בשבילנו - טיולים בשבילי העמק 5.3.21

ח ל " צ

בשבילנו ט י ו ל י ם ב ש ב י ל י ה ע מ ק

5.3.21

כ " א ב א ד ר ת ש פ " א

ש נ ו ת ק ה י ל ה 9 0 ע מ ק ח פ ר ח ו ג ג

1 2 . 3 . 2 1 - ב מ ק ר ה ש ל ג ש ם ה א י ר ו ע י ד ח ה ל | ה א י ר ו ע י ע ר ך ב ה ת א ם ל ה נ ח י ו ת מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ה ר ש מ ה ב א ת ר ה מ ר כ ז ה ק ה י ל ת י ע מ ק ח פ ר ב ת מ י כ ת מ ש ר ד ה ת ר ב ו ת ו ה ס פ ו ר ט

Made with FlippingBook Online newsletter