LA מיזוג אויר - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

תריסי אספקה

אורך מירבי ללא חיבור

שוליים

מחיר כולל ווסת

מחיר ללא ווסת

מינימום לחישוב מ"ר 0.1

תאור מוצר

מטר 3.2

27 מ"מ

₪ 4,000

₪ 2,500

תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 4,625

₪ 3,125

מ"ר 0.1

תריס אספקה להב אחורי שחורי

מטר 3.2

27 מ"מ

₪ 6,000

₪ 4,500

מ"ר 0.1

אספקה לתעלה עגולה

27 מ"מ

₪ 293

₪ 143

יחידה 1

220*220 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 275

₪ 143

יחידה 1

300* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 290

₪ 154

יחידה 1

300*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 330

₪ 176

יחידה 1

300*300 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 317

₪ 142

יחידה 1

400 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 333

₪ 171

יחידה 1

400 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 333

₪ 171

יחידה 1

500 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 350

₪ 198

יחידה 1

500 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 350

₪ 199

יחידה 1

600* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 413

₪ 231

יחידה 1

600*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 523

₪ 275

יחידה 1

200*800 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 625

₪ 244

1 יחידה

1500 *100 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 767

₪ 312

1 יחידה

2000*100 תריס אספקה

מטר 3.2

27 מ"מ

0.1 מ"ר

אויר חוזר משולב עם אספקה

27 מ"מ

₪ 309

₪ 159

1 יחידה

להב אחורי שחור 300* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 323

₪ 160

1 יחידה

להב אחורי שחור 300*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 367

₪ 200

1 יחידה

להב אחורי שחור 300*300 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 328

₪ 170

1 יחידה

להב אחורי שחור 400 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 355

₪ 185

1 יחידה

להב אחורי שחור 400 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 355

₪ 200

1 יחידה

להב אחורי שחור 500 * 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 394

₪ 220

1 יחידה

להב אחורי שחור 500 *200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 391

₪ 220

1 יחידה

להב אחורי שחור 600* 150 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 469

₪ 250

1 יחידה

להב אחורי שחור 600*200 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 590

₪ 300

1 יחידה

להב אחורי שחור 200*800 תריס אספקה

27 מ"מ

₪ 392

₪ 242

1 יחידה

להב אחורי שחור 600* 150 אוויר חוזר משולב אספקה

27 מ"מ

₪ 445

₪ 296 ₪ 378

1 יחידה

להב אחורי שחור 600*200 אוויר חוזר משולב אספקה

1 יחידה

להב אחורי שחור 800*200 אוויר חוזר משולב אספקה

27 מ"מ

₪ 527

אספקה משולב

תריס אספקה שדרות שחורות

תריסי אספקה

6 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease