חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

מבו גר ים

זית- זהות יהודית תרבותית בעמק חפר

ז ית ה י א תכנ ית הפ ו עלת עם הקה י לה ב י צ י רת תרב ות עבר ית , מק ומית ומק ו ר ית , המח ו ברת

לשו רשי ם , פתו חה , פ ו נה לכ ו לם ו נ ותנת במה לשאל ות ו לק ו נפל י קט י ם הע ו ל י ם מתו ך השי ח

החברתי .

תכנ ית ז ית מק י ימת:

קב ו צ ות ל ימו ד ראשי ח ו דשי ם

ז י כר ו ן בסל ו ן קבל ות שבת סדנא ות ותו כנ י ות הכשרה

א י ר ו ע י ם סב י ב ל ו ח השנה העבר י א י ר ו ע י ם קה י לתי י ם במרחב הצ י ב ו ר י פע י ל ות במסגר ות הח י נ ו ך הפ ו רמאל י ו הבלתי פ ו רמאל י

לקראת השנה החדשה , אנ ו מזמי נ ות אתכם . ן ללמו ד י חד , לחל ו ק מחשב ות , לחל ו ק על עמד ות , לחל ום חל ומות , לה י פגש, להקשי ב ו להעמי ק . עקב ו אחר הפרסומי ם באתר המרכ ז הקה י לתי ו בדף הפ י י סב ו ק ו כ ן בא י גרת ז ית . א י גרת ז ית - נ י ו ז לטר ה י ו צא מי ד י ראש ח ו דש עבר י , ומב י א אל י כם את י י ח ו ד ו של הח ו דש דרך כתי בה א ישית , הג ות , שי רה ו כ ן מי דע על א י ר ו ע י הח ו דש ו פרסום תכנ י ות חדשות . אנ ו מזמי נ ות אתכם . ן לה י ות שותפ י ם ושותפ ות לאגרת! נשמח לכם במה ל י צ י רה-אמי רה א ישית . המע ו נ י י נ י ם . ות לכתו ב במסגרת "מדרש א ישי " ו המע ו נ י י נ י ם . ות לקבל את הא י גרת במי י ל אנא פנ ו אל י נ ו . י ו זמות נ וספ ות א ישי ות ו /א ו קה י לתי ות ו כ ן רע י ו נ ות לשיתו ף פע ו לה בתח ום התרב ות ה י ה ו ד ית- ישראל ית יתקבל ו בברכה!

לפרטים נ וספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה ו /או לקבוצת הו וצאפ השקטה: VEREDG@HEFER.ORG. I L | 052-2337266 ורד גאנ י קצי ר MORIAH@HEFER.ORG. I L | 050-8465010 מור יה אליאש-פישרמן

44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online