חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

קהילת עמק חפר היקרה, אנ ו שמחות ומתרגשות להצי ג לכן ו לכם את חוברת הפעי ל ו י ות והחו ג ים לשנת תשפ" ג . חי י התרבות והפנאי של עמק חפר , הכו לל ים שפע של אי ר ועים, פעי ל ו י ות, חו ג ים ומפגשים קהי לתי ים, הם הלב הפועם שלנ ו , ובכל שנה אנ ו פועל ים על מנת לשפר , לג ו ו ן ו להוסיף עוד ועוד מענ ים איכותי ים, משמעותי ים ומהנ ים. צו ות המרכז הקהי לתי האז ו ר י עמל רבות בחודשים האחר ו נ ים על מנת להכי ן עבו רכם תכנ ית גדושה בחו ג ים ובפעי ל ו י ות פנאי מג ו ו נ ות, לכל הג י ל ים, אשר י ועבר ו על ידי צו ות מי ומן ומקצועי של מדר יכות ומדר יכים. פעי ל ו י ות תרבותי ות, חברתי ות וספו רטיבי ות אלה יאפשר ו לכן ו לכם גם מפגש מענ י י ן ומעשי ר עם קהי לת עמק חפר , ו י זמנ ו היכר ו י ות חדשות סביב תחומי ענ י י ן משותפים. מאחל ות לכו לנ ו שנת פעי ל ות מוצלחת ומהנה בחו ג ים, בהרצאות, בהופעות ובאי ר ועים! שלכן ושלכם,

מנהלת אגף קהילה ו ישובים

ראשת המועצה ד"ר גלית שאול

נחמה כהן

תוכן הענ י נ ים

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ילדים 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נ וער 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צעי ר ים 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הור ים 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבו גר ים 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ותיקים 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לוח חופשות 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקנ ו ן 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרטי קשר

הרשמה לחו ג ים באתר המרכז הקהילתי עמק חפר MK-HEFER.ORG. I L

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online