חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

מבו גר ים

"מגדל בבל העכשווי"

מגילות מתגלגלות קר י א ות חדשות במג י ל ות עתי ק ות ח י ב ו ר י ם ומפגשי ם י י ח ו ד י י ם ב י ן נשות ו אנשי טקסט למו ז י קא י ות . י ם ו י ו צר ות . י ם . בקשת תרב ותית רחבה . "ק י נה ו נחמה – על מג י לת א י כה ו גלג ו ל י ה בספר ות האגדה" אב י גד ו ר שנא ן , ח ו קר מקרא וספר ות חז " ל , ה ו צ י א לא ו ר ספר י ם רב י ם ` עם פר ו פ בתח ום ו פרסם פ י ר ושי ם ישראל י ם לספר י המקרא . פר ו פסו ר אמר י ט וס בח ו ג לספר ות עבר ית בא ו נ י ברס י טה העבר ית . ב ית העם בכפר הרא"ה | 20 : 30 | , ז ' באב 4 . 8 . 22 חמישי הכנ י סה ח ו פשית! "על משמע ות הח י י ם – התב ו נ נ ות א ישית ו פרשנ ות עכשו ו י ות בקר י את המג י לה" ו י ו "ר עמותת אק י ם ב ישראל ו עם הרכב הב ית של 929 עם הרב ד"ר בנ י לא ו , ראש מי זם ז ית-הרכב קה י לתי עמק חפר י המשלב ב י ן מו ז י קא י ם מקצ ו ע י י ם ו ח ו בב י ם ו אנשי טקסט . ב ית העם בכפר ו יתק י ן | 20 : 30 | י "א בתשר י 6 . 10 . 22 חמישי ש"ח 50 : מח י ר אם אתם ע וסק י ם . ות ב י צ י רה ו בא ומנ ות ( כתי בה , צ י ו ר , פ י סו ל , עב ו דה בבד , צ י ל ום , תנ ו עה , גרפ י קה , ו ע ו ד ) אתם מו זמנ י ם . ות להצטרף אל י נ ו למרחב של חק י רה , ל ימו ד ו י צ י רה , בהשראת מושג י ם ו רע י ו נ ות מע ו למות התקשו רת ו השפה . מו עד ו ן החבר י ם בע י ן הח ו רש | 12 : 30 ו עד 09 : 30 ראשו ן , אחת לשב ו ע י י ם משעה ₪ 750 : מח י ר מו עד ו ן חבר י ם בע י ן הח ו רש | 09 : 30 | כב ' אל ו ל | 18 . 9 . 22 מפגש חשי פה ללא על ות : ראשו ן פתי חה : אחר י החג י ם . | נדרשת הרשמה מראש . בא ומנ ות ככל י לשי נ ו י חברתי , מנחת קב ו צ ות בתח ומי א ומנ ות , M . A מנחה : עד י נחשו ן תרב ות ו חברה . 054 - 92900 פרט י ם נ וספ י ם : עד י נחשו ן ב ית המדרש לאמנ י ם ו אמנ י ות של ז ית כחברה ו כא . נשי ם פרט י י ם אנ ו מבקשי ם לשתף במחשב ות , להעב י ר רע י ו נ ות , לחל ו ק מסר י ם . אנ ו משתמשי ם במי ל י ם מד ו בר ות , בשפת ג ו ף , בהבע ות פנ י ם , בא ימו ג ' י ם ו י ו צר י ם בל י ל שפ ות , ומק ו ו י ם שמב י נ י ם א ותנ ו .

*תכנ ית "מג י ל ות מתגלגל ות" בשיתו ף מו רשת ישראל

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online