ט טבעות

₪ 673

" 8 תקרות גבוהות

” 10 ג’ט טבעות

₪ 864

" 10 תקרות גבוהות

” 12 ג’ט טבעות

₪ 951

" 12 תקרות גבוהות

” 14 ג’ט טבעות

₪ 1,020

" 14 תקרות גבוהות

” 16 ג’ט טבעות

₪ 1,662

" 16 תקרות גבוהות

₪ 1,240

” 20 ג’ט טבעות

תקרות גבוהות מתכוונן

מחיר

דגם

תיאור מוצר

VSR -12 VSR -16 VSR -20

₪ 1,000

” 12 תקרתי עגול מתכוונן

₪ 1,350

” 16 תקרתי עגול מתכוונן

₪ 1,670

” 20 תקרתי עגול מתכוונן

7

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

ממ”ד

יניקה / אספקה

תיאור מוצר

מחיר

מחיר

דגם

תיאור מוצר

₪ 219

” 8 ממ”ד

SV/EV -100 SV/EV -125 SV/EV -150 SV/EV -200

₪ 60

” 4 אספקה / יניקה

₪ 396

350*350 ” מסגרת 8 ממ”ד

₪ 80

” 5 אספקה / יניקה

₪ 380

380*380 ” מסגרת 8 ממ”ד

₪ 80

” 6 אספקה / יניקה

₪ 116

” 8 אספקה / יניקה

כיוונים 4 תקרתי

מחיר UB

מחיר ללא ווסת מחיר כולל ווסת

תאור מוצר

₪ 181

₪ 296

₪ 196

6 "תקרתי

תריס ממ”ד

₪ 237

₪ 296

₪ 216

9 "תקרתי

₪ 287

₪ 350

₪ 250

12 "תקרתי

₪ 350

₪ 453

₪ 320

15 "תקרתי

₪ 460

₪ 660

₪ 450

18 "תקרתי

מחליפי אריח

כיוונים 4 תקרתי

הערות

מחיר ללא ווסת מחיר כולל ווסת

תאור מוצר

ניתן לקבל

₪ 550

₪ 440

6 "תקרתי

במידות חוץ

₪ 550

₪ 440

9 "תקרתי

595 / 600

₪ 460

₪ 440

12 "תקרתי

605

₪ 588

₪ 420

15 "תקרתי

תריס ממ”ד מסגרת

ופינליין

₪ 660

₪ 45

18 "תקרתי

לב אספקה

תריס אספקה/יניקה

תיאור מוצר

מחיר ללא ווסת

מחיר כולל ווסת

₪ 330

₪ 230

” 9 לב אספקה + תקרתי

₪ 395

₪ 310

” 12 לב אספקה + תקרתי

₪ 517

₪ 440

” 15 לב אספקה + תקרתי

₪ 703

₪ 553

” 18 לב אספקה + תקרתי

₪ 600

₪ 500

” 9 לב אספקה + מחליף אריח

₪ 626

₪ 526

” 12 לב אספקה + מחליף אריח

₪ 686

₪ 510

” 15 לב אספקה + מחליף אריח

לב אספקה

מחליפי אריח

מחיר כולל ווסת

מחיר ללא ווסת

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 7,475

₪ 5,654

מ”ר 0.085

תקרתי

₪ 6,400

₪ 3,100

מ”ר 0.085

תקרתי לב אספקה

מחליף אריח

8 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

לוח מערבולת

דגם

מינימום לחישוב

SWCI-24 SWCI-28 SWCI-36 SWCI-48

יחידה

יחידה

יחידה

יחידה

לוח מערבולת

SWCI-48/2

יחידה

חריצים 2 סלוט צר

דקור

דקור פרימיום

דקור פרימיום שחור לבן

חריץ 1 שחר

ג’ט

תריס אספקה עגול

תריס נגד גשם

תריס יניקה עגול

תריס אספקה שדרות שחורות

תריס אוויר חוזר נפתח על ציר

כיוונים 4 תקרתי

9

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

אוויר חוזר

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 1,520

מ"ר 0.2

תריס אוויר חוזר

₪ 3,020

מ"ר 0.2

ווסת + אוויר חוזר

₪ 1,800

מ"ר 0.2

פילטר + אוויר חוזר קבוע

אוויר חוזר נפתח על ציר

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,520

מ"ר 0.2

פילטר + אוויר חוזר נפתח על ציר

₪ 2,000

מ"ר 0.2

אויר חוזר ליבה נשלפת ללא ציר עם פרפרים

₪ 715

יחידה

540 * 540 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 682

יחידה

פינליין 540 * 540 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 322

יחידה

540 * 540 אויר חוזר פלסטיק עם פרפרים

₪ 693

יחידה

600 - חוץ 545 * 545 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 770

יחידה

605 - חוץ 550 * 550 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 880

יחידה

590 * 590 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 858

יחידה

595 * 595 פילטר + אוייר חוזר נ.ע.צ

₪ 400

יחידה

595 - חוץ 540 * 540 אוייר חוזר

₪ 395

יחידה

פינליין 540 אוייר חוזר

₪ 400

יחידה

600 - חוץ 545 * 545 אויר חוזר

אוויר חוזר נפתח על ציר

₪ 427

יחידה

595 * 595 אויר חוזר

₪ 123

יחידה

140 * 140 אויר חוזר

₪ 136

יחידה

190 * 190 אויר חוזר

פילטר

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 589

מ”ר 0.2

פילטר חסין אש עם מסגרת

אוויר חוזר נגד גשם

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,475

מ"ר 0.1

אויר חוזר נגד גשם להב רחב

₪ 3,218

מ"ר 0.1

אויר חוזר נגד גשם להב צר

₪ 50

מ"ר 0.25

מחיר לרשת

₪ 210

יחידה

" 4 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 250

יחידה

" 6 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 290

יחידה

" 8 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 320

יחידה

" 10 אויר חוזר נגד גשם עגול

תריס נגד גשם

תריס נגד גשם

₪ 366

יחידה

" 12 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 470

יחידה

" 14 אויר חוזר נגד גשם עגול

₪ 162

יחידה

" 4 אויר חוזר נגד גשם כיפתי

₪ 260

יחידה

" 6 אויר חוזר נגד גשם כיפתי

₪ 347

יחידה

" 8 אויר חוזר נגד גשם כיפתי

10 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

AD דלת שירות -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 2,035

מ"ר 0.2

דלת שירות

₪ 1,530

מ"ר 0.1

דלת שירות ללא ציר

₪ 335

יחידה

400*400 דלת שירות

₪ 440

יחידה

500*500 דלת שירות

₪ 474

יחידה

600*600 דלת שירות

₪ 580

יחידה

540*540 דלת שירות

AC דלת שירות למדף אש -

AD דלת שרות

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 260

יחידה

295*205 דלת שירות מדף אש

₪ 395

יחידה

295*430 דלת שירות מדף אש

DG דלת גבס -

AC דף שרות למדף אש -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

₪ 335

יחידה

400*400 דלת שרות גבס

₪ 440

יחידה

500*500 דלת שרות גבס

₪ 580

יחידה

600*600 דלת שרות גבס

OBD-VCD ווסתים -

DG דלת גבס -

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

2023 מחירון

מ"ר 0.1

ווסת כמות

₪ 1,990

מ"ר 0.25

דמפר וויסות ידני גלגלי שיניים נסתרים

מ"ר 0.25

דמפר וויסות גלגלי שניים נסתרים הכנה למנוע/מנוע נסתר

₪ 244

יחידה

" 6 מדף ויסות עגול

₪ 262

יחידה

" 8 מדף ויסות עגול

₪ 294

יחידה

" 10 מדף ויסות עגול

OBD-VCD ווסתים

אל חזור

2023 מחירון

מינימום לחישוב

תיאור מוצר

₪ 3,898

מ”ר 0.25

תריס/דמפר אל חזור

30% *להב קצר בתוספת

11

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים

04-827-1777 טלפון www.ramaf.co.il

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease