מעבדת השיניים - גיליון 57 - מרץ 2019

מה נעשה באגודה

5 פתיחת הרשמה לקורס מומחים

אגודת טכנאי השיניים בישראל והמועצה המדעית של אגודת טכנאי השיניים בישראל שמחה להודיע על פתיחת מחזור חדש .2019 לקורס לדרגת מומחה בטכנאות שיניים שיפתח במהלך שנת שנים מיום קבלת הדרגה והרואים עצמם 6 לצורך זאת ניתנת בזאת הודעה לחברים טכנאים בעלי רשיון אומן עם ותק של כמעומדים מתאימים לקורס לדרגת מומחה בטכנאות שיניים. הרחבת הידע המקצועי, פיתוחו והעשרתו, לימוד טכניקות וחומרים חדשים וחשיפה לתחומים באפשרויות מטרת הקורס: טיפול חדשניים הן בהיבט המעשי והן בהיבט התיאורטי תוך שימת דגש על אינטגרציה בין המקצועות השונים. שנים. 3- במהלך השנה וימשך כ הקורס ייפתח: שעות לימוד כמפורט בתקנות. בקורס יטלו חלק מיטב המרצים והמומחים בארץ במקצועות ההתמחות 500 הן דרישות הקורס השונים: פרוטטיקה, כירורגיה, אוקלוזיה, תותבות. המועמדים יעברו ועדת קבלה. מההרצאות הפרונטליות ובמעבדות המעשיות בכל אחד מהנושאים הנלמדים. 80%- ב נוכחות חובה בסיומו של הקורס, וכתנאי לקבלת התואר על הבוגרים להגיש עבודה ותיערך בחינה של משרד הבריאות. תל-אביב. 31 במשרדי אגודת טכנאי השיניים, רח' טרומפלדור המפגשים יערכו .03–5280810 פרטים והרשמה במשרדי האגודה בטלפון מספר המקומות מוגבל. חג הפסח חג הפסח הוא חג הולדתו של עם ישראל, חג התהוותו הלאומית. היציאה מעבדות מצרים הפכה שבט עבדים לאומה נבחרת. יציאת מצרים הייתה מאורע מרכזי, בעל חשיבות ראשונה במעלה בתולדות עמנו. התורה מקדישה פרשיות רבות למאורע נשגב זה, מתארת את כל פרטי השתלשלותו, ומפרטת בהרחבה את הדינים ואת ההלכות הקשורים בהכנת קרבן הפסח ובהקרבתו. "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". התחושה שעם קטן יוצא ממצרים מעבדות לחירות, משעבוד רוחני לגאולה אמיתית ולעצמאות בקבלת התורה מסיני, היא השלב החשוב ביותר בדרך להתהוותו של העם ולהתעלותו לקראת מעמד הר סיני ולקראת התנחלותו בארץ האבות. ארץ מצרים שימשה לעם ישראל מעין "כור ההיתוך" להתחשלותו לקראת ייעודו האמיתי – קבלת עול מלכות שמים. יציאת מצרים מוזכרת בתיאור כל חג ומועד אחר בתורה, כשם שהיא מוזכרת בהרבה מצוות אחרות בתורה. סיפור יציאת מצרים עובר כחוט השני גם בספרי הנביאים והכתובים ומשתלב במסורת ובהוויי החיים של עם ישראל. בכל תפילה ובכל מאורע בימות השנה חוזרות ונשנות המילים "זכר ליציאת מצרים". יציאה זו הטביעה את חותמה לא רק על עם ישראל, אלא על כל התרבות האנושית. מתוך החשכה הגדולה הפציע אור גדול, אור של ערכים, אור של מוסר שרישומו ניכר אף באומות העולם. כאשר נסב אל שולחן ליל הסדר בליל יום חירותנו ונאמר את המשפט של רבן גמליאל: "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, מצה ומרור", נבין את המשמעות האמיתית של היות עם ישראל העם הנבחר הנאבק משחר ההיסטוריה על קיומו הגשמי והרוחני. המרור הוא זכר לעבר המר, לקשי השעבוד, לסבלות מצרים, ולכן הוא אחרון במעלה וטפל לראשונים, שהם סמלי הגאולה. המצה היא זכר ללחם עוני בעבר ורמז לחבלי הגאולה בהווה: חצייה עבדות וגלות וחצייה חירות ופדות. הפסח כולו דרור, והוא מסמל את הגאולה הרוחנית, את חירות הנפש לאור גילוי השכינה, ולכן "הפסח" הוא הראשון במעלה והנכבד ביותר מבין השלושה. תקופה הולכת ותקופה באה, והחג לעולם עומד. אם נשכיל להטמיע את ערכי הרוח והמוסר דרך הבנת מהות החג והמועד, תהיה חירות עם ישראל חירות של אמת.

6

57 מעבדת השיניים

2019 מרץ l

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online