סיפור חיי - סיפורה של ברוניה ליפא

"ęĕĕēĐ ġĤČč ęďČĐ ĦČ ęĕĕģĚĐ ČđĐ ěđĤėĕĒĐ" đĔČĢđĘ ďđď ĘČđĚĥ

Ħđčĕĥēđ čĤ ĖĤĞ ĦđČđĤ , ěđĘđčĒ ĦđĤđď ģĕĦđĐ ĤčēĘ ĐĦđĚĞĐđ ěđĘđčĒ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ěĞĚĘđ ęĚĢĞ ěĞĚĘ ,ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦ ,ĐČđĥĐ ĕĘđĢĕĜ Ęĥ ęĕĕēĐ ĕĤđĠĕĝ ďđĞĕĦĘ ĐĘđďĎ .ġĤČčđ ĤđĒČč ęĕČčĐ ĦđĤđďĐ ęĕĤĠĝĚĐ ęĞ đĥĎĠĜ ĤĥČ (ęčđĤč) ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦ ęĕčďĜĦĚ đĝĕĕĎĦĐ ęĒĕĚĐ ĞđĢĕčĘ ęĕĥďđē ĤĠĝĚ đĥĕďģĐđ ĦđĜĘčĝčđ ĦđĤĕĝĚč ęĦėČĘĚ đĥĞ ęĕďĞĦĚĐ .ęĦĕčč ęĕĕēĐ ĕĤđĠĕĝ ĦČ čĦėĐ ĘĞ ĦđĘĞĐĘ ĕďė ęĜĚĒĚ ĦđďđĦ ĕĜĠč ęčĕĘ ĦČđ ęĦĕč ĦČ đēĦĠĥ ,ęĐĕĕē ĤđĠĕĝč đĠĦĕĥĥ ęĕĤĠĝĚĐ ĘėĘ ĐďđĦ .ęĕďĞĦĚĐ .čđĔĐ ěđĢĤĐ ĘĞđ ĐĚđĤĦĐ ,ĐĞģĥĐĐ ĘĞ ęĕčďĜĦĚĘ ĐďđĦ .ĔģĕđĤĠĐ ęđĒĕĕ ĘĞ ĦđĤđď ĦđđĢđ ĤĕĢģ ĘėĕĚĘ ĐďđĦ Ęĥ ĐėĕĤĞĐđ ĐĐĎĐĐ ĘĞ ĦđčĤ ĦđĞĥ ĐĜđĚČ ĐĦĕĕĐĥ ĦĕĠđĜĚ ġĕčđčđģĞĕ ĕčėĘ ĐďđĦ .ĦđĤčđēĐ

ģĕĦđđĐ ĤčēĘ ĐĦđĚĞč ĦčďĜĦĚ ,ĝ"đĞ ,čĢģ ĐĚđĘĐĕ ĕ"Ğ ĐđđĘđ ěĎĤđČ ,ĘĐđĜ ęĒĕĚĐ .ěđĘđčĒ ĦđĤđď

¨ĐĦēĠĥĚđ ČĠĕĘ ĐĕĜđĤčĘ ęĕĕďĞĘč ěėđĦĐ ĘĥĦđĕđėĒĐ Ęė

Made with FlippingBook flipbook maker