חוגים ופעילויות - המרכז הקהילתי עמק חפר - תשפ"ג - 2022-2023

ותיקים

מכללת חברותא - שנת הלימודים תשפ"ג

"על צלילים ואנשים" מרצה: רועי עלו נ י

בסדרת הרצא ות מג ו ו נ ות נעסו ק בח י י המלח י נ י ם ו ב י צ י ר ותי ה ן הגד ו ל ות , במטרה להעמי ק את הה י כר ות א יתן , את הה י סט ו ר י ה שלה ן ו את ההבנה של המבנ י ם ו הצ ו ר ות המוס י קל י ות שלה ן . | צ ' י י ק ו בסק י , הס ימפ ו נ י ה השישית | מקהלה על י זה | ? מוס י קה זה בר י א | התחל ות חדשות | מוס י קה מהסרט י ם | הנדל ו הא ו רט ו ר י ה הנ ו דעת של ו , משי ח | ג ' אק ומו פ ו צ ' י נ י , לה ב ו הם

ו רד י , ר י ג ו ל ו ט ו . | א יתנ י הטבע | הפסנתר ן הקנד י הנ ו דע גל ן ג ו לד נ י ג ן ללא הדרכה . 12 המרצה : ר ו ע י על ו נ י החל ל נ ג ן בג י ל שש. עד ג י ל

על ו נ י ס י י ם בהצט י י נ ות יתרה את ל ימו ד י התו אר הראשו ן באקדמי ה למוס י קה ו למח ו ל ע"ש ר ו ב י ן ב י ר ושל י ם וס י י ם בהצט י י נ ות את ל ימו ד י התו אר השנ י בפק ו לטה ל נ י ה ו ל של א ו נ י ברס י טת תל אב י ב . מפגשי ם 10 | 09 : 00 - 10 : 30 | ימי ראשו ן 14 . 5 . 23 | 16 . 4 . 23 | 26 . 3 . 23 | 12 . 3 . 23 | 12 . 2 . 23 | 15 . 1 . 23 | 1 . 1 . 23 | 4 . 12 . 22 | 20 . 11 . 22 | 6 . 11 . 22 ש"ח 700 : מח י ר

"המוח האנ ושי - מבט לעולם מופלא" מרצה: שרו ן יפת

מ י אתם? כ ן , אתם . הא ישי ות שלכם , המחשב ות ו הרגשות . האם אתם מא ושר י ם? עצ ו ב י ם? א ו פט י מ י י ם א ו פס י מ י י ם? אהבה , ז י כר ו נ ות , פחד ו חל ו מ ות - להכל אחרא י המ ו ח האנ ושי . למעשה , "אתם זה מ ו חכם" ! בע ו נה הנ ו כח י ת נשו ב לקבל מבט מרתק על המ ו ח האנ ושי , הנחשב בע י נ י רב י ם למערכת המ ו רכבת ב י ותר ה י ד ו עה ל נ ו . נעמ י ק הבנתנ ו על המ י ספר ות , א ו נ ות , נ ו י ר ו נ י ם ו ס י נפס ות , נדבר על ח י ד ושי ם ו המצא ות במדע ו ברפ ו אה , נ רח י ב על תקשו רת ו ס ו צ י אל י ות במ ו חנ ו , נב י ן תהל י כ י ם שו נ י ם במ ו חנ ו כג ו ן : ז י כר ו ן , שי נה , שפה ו ע ו ד . נדבר על המ י דע העדכ נ י ו המק י ף ב י ותר הק י י ם ה י ו ם , זאת תו ך ח י ו ך ו הנאה ו ללא דר ישה מ ו קדמת ל י דע א ו י כ ו ל ות מ י ו חד ות , רק תרמ י ל מלא בסקר נ ות ו ג ישה ח י ו ב י ת . מצג ות ו ח ו מר י ם י ישלח ו למשתתפ י ם , דרך המ י י ל , במהלך הק ו רס . המרצה : שר ו ן י פת , ח ו קר מ ו ח ו פס י כ ו ל ו ג י ה אב ו ל ו צ י ו נ י ת , מנהל מעבדה ו ע ו ז ר מחקר בא ו נ י ברס י טת ת"א לשעבר . מרצה במד ו ר לל י מ ו ד י ח ו ץ הא ו נ י ברס י טה העבר י ת . החל מח ו דש דצמבר | 09 : 00 - 10 : 30 | י מ י ראשו ן 29 . 1 . 23 | 22 . 1 , 23 | 8 . 1 . 23 | 25 . 12 . 22 | 18 . 12 . 22 : ' סמסטר א 19 . 2 . 23 | 5 . 2 . 23 : ' סמסטר ב ש"ח 600 : מח י ר

46

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online