חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

צהרו נ י המרכז הקהילתי בעמק חפר נעים להכיר!

המרכז הקהילתי עמק חפר מפעיל ומנהל מערך צהרו נ י ברחבי העמק. 40 - של כ מתו ך חשיבות ההתמקצעות של התחום פועלת בשנתי ים האחרו נ ות מחלקה י יעודית, העוסקת בנ יהול מסגרות הצהרו נ ים על כלל ההיבטים ו זאת תו ך חיבור לשלוחות המרכז הקהלתי המהו ות עו ג ן לקהילה המקומית. מסגרת הצהרו ן מספקת סביבה המשכית בטוחה, הפגתית הכוללות טיפוח מי ומנ ו י ות חברתי ות בדרך חו ו י יתית ומעשי רה. התפיסה הפדג ו ג ית שלנ ו היא תוצר של הכרות עם האתגר ים העומדים בפנ י הצו ותים החי נ וכי ים בשעות הצהר ים וכוללת עקרו נ ות לבנ י ית סדר י ום מיטבי בהמשכו של י ום הלימודים, נ יהול ארוחת צהר ים במודל משפחתי משתף, העשרה מותאמת ג יל ומג ו ו נת המתמקדת ביכולות הרגשי ות-חברתי ות של הילדים, ואמצעים לפתרו ן דילמות מקצועי ות תו ך שיתוף צו ותי החי נ ו ך וההור ים.

בברכת שנה פוריה ומוצלחת!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online