סיפור חיי - סיפורה של ברוניה ליפא

ġĤČč ęĕĕēč ĦđčĘĦĥĐĐ

ĘĞ ĐČĤģĜĥ) ĤĦĝČ ĐĤđėčĐ ĦčĐ .1949 ġĤĚč ďĞ 1948 Ęĥ ĐĜĥĐ ĥČĤ Ďē čĤĞĚ đĜĕĕĐ ĤđĎĕč .ĤđĎĕ ĦČ đĜčĒĞ ęĕĕĥďē Ħč ĐĦĕĕĐĥėđ 1949 ĤČđĜĕč ĐďĘđĜ (ĕĚČ ęĥ đĜĘĥ ĐĢđčģĐĚ ęĕĤčē ĒČ đĕĐĥ ĦđĤĚĘ ĤēČ ġđčĕģĘ ĦėĘĘ ĐĢĤ ČĘ ęĎđ ġđčĕģč ĤďĦĝĐ ČĘ ĐĕĤČ .ęĥĘ ĦėĘĘ ĐĢĤ ČĘ ČđĐ ĘčČ .ĦđČĔĎĐ ĕĚēđĘ ĦČ ďĝĕĕĘ ĕďė đĜĎĤČĦĐĥ ěĕĘđĠĚ ĖėĘ ĕđĜč ĐĕĐ ČĘđ ĐďđčĞĐđ ęĕĕēĐ ĖĘĐĚ ĘĞ ĔĕĘēĐĘ ĐĢĤ ČđĐ .ĔĝĕĘČđďĕčĕďĜĕČ ĐĕĐ đĞčĔĚ ,ĐĕĤČ .ĦđĥĞĘ đĕĘĞ ĐĚ Ğčģĕ ĤēČ đĐĥĕĚ ęđĕ Ęėĥ -ďĘČčč ĐĦēĠĥĚ ęĞ ĐĤĤđĎĦĐđ ĐĢĤČ ĐĞĕĎĐĥ ĐĕĤČ Ęĥ Đďđď Ħč đĜĦđČ ĐČĢĚ ĦČĒĐ ĐĠđģĦč ĦđĦĘďđ ĦđĜđĘē ĕĘč ,Ĥďē ďđĞ ĐĕĐ ęďĕĘđ ĦĠĝđĦ đĒĕČ ęĞ Ĥďē ęĥ đĘčĕģ ęĐ .ěĜē ĘĦ ČĕĐ Ėĕĕĥ-Č ěĜē ĘĦč ęĕĥđĔĜ ęĕĦčĚ ĦđĦĘďđ ĦđĜđĘē đČĢĚ ,ĐďđďĐ Ħč Ęĥ ĐĘĞč ęĞ ĕĘĞč ĒČ .đč ĤĎ ČĘ ĥĕČĥ .ęĥĘ đĜĤčĞđ ĤďēĐ ĦČ đĜĕģĦĐđ ,ěĜē ĘĦĘ ĐďđĚĢđ īĤđď ěčī ęđĕĐ ĦČĤģĜĥ ,ĐĝČđđēđ ĕĤēČ đĜĞĎĐ đĜēĜČ .ĐĠĕēĘ ĞĕĎĐĘ Đĥģ ĐĕĐ ĦđĞĤđČĚĐ ěĚĒč ěėĘđ ,ęĕčĤĞ đĤĎ Ĥđď ěččđ ěĜē ĘĦč .ĥđĔĜ ĐĕĐ Ĥčė ęđģĚĐđ ĐĚēĘĚĐ .ĘĥĚĘ ,ĦđčĢēĚč ďčĞ ČđĐ .ęĕďčđĞ ęĕėĕĤĢ đĕĐ ęĞĠ Ęėč ĐďđčĞ ĦėĥĘč đĘ đĜĦĜĥ ĐĚč ďčĞ ĐĕĤČ ČĘ ęČ ęĎ .ĐďđčĞ ęđĕ ĎĕĥĐĘ ĐĕĐ ĤĥĠČĥ ęđģĚ ĘėĘ ĖĘĐ .ĐĕĜč ĤĚđē ęĥĚ đČĕĢđĐđ ĦđĤĞĚ đĕĐ ďēČ ďĢĚ ĐĠĕēĘ ĖĤďč :īĕĢēđ ĞčĤČī ĐčĢēĚč ĐĜđč ĘĘđĝ ĖĤď ĐďđčĞ Ęčĕģĥ ďĞ .đĘĥ ĞđĢģĚč Ęĥ ĦĠĝđĜ ĐčĢēĚ ĐĦĕĐ ĐĕĤēČđ ,īďēČ ĤĔĚđĘĕģīč ĐĦĕĐ ČĕĐđ ,ĐĝČđđēđ ěĜē ĘĦ ďĕĘ ĐčĢēĚ ĐĦĕĐ ĕďė ĤĐĐ ĦČ ęĕĢĢđĠĚ đĕĐ .ĔĕĚĜĕď ęĞ ďđčĞĘ ĘĕēĦĐ Ėė ĤēČđ ĤĕđđČ ĥĕĔĠ ęĞ ďčĞ ĐĘĕēĦ .ďĕĝđ ěčČ ĘĞđĠė ĐĘĕēĦ .ĐĜĥ 32 ęĥ ďčĞ ČđĐ .ěĜē ĘĦ Ęĥ ĕĤēĝĚĐ ĒėĤĚĐ ĘđĚ ĐĒ ęđĕĐ .ĐĕĜč ĤĚđē ĤĢĕĕĘ ġĠĜ ĤĚđēč đČĘĕĚ ęĦđČĥ ĦđĤđč đĥĞĥ ęĕĤĕĥėĚ đČĕčĐ ĐĕĜĚĤĎĚ ęĕĕđĢĕĠ đĘčĕģĥėđ ĤĕđđČ ĥĕĔĠ ęĞ ĦČ ĞĚĥ ĖČ ĦĕĤčĞ Ĥčĕď ČĘ ČđĐ .ěđĕĜėĔč ĝĤđģĘ ĖĘĐ ĕĘĞč ĒČđ .ĦĜėđĝĚ ĐĦĕĕĐ đĒ ĐďđčĞ .đčĢē Ėėđ ġđĢĕĠ"č ĔĕĚĜĕď ęĞ ďđčĞĘ ĖĚĝđĐĥ ěđĥČĤĐ ĐĕĐđ ęĕĤčĝĐĐ ĦČ ĦĕĜĘđĠč čĦė ,ĐĦđČ ěĕčĐđ ĐĠĥĐ ."ģđĚĞ .ęđĤďč ĦĘĕČ ĘĚĜĘ ďĞđ ěđĠĢč ĐĜđĚĥ ĦĕĤģĚ ĞĝđĜ ĐĕĐ đĒ đĦďđčĞ ĦĤĎĝĚč Ęė ĦČ čĥēĘ Ğďĕĥ ,ęĕĢđĢĕĠč đďčĞĥ ęĕďďđčĐ ěĕč ĐĕĐ ČđĐ ĕė ĦđĞđčĥ ęĥ ĐĕĐ ĦĘĕČ ĘĚĜ ĦČ đĜčĥė ĘĞ ďĚĘ ČđĐĥ ĐĠđģĦĐĚ ĤĚđē ĕĘ ĥĕ .ĐĒč ĦđĕēĚđĚ đĘ ĐĦĕĕĐđ ęĕĞĘĝ đĕĐ ĘĚĜč .ġđĢĕĠč Ĥđĥģĥ ĐĚ .ĐĜĥ ĐĤĥĞ ĥĚēė ďčĞ đĒ ĐďđčĞč .Ėė

29

Made with FlippingBook flipbook maker