סיפור חיי - סיפורה של יהודית עמית

°Ÿ£© ¢¬ª

p¯¡¶²Ÿ ¡£Ÿ°ª £®ž´§£ ³¶žª £®° ¢·© ¢§¢ °Ÿ£©¬ §ª· £·ž¶¢ £¶©§¤¢ p«§·£¶§² §ªŸ ªŸ¬¦ °Ÿ£© ¢¤· ¢¥£¦Ÿ §¸§§¢ §®ž£ nªŸ¬¦ °Ÿ£© ¢¤· £®ª ¶¬ž® p°Ÿ£©ª ¶·µ žªª ªŸ¬¦ ž£¢ ªŸ¬¦¢· §ª °¡£® ¬¤ ¶£Ÿ°© µ¶ §°Ÿ£©Ÿ £®µ²¸¯¢ £®ž ¨ž n«§§ª£· §Ÿ¥¶ ·µ §°Ÿ£© «° ¸£¶ £Ÿ¬¢ ¸ž £®§ž¶ µ¶§¢  Ÿ pªŸ¬¦ p¸¦¢£ª¢ ·¬·Ÿ «§¬¸ «£§ «§ž´¬®·© n±§¡° «§§ª£· Ÿ¥¶ ·µ °Ÿ£©· £®Ÿ¢ «§®· ¶£Ÿ°© p¶°£®¢ ¸¶Ÿ¥ ª· Ÿ§´µ¸Ÿ ªª©® žª ž£¢ §© n¡§¬¸ žª ¨ž n£ §·¢ª £®¥ª´¢ «§¬°²ª

¶¡°¬¢

p·¡¥¢ «£µ¬Ÿ ¢¡£Ÿ°¢ «£§ ¸ž¶µª ¸· ¶® §¸Ÿ´§§¸¢ ¶µ£ŸŸ «©·¢ žª ¢Ÿ¶¢ p¶£¯ž «§¥¬´ £ª§ž£ ¶£µ°ª ¨§¶´ «§Ÿ·° ¢¤§ž ¶§Ÿ¯¢ ¢¡£Ÿ°ª £®¸£ž ªŸ§µ· ¶Ÿ¥¢ p£®Ÿ·µ¢ ªŸž n£®Ÿ¢ p¶¡°¬ £®§ž¶ £®§§¥Ÿ ¢®£·ž¶ «°² p¶¸£§Ÿ ¸£· ¶® £®§§¢ p«§¶¡°¬¢ ¸µ£ª¥ ¸°· ¢°§ ¢ ¤ž£ ¢£Ÿ ¶¸£§· ¢¬© n¢ª°¬ª ¶¡°¬¢ ¸ž §¸¬¶¢ pª§¥¸¢ª ¨§¶´£ Ÿ£·§°ª ¢µª¥ ªŸ§µ ¡¥ž ª© p§¸Ÿ¶µŸ ¢¡¬°· §¸¶Ÿ¥ ·ž¶ ª° ¸¥® ž£¢ ¨¶¡Ÿ· žªž n¢¦¬ª £¸£ž §¸¡¶£¢£ ª¤¬ª£ n¸§¶·²ž¢ ¸£¶§¢¬Ÿ ¢ž²¶¬ª £´§¶¢ ¢¸£ž p¢ª¢Ÿ£ ¢µ§®ž² n¢ª£¡ ¢¬£¢¬ ¢¶´£® ¡§¬ p¢Ÿ£ ª ¶¡°¬¢ ¸ž «§¶¢ª §ž· §¸¡¬ª §®ž£ n§¥¦· ¢§¢ °´²¢ £®ª£©

pppŸ¸©¬¢ ¸ž ¶£¯¬ª ¥©·

£®¬¬ ¢·µ§Ÿ n§ªž ¡ª§¢ ¸ž ¢¥¶§ž· ¢¥²·¬ n¢§¶ ª£ŸŸ £®¶´°·© n³¶žª £®ª· °¯¬¢ ¸°Ÿ §ªž p£¡°§ª £¸£ž ¥£ª·ª n¢´¶ž °§ § ¶·ž©· n·µŸ¸¢ ž£¢ pªž¶·§ ³¶žª Ÿ¸©¬ £¸§ž ¸¥µª pŸ¸©¬¢¬ ¥©·ppp£ ¢´¶ž £®¸§ž ¨§·¬¢£ ¢¡££¤¬Ÿ £¸£ž «· nŸ¸©¬¢ ¸ž ¥µª §¸¥©· n§£ž‘ |¶¸¯ž n¸ª²¦¬ª ¶¬ž£ Ÿ¸©¬Ÿ ¶©¤® n¸£¶Ÿ°¬Ÿ £®§§¢·© n«§·¡¥ ¢¬© ¶£Ÿ°© p³¶žŸ ¸Ÿ£¸©ª Ÿ¸©¬ ¥£ª·ª Ÿ§§¥ §®ž n§¶¬ ª p¶Ÿ£¡¬ ¢¬ ª° §ª ¢ž¶¸‘ |¶¸¯ž pµ£¥´Ÿ ¢´¶²£ ¢²¦°¬¢ ª° ¢ª©¸¯¢ ¶¸¯ž p¢ª ¸®£ ¢¡££¤¬¢¬ ¢²¦°¬¢ ¸ž ž§´£¢ §ªž ¸µ¥£´ ¸ž ¢¬ª n¢¶µ ¢¬‘ |§ªž p«¢§ªž ¨¸£ž ¥µž §®ž£ £®ª· ³£Ÿ§µ¢ ¸¶Ÿ¥ ¸ž¤ §© nµ£¥¶ ¸©ªª ¨§¶´ žª ¢¸ž‘ |¶¸¯ž ¸£· ¶¸¢¢ p¢§¶ ª£ŸŸ ¢¸£¥ž¬ ¢§¥ «£ª· ¸·§¶¡ ž§Ÿ¢· ¶¶Ÿ¸¢£ ¢¥²·¬ª °§ ¢ §ªž £Ÿ¢ž¸¢ n£§¡¥§ £¶ Ÿ£ £ª¡ «¢ n«¢ª· ¸Ÿª ¶Ÿ¥¸¢ n«ª´ž ³¬£ž£ ¶ž·® ž£¢ p¢ª£¡ ¢¸§§¢ §®£¶²°‘ ¸ª¢µ¬ ª° ¸¥´®¬¢ n¦§Ÿ· ¢§¬ n¸©¶°£¬ ¸§žµ§¤£¬ ž§¢£ ¢¶§§¶µ ¢·° ž£¢ p£ž·§®£ p¶²¥ µ¬°Ÿ·

hj

Made with